Zadanie 1. Dane są równania popytu i podaży dobra Y, Pp= 50 – 5c

advertisement
Zadanie 1.
Dane są równania popytu i podaży dobra Y, Pp= 50 – 5cy , Pd= 2 + 3cy
a) Znajdź cenę i ilość równowagi
b) Wykorzystując równania uzupełnij podaną tabelę
cy
0
2
4
6
8
10
Pp
Pd
c) Naszkicuj wykresy Pp i Pd
d) Załóżmy, że nowe równanie popytu dane jest wzorem Pp= 66 – 5cy. Znajdź nową cenę
i ilość równowagi, naszkicuj nową krzywą popytu na tym samym wykresie
Zadanie 2. ( dla treningu, proszę podsyłać odpowiedzi)
Funkcja popytu na kawę dana jest wzorem Pp = D + 5/C
Załóżmy że przeciętne dochody ( D ) wynoszą 500zł, zaś cena kawy ( C ) 5 zł. Wyznacz:
a) Wielkość popytu na kawę w takich warunkach
b) Co stanie się z popytem, gdy cena kawy wzrośnie o 10%? Czy jeśli zastosujemy
zasadę ceteris paribus dla pozostałych czynników to krzywa popytu ulegnie
przesunięciu??
Zadanie 3. (jw. Czekam na odpowiedzi)
Wielkość produkcji segmentów jest uzależniona na rynku krajowym od ceny płyty wiórowej
(k), ilości firm zajmujących się produkcją mebli (b) oraz ceny segmentów (s). Na tej
podstawie można zapisać funkcję podaży Pd = 2s + 1,5b – 0,7k
Natomiast popyt na segmenty zależy od dochodów konsumentów (d), ceny segmentów oraz
ceny wynajmu mieszkań (w). Zależność tę można zapisać Pp = 3d – s – 0,2w
W sytuacji wyjściowej na rynku jest 5 firm produkujących meble, cena metra kwadratowego
płyty wiórowej wynosi 15zł, średnie dochody konsumentów 850zł, zaś cena wynajęcia
mieszkania wynosi 150zł.
Dla powyższych danych:
a) Oblicz cenę i ilość równowagi,
b) Wskaż cenę, jaka będzie świadczyć o zbyt małej ilości towaru na rynku,
c) Wykonaj ilustrację graficzną
d) Ja na ten rynek wpłynie wzrost ceny płyty wiórowej o 20%? Wykonaj obliczenia oraz
ilustrację graficzną
e) Jak na sytuację na tym rynku wpłynie jednoczesny wzrost dochodów konsumentów
oraz zwiększenie się liczby firm produkujących meble? Odpowiedź uzasadnij,
wskazując, która krzywa i w którą stronę może ulec przesunięciu.
Rozwiązanie zadanie 1
a) Korzystając z warunku równowagi rynkowej należy zapisać równość popytu i podaży i w
ten sposób możemy przystąpić do rozwiązywania zadania.
Pp= 50 – 5cy
Pd= 2 + 3cy
Pp = Pd
Z tego wynika że
50 – 5cy = 2 + 3cy
8 cy = 48 /:8
cy = 6
Uzyskaną cenę równowagi należy podstawić do JEDNEGO z równań
Pp= 50 – 5*6 = 20 to jest ilość równowagi
b)
Wstawiamy wartości z wiersza do funkcji cy i uzyskujemy wartości
cy
0
2
4
6
8
Pp
50
40
30
Pd
2
8
14
c) Mając wartości z tabeli wykonujemy ilustrację
10
20
10
0
20
26
32
d) Postępujemy jak w punkcie a, tylko zmieniamy równanie popytu, otrzymujemy nową
wartość ceny równowagi i ilości równowagi, nowa krzywa popytu musi być równoległa
do starej, lecz przesunięta w prawo.
Download