ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU „ELEMENTY

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU
„TECHNOLOGIA INFORMACYJNA”
(Rozkład materiału nauczania wykonany w oparciu o program
nauczania nr DKOS-5002-99/03 )
Ilość godzin w tygodniu - 2 * 36 tyg. = 72 jednostki lekcyjne -
Klasy: liceum, technikum i liceum profilowanego
Organizacja TI i stanowiska komputerowego
Lp.
TREŚC HASŁA PROGRAMOWEGO
1.
Lekcja organizacyjna, zapoznanie z
programem nauczania
Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności
uczniów - ćwiczenia.
Omówienie tematyki zajęć z Tl.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uruchamianie i zamykanie systemu Windows
w różnych trybach i konfiguracjach
Jak przygotować komputerowe stanowisko
pracy
Standardy pracy w środowisku Windows z
wykorzystaniem skrótów klawiszowych
Eksploracja zasobów komputera
Dobór narzędzi programowych.
Ćwiczenia sprawdzające
RAZEM
ILOŚĆ
GODZ.
1
SPOSÓB REALIZACJI
Omówienie
2
Ćwiczenia sprawdzające w
formie testu
Omówienie i ćwiczenia z
zakresu słabo opanowanego
materiału z gimnazjum
Korzystanie z zasobów
Internetu
Omówienie i pokaz
2
Omówienie i pokaz
1
1
10
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia praktyczne
1
1
1
Oprogramowanie użytkowe
Lp.
10.
11.
12.
13.
TREŚC HASŁA PROGRAMOWEGO
ILOŚĆ
GODZ.
Przypomnienie i uzupełnienie podstawowych 1
wiadomości dotyczących edycji tekstu.
Zaawansowane funkcje edytorów tekstowych. 8
- modyfikacja słowników i autokorekty
- stosowanie różnych narzędzi edycyjnych jak
tabulatory, wcięcia, nagłówki i stopki.
- wykorzystanie automatycznych funkcji
tworzenia przypisów i spisów treści
- eksport plików do innych formatów
- edycja wzorów matematycznych
Zaawansowane przetwarzanie tekstu za po
mocą skanera i programu typu OCR.
Ćwiczenia sprawdzające
2
1
SPOSÓB REALIZACJI
Ćwiczenia w tworzeniu
prostych dokumentów
Ćwiczenia praktyczne
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
14.
15.
Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie
uniwersalne.
- tworzenie różnych formuł obliczeniowych
- tworzenie dowolnych typów wykresów
- eksport i import danych z arkusza
- posługiwanie się standardowymi opcjami i
funkcjami arkusza
Ćwiczenia sprawdzające i omówienie
8
ćw. praktyczne
2
j.w.
Grafika i fotografia cyfrowa
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Zapoznanie z podstawowymi funkcjami
1
aparatu cyfrowego
- dostosowanie parametrów fizycznych zdjęcia 6
do konkretnego zastosowania, np. stron www,
gazety, taniego czasopisma, drukarni
- dokonywanie zmian parametrów zdjęcia:
nasycenia, jasności itp., w celu poprawy
jakości zdjęcia
- posługiwanie się warstwami w celu
uzyskania ciekawych efektów
- stosowanie efektów specjalnych w celu
korekcji artystycznej fotografii
- wykonać kolaż z kilku fotografii
1
Ćwiczenia sprawdzające
Omówienie i pokaz
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
Ćwiczenia praktyczne
Grafika wektorowa i przygotowanie plików
6
dla poligrafii.
- rysowanie podstawowych obiektów w grafice
wektorowej
- modyfikacja obiektów, zmiana koloru,
kształtu i wypełnienia
- importowanie plików graficznych w różnych
formatach
- korzystanie z bibliotek obiektów i ich
modyfikacja
Podstawowe pojęcia związane z grafiką 3D.
3
- Przygotowanie prostych elementów
trójwymiarowych do prezentacji
uczniowskich i stron WWW.
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
Ćwiczenia sprawdzające
Ćwiczenia praktyczne
1
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
Sieci komputerowe i ich zastosowanie
22.
Prezentacje, wyszukiwanie informacji w sieci 2
i jej rozpowszechnianie w sieciach lokalnych
i Internecie.
23.
Prawne i społeczne aspekty korzystania
z komunikatorów, poczty elektronicznej i
innych form łączności w sieci.
Nowoczesne technologie tworzenia stron
www i ich elementów.
- Opracowywanie dokumentów w formacie
akceptowanym przez przeglądarki
internetowe
- Upowszechnianie informacji za
24.
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
1
Korzystanie z sieci
6
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
25.
26.
pośrednictwem sieci i stron WWW.
Ćwiczenia sprawdzające
Wyszukiwanie informacji w bazach danych i
formułowanie rozbudowanych pytań. Źródła
informacji: elektroniczne i klasyczne.
1
Ćwiczenia praktyczne
2
Ćwiczenia praktyczne
Prezentacje multimedialne i bazy danych
27.
28.
29.
30.
31.
Ćwiczenia dotyczące multimedialnych
6
opracowań zagadnień związanych z różnymi
dziedzinami życia szkoły lub przedmiotami
szkolnymi.
- podstawowe funkcje programu do
tworzenia prezentacji
- umieszczanie w prezentacji plików
medialnych takich jak: animacje, filmy,
dźwięk
- posługiwanie się innymi programami
(np. graficznymi) i sprzętem (skaner
i aparat fotograficzny) do przygotowania
materiałów do prezentacji
- tworzenie plików w formacie pdf.
Podstawowe formy organizacji informacji w 1
bazach danych
Budowanie relacyjnej bazy danych w
4
programie Access
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
Wyszukiwanie informacji w bazach danych i
formułowanie rozbudowanych pytań. Źródła
informacji: elektroniczne i klasyczne
Ćwiczenia sprawdzające
Ćwiczenie praktyczne
1
2
Omówienie
Omówienie i ćwiczenia
praktyczne
Download