refundacja i etap

advertisement
ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz.
U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją
rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji z Funduszu Pracy
wynagrodzenia młodocianych. Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy
i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.
Zwracamy Pracodawcom szczególną uwagę na poprawność sporządzania umów o pracę w
celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami!
W związku z tym poniżej przytaczamy stosowne przepisy:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. nr 53 z 2005 r. poz. 472) § 3a
otrzymuje
brzmienie:
„O zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym, o której mowa w § 3 pracodawca zawiadamia
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą
właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.”
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (tekst jednolity)
ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Art. 194. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania
zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie
określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.
Art. 195. § 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać
szczególności:
w
1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej
pracy),
2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
3) sposób dokształcania teoretycznego,
4) wysokość wynagrodzenia.
§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których jest dopuszczalne
zawieranie na czas określony umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278), z późn.
zmianami w 2002 roku (Dz.U. Nr 197, poz.1663)
§ 6.1.Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem
§12 - określa czas trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie
nauki zawodu.
§ 12. 1. Jeżeli młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej nie otrzymał promocji
do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, pracodawca, na wniosek młodocianego, albo
izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może
przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia
dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy.
2. Pracodawca, na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik - izba rzemieślnicza,
na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może wyrazić zgodę na skrócenie
czasu trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się
w zasadniczej szkole zawodowej.
§ 14. 1. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u
innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu
wymaganego do obycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu,
jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.
§ 15. 1. Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6
miesięcy.
2. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres ustalony w ust. 1
może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące
- określa czas trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,odbywanego w formie
przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz.
1532)
Art. 70b. 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u
pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i
zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy
od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
Download