wyższa szkoła

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH
im. ks. Emila Szramka
w Tychach
Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych
Kierunek Zarządzanie
JOANNA CUBER
Promocja jako element działań marketingowych
Na przykładzie Biura Podróży ITAKA
Praca licencjacka napisana
w Katedrze Zarządzania i marketingu
pod kierunkiem naukowym
Dr Katarzyny Bilińskiej-Reformat
Tychy 2008
20 VI 2008r.
Tychy, dnia…………………………
Joanna Cuber
…………………………
/imię i nazwisko/
Nauk
Społeczno-Ekonomicznych
…………………………
/wydział/
Zarządzanie i Marketing
…………………………
/kierunek/
OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca licencjacka
„Promocja jako element działań marketingowych
pt…………………………………………………………………………………………………
na przykładzie Biura Podróży ITAKA”
….……………………………………………………………………………………………..…
…..…….…………………………………………………………………………………………
została przeze mnie napisana samodzielnie.
Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
1994 nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób
nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z
uzyskaniem dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej.
…………………………
/podpis autora pracy/
2
WSTĘP .................................................................................................................. 4
I.
ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU ................................................... 6
1.1. Geneza marketingu ..................................................................................... 6
1.2. Pojęcie marketingu ..................................................................................... 9
1.3. Marketing w przedsiębiorstwie................................................................. 11
1.4. Powstanie i rozwój marketingu turystycznego ......................................... 14
1.5. Funkcje marketingowe.............................................................................. 17
II.
PROMOCJA JAKO ELEMENT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH ..... 22
2.1. Pojęcie, funkcje i struktura promocja ....................................................... 22
2.2. Charakterystyka instrumentów promotion-mix, specyfika w turystyce ... 26
2.3. Fazy w tworzeniu strategii promocji ........................................................ 37
III. CHARAKTERYSTYKA BIURA PODRÓŻY ........................................... 43
3.1. Charakterystyka firmy .............................................................................. 43
3.2. Otoczenie konkurencyjne ......................................................................... 44
3.3. Charakterystyka nabywców ...................................................................... 53
3.4. Posiadane zasoby Biura Podróży ITAKA ................................................ 59
3.5. Analiza SWOT .......................................................................................... 65
IV. IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA PODSTAWIE
BIURA PODRÓŻY ITAKA ............................................................................... 71
4.1. Zakres wykorzystywanych elementów promotion-mix ........................... 71
4.2. Ocena i proponowane kierunki zmian ...................................................... 84
ZAKOŃCZENIE ................................................................................................. 87
SPIS TABEL, RYSUNKÓW ORAZ WYKRESÓW ......................................... 89
BIBLIOGRAFIA................................................................................................. 91
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (ABSTRACT) ........................ 93
3
WSTĘP
Jednym z nieodzownych warunków sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w
gospodarce rynkowej jest właściwe zrozumienie i ocena potrzeb konsumenta. Zmusza to
jednostki gospodarcze do formułowania strategii marketingowych.
Strategia marketingowa to zestaw działań, przy pomocy których przedsiębiorstwo osiąga
swoje długookresowe cele rynkowe. Orientacja marketingowa znajduje co raz to szersze
zastosowanie także w działalności firm usługowych. Dziedziną, która w obecnym świecie jest
najbardziej dochodową na świecie jest właśnie turystyka.
Turystyka w XXI wieku odgrywa co raz większą rolę w życiu każdego człowieka.
Podróże to doskonały sposób na spędzania wolnego czasu. Sytuacja materialna Polaków
poprawia się i dlatego mamy coraz częściej możliwość wyjeżdżania na dalekie, pełne przygód
wojaże. Wybór kraju, jaki odwiedzamy nie jest przypadkowy, do wyjazdów za granicę często
się przygotujemy, kupując przewodniki, serwując w poszukiwaniu informacji w Internecie,
pytając znajomych.
Sposób spędzania urlopu może być czynny albo bierny, wszystko zależy od naszych
preferencji i potrzeb. Imprezy te organizują biura podróży, które stale rozwijają zakres
świadczonych usług. Każde z biur podróży chce jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów,
uwzględniając kryteria cenowe i atrakcyjność swoich ofert.
W pracy przyjęto hipotezę, iż kluczem do pozyskania co raz to większej liczby
klientów, zwiększenia sprzedaży produktów/usług firmy oraz umocnienia pozycji
konkurencyjnej, jest dobrze opracowana strategia promocji.
Celem pracy jest próba zidentyfikowania działań promocyjnych jako elementu
marketingu dla Biura Podróży ITAKA.
iż ocena skuteczności strategii promocji dla firmy turystycznej jest niezbędnym
czynnikiem wpływającym na zwiększenie sprzedaży produktów/usług firmy.
Zakres pracy:
-
zakres przedmiotowy
Przedmiotem badań zawartych w niniejszej pracy są działania promocyjne Biura
Podróży ITAKA.
-
zakres podmiotowy
Badanym podmiotem w pracy jest Biuro Podróży ITAKA – jedno z największych Biur
Podróży na rynku krajowym.
4
-
zakres przestrzenny
Dotyczy obszarów Polski, na których prowadzi swą działalność omawiane biuro
podróży.
-
zakres czasowy
Omawiane w pracy badania dotyczą roku 2008.
Struktura pracy:
Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.
Rozdział pierwszy pracy stanowi część teoretyczną opracowaną na podstawie
literatury z dziedziny marketingu. Omówione zostały istota i znaczenie marketingu, pojęcia i
funkcje marketingu, oraz jego instrumenty.
Drugi rozdział stanowi część teoretyczną opracowaną na podstawie literatury z
dziedziny promocji, jako elementu składającego się na marketing. Omówione zostały pojęcie,
funkcje i struktura promocji, instrumenty promocji, charakterystyka instrumentów promotionmix oraz fazy w tworzeniu strategii promocji.
Rozdział trzeci został poświęcony charakterystyce Biura Podróży ITAKA. Zawiera
informacje
z
zakresu
historii
i
profilu działalności,
otoczenia
konkurencyjnego,
charakterystyki nabywców oraz posiadanych zasobów firmy. Opracowana została również
analiza SWOT na potrzeby budowy strategii promocji.
W rozdziale czwartym zidentyfikowano działania promocyjne Biura Podróży ITAKA.
Rozdział opisuje także stopień wykorzystania przez biuro omówionych wcześniej
instrumentów
promocyjnych.
Ponadto
dokonana
została
wnikliwa
ocena
działań
promocyjnych ITAKI oraz zaproponowano ewentualne kierunki zmian.
Źródła informacji oraz metodyka badań:
W pracy posłużono się metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz metodą
syntezy (na podstawie zdobytych informacji).
Praca została napisana w oparciu o literaturę książkową, materiały wewnętrzne firmy,
oraz dane pochodzące z Internetu. Pracę kończą ogólne wnioski i podsumowanie.
5
I.
ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU
1.1. Geneza marketingu
Pojęcie marketingu jak dotąd nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Jest to związane z
ewolucją warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w procesie rozwoju gospodarki
rynkowej. Dokonujące się zmiany zmuszały przedsiębiorców do poszukiwania skutecznych
sposobów dostosowania się do nowych potrzeb, wymagań i możliwości cechujących
otoczenie społeczne i gospodarcze, a przede wszystkim bezpośrednie rynkowe otoczenie
przedsiębiorstw1.
Otoczenie społeczne- oddziałuje przede wszystkim na wielkość popytu na produkty
przedsiębiorstwa jako źródło potrzeb konsumpcyjnych. W tej sferze kształtują się preferencje,
upodobania i gusty jednostek (gospodarstw domowych) i grup społecznych.
Otoczenie gospodarcze- oddziałuje na przedsiębiorstwo ze względu na stan i kierunek
zmian makroproporcji gospodarczych. Szczególne dla marketingu mają te zmienne, które
wpływają na pojemność i chłonność obsługiwanych przez przedsiębiorstwo rynków (czynniki
kształtujące popyt i podaż, dochód realny, poziom cen i stopę inflacji i inne zmienne,
wyznaczające stan rynku dóbr, pracy i pieniądza)2 .
Otoczenie rynkowe- bezpośrednio związane jest z konkurencją. Wpływa na wybór
rynków, na których przedsiębiorstwo zamierza operować, pod kątem panującej na nich
rywalizacji. Wyznacza również bieżące zachowania przedsiębiorstwa wobec istniejących i
potencjalnych konkurentów.
Marketing jest uogólnioną praktyką, w związku z tym pojęcie to ulega ciągłym zmianom,
a zatem można sądzić, że proces ten nie jest definitywnie zakończony.
Do nowoczesnego aktualnego rozumienia marketingu dochodzono stopniowo, zmieniając
cele i sposób jego funkcjonowania wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynku. Owe
kolejne fazy ewolucji marketingu to:
-
orientacja produkcyjna;
-
orientacja sprzedażowa;
-
orientacja marketingowa;
-
marketing strategiczny.
Wspomniane
fazy
ewolucji
systemu
marketingu
(orientacja
produkcyjna,
sprzedażowa, marketingowa, marketing strategiczny) oraz zasadnicze cele, które sobie one
stawiały, przedstawiono na Rysunku 1
1
2
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing, PWN, Warszawa 1997, s. 19.
J. G. Myers: Marketing, Mc Graw-Hill, New York 1986, s. 32.
6
Rysunek 1. Geneza i ewolucja strategii firmy
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 10.
Na podstawie rysunku 1 wnioskujemy iż cele realizowane w etapie orientacji
produkcyjnej doprowadziły do znacznego wzrostu podaży i nasilających się trudności w
sprzedaży produktów. Zjawisko to zaczęło dość powszechnie występować w Stanach
Zjednoczonych i w wielu krajach Europy już w pierwszej połowie XX wieku3.
Próbując w jednym zdaniu wyrazić istotę orientacji produkcyjnej można to uczynić
formułując podstawowy problem nurtujący przedsiębiorców tego okresu: jak wytwarzać
dużo i tanio, aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać
kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej
staranności wykonania produktu4.
W przypadku orientacji sprzedażowej rysunek 1 pokazuje, że dominującą pozycję zajęły
różnorodne środki aktywizacji sprzedaży, a dodatkowym celem było dążenie do udogodnienia
zakupów i oszczędzenia czasu klienta. Jak się jednak okazało, ujemną cechą tej orientacji
było jednostronne skupianie się na problemie jak najlepszego ulokowania produktu na rynku,
przy braku sprzężenia tych działań z planowaniem produkcji i inwestycji5.
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 9-10.
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 21.
5
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 10.
3
4
7
Charakterystyczny dla poprzedniej orientacji problem „jak produkować” został
zdominowany przez inne pytanie: jak sprzedać to, co firma potrafi masowo i tanio
wytwarzać.
Trzecia rubryka rysunku 1 wyjaśnia, iż możliwości sprzedaży zależą przede wszystkim od
reakcji nabywcy, do którego kierowana jest oferta. On zatem musi stanąć w centrum uwagi
firmy dążącej do sukcesu rynkowego. Akceptacja tego, oczywistego dzisiaj ustalenia,
oznaczała przejście do kolejnej fazy rozwoju orientacji przedsiębiorstw – orientacji na klienta
lub inaczej – marketingowej6.
Przejście to wiązało się z rosnącym funduszem swobodnej decyzji, będącym w dyspozycji
społeczeństwa w wielu wysoko rozwiniętych krajach, oraz zjawiskiem nadkonsumpcji.
Zaistniała konieczność rozwinięcia badań umożliwiających poznanie potrzeb konsumenta,
zharmonizowania działań strategicznych w zakresie kształtowania produktu oraz polityki cen,
dystrybucji i promocji, w celu maksymalizacji ostatecznego efektu7.
Istotę orientacji marketingowej można zatem wyrazić pytaniem: jak wybrać i zdobyć,
ewentualnie – stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby
przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i aspiracji
rozwojowych8.
W przypadku marketingu strategicznego aby utrzymać się na rynku, firmy muszą mieć
zdolność elastycznego przystosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym, a
to
wymaga
znajomości
i
dostrzegania
zarówno
szans,
jak
i
zagrożeń
firmy.
Spowodowało to rozwój marketingu strategicznego, przewidującego szybkie zmiany
strategii wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami zachodzącymi pod wpływem
konkurencji, a także innych czynników zmieniających warunki działania podmiotów
gospodarczych.
Problem zawarty w pytaniu dotyczącym orientacji marketingowej należy rozszerzyć o
nowe elementy, a więc: jak - w warunkach zmieniającego się otoczenia – wybrać i
zdobyć, ewentualnie – stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby
przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i długofalowych
aspiracji rozwojowych9.
6
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 23.
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 11.
8
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 25.
9
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 26.
7
8
1.2. Pojęcie marketingu
W literaturze można spotkać bardzo wiele definicji marketingu. Spowodowane jest to tym
(o czym już pisano), że koncepcja marketingu jest w zasadzie reakcją przedsiębiorstwa na
przemiany zachodzące na rynku. W rezultacie do dzisiaj pojęcie marketingu bywa
interpretowane co najmniej w dwóch znaczeniach: ujęciu klasycznym, ukształtowanym
jeszcze w fazie orientacji produkcyjnej i ujęciu nowoczesnym, będącym produktem rynkowej
orientacji przedsiębiorstw.
Ujęcie klasyczne
Definicje marketingu w ujęciu klasycznym określają marketing jako planowanie,
koordynację i kontrolę działań przedsiębiorstwa, ukierunkowane na aktualne i potencjalne
rynki zbytu10. Definicje te podkreślają:
-
świadomą orientację na klienta (jego potrzeby są podstawą działania);
-
interdyscyplinarność orientacji (analiza wzorców zachowań otoczenia);
-
systematyczność badań rynku;
-
ustalenie długofalowych celów i strategii działania;
-
kształtowanie rynku poprzez zestaw narzędzi marketingowych (marketing-mix);
-
zróżnicowane oddziaływanie na segmenty rynku;
-
koordynację działań w strukturze organizacyjnej firmy.
Marketing w omawianym ujęciu jest zatem złożonym procesem zachodzącym wewnątrz
społeczeństwa. W ramach tego procesu bada się, przewiduje i kształtuje poziom oraz
strukturę popytu na dobra i usługi. Jego celem jest umocnienie pozycji firmy i wprowadzenie
na rynek nowych, odpowiednich produktów, ich prezentację oraz właściwą dystrybucję i
związane z tym fizyczne przesunięcie towarów.
Słabością klasycznych definicji jest ich zorientowanie na towary i usługi w
ekonomicznym ujęciu11.
Ujęcie nowoczesne
W kategoriach marketingowych należy rozpatrywać nie tylko materialne potrzeby
człowieka, ale także potrzeby i pragnienia wyższego rzędu, zaspokajane poprzez uczestnictwo
w imprezach, pracach różnych organizacji, relacje z określonymi osobami itp. W tych
obszarach działania produkty zaspokajają ich potrzeby, wymiana jednak nie ma charakteru
komercyjnego. Działania te określono mianem marketingu non-profit.
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu przyjęło w 1985 roku definicję, która mówi,
że marketing odnosi się także do działań organizacji non-profit (nie nastawionych na zysk) i
10
11
H. Meffert: Marketing, Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 31.
R. Nieschlag, E. Dichtl, H. Horschgen: Marketing, Duncker & Humblot, Berlin 1988, s. 8.
9
może obejmować nie tylko produkty, ale także idee i usługi niematerialne. Jest to nowoczesne
ujęcie marketingu.
Marketing jest powszechnie akceptowaną filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania
przedsiębiorstwa, dostrzegającą konieczność orientacji na konsumenta jako podstawy
zapewniającej zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest orientacją
menedżerską, zmierzającą do osiągania maksymalnych korzyści przy minimalizacji
nakładów.
Marketing w ujęciu instrumentalnym.
W ujęciu instrumentalnym marketing pojmuje się jako zbiór metod i technik, które
umożliwiają badanie potrzeb i popytu oraz możliwości kreowania nowych potrzeb (nie
ujawnianych wcześniej). Umożliwia on podział rynku na jednorodne grupy konsumentów,
dysponujące określoną siłą nabywczą i ujawniające podobne wzorce zakupów.
W zależności od tych zróżnicowanych potrzeb kreuje produkt, cenę, dystrybucję i
promocję biorąc pod uwagę własne możliwości, zagrożenia konkurencji, postęp techniczny
itd. Działania te wymagają wyboru strategicznej kompozycji podstawowych instrumentów
marketingu, które stanowią wewnętrznie zintegrowany sposób rozwiązywania problemów
rynkowych. Innymi słowy, działania te wymagają określonego, zintegrowanego z warunkami
zewnętrznymi i wewnętrznymi zestawu marketingu mix12.
Tabela 1 pokazuje różnice występujące pomiędzy marketingiem klasycznym, a
marketingiem w ujęciu nowoczesnym w podejściu do każdego z instrumentów
marketingowych (produkt, cena, dystrybucja, promocja).
Tabela 1. Różnice występujące w podejściu do każdego z instrumentów marketingowych w
koncepcji klasycznego i nowego marketingu.
Wyszczególnienie
Marketing klasyczny
Nowy marketing
1
2
3
Produkt
Cena
Wymienne korzyści.
Koncentracja na pozornie
unikatowej ofercie
sprzedażowej
Indywidualny produkt.
Zasada maksymalizacji.
Zasada bezpośredniego
kontaktu i dialogu
Tendencja: zbieranie
śmietanki.
12
Prawdziwe zalety produktu.
Etyczna korzyść
dodatkowa.
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 12-14.
10
Ekonomiczna prawda.
Dystrybucja
Dystans między
producentem,
hurtownikiem, detalistą i
konsumentem.
Wykorzystywanie pozycji
zajmowanej na rynku
Partnerstwo
producent/hurtownik.
Wykorzystywanie
bezpośrednich kontaktów z
konsumentami.
Komunikacja
Manipulacja
Informacja, dialog
Reklama
Mechaniczny tryb
postępowania
Personalizacja:
Promocja
Sprzedaż
Public relations
Kształtowanie wizerunku.
Działania skierowane na
wywołanie konkretnej
reakcji.
Sponsorowanie
Robienie interesu na
płaszczyźnie komunikacji;
różne typy świadczeń i
świadczeń wzajemnych.
-
rozmowa
-
informacja
-
porada
Tworzenie zaufania
(„zaciąganie kredytu
zaufania”).
Działania spontaniczne
(akcje).
Społeczny obowiązek.
Źródło: D. Castenow: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996. s. 114.
Tabela 1 ukazuje wyraźne różnice pomiędzy marketingiem klasycznym, a nowoczesnym.
Ujęcie klasyczne jest widocznie zorientowane na zysk. Nie był ważny produkt, klient, sposób
przekonania do zakupu. Podstawą była maksymalizacja zysków. W przypadku marketingu
nowoczesnego na znaczeniu nabrała obsługa klienta, tworzenie zaufania, rozmowa,
przekazanie informacji, porada, unikatowość produktów itp13.
1.3. Marketing w przedsiębiorstwie
Dla przedsiębiorcy marketing jest szansą zmniejszenia ryzyka działania. Narzuca on
określoną dyscyplinę działania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Pozwala
właściwie zidentyfikować i kształtować rolę przedsiębiorstwa na rynku.
Jednocześnie jednak przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty marketingu, które są tym
większe, im więcej pochłania informacji i im bogatsze ma instrumenty. O nakładach na
marketing powinny decydować wyniki rachunku ekonomicznego, pozwalające ocenić wartość
uzyskanych efektów w stosunku do poniesionych nakładów.
13
D. Castenow: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996. s. 114.
11
Proces przetwarzania zasobów w ofertę rynkową wymaga realizacji wielu funkcji
składających się na współzależny system, który jest swoistym procesem zarządzania
marketingowego, obejmującego planowanie marketingowe, kierowanie realizacją planów i
kontrolę planów. Działania służb marketingowych sprowadzają się do ich uczestniczenia w
ustalaniu celów firmy, opracowania planu i strategii marketingowej oraz jego kontroli.
Proces planowania marketingowego przedstawia Rysunek 2.
Rysunek 2. Planowanie marketingowe
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s 19.
Rysunek 2 ukazuje proces planowania marketingowego. Odbywa się on w sposób ciągły i
składa się na niego 3 etapy. Pierwszy etap dotyczy ustalenia celów, oceny szans oraz budowy
planu marketingowego. Następnie w etapie drugim następuje realizacja wcześniejszych
ustalonych celów i programów marketingowych. Ostatni etap to kontrola realizacji planów i
programów marketingowych oraz mierzenie i ocena rezultatów. Po przejściu przez te trzy
etapy proces planowania marketingowego rozpoczyna się na nowo14.
Podział uprawnień decyzyjnych w związku z ich realizacją jest także problemem
umownym który może być różnie rozwiązany. Na przykład w małych przedsiębiorstwach
wszystkie decyzje odnośnie do przedstawionych funkcji może podejmować właściciel (często
jednak właściciel wynajmuje pracowników do realizacji tych funkcji). W dużych
14
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s 19.
12
przedsiębiorstwach zarządzanie poszczególnymi funkcjami powierzane jest specjalistom
(menedżerom) tworzącym zarząd15.
Miejsce marketingu w przedsiębiorstwie przedstawia Rysunek 3.
Rysunek 3. Miejsce marketingu w przedsiębiorstwie
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s 20.
Z Rysunku 3 wynika, iż miejsce marketingu w przedsiębiorstwie znajduje się na równi z
działami takimi jak: finanse, produkcja i planowanie strategiczne, więc jak widać marketing
zajmuje istotne miejsce w firmie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej jest sprawą bardzo
skomplikowaną. Dotyczy ono planowania, organizowania, koordynowania działań oraz
kontrolowania wszystkich nakładów w celu uzyskania określonych zysków. Działalność
firmy musi odpowiadać na jakąś potrzebę, którą klient może zaspokoić, płacąc za dany
produkt/usługę cenę, określającą jego/jej wartość rynkową. Innymi słowy, marketing jest dla
firmy nie tylko procesem poznania potrzeb konsumenta i ich zaspokajania, lecz także
kreowania potrzeb konsumenta. Wyjaśnia to przyczynę posługiwania się marketingiem jako
metodą zarządzania zarówno przez firmy produkcyjne, usługowe i handlowe, jak i przez
banki czy tzw. instytucje nie nastawione na zysk.
Warto wskazać na funkcjonalną organizację pionu marketingu i jego szeroki zakres
odpowiedzialności ukazany na Rysunku 416.
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s
20.
16
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s 18-21.
15
13
Rysunek 4. Funkcjonalna organizacja pionu marketingu w firmie
Źródło: Mruk H.: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 20.
Z Rysunku 4 wynika, że Dyrektor Marketingu ma wiele zadań pod sobą m.in. musi
prowadzić badania rynku, śledzić ceny i kształtować je na optymalnym poziomie,
gwarantującym zadowolenie klienta i również korzystne efekty z punktu widzenia
przedsiębiorstwa, planować produkt, aby był unikatowy, zachęcał do zakupu oraz musi się
zając dystrybucją tych produktów. Ponadto sprawuje pieczę nad całą promocją (reklamą,
sprzedażą osobistą i innymi formami promocji).
1.4. Powstanie i rozwój marketingu turystycznego
Przyczyną rozwoju marketingu turystycznego był przede wszystkim burzliwy rozwój
samej turystyki, która w większości krajów stała się ważną gałęzią gospodarki, a w
niektórych – głównym źródłem dochodów. Dość wspomnieć, że w 1985 r. Wydatki na
podróże oceniano w skali świata na 1,8 biliona dolarów.
Rozwój skłonności do podróżowania i wypoczynku jest następstwem wielu przyczyn. Po
pierwsze, rozwój gospodarczy łączy się ze wzrostem stopy życiowej i będącego jej pochodną
funduszu swobodnej decyzji, przeznaczonego m.in. na różnego rodzaju przyjemności.
Znaczna część tego funduszu zużywana jest na finansowanie odwiedzin krewnych i
znajomych, podróże odbywane w celach wypoczynkowych, krajoznawczych i innych.
Po drugie, relatywny spadek cen i stałe doskonalenie komunikacji uczyniło podróże na
dalekich dystansach łatwymi i przyjemnymi. Złożyły się na to: powstanie szybkich połączeń
kolejowych i lotniczych, budowa autostrad oraz wzrost liczby samochodów. W związku z
rozwojem systemu świadczeń socjalnych i przedłużeniem życia, ważącą grupę turystów
14
zaczęli stanowić ludzie starsi. W wielu środowiskach podróże turystyczne stały się
symptomem społecznego statusu i towarzyskiej pozycji.
Po trzecie, rozkwit międzynarodowych stosunków politycznych, społecznych i
gospodarczych,
inwestowanie
za
granicą
oraz
powstawanie
ponadnarodowych
przedsiębiorstw jest przyczyną stałego wzrostu liczby podróży w celach służbowych.
Po czwarte, ułatwieniem i bodźcem dla turystyki okazały się także postępujące na całym
świecie procesy politycznej i gospodarczej integracji. Przekroczenie granic stało się łatwe
dzięki znoszeniu barier wizowych, celnych i liberalizacji walutowej. Ogromnym
akceleratorem turystyki międzynarodowej jest uformowanie w 1992 r. Przez dwanaście
państw, krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, będącej najważniejszym na świecie
jednolitym rynkiem konsumpcyjnym17.
Następstwem rozwoju popytu na usługi turystyczne były jednak nie tylko ułatwienia
wejścia na rynek, lecz także silne zagrożenia konkurencyjne.
Utrwalenie się rynku nabywcy, ułatwiło przerzucanie się popytu konsumpcyjnego z
jednych dóbr i usług na inne. Doszło tym samym nie tylko do zaostrzenia rywalizacji między
produktami zaspokajającymi różne potrzeby, lecz także wzmożenia walki o klienta toczonej
przez turystyczne przedsiębiorstwa. Coraz to większe możliwości nabycia nieomal w każdym
miejscu i czasie usług, gwarantujących osiągnięcie dowolnego celu podróży, doprowadziło do
globalizacji turystycznego rynku. Wszystko to spowodowało, że wcześniej sprawdzone
metody rynkowych działań nie mogły sprostać nowym wyzwaniom.
Zmiany w strategii rynkowej przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym zaczęły
się pojawiać w latach sześćdziesiątych bieżącego wieku. Początkowo w Stanach
Zjednoczonych AP, a nieco później w Europie Zachodniej. O ile wcześniej u podstaw
projektowania strategii tkwiło pytanie „co chcemy sprzedać?”, o tyle w zmienionych
warunkach rynkowych zastąpiła je kwestia „co aktualni i potencjalni klienci chcieliby
kupić?”. W poprzedniej epoce strategia przedsiębiorcy koncentrowała się na projektowaniu
turystycznego produktu, w przekonaniu że klient winien go kupić. W nowej sytuacji
warunkiem rynkowego sukcesu stało się badanie potrzeb, aby przewidzieć co aktualni i
potencjalni klienci kupić zechcą. Orientację na produkt musiała więc zastąpić orientację na
potrzeby. Proces ten spowodował więc pojawienie się marketingu.
Trzeba zaznaczyć, że podczas przechodzenia od orientacji na produkt do orientacji na
potrzeby nabywców powstała i utrzymuje się orientacja na dystrybucję. Dążenie do
17
C. Carone: Marketing turismo,” Marketing Turistico” 1963, nr 2/3.
15
„maksymalnej sprzedaży tego, czym dysponujemy” jest charakterystyczne dla czasu
przechodzenia do rozwiniętej gospodarki rynkowej.
Generują ją z jednej strony umiarkowane zróżnicowanie potrzeb nabywców i niski
poziom funduszy swobodnej decyzji, z drugiej zaś – ograniczone możliwości działań
przedsiębiorstw, wynikające z rozmiarów angażowanych kapitałów i niewystarczającej
wiedzy o zachowaniu się konkurentów.
Rozwój marketingu w turystyce nie był jednak autonomiczny. Praktyka i teoria
turystycznego marketingu zostały w pewnej mierze przejęte z doświadczeń przemysłu i
handlu. Przełożenie to nie było sprawą prostą. Mimo korzyści, jakie obiecywała nowa
strategia, w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, jej przenikanie do praktyki odbywało
się nierównomiernie. W państwach o gospodarce planowanej centralnie, charakteryzujących
się niską stopą życiową i istnieniem rynku sprzedawcy, marketing w turystyce krajowej nigdy
nie występował, a jego elementy pojawiały się jedynie w promowaniu zagranicznej turystyki
przyjazdowej, traktowanej jako źródło pozyskiwania dewiz.
Chociaż zasady oraz podstawowe metody i techniki marketingu są wspólne dla różnych
rodzajów działalności gospodarczej, to jednocześnie konkretne rynki odznaczają się pewnymi
niepowtarzalnymi cechami. Tak np. rynek środków produkcji różni się od rynku środków
konsumpcji, a rynek dóbr materialnych od rynku usług. Na poszczególne rynki mogą
oddziaływać też warunki przyrodnicze, społeczne, polityczne itp. Wszystko to powoduje, iż
na gruncie wspomnianej już jedności podstawowych założeń teorii, ale i pod wpływem
różnych warunków miejsca, czasu i przedmiotu wymiany, stopniowo rozwinęły się koncepcje
marketingu w różnych dziedzinach gospodarowania (np. marketing przemysłowy,
ubezpieczeń, banków itp.18)
Jedną z tych „subteorii” marketingu jest marketing w turystyce. Chociaż marketing ten
rozwinął się na gruncie twórczej adaptacji teorii ogólnej, specyfika rynku turystycznego
sprawiła, że już w latach sześćdziesiątych naszego stulecia zaczęto formułować uogólnienia
oryginalne, wynikające z praktycznych doświadczeń. Pierwsze w Europie wykłady z
marketingu w turystyce uruchomiono w 1959 r. na Uniwersytecie w Bern w Szwajcarii19.
Fundamentalne znaczenie dla specyfiki marketingu w turystyce ma złożony charakter
produktu. Nie mniej istotne są: silne oddziaływania nieekonomicznych zmiennych popytu,
znaczna wrażliwość koniunkturalna, długość okresów nieaktywności lub półaktywności
rynkowej
18
19
konsumentów
i
sprzedawców
oraz
szczególne
zasady
zarządzania
J. Altkorn: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994, s. 11-14.
C. Carone: Marketing turismo,” Marketing Turistico” 1963, nr 2/3.
16
przedsiębiorstwami, wynikające z konieczności uwzględniania relacji kosztów stałych i
zmiennych, determinowanych przez sezonowość turystycznego ruchu.
Wszystkie te okoliczności wpływają m.in. na segmentację rynku, wybór rynków
docelowych, planowanie cyklu życia produktu, kanały jego dystrybucji, politykę cen i
promocji.
Sumując – rozwój marketingu turystycznego potwierdza prawidłowości charakterystyczne
dla każdej dyscypliny naukowej i koncepcji zarządzania, w których należy odróżnić
specyficzne prawidłowości od „rdzenia systemu”. Dlatego od kilkunastu lat rozwija się
marketing według kryteriów branżowych (np. marketing linii lotniczych, transportu
kołowego, pasażerskich linii żeglugowych, hoteli, moteli itp.)20 .
1.5. Funkcje marketingowe
Marketing będąc jedną z ogólnych funkcji przedsiębiorstwa, sam w sobie jest
działalnością zróżnicowaną, obejmującą wiele funkcji szczegółowych.
Do podstawowych funkcji marketingu należy zaliczyć:
a) analizę otoczenia i badania marketingowe;
b) analizę konsumentów;
c) planowanie produktu, usługi bądź idei;
d) planowanie dystrybucji;
e) planowanie promocji;
f) planowanie cen;
g) społeczną odpowiedzialność,
h) marketingowe zarządzanie.
Rysunek 5 przedstawia zakres funkcji marketingu21.
Rysunek 5. Podstawowe funkcje marketingu
20
21
Analiza otoczenia i
badania marketingowe
Monitoring zewnętrznych czynników
warunkujących sukces i niepowodzenia, takie
jak: stan rynku i konkurencja; zbieranie
informacji decydujących o sposobie
marketingowych działań
Analiza konsumentów
Badanie i ocena właściwości konsumentów,
ich potrzeb i procesów zakupu
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 11-14.
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s 15.
17
Planowanie produktu
(produktów, usług i idei)
Rozwój (projektowanie i utrzymywanie)
produktów, ich pozycji, marki, opakowania i
wycofanie starych produktów
Planowanie dystrybucji
Ustanowienie relacji między kanałami
dystrybucji, fizyczną dystrybucją,
zarządzaniem, alokacją towarów, hurtem,
detalem
Planowanie promocji
Właściwe połączenie takich instrumentów, jak:
reklama, publicity, sprzedaż osobista i
promocja sprzedaży; obejmuje także public
relations i inne formy komunikacji
Planowanie cen
Ceny, ich struktura i poziom, techniki
tworzenia cen, warunki zakupu, regulowanie
cen i użycie cen jako aktywnych i pasywnych
czynników
Społeczna
odpowiedzialność
Obowiązek oferowania bezpiecznych,
etycznych i użytecznych towarów, usług i idei
Marketingowe zarządzanie
Planowanie, wykonanie i kontrola programu
marketingowego i indywidualnych funkcji,
ocena ryzyka i potencjalnego zysku
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s 15.
Analizując Rysunek 5 można stwierdzić, że marketing obejmuje swym zasięgiem
wszystkie poziomy działalności przedsiębiorstwa, przenika przez wszystkie jego systemu.
Aby możliwe stało się jego współdziałanie z różnymi komórkami struktury
przedsiębiorstwa, marketing musi spełniać różnorodne funkcje wymienione powyżej.
Do funkcji przygotowawczych zaliczymy gromadzenie informacji rynkowej, badania rynku,
planowanie produktu i programu asortymentowego, kalkulację i stanowienie cen,
organizowanie systemu dystrybucji, planowanie działań promocyjnych, oraz kontrolę i
analizę wyników marketingu.
Do funkcji wykonawczych zaliczymy reklamę, aktywizację sprzedaży, bezpośrednią
obsługę klientów (informacje, negocjacje, zawieranie umów, sprzedaż, wynajem, reklamacje
18
klientów), ekspedycję towarów, transport i spedycję, gospodarkę zapasami wyrobów
gotowych, obsługę serwisową, fakturowanie i kontrolę realizacji umów22.
Funkcje marketingu turystycznego
Funkcje marketingu w turystyce można rozpatrywać z czterech punktów widzenia:
1) ogólnospołecznego;
2) regionalnego;
3) mikrospołecznego;
4) indywidualnego konsumenta.
Funkcjonowanie modelu „turysty – suwerena na rynku” może jednak ujawniać pewne
dysfunkcje, związane ze stanem i strukturą rynkowego mechanizmu.
Po pierwsze, zwłaszcza niedojrzała gospodarka rynkowa wymaga wprzęgnięcia państwa
do regulacji skutków działalności rynku. Różne narzędzia tej polityki, jak koncesje, podatki,
kredyty itp. muszą regulować zachowanie podmiotów gospodarczych, korygując ich wybory
oparte na przesłankach rynkowych.
Po drugie, model suwerenności konsumenta zakłada, że podaż może być niemal dowolnie
zwiększona, jeśli tylko krzywa popytu zacznie piąć się w górę. Tymczasem podaż turystyczna
jest częściowo sztywna, co łączy się z ograniczonymi zasobami turystycznych dóbr.
Po trzecie, ograniczenia suwerenności mogą wynikać z monopolistycznej pozycji
niektórych sprzedawców turystycznego produktu lub monopolistycznych porozumień (np. w
odniesieniu do standardów hoteli, usług przewoźników, cen itp.).
Rozbieżności między modelową i rzeczywistą rolą konsumenta na rynku nie negują
jednak istnienia mechanizmu stymulującego względne dostosowanie się podaży do popytu.
Z punktu widzenia regionalnego, marketing może spełniać doniosłą rolę poprzez
kierowanie popytu turystycznego tam, gdzie może być lepiej zaspokojony. Metody
ofensywnej sprzedaży turystycznych atrakcji, właściwa polityka cen, a także środki
psychologicznego oddziaływania za pomocą reklamy mogą zachęcać do odkrywania
miejscowości i regionów mniej popularnych. Odwracanie uwagi konsumentów od obszarów,
których pojemność turystyczna została przekroczona, polega na uzasadnieniu racjonalności
zmian dotychczasowych przyzwyczajeń na rzecz nowych sposobów zaspokajania popytu.
Podejście to dobrze obrazują takie propagandowe hasła jak: ”Odkrywaj nieodkrytą Amerykę”,
czy „Wszystko czego turysta potrzebuje znajduje się w Munster”.
Promowanie
nowych
obszarów
turystycznych
(krajów,
regionów)
sprzyja
ich
gospodarczej aktywizacji. Dekoncentracja ruchu turystycznego przyczynia się do dopływu
22
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 46.
19
dewiz, tworzy nowe miejsca pracy oraz pozwala na utrzymywanie właściwych relacji między
gospodarką turystyczną a ochroną środowiska naturalnego.
Oddziaływanie marketingowe na konsumenta wiąże się z wykonywaniem funkcji
informacyjnych. Polegają one m.in. na dostarczaniu informacji o:
-
wartościach użytkowych oferowanego na rynku turystycznym produktu oraz
-
miejscu, sposobie i warunkach jego nabycia.
Rozpowszechnianie rzetelnych informacji, nawiązujących do kalkulacji czynionej przez
nabywców, umożliwia kształtowanie preferencji decydujących o wyborze określonego
produktu oraz zabezpiecza przed transakcjami, które mogłyby stać się źródłem
niezadowolenia. Dostarczenie wiadomości o miejscu i czasie zakupu chroni turystę przed
niepotrzebną stratą czasu. Ludzie mają zróżnicowane wyobrażenia o standardach
podróżowania i wypoczynku, traktowanych jako ważne składniki poziomu życia. Ocena ta
jest subiektywna, ale zależna od wzorców potykanych w otoczeniu, a także umiejętności
tworzenia
odpowiednich
wyobrażeń
przez
przedsiębiorcę.
Korzystając
z
oferty
przedsiębiorstwa turysta podświadomie poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy jest obiektem
pożądanej uwagi i troski23.
Wśród różnych kierunków oddziaływania na konsumenta do najważniejszych należą:
-
rozbudzanie nowych, do tej pory nie znanych potrzeb turystycznych, celem
dywersyfikacji i aktywizacji popytu,
-
przekonywanie o szczególnych walorach określonych usług oferowanych przez firmę,
-
uzasadnianie potrzeby częstszego nabywania już znanych usług,
-
motywowanie do korzystania z usług w określonym czasie.
Wszystkie działania zmierzają do uzyskania pożądanego odzewu rynku, czyli
ujawnienia się zachowań zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorcy, którego celem jest
wzrost sprzedaży dla zwiększenia zysku. Marketing stwarza więc warunki, umożliwiające
dostosowanie się przedsiębiorstwa do aktualnej i przyszłej sytuacji rynkowej24.
Przed współczesnym przedsiębiorstwem, działającym w warunkach rozwiniętej
konkurencji na rynku, stoi trudne zadanie takiej organizacji pracy i zarządzania aby możliwe
było osiągnięcie jej misji i strategicznych celów. Konieczne więc stało się wypracowanie
takiej formy działalności, aby przedsiębiorstwo mogło osiągać sukcesy na rynku – nowego
sposobu myślenia i koordynowania wszelkich działań .To właśnie marketing stał się swoistą
filozofią przenikającą cały proces zarządzania firmą.
23
24
J. Altkorn: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994, s. 14-17.
J. Dietl: Marketing, PWN, Warszawa 1986, s. 146.
20
Celem marketingu jest rozpoznanie zmian zachodzących na rynku, przewidywanie działań
konkurencji oraz poznanie potrzeb i pragnień konsumentów po to, aby z kolei efektywnie
przygotować ofertę, jej promocję i sprzedaż a w rezultacie osiągnąć cel strategiczny oraz
satysfakcję konsumentów.
Plany strategiczne każdej organizacji zakładają umacnianie jej pozycji na rynku, mierzoną
większym w nim udziału, zwiększeniem sprzedaży jej wyrobów lub usług czy też wejście na
nowe rynki25.
25
P. Kotler: Marketing management, Rebis 2005, s. 12
21
II. PROMOCJA JAKO ELEMENT DZIAŁAŃ
MARKETINGOWYCH
2.1. Pojęcie, funkcje i struktura promocja
Aby odnieść sukces na rynku, przedsiębiorstwo musi rozpoznać potrzeby konsumenta i
zaoferować we właściwym miejscu i czasie stosowny produkt oraz zachęcić potencjalnego
konsumenta do dokonania zakupu. Sama atrakcyjność produktu nie wystarcza w wielu
wypadkach aby go sprzedać. Produkt gorszy może – po skutecznym oddziaływaniu na
konsumenta – stać się skutecznym konkurentem dla produktu lepszego, o którego istnieniu
nabywca po prostu nie wie lub nie został przekonany o walorach. Ważne jest więc stworzenie
efektywnej drogi informowania rynku o zaletach produktu oferowanego przez firmę oraz
systemu nakłaniania konsumentów i pośredników do jego zakupu26.
Oddziaływanie przedsiębiorstwa na odbiorców wymaga stworzenia odpowiedniego
systemu komunikowania się z rynkiem, którego osnową jest system promocji. W systemie
tym informacje przebiegają dwukierunkowo. W jedną stronę po linii: wytwórca – pośrednik –
konsument, w drugą na trasie: konsument – pośrednik – wytwórca. Powstaje w ten sposób
zwrotne sprzężenie informacyjne, pozwalające odczytywać reakcje adresata informacji na
kierowane do niego impulsy. Sprzężenie to sprzyja zbliżeniu produktu do konsumenta i
konsumenta do produktu. Narzędziami komunikacji z rynkiem w szerokim tego słowa
znaczeniu są wszystkie elementy kompozycji marketingowej (produkt, cena, kanały i formy
sprzedaży, promocja), w znaczeniu ścisłym – różne sposoby bezpośredniego i pośredniego
aktywizowania sprzedaży. Wśród rozmaitych determinant popytu turystycznego dużą rolę
odgrywają bowiem czynniki psychologiczne, a zakupy finansowane są z funduszu swobodnej
decyzji. Turyści poddają się często panującym w środowisku psychozom, modzie
przemawiającej za spędzaniem urlopów w pewnych miejscach, masowych wyjazdów
weekendowych do zatłoczonych miejscowości w czasie, kiedy inne atrakcyjne obszary
pozostają niewykorzystane itp. Promocja może w tej sytuacji skutecznie przyczynić się np. do
rozładowania okresowych spiętrzeń popytu, promowania nowych możliwości podróżowania i
rekreacji, oraz sterowania substytucją usług.27
Podejmując działania promocyjne, firma zmierza do osiągnięcia następujących celów:
-
26
27
informowania o swojej ofercie rynkowej i warunkach jej nabycia,
P. Kotler: Marketing Management, Analisis, Planning,and Control, Prentice Hall,New York 1989, s. 636
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 144-145.
22
-
kształtowania pożądanego wyobrażenia klientów o firmie i jej produktach
(Przedsiębiorstwo tworzy swój obraz wśród klientów, przedstawicieli władz, środków
masowego przekazu, akcjonariuszy, banków itp., a więc tych wszystkich, od których
bezpośrednio lub pośrednio zależy w jakiś sposób jego powodzenie. Należy
podkreślić, że wyobraźnie o przedsiębiorstwie kreują nie tylko reklamowe czy
propagandowe akcje, lecz także różne zdarzenia i obserwacje. Na opinii agencji
turystycznej waży więc lokalizacja i wystrój biura, nowoczesność autokarów, kultura
obsługi klientów, stroje personelu, sprawność organizowania konferencji prasowych
itp.),
-
dostosowanie podaży do popytu, co wymaga niekiedy kreowania potrzeb,
-
dążenia do zdobycia przewagi nad konkurentami (Promocja jest ważnym narzędziem
walki konkurencyjnej. Propagując własną ofertę, przedsiębiorstwo dąży do zdobycia
na rynku jak najmocniejszej pozycji, czyli znalezienia się w sytuacji zbliżonej do
monopolu.),28
Do szczegółowych celów promocji zalicza się:
-
budzenie potrzeby poznania nowej oferty przedsiębiorstwa,
-
przekonanie o szczególnych walorach oferty firmy,
-
podtrzymywanie popytu na produkty już znane,
-
przekonywanie o potrzebie nabycia większego wolumenu produktów (np. częstsze
wyjazdy, przedłużenie pobytu),
-
zachęcanie od zakupów usług świadczonych w określonym czasie (np. przed sezonem,
po sezonie),
-
zachęcanie do zakupów usług świadczonych na określonych warunkach (np. czarter,
wycieczki grupowe).29
W realizacji celów promocja spełnia bardzo ważną rolę. Wynika ona głównie z jej funkcji
informacyjnych, pobudzających i konkurencyjnych.
Funkcja informacyjna – leży u podstaw komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
i stwarza przesłanki transformacji strategii marketingowej w konkretną taktykę działań
rynkowych. Jest ona niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej firmy. Dostarcza
bowiem obecnym i potencjalnym nabywcom informacji, które zmierzać mają do przełamania
bariery nieznajomości rynku.
Promocja w swej funkcji informacyjnej pełni tym samą ważną rolę w sferze edukacji
rynkowej konsumentów. Temu celowi służy przekazywanie przez przedsiębiorstwo bardziej
28
29
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 219.
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 144-145.
23
czy mniej rozbudowanego i „zobiektywizowanego” zestawu informacji, przedstawiających
powstanie czy działalność firmy, wprowadzenie nowego produktu na rynek, jego funkcje,
możliwości zastosowania, właściwości, miejsce zakupu, czas otwarcia biura itp.
Funkcja pobudzająca – sprzedaż zmierza do wywołania zamierzonych postaw i
zachowań rynkowych nabywców. Dynamizm rynku i jego konkurencyjna struktura
podmiotowa zmuszają przedsiębiorstwa do uprawiania aktywnej polityki promocji.
Funkcja pobudzająca promocji
zmierza do dostarczenia potencjalnym
nabywcom
odpowiedniego zestawu przesłanek decyzyjnych, zarówno racjonalnych jak i emocjonalnych
(np. hasło reklamowe biura podróży Scan Holiday: „ bezpieczeństwo i wygoda”),
umożliwiających ocenę poszczególnych wariantów zakupu i dokonanie wyboru „właściwego”
z punktu widzenia potrzeb i preferencji.
Funkcja konkurencyjna – wyrażająca się w stworzeniu zestawu pozacenowych
instrumentów rywalizacji na rynku, jest silnie związana z funkcjami poprzednimi. W
szczególności jej działanie przejawia się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza wiąże się z
atrakcyjnością i „siłą przebicia” instrumentów i programów promocji, proponowanych i
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo na rynku. Druga sprowadza się do możliwości
„zakłócania” programów promocyjnych emitowanych przez konkurencję. Firma która myśli o
istnieniu i sukcesach rynkowych, nie może zrezygnować z wykorzystania promocji jako
narzędzia konkurencji.
Promocja pozwala na zmniejszenie dystansu między oferowanym produktem i
potencjalnym nabywcą. Dystans ten można zmniejszyć lub nawet wyeliminować poprzez dwa
różne podejścia do komunikowania się z rynkiem. Pierwszym jest zbliżenie nabywcy do
produktu, drugim – produktu do nabywcy. Przybliżenie nabywcy do produktu jest możliwe
poprzez instrumenty bezpośrednio kształtujące popyt konsumentów. Z punktu widzenia
nabywcy, mają one głównie znaczenie przed dokonaniem zakupu.
Pełniąc funkcję informacyjne i pobudzające, instrumenty te „przeprowadzają” nabywcę
przez wstępne fazy procesu zakupu, które ukazuje Rysunek 6.
Rysunek 6. Mechanizm podejmowania decyzji o zakupie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 150.
24
Analizując Rysunek 6 widzimy, że mechanizm podejmowania decyzji o zakupie obejmuje
cztery fazy. Na początku potencjalny nabywca musi uświadomić sobie pojawienie się danej
potrzeby, następnie zbiera o informacje o produkcie/usłudze, która mogłaby zaspokoić
potrzebę, analizuje dany produkt/usługę, czy spełni jego potrzebę i
podejmuje
decyzję
o
zakupie bądź nie.
Drugie podejście urzeczywistniają te instrumenty, które przyczyniają się do kształtowania
i podwyższania atrakcyjności oferty podażowej firmy.
Poprzez promocję zmniejsza się również dystans między sprzedawcą a nabywcą, skraca się
czas zakupów i zwiększa się poziom edukacji rynkowej (wiedzy nabywców o produktach, ich
właściwościach, możliwościach wykorzystania, cenach itp.)30 .
System promocji obejmuje zespół środków o zróżnicowanych funkcjach i różnej
strukturze wewnętrznej. Tworzą one łączną złożoną kompozycję promotion – mix, w której
dominujące znaczenie posiadają cztery grupy instrumentów, a mianowicie reklama,
sprzedaż osobista, promocja uzupełniająca i public relations31.
Tabela 2 przedstawia instrumenty promocji i komunikacji charakterystyczne dla turystyki.
Tabela 2. Instrumenty promocji, specyfika w turystyce
REKLAMA
Prasa
SPRZEDAŻ
OSOBISTA
Sprzedaż w siedzibie
firmy
Radio
Telewizja
Przesyłki pocztowe
Plakaty i ulotki
Informatory
Reklamowe
wydawnictwa
Sprzedaż poprzez
przedstawicieli firmy
odwiedzających
nabywców
Sprzedaż za
pośrednictwem
telefonów
PROMOCJA
UZUPEŁNIAJĄCA
PUBLIC
RELATIONS
Konkursy, gry, loterie
Konferencje prasowe
Upominki
Relacje prasowe
Upusty cen
Wywiady w środkach
masowego przekazu
Bezpłatne
ubezpieczenie
podróżnych
Premiowanie stałych
klientów
Propagandowe
wydawnictwa
Wycieczki
Pokazy filmowe
Dodatkowe programy
świąteczne
Seminaria
Filmy reklamowe
Firmowe upominki
Atrakcyjne lokale
usługowe
Sponsorowanie imprez
Symbole i logo
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 147.
30
31
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 286-288.
J. Wiktor: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 45.
25
Tabela 2 ukazuje różne formy promocji, charakterystyczne dla turystyki jakie mogą
wykorzystywać przedsiębiorstwa turystyczne. Przedsiębiorstwa mogą stosować wszystkie
formy lub tylko niektóre z nich. Zależy to m.in. od strategii przyjętej w firmie, jakie cele
firma zamierza osiągnąć itp.32.
2.2. Charakterystyka instrumentów promotion-mix, specyfika w turystyce
Reklama - jest bezosobową, płatną i adresowaną do masowego odbiorcy formą
przekazywania informacji rynkowych33.
Przy reklamowaniu produktu turystycznego chodzi oczywiście o podtrzymanie już
istniejącego popytu oraz zdobycie nowych nabywców na dobra i usługi już znane lub
wprowadzane na rynek.
Szczególna rola reklamy na rynku turystycznym wynika z cech popytu i właściwości
produktu. Z natury świadczeń turystycznych wynika niemożność wytwarzania na zapas.
Nadto zapotrzebowanie na usługi turystyczne zmienia się w zależności od sezonu. Reklama
ukazując korzyści związane z podróżowaniem i wypoczywaniem w okresach mniejszego
nasilenia ruchu, przyczynia się do lepszego wykorzystania potencjału usługowego
przedsiębiorstwa, powiększając tym samym jego zysk.
Potrzeba a zarazem skuteczność reklamy są tym większe, im konkurujący produkt jest
mniej znany i poszukiwany przez nabywcę. Trzeba przy tym pamiętać, że niezadowalający
popyt może wypływać nie tylko z braku akcji informacyjnej, lecz także z nieuwzględnienia w
systemie promocji irracjonalnych motywów zakupów, których oddziaływania nie należy
pozostawiać swojemu losowi. Ponieważ produkt turystyczny projektuje się z myślą o
konkretnym segmencie rynku, również reklama powinna być adresowana do określonych
grup potencjalnych nabywców (właściwego reklamowego audytorium).
Celami reklamy są: przekazywanie informacji, perswazja oraz utrwalenie określonej
wiedzy o produkcie.
Reklama informacyjna wskazuje na pojawienie się na rynku nowych zjawisk, o których
konsumenci nie byli wcześniej zawiadamiani. Mogą to być informacje o innowacjach
produktowych, obniżkach i podwyżkach cen, kursach walutowych, powstaniu nowych
przedsiębiorstw turystycznych itp.
Celem reklamy zachęcającej jest przekonanie konsumenta o korzyściach dokonania
zakupu w reklamującej się firmie a nie przedsiębiorstwach konkurujących. Charakterystyczną
cechą tej reklamy jest eksponowanie szczególnych walorów promowanego produktu:
32
33
J. Wiktor: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 45.
S. Kuśmierski: Reklama jest sztuką, PWN, Warszawa 1996, s. 23.
26
najniższych cen, najsmaczniejszych posiłków, największych wygód, najsprawniejszej obsługi
itp. Warto nadmienić, że ustawodawstwo większości krajów zabrania jednak posługiwania się
argumentacją zawierającą elementy krytyki konsumenta, a więc uprawiania tzw. reklamy
nieuczciwej (knocking copy).
Reklama przypominająca ma za zadanie utrwalać w pamięci odbiorcy cechy użytkowe
produktu i obraz firmy, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia wokół nich atmosfery
przychylności i życzliwości. Utrwalanie walorów reklamowanych usług i obiektów
przyczynia się do powstania stałej klienteli.
Akcentowanie poszczególnych elementów informacji i zachęty należy wiązać z
przebiegiem cyklu życia produktu. Największe nasilenie informacji jest niezbędne w fazie
wprowadzania na rynek nowego produktu. W fazach wzrostu i dojrzałości reklama ma zwykle
charakter przypominający. W obu tych etapach konieczne jest skoncentrowanie odnośnych
działań w czasie (tzw. kampanie reklamowe). W fazie spadku sprzedawca winien akcentować
przede wszystkim dodatkowe korzyści związane z zakupem (np. niższe ceny).
Treść reklamy.
Założeniem reklamy jest planowe oddziaływanie na psychikę nabywcy, nakłaniające do
dokonania zakupu. Reklamy nie wolno więc uprawiać na zasadzie dziennikarskiej czy
artystycznej improwizacji, lecz należy ją tworzyć na podstawie dobrej znajomości
psychologii34.
Punktem wyjścia przy formułowaniu każdej strategii promocyjnej musi być założenie, iż
potencjalny klient zostanie skutecznie zachęcony do zakupu tylko wówczas, gdy dostrzeże w
zawieranej transakcji korzyść dla siebie czy bliskich mu osób.
Z różnych reklamowych haseł i materiałów czytelnika, widza czy słuchacza zainteresują
tylko związane z jego potrzebami. O zakupie przesądzają więc:
-
zainteresowanie produktem
-
wiedza o produkcie
-
warunki zakupu produktu35.
Motywy postępowania konsumenta stanowią cel tzw. apeli reklamowych. Należy dokonać
starannego wyboru wartości uznawanych przez adresatów reklamy, pamiętając przy tym o ich
grupowym zróżnicowaniu. Apele reklamowe mogą mieć charakter pozytywny lub
negatywny.
Zadaniem apeli pozytywnych jest wywołanie przyjemnych wizji, ponieważ działają one
najsilniej. Przekonuje się więc młode kobiety, iż wyjazd w określone miejsce przyczyni się do
34
35
Middelton V.T.C.: Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 111-117.
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 148-150.
27
rozkwitu ich urody, a starsze, że przyczyni się do zdrowia ich dzieci. Młodzieży oferuje się
rozrywki sportowe i towarzyskie, wędkarzom obiecuje się wspaniałe połowy, ludziom
dbającym o status – pobyt w ekskluzywnym hotelu, gdzie zatrzymują się znane osobistości.
Apele negatywne mają spowodować uczucie niepokoju i obawy, wskazując jednocześnie
na sposób ich uniknięcia. Wykorzystuje się je w celu reklamowania dóbr lub usług, które
mają zabezpieczyć konsumenta przed niepożądanymi zdarzeniami. Mogą one np.
uświadamiać zagrożenie powstające w związku z używaniem niewłaściwego sprzętu
turystycznego, brakiem ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków itp.
Oba wymienione typy apeli mogą przybierać albo charakter bardziej rzeczowy, albo
emocjonalny. Argumentacja rzeczowa przemawia logiką przytaczanych faktów. Reklamując
np. narciarskie wczasy przytacza się wówczas informacje o liczbie wyciągów i tras, ich
długości i nachyleniu, grubości pokrywy śnieżnej itp. Argumentacja emocjonalna zawiera
takie propozycje, jak przeżycie pięknych chwil, urocze towarzystwo, czarujące kuligi i
dancingi itp.
Główne argumenty reklamowe można wyrazić zarówno w formie audialnej, jak i
wizualnej. Sugestywny rysunek czy fotografia mogą zawierać również wiele treści, jak
radiowy lub telewizyjny komentarz. Niekiedy przewodnią ideę reklamy udaje się
sformułować w postaci krótkiego sloganu. Przykładem takiego myślowego skrótu
nawiązującego do motywu oszczędzania czasu podróżnego może być hasło „LOT-em bliżej”
36
.
Kryteria wyboru nośników reklamy.
Kampanie reklamowe przynoszą najlepsze efekty, gdy są prowadzone na wielką skalę,
przy użyciu środków o właściwym zasięgu oddziaływania. Jak wykazują liczne
doświadczenia, skuteczność reklamy jest tym większa, im częściej i na więcej sposobów
„atakuje się” świadomość potencjalnego nabywcy. Stąd w reklamie istotną rolę odgrywają
tzw. sprzężenia rzeczowe. Polegają one na łączeniu różnych form i technicznych środków
reklamy w celu osiągnięcia określonego rynkowego efektu. Konkretyzacją sprzężeń bywają
tzw. pomosty reklamowe, czyli przechodzenie od jednego środka informacji do drugiego, aby
nawiązać w ten sposób ściślejszą więź z konsumentem. Przykładami takiego pomostu są
ogłoszenia reklamowe, kończące się apelami w rodzaju: „Wytnij i poślij nam załączony
kupon, a otrzymasz w zamian bezpłatne materiały informacyjne o naszych usługach” lub
„zatelefonuj z opłacanego przez nas aparatu po bardziej szczegółowe informacje”37.
36
37
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 151-152.
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 152-157.
28
Postulat stosowania szerokiego zestawu nośników reklamowych napotyka jednak w
praktyce dwa ograniczenia:
-
wysokość środków, które przedsiębiorstwo może poświęcić na promocję oraz
-
cechy rynków, na które reklama jest kierowana.
Podczas gdy budżety reklamowe megaagencji czy międzynarodowych linii lotniczych
sięgają dziesiątków milionów dolarów, małe rodzinne hotele, lokalne agencje lub
przewoźnicy dysponujący kilkoma autokarami mogą wydawać na promocję jedynie znikome
sumy38.
Niemniej istotną role w planowaniu akcji reklamowych odgrywają przestrzenny zasięg
oraz pojemność rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, a także właściwości oferowanego
produktu i „wyposażenie informacyjne konsumenta”. Jeśli rynek jest szeroki(np. rynek
ponadnarodowych korporacji hotelowych lub międzynarodowych linii lotniczych), nadawca
reklamy musi korzystać z nośników, które docierają do milionów odbiorców, natomiast firmy
o zasięgu lokalnym mogą z powodzeniem poprzestać na usługach lokalnej pracy, radia i
telewizji. Jeśli rynek jest wąski (np. sprzęt żeglarski, specjalistyczne wycieczki do
określonych grup zawodowych), należy kierować informację do wąskich grup klientów.
Do wąskiej grupy odbiorców można zastosować tzw. reklamę dwustopniową, którą
przedstawia Rysunek 739.
Rysunek 7. Dwustopniowy przebieg informacji reklamowej
Źródło: M. Strużycki: Reklama, PWE, Warszawa 1976, s. 131.
Rys 7 pokazuje, że reklama dwustopniowa działa dzięki wykorzystywaniu tzw. liderów
społecznej opinii. Takimi liderami mogą być znani podróżnicy, działacze turystyczni, a także
osoby zajmujące eksponowane funkcje w życiu społecznym i gospodarczym. Zwracając się
Na przykład linie lotnicze American, Delta, United wydają rocznie na reklamę tylko na terenie Stanów
Zjednoczonych AP ponad 60 mln dolarów każde.
39
M. Strużycki: Reklama, PWE, Warszawa 1976, s. 131.
38
29
do nich, nadawca reklamy może oczekiwać, iż odnośne informacje zostaną z odpowiednio
inspirującym komentarzem przekazane środowisku40.
Ze względu na rodzaj stosowanych środków technicznych, dzielimy reklamę na:
-
prasową,
-
telewizyjną,
-
radiową,
-
pocztową.
Odrębną grupę reklamowych nośników tworzą różnego rodzaju plakaty, afisze i
ogłoszenia. Ich zaletami są pojemność informacyjna i względna trwałość, najczęstszą wadą –
niewielka atrakcyjność wizualna.
Tabela 3 przedstawia najważniejsza zalety i wady reklamy prasowej, telewizyjnej,
radiowej i pocztowej.
Tabela 3. Zalety i wady nośników reklamy
NOŚNIKI
REKLAMY
ZALETY
PRASA

Duża częstotliwość
publikacji,

Szeroki odbiór z powodu
dużej liczby czytelników,



TELEWIZJA
40
WADY

„krótkie życie”,

brak zainteresowania
większości czytelników
treścią ogłoszenia,
Relatywnie niskie koszty,

Dobre „pokrycie”
informacją określonego
obszaru,
zagubienie reklamy
turystycznej w nawale
innych reklam,

niska jakość obrazu
wizualnego.

Wysokie koszty,

Czasowe ograniczenie
przekazu (15-30 sek),

„krótkie życie”,

długi czas produkcji i
wprowadzania ogłoszenia
reklamowego do emisji,

Trudność reagowania
odbiorców reklamy,
zmuszonych do
telefonicznych, listowych i
Duża szybkość przekazu
informacji,

Możliwość wprowadzania
pomostów reklamowych.

Wiernie przekazuje walory
krajobrazu i innych
oferowanych atrakcji,

Wytwarza interesujący
„image” produktu,

Działa na rzecz szerokiego
audytorium.
M. Strużycki: Reklama, PWE, Warszawa 1976, s. 131.
30
osobistych kontaktów z
nadawcą.
RADIO
POCZTA

Różny zasięg odbioru
poczynając od krajowego a
kończąc na miejskim,

Ograniczenia czasowe,
„migawkowość”,
nietrwałość,

Możliwość łatwego
dotarcia do różnych
segmentów turystycznego
rynku,

Trudność reagowania
odbiorców reklamy,

Brak wrażeń wizualnych,

Istotne są czas emisji i
wkomponowanie
ogłoszenia we właściwy
program, ponieważ
potencjalni klienci słuchają
różnych audycji o
rozmaitych porach dnia.

Zwiększa wydatki na druk
materiałów.

Wnikliwe opracowanie
listy adresatów,

Ogłoszenia radiowe są
relatywnie tanie i można
je w każdej chwili
„przekazać na antenę”.

Reklama pocztowa jest
wygodną formą
kontaktowania się z
klientelą,

Zwalnia od ponoszenia
wysokich kosztów na rzecz
środków masowego
przekazu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Altkorn: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994, s. 153-157
Jak pokazuje Tabela 3 prasa jest dobrym nośnikiem reklamy. Zalety widocznie
przewyższają nad wadami. Relatywnie niskie koszty i duży zasięg odbioru doprowadziły do
tego, że gazety i magazyny stały się głównymi nośnikami reklamowymi. W krajach
rozwiniętych koszty reklamy prasowej stanowią w turystyce ok. 50% ogółu wydatków
reklamowych.
Reklama telewizyjna bywa stosowana, gdy przedsiębiorstwo turystyczne dysponuje
dużym budżetem i obsługuje rynek krajowy lub regionalny. Skuteczność tej reklamy jest
bardzo duża, natomiast wysokie koszty ograniczają mniejsze przedsiębiorstwa do stosowanie
tego typu nośnika.
Dzięki reklamom nadawanym w radiu można planować akcje reklamowe stosownie do
potrzeb promocji i możliwości finansowych, jednakże radio nie jest najlepszym nośnikiem
reklamy. Wkomponowanie ogłoszenia we właściwy program jest trudne, ponieważ
potencjalni klienci słuchają różnych audycji o rozmaitych porach dnia.
W ostatnich latach przedsiębiorstwa turystyczne stosują coraz szerzej reklamowanie
produktu turystycznego za pośrednictwem poczty. Przedmiotem przesyłek są listy
31
reklamowe, katalogi ofert, prospekty i broszury. Jest to bardzo wygodna forma komunikacji z
klientami41.
Sprzedaż osobista
Sprzedaż osobista umożliwia nawiązanie osobistego kontaktu między sprzedającym a
kupującym, a tym samym dwustronny przekaz informacji, bez których zawarcie transakcji
byłoby niemożliwe. Przekaz ten obejmuje z jednej strony informacje o popycie i
preferencjach potencjalnego nabywcy, a z drugiej – informację o cechach użytkowych
oferowanego produktu, jego cenie, formach i terminach zapłaty, a także ofertach
alternatywnych42.
Promocyjne znaczenie sprzedaży osobistej związane jest z samą istotą produktu
turystycznego. Przejazd autokarem, pobyt w hotelu, rejs statkiem czy narciarskie wczasy nie
mogą zostać „wystawione na pokaz” w lokalu turystycznego biura. Żaden z tych produktów
nie może też zostać skontrolowany i wypróbowany przed zakupem.
Cechy produktu turystycznego sprawiają, że sprzedawca promując go musi oddziaływać
na psychikę odbiorcy.
Na reklamowych afiszach amator letniego wypoczynku widzi
przystojnych mężczyzn opalających się u boku pięknych kobiet na słonecznej plaży
obramowanej palmami. Zwolennik zimowych wczasów ogląda fotografie zalanych słońcem
górskich stoków, na których widnieją kolorowe sylwetki narciarzy. Są w tym zawarte
sugestie, iż nabywając oferowane usługi, kupuje się jednocześnie szansę przeżycia
wspaniałych chwil, przygody i przyjemności.
Podróżującym w interesach sprzedaje się czas, wygodę i prestiż. Uśmiech stewardessy
serwującej przekąski i napoje na pokładzie samolotu, ukłon kierowcy hotelowej limuzyny,
który pomaga przenieść bagaże – wszystko to przekonuje podróżnego o jego zawodowym i
społecznym statusie i ma dostarczyć mu psychicznej satysfakcji.
Sprzedaż osobista, uważana za jeden z najsilniejszych i najskuteczniejszych środków
oddziaływania na klienta, rzadko bywa jedyną formą promowania produktu turystycznego.
Zapotrzebowanie klienta na informacje częściowo zaspokajane są przez reklamę, propagandę,
a także relacje osób postronnych, które już korzystały z usług przedsiębiorstwa, jednakże
wszystko sprowadza się w końcu do bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, który musi
udzielić wielu dodatkowych informacji o lokalizacji hotelu czy kempingu, standardów
41
J. Altkorn: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994, s. 153-157.
42
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing, PWE, Warszawa 1992, s. 316
32
zakwaterowania, sposobów dotarcia do miejsca zakwaterowania, cen, możliwości zakupu
usług dodatkowych itp.43 .
Sprzedawca winien wykazywać się wiedzą zawodową i umiejętnością sprzedaży. Dobry
agent musi być także psychologiem i konsultantem. W kontaktach z każdym klientem winien
on zrealizować wiele zadań44.
Tabeli 4 przedstawia etapy procesu sprzedaży oraz zadania jakie winien zrealizować
sprzedawca na każdym z tych etapów.
Tabela 4. Etapy procesu sprzedaży i zadania realizowane przez sprzedawcę
Etapy procesu sprzedaży
Zadania realizowane przez
sprzedawcę
1. poszukiwanie nabywcy; polega na
określeniu które osoby mogłyby
skorzystać z oferty danej firmy,
1. wstępnie zakwalifikować klienta,
czemu służą odpowiedzi na pytanie
„gdzie i kiedy chcesz jechać?”, „jak
długo chcesz tam przebywać?”,
„kto będzie ci towarzyszył?”,
„jakiego standardu obsługi
wymagasz?”,
2. przygotowanie wstępnego
spotkania; sprzedawca gromadzi
jak najwięcej informacji o
partnerze,
3. spotkanie z klientem; nawiązanie
kontaktu, wywołanie pierwszego
wrażenia, pozyskanie uwagi i
zainteresowanie partnera,
4. prezentacja; przekonanie klienta
do oferty firmy,
5. pokonywanie oporów; polega na
dyskutowaniu zastrzeżeń, jakie
zgłasza klient,
6. zamknięcie; oznacza moment
decyzji klienta: kupić nie kupić,
7. czynności posprzedażowe, które
doprowadzą do utrzymania
ciągłego i dobrego kontaktu z
nabywcą..
2. zidentyfikować motywy
podróżowania klienta,
3. przekazać informacje o wszystkich
możliwych do nabycia usługach,
które mogą zainteresować klienta,
4. pobudzić pragnienie zakupu
maksymalnej liczby usług,
5. przekonać nabywcę do podjęcia
określonych decyzji finansowych, a
w szczególności przekonać go, iż
„robi dobry interes”,
6. stworzyć wokół firmy odpowiedni
klimat.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Kłaczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing, s.
260
Jak wynika z Tabeli 4 rola sprzedawców nie polega więc na przyjmowaniu „gotowych”
zamówień, ale przede wszystkim na pomocy w dokonywaniu ilościowego i jakościowego
wyboru i pozyskiwaniu dla przedsiębiorstwa szerokiej i możliwie stałej klienteli. Dlatego
43
44
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 160-163.
R. Kłaczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka: Marketing, s. 260.
33
właśnie wykwalifikowany personel składający się na obsługę klienta jest tak istotny w
procesie sprzedaży produktu/ usługi turystycznej.
Do narzędzi promocji sprzedaży zalicza się też często „środowisko fizyczne”. Chodzi o
lokal, w którym potencjalny klient nawiązuje kontakt z firmą. Czynnik ten niewątpliwie
przyczynia się do powstania „pierwszego wrażenia” o jakości usług firmy i tworzenia się jej
image. Pierwszy kontakt może niekiedy przesądzić o natychmiastowym opuszczeniu biura
lub nawiązaniu trwałej więzi z firmą. Wystrój wnętrza, meble, ekspozycja i łatwa dostępność
materiałów reklamowych, a nawet firmowy papier, odgrywają tu dużą rolę. Wielkie okna
wystawowe umożliwiają klientom nawet bez wchodzenia do środka dostrzegać cieszące oko
kolory, wygodne fotele wypoczynkowe oraz sprawny i elegancki personel. Wszystko to
stanowi zachętę do skorzystania z usług firmy45.
Promocja uzupełniająca (promocja sprzedaży, promocja dodatkowa)
Promocja sprzedaży obejmuje te działania i środki, które podwyższają stopień skłonności
konsumentów do zakupu produktu poprzez zwiększenie atrakcyjności produktu. O ile w
reklamie firma zachęca klientów – kup nasz produkt – o tyle w promocji sprzedaży namawia
klienta – kup go dziś, kup natychmiast, zaraz. Każdy ze środków promocji dodaje do
produktu pewną dodatkową korzyść, coś wyjątkowego, co dla odbiorcy stanowi z reguły
dodatkową wartość. Promocja sprzedaży kierowana jest do ostatecznych nabywców.
Istotę i funkcje promocji dodatkowej można scharakteryzować przez uwypuklenie
następujących cech:
a)
promocja uzupełniająca za pomocą odpowiednich środków tworzy i oferuje
nabywcom odpowiednie korzyści,
b)
środki promocji uzupełniającej zachęcają do kupna w ściśle określonym czasie i/lub
miejscu,
c)
promocja dodaje do produktu ”coś wyjątkowego i nadzwyczajnego”, coś co ma
wyróżnić i uatrakcyjnić produkt w konkretnym miejscu i czasie,
d)
środki promocji uzupełniającej są stosowane zgodnie z zasadą „pulsacji”, nie
można ich bowiem dodawać do tego samego produktu stale,
e)
promocja uzupełniająca, z uwagi na swoje cechy i charakter stosowania, wywołuje
relatywnie szybkie efekty sprzedażowe, jednakże mają one charakter
krótkotrwały46.
45
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 165.
J. Szymaszek: Promocja sprzedaży (sales promotion) jako czynnik kształtowania popytu, Biblioteka IHW,
Warszawa 1974
46
34
Znaczenie promocji sprzedaży w ostatnich latach wyraźnie rośnie. Wynika to z wielu
różnych przyczyn, w tym zwłaszcza występujących trudności sprzedaży, nacisków
konkurencji, zwiększenia liczby nowych produktów i skrócenia przeciętnego cyklu życia,
rosnących cen i chęci poczynienia przez konsumentów chociaż drobnych oszczędności47.
W stosowaniu narzędzi promocji sprzedaży występują pewne ograniczenia. Należą do
nich: niekorzystny wpływ środków promocji na wizerunek produktu, marki lub firmy,
bazowanie na dotychczasowej sprzedaży zamiast doprowadzanie do nowej sprzedaży,
zachęcanie do konkurencyjnego wycofania się z rynku. Ponadto zbyt częste stosowanie
promocji może stać się czymś spodziewanym, zamiast nieoczekiwanym. Dlatego należy
odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim celu stosujemy promocję sprzedaży?
Cele stosowania środków promocji przedstawione zostały w Tabeli 5.
Tabela 5. Cele stosowania wybranych środków promocji sprzedaży
Środek promocji
Cel stosowania
Bezpłatne próbki towarów
Wprowadzenie na rynek nowego produktu,
zachęcenie do próbnego zakupu, przyciąganie
nowych klientów
Okresowe obniżki cen
Stymulowanie wzrostu sprzedaży, utrwalenie
zaufania stałych klientów, zachęcenie do
odwiedzenia sklepu
Stymulowanie chęci spróbowania produktu,
wyprzedaż towaru
Kupony
Konkursy, loterie
Zachęcenie do wejścia do sklepu, rozszerzenie
znajomości marki produktu wobec klientów
Pokazy, demonstracje
Zaprezentowanie sposobu użytkowania
produktu, wywołanie chęci zakupu
Wystawy w punktach sprzedaży
Zwrócenie uwagi, stymulowanie zakupów
impulsywnych, zachęcenie do odwiedzenia
sklepu, wprowadzenie nowego produktu na
rynek
Źródło: L. Garbarski, I.Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing, s. 326.
Na podstawie Tabeli 5 wnioskujemy, że każdy środek promocji ma konkretne
zastosowanie. Środków promocji uzupełniającej nie można dodawać stale do jednego
produktu/usługi,
gdyż
wtedy promocja uzupełniająca przestałaby być zjawiskiem
wyjątkowym i straciłaby silny walor promocyjny.
47
Dlatego tak ważne jest dla jakiego
H. Meffert: Marketing, Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 490
35
produktu, kiedy i jaki środek promocji zastosować, aby nie wywołało to niekorzystnych
efektów48.
Public relations
Oddziałując na popyt turystyczny, dąży się do kształtowania pożądanego wyobrażenia o
określonym miejscu, kreowania pozytywnego obrazu firmy oraz promowania konkretnego
produktu. W propagandzie turystycznej wyróżnia się dwie „warstwy”, a mianowicie
propagowanie obszaru oraz propagowanie przedsiębiorstwa i jego produktu.
Propaganda turystyczna (publicity) jest jedna z form komunikowania się z rynkiem. Jest
ona nie tylko sposobem aktywizowania sprzedaży, lecz także ważną formą kształtowania
stosunków firmy z otoczeniem (public relations), które tworzą konsumenci, dostawcy, banki,
środki masowego przekazu, instytucje ubezpieczeniowe, administracja państwowa itp. W tym
otoczeniu dzięki propagandzie powinien powstać pozytywny obraz przedsiębiorstwa i jego
produktu49.
Propaganda gospodarcza spełnia więc rolę podobną jak reklama, ale przeciwnie niż ta
ostatnia jest adresowana do specyficznych odbiorców. Bezpośrednimi adresatami propagandy
są bowiem nie tyle potencjalni nabywcy turystycznego produktu, ile osoby będące liderami
opinii społecznej, m.in. dziennikarze, wydawcy, autorzy turystycznych reportaży oraz
pracownicy radia i telewizji. Inaczej mówiąc, komunikacja z rynkiem odbywa się w tym
przypadku drogą pośrednią.
Metody formowania public relations, rozpatrywane z instrumentalnego punktu widzenia,
dzieli się zwykle na dwie grupy, a mianowicie:
-
wykorzystujące środki masowego przekazu (media publicity),
-
wykorzystujące inne środki (non-media publicity).
Najczęściej stosowanymi instrumentami propagandowymi są konferencje prasowe,
występy pracowników przedsiębiorstwa w radiu i telewizji oraz zniżkowe lub bezpłatne
podróże dla dziennikarzy.
Spotkania z dziennikarzami, będące najpopularniejszą formą public relations, bywają
organizowane przez przedsiębiorstwa i różne instytucje z okazji inauguracji nowego sezonu
turystycznego, nowego hotelu, uruchomienia nowej linii przewozowej, otwarcia ośrodka
wypoczynkowego, wprowadzenie nowych zasad sprzedaży i innych podobnych wydarzeń, o
których należy poinformować opinię społeczną. Podobne cele spełniają konferencje prasowe,
na których dziennikarzom przekazuje się informacje o firmie, jej osiągnięciach oraz
zamiarach na bliższą i dalszą przyszłość.
48
I. Rutkowski, W. Wrzosek: Strategia marketingowa, PWE, Warszawa, 1985, s. 295.
A. Kadragic, P. Czarnowski: Public relations, czyli promocja reputacji, Businessman Book, Warszawa 1997,
s. 14.
49
36
Spotkania z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych są często łączone ze zwiedzeniem
nowych obiektów i objazdami promowanych tras wycieczkowych. Imprezom tym mogą
towarzyszyć degustacje firmowych posiłków, wręczenie materiałów informacyjnych, drobne
upominki itp. Wszystkie te środki służą formowaniu przychylnej atmosfery dla
przedsiębiorstwa i jego produktu, a także produktu turystycznego obszaru.
Poza sferą środków masowego przekazu przedsiębiorstwa oraz instytucje, nie będące
przedsiębiorstwami, ale uczestniczące w organizowaniu turystyki, mogą stosować także inne
formy propagandowe50:
-
uczestnictwo w giełdach i targach turystycznych,
-
sponsorowanie wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży,
-
sponsorowanie konferencji i seminariów poświęconych rozwojowi turystki w
pewnych rejonach,
-
pokazy turystycznych filmów i przezroczy,
-
organizowanie wystaw fotografii turystycznej
-
produkcja koszulek, toreb, wisiorków, długopisów i innych drobnych przedmiotów
propagujących poszczególne firmy, miejscowości i regiony.
2.3. Fazy w tworzeniu strategii promocji
W strategii promocji można wyróżnić następujące fazy jej tworzenia:
1. Określenie celów polityki promocji;
Promocja to wiele działań mających na celu:
-
przyciągnięcie uwagi klientów (Attencion) A
-
wzbudzenie ich zainteresowania (Interest) I
-
zachęcenie do zakupów (Desire)
D
-
nakłonienie do działania (Action)51.
A
Przyciągniecie uwagi jest pierwszym celem promocji. Można go osiągnąć w różny sposób
w zależności od tego, jaki środek promocji jest wykorzystywany. Może to być np. reklama w
postaci dużych nagłówków w ogłoszeniach, przyciągające uwagę układy graficzne czy
fotograficzne.
Wzbudzenie zainteresowania jest następnym etapem oddziaływania promocji. Ważne jest
aby istniał związek między pierwszym i drugim etapem. Język i symbole wykorzystywane w
środkach promocji muszą być dostosowane, zrozumiałe i łatwo odbierane przez adresatów.
50
51
J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994, s. 157-160.
R.R. Gallagher: Mała firma to takie proste. Signum, Kraków1992, s.136.
37
Wzbudzenie chęci posiadania produktu/usługi to zadanie najtrudniejsze w całym procesie
oddziaływania. Środek promocji musi przekonać potencjalnych nabywców, że produkt/usługa
może zaspokoić ich potrzeby. Istotnym zadaniem w tej fazie jest dostarczenie adresatom
racjonalnych argumentów odnośnie zakupu tego produktu/usługi.
Nakłonienie do działania jest ostatnią fazą oddziaływania promocji i ma ona świadczyć o
jej skuteczności. Na zatem dostarczyć takich informacji, które skłoniłyby klientów do zakupu
lub potwierdzą słuszność ich wyboru. Należy podaż informację gdzie produkt/usługę można
nabyć52.
2. Identyfikacja odbiorców;
Drugim etapem decyzji związanych z programowaniem polityki promocji jest
identyfikacja i charakterystyka rynku docelowego. Rynek przedsiębiorstwa nie jest kategorią
jednorodną – tworzą go odmienne grupy kupujących, stanowiących określone segmenty
rynku. Przedsiębiorstwo nie kieruje swojej oferty do odbiorcy przypadkowego, lecz do
potencjalnego nabywcy swoich produktów/usług.
Rynki docelowe to poniekąd grupy docelowych adresatów promocji. Polityka
komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem może przybierać podstawowe formy: promocji
wąskiej i szerokiej53.
Podstawowe formy komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem przedstawia Rysunek 8.
Rysunek 8. Polityka wąskiej i szerokiej promocji a docelowy segment rynku
Źródło: T. Domański, Skuteczne reklama i promocja, Poltext, Warszawa 1993, s. 16.
52
53
A. Sznajder: Sztuka promocji, Businessman, Warszawa 1993, s. 78-80.
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 298-299.
38
Jak ukazuje Rysunek 8 w polityce wąskiej promocji, grupa adresatów jest mniejsza od
kręgu potencjalnych nabywców. Promocja może być np. kierowana do stosunkowo
niewielkiej grupy adresatów, która jest w stanie kształtować opinię o promowanym
produkcie/ usłudze lub decydować o jego/jej zakupie.
W przypadku promocji szerokiej docelowa grupa odbiorców jest większa od docelowego
segmentu rynku. Adresatami promocji mogą być bowiem nie tylko potencjalni kupujący, lecz
także pracownicy własnego przedsiębiorstwa, pośrednicy tworzący kanał dystrybucji,
kooperanci, konkurenci, liderzy opinii, dziennikarze, władze polityczne państw lub regionu
czy nawet całe społeczeństwo54.
3. Projekt przekazu:
-
co powiedzieć?; firmy mówią przede wszystkim o swoich największych atutach,
-
jak powiedzieć logicznie; czy używać apeli racjonalnych czy emocjonalnych?
-
jaką formę nadać przekazowi (jakie ujęcie symboliczne zastosować)?
-
Kto powinien to powiedzieć? Najczęściej same firmy i ich sprzedawcy - powinni być
oni fachowi i wiarygodni55.
4. Ustalenie budżetu promocyjnego
Określenie wielkości środków przeznaczonych na promocję należy do najważniejszych i
zarazem najtrudniejszych problemów kształtowania programu. Zderzają się tu dwie grupy
czynników – konieczność poniesienia określonych nakładów, które mają charakter konkretny
i wymierny oraz – niepewność osiągnięcia zamierzonych celów (efekty promocji mają
charakter potencjalny, tzn. mogą, lecz nie muszą zostać osiągnięte)56.
Ustalenie budżetu promocyjnego odbywa się przy użyciu jednej (lub kilku równocześnie)
z poniższych metod:
-
możliwości finansowych; wydaje się na promocje tyle ile można,
-
określającej wydatki na promocję jako procent od wartości sprzedaży lub w relacji do
osiągniętego zysku,
-
kształtowania wydatków na promocję na poziomie wydatków konkurencji (jeżeli
znany jest ten poziom),
-
celowej; na promocję przeznacza się tyle środków, ile wynika z przyjętych celów
komunikacji i kosztów ich realizacji57
T. Domański: Skuteczne reklama i promocja, Poltext, Warszawa 1993, s. 16.
Ph. Kotler, G.Amstrong: Principles of marketing, Prentice Hall, New Jersey 1989, s.418-421.
56
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 300-303.
57
A. Sznajder: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business Press Ltd. 1993,
s. 172-173.
54
55
39
Ustalenie poziomu wydatków na promocję nie jest sprawą łatwą, szczególnie dla
przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających swą działalność i nie mających jeszcze
doświadczenia w tym względzie.
W Tabeli 6 przedstawiono uproszczoną wprawdzie, ale praktyczną metodę orientacyjnego
określania takich wydatków.
Tabela 6. Szacunkowe obliczenie wydatków promocyjnych
Czynnik
Średnio 3%
Odejmij 1%
Dodaj 1%
Wiek firmy
istnieje długo
młoda
nowa
Wiek produktu
istnieje długo
młody
nowy
Stopień
innowacyjności
nic nowego
innowacje w
szczegółach
bardzo innowacyjny
Lokalizacja firmy
bardzo dobra
nie tak całkiem dobra firma oddalona
Rodzaj klientów
firmy
-
klienci indywidualni
Konkurencja
brak
łagodna
wroga
Czynniki specjalne
Tak – mniejsza
potrzeba promocji
brak
Tak – większa
potrzeba promocji
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s.
223
W Tabeli 6 pokazane są szacunkowe obliczenie wydatków promocyjnych na podstawie
metody odchylenia od średniego poziomu budżetu promocyjnego. Ma ona charakter
orientacyjny i jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorstw które dopiero wchodzą na rynek.
Przyjmując średni poziom budżetu na poziomie 3% wartości planowanej sprzedaży, metoda
ta „zmusza” przedsiębiorstwo do wprowadzenia doń pewnych odchyleń (w granicach ca +/1%), w zależności od konkretnej sytuacji marketingowej firmy.
Podział budżetu promocyjnego powinien obejmować aspekt:
-
rzeczowy; dotyczy alokacji budżetu między poszczególne instrumenty promocji celem
stworzenia optymalnej kompozycji środków komunikacji,
-
czasowy; promocja ciągła (realizowana bez przerwy w pewnym okresie) lub
pulsacyjna (prowadzona w nieregularnych odstępach czasu)58.
5. Określenie kompozycji narzędzi promocji
58
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 223.
40
Kolejnym
etapem
kształtowania
programu
promocyjnego
przedsiębiorstwa
jest
sformułowanie promocyjnej kompozycji (promotion – mix). Należy ją dostosować do:
-
przyjętych celów polityki komunikacji,
-
segmentu rynku,
-
budżetu promocji.
Punkt ciężkości formowania programu spoczywa w tym etapie na poszukiwaniu i
określeniu najbardziej adekwatnych do powyższych uwarunkowań form komunikacji i
środków przekazu informacji. Pamiętać przy tym należy, że wszystkie instrumenty
promocyjnej kompozycji wzajemnie się uzupełniają a nie wykluczają. Stąd konkretne decyzje
powinny zmierzać do określenia wzajemnych proporcji między nimi59.
Na wybór kanału komunikacyjnego wpływa wiele czynników:
a) związanych z produktem/usługą:
-
liczba i stopień skomplikowania informacji o produkcie/usłudze,
-
faza cyklu życia produktu,
-
rodzaj produktu/usługi i cena,
b) związanych z nabywcą:
-
charakterystyka rynku docelowego (liczba odbiorców, ich rodzaj,
poziom dochodów itp.)
-
rodzaj decyzji zakupu (np. decyzje kompleksowe, rutynowe, przypadkowe),
c) związanych ze strategią marketingową firmy:
-
marka towaru,
-
kanały dystrybucji,
-
strategia cen,
-
rozmiary budżetu,
-
kwalifikacje personelu60.
6. Pomiar i ocena wyników promocji; powinny się odbywać w odniesieniu do:
-
efektów sprzedażowych mierzalnych, tj. czy i o ile zwiększyła się sprzedaż w wyniku
określonych kanałów promocyjnych (przydatne testy rezultatów handlowych),
Testy rezultatów handlowych – polegają na próbach pomiaru (często szacunkowego)
wielkości sprzedaży, zrealizowanej dzięki zastosowaniu danego instrumentu polityki
promocji (np. reklamy czy promocji dodatkowej).
-
efektów niemierzalnych, tj. znajomości firmy, jej produktów, marek na rynku
(przydatne testy odtworzeniowe, badania panelowe sklepów lub konsumentów),
59
60
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 303-307.
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 221-223.
41
Testy odtworzeniowe – pozwalają na ocenę stopnia, w jakim został zauważony i
zapamiętany dany środek komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem; testy takie
umożliwiają m.in. badanie stanu wiedzy (świadomości) na temat przedsiębiorstwa,
produktu, znaku firmowego i ocenę jego zmian pod wpływem polityki promocji,
badanie postaw charakteryzujących „stopień wierności” nabywców wobec firmy czy
produktu itp.,
Badania panelowe sklepów i/lub konsumentów – prowadzone w określonych
odstępach czasu, umożliwiające śledzenie koniunktury rynkowej w relacji do
natężenia kampanii promocyjnej, ocenę zastosowanych środków i ich społecznej
percepcji61.
Promocja, zwana również polityką komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi
integralny zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek
informacje charakteryzujące produkt/usługę i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz
pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu. Przedsiębiorstwo komunikuje się z
rynkiem w celu wywołania zamierzonych reakcji ze strony kupujących. Z kolei nabywcy
komunikują się z przedsiębiorstwem poprzez akceptację lub negację (odrzucenie) jego
polityki marketingowej. Promocja jest więc swoistym dialogiem między przedsiębiorstwem i
kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania informacyjno-nakłaniające, a z
drugiej sprzężenie zwrotne między nabywcą i odbiorcą oferty promocyjnej.
Tak rozumiana polityka promocji stanowi jedno z głównych – obok produktu, cen i
dystrybucji – narzędzi kierowania przez przedsiębiorstwo rynkiem, koordynacji popytu z
podażą oraz walki konkurencyjnej. Poprzez promocję lansuje się wizerunek firmy i/lub
produktu/usługę, zachęca do zakupów określonych dóbr i usług oraz dąży do zdobycia
przewagi nad konkurentami. W realizacji tych celów promocja spełnia bardzo ważną rolę62.
61
62
M. Prymon: Marketing w kierowaniu firmą, AG-Master, Wrocław 1991, s. 102.
J. Altkorn: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998, s. 286.
42
III. CHARAKTERYSTYKA BIURA PODRÓŻY
3.1. Charakterystyka firmy
Profil działalności
Biuro Podróży ITAKA powstało w 1989 roku. W
lipcu 2001 roku nastąpiło połączenie z Biurem Podróży
VING - drugim co do wielkości touroperatorem na
polskim rynku wakacji czarterowych i największym
touroperatorem na rynku skandynawskim. Obie firmy
były częścią MyTravel Northern Europe, która z kolei
należy do międzynarodowego giganta turystycznego
źródło: www.itaka.pl
MyTravel, notowanego na giełdzie londyńskiej.
Biuro Podróży ITAKA powróciło w polskie ręce w 2003r. Jego twórcy, Mariusz Jańczuk i
Leszek Szagdaj, odkupili Nowa Itaka sp. z o.o. od MyTravel Holdings Northern Europe.
W 2004 roku czytelnicy dziennika Rzeczpospolita uznali ITAKĘ za "najbardziej godne
polecenia i najchętniej wybierane przez Klientów polskie biuro podróży". ITAKA otrzymała
również w 2004 roku Certyfikat Jakości za "Profesjonalizm i najwyższą jakość usług
turystycznych opartych na bogatej ofercie programowej dostosowanej do potrzeb i życzeń
Klientów", a tygodnik Wprost przyznał Certyfikat Turystyczny za "ofertę gwarantującą
spotkania z historią i uroczy klimat greckich wysp".
Dziś ITAKA jest liderem w organizacji wczasów i wycieczek opartych na lotach
czarterowych. Specjalizuje się w akwenie Morza Śródziemnego, a najbardziej różnorodną
ofertę posiada do Turcji, Grecji i na Półwysep Iberyjski. ITAKA ma zawsze wiele pomysłów
na spędzenie wakacji. Są to między innymi liczne i sprawdzone programy wycieczkowe oraz
wspaniała oferta wczasowa. Przykładowe wycieczki to "Trzy oblicza Indonezji", Bardzo
popularne wycieczki na Bali np.: "Wulkaniczna przygoda", "Na szlaku kresowych fortec". Z
biurem turystycznym Itaka możemy wybrać się nawet w najdalsze zakątki świata. Dzięki niej
Kuba, Jordania, Bali i Chiny są na wyciągnięcie ręki. Biuro podróży oferuje także wakacje w
krajach najczęściej wybieranych przez Polaków: we Włoszech, Grecji, Egipcie i Turcji. Itaka
organizuje również wyjazdy grupowe oraz zachęca do wyjazdu i skorzystania z oferty last
minute63.
ITAKA to duże, prężne i dynamiczne biuro podróży o ugruntowanej pozycji na rynku,
cieszące się zaufaniem Klientów i kontrahentów. Jako jedyne biuro podróży w Polsce ma
63
www.travelplanet.pl
43
wdrożone Standardy Obsługi Klienta. W 2007 roku ITAKA odnotowała rekordową sprzedaż,
obsługując 150 tys. Klientów.
ITAKA posiada ponad 40 salonów firmowych w największych miastach Polski i ponad
600 sprawdzonych biur agencyjnych na terenie całego kraju.
Wybierając biuro turystyczne Itaka, możemy sami zdecydować na ile dni chcemy jechać
w dane miejsce oraz z jakich atrakcji skorzystać. Biura turystyczne oferują pełne wyżywienie,
jak i umożliwiają wybór tylko określonych posiłków w trakcie dnia. Możemy wybrać także
hotel, w jakim chcemy zamieszkać. Itaka oferuje hotele różnego standardu, o różnej ilości
gwiazdek.
Wycieczkę można rezerwować w biurze, telefoniczne, jak i za pośrednictwem Internetu.
Sklep internetowy www.itaka.pl jest czynny 24 h/dobę 7 dni w tygodniu i umożliwia
dokonywanie rezerwacji i płatności on-line.
Zaliczka jaką należy wpłacić wynosi 30% ceny imprezy turystycznej 64.
3.2. Otoczenie konkurencyjne
Integralną część strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa powinno stanowić
zagadnienie określenia pozycji konkurencyjnej firmy i jej produktów na rynku oraz
możliwości konkurowania w przyszłości. W ostatnich latach konkurencja pojawiła się jako
jeden z centralnych punktów zainteresowania w budowie strategii.
Umiejętność konkurowania należy łączyć z filozofią zachowania rynkowego podmiotu
gospodarczego, a konkretnie z widzeniem formuły współzawodniczenia rynkowego opierając
się na sformułowanych celach i wypracowanych zasadach postępowania umożliwiających ich
osiągnięcie.
Istotą strategii konkurencji jest możliwość odpowiedzi na następujące pytania:
a) Na jakich rynkach, segmentach powinny podejmować działania konkurencyjne?
b) Jakie produkty/usługi i ich atrybuty powinny stanowić przedmiot konkurencji?
c) Jakimi metodami i narzędziami zamierzamy osiągnąć przewagę konkurencyjną?
W związku z tym konieczne jest podjęcie działań rozpoznawczych i analitycznych
wewnątrz firmy, mających na celu dokonanie oceny zdolności i możliwości konkurencyjnych.
Konkretnie mówiąc podmiot gospodarczy powinien realizować działania noszące nazwę
analizy konkurencji65.
Przedsiębiorstwo tworząc strategię marketingową, oprócz takich elementów jak produkt,
cena, dystrybucja, promocja czy konsument , powinno w możliwie szerokim zakresie
64
65
www.itaka.pl
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 97-98.
44
uwzględnić konkurentów i ich zachowania. Aby część strategii zawierała wszystkie
najistotniejsze aspekty, czyli była pełna, a przede wszystkim cała strategia użyteczna i
efektywna, konieczne jest przeprowadzenie analizy konkurencji. Jej wyniki powinny znaleźć
odzwierciedlenie w przygotowanej i wdrażanej strategii marketingowej przedsiębiorstwa66.
Analiza konkurencji realizowana jest w następujących etapach:
1) określenie przedmiotu konkurencji,
2) identyfikacja konkurentów,
3) identyfikacja strategii konkurentów,
4) określenie sił i słabości konkurentów,
5) tworzenie przewidywanych wzorów reakcji (zachowań) konkurentów,
6) wybór odpowiedniej strategii konkurencji.
Analizując konkurencję istotne jest połączenie dwóch punktów widzenia konkurencji:
produkcyjnego i rynkowego. W pierwszym przypadku przedmiotem są firmy oferujące te
same produkty , natomiast w drugim za konkurentów należy uważać tych, którzy zaspokajają
te same potrzeby konsumentów lub obsługują te same grupy nabywców.
Ważne jest też wyznaczenie intensywności rywalizacji w określonych segmentach.
Determinantami intensywności są: otoczenie, struktura i historia (doświadczenie). W każdej z
determinant można podać wiele konkretnych czynników, które zwiększają lub zmniejszają
intensywność. Są nimi najczęściej sytuacja rynkowa, liczba firm, posiadany majątek przez
firmy, zróżnicowanie ofert firm, dojrzałość (poziom rozwoju) czy wzory zachowań
uczestników rynków. Prowadzona analiza pozwala na wyznaczenie segmentów rynku, które
są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Podstawowego znaczenia więc nabiera
analiza otoczenia konkurencyjnego.
W analizie konkurencji wykorzystywany jest model pięciu sił sformułowany przez M. E.
Portera. M. E. Portera przyjał, że w sektorze (rynku, segmencie) działa pięć sił: rywalizacja
wśród istniejących firm, bariery wejścia na rynek dla nowych firm, siła przetargowa
nabywców, siła przetargowa dostawców i zagrożenie ze strony substytucyjnych produktów i
usług67. Rysunek 9 obrazuje model pięciu sił wg M. E. Portera
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 97-104
M. E. Porter: Strategia komunikacji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWN, Warszawa 1992, s. 140145.
66
67
45
Rysunek 9. Model pięciu sił M. E. Portera
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. E. Porter, Strategia komunikacji. Metody analizy sektorów i
konkurentów, PWN, Warszawa 1992, s. 140-145.
Analizując Rysunek 9 można stwierdzić, iż rywalizacja pomiędzy istniejącymi firmami
odnosi się do poziomu zachowań konkurencyjnych polegających na biernym podejściu do
ukształtowania podziału rynku bądź znacznej intensyfikacji działań polegających na walce
cenowej,
permanentnych
innowacjach
produktów
czy
wzmożonych
działaniach
promocyjnych. Występowanie barier w wejściu na rynek może wynikać z dostępu do wiedzy
fachowej (know–how), lojalności klientów wobec marki, efektu doświadczenia, dostępu do
kanału dystrybucji, potrzebami finansowymi i wielu innych. Siła przetargowa nabywców
odnosi się do jakości, lojalności wobec marki itp. Ostatni z czynników, zagrożenie przez
substytuty, zachodzi w sytuacji znaczenia cena dla nabywcy (substytut ma niską cenę),
zaspokojenie potrzeby konsumenta ma alternatywy i wybór substytutu dla klienta nie wiąże
się z jakimkolwiek ryzykiem68. Podstawową zaletą analizy otoczenia konkurencyjnego przy
wykorzystaniu tego modelu jest możliwość systematyzacji spojrzenia na konkurencję i
waloryzację podejścia do rynku i jego segmentów.
68
M. E. Porter: Strategia komunikacji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWN, Warszawa 1992, s. 140-
145.
46
Istotną rzeczą w tworzeniu konkurencyjnej oferty, a w dalszym działaniu strategii, jest
znajomość przewidywanych reakcji (zachowań) konkurentów. Generalnie polega to na
określeniu przewidywanych zachowań konkurentów na nasze posunięcia (decyzje rynkowe)
wynikające z przyjętej strategii. Reakcje konkurentów są odzwierciedleniem realizowanej
przez nich filozofii rynkowej celów, do których zmierzają, kultury zarządzania, czy wreszcie
możliwości ekonomicznych. Pełne rozpoznanie przewidywanych i możliwych reakcji
konkurencji istotne jest przy kreowaniu własnej strategii konkurencji. Efektem działań firmy
powinno być ustalenie najbardziej prawidłowych ruchów (zachowań) konkurencji w zakresie
cen, postępowania promocyjnego, wprowadzania nowych produktów, dystrybucji i sprzedaży.
Na bazie uzyskanych informacji w poszczególnych etapach tworzona jest strategia
konkurencji69.
Punktem wyjściowym do ustalenia przesłanej i kreowania strategii jest odpowiedź na
pytanie: konkurujemy, czy unikamy konkurencji?. W zależności od wyboru alternatywy
mamy do dyspozycji strategię ofensywne (konfrontacja) lub defensywne (unikanie)70
przedstawione w Tabeli 7.
Tabela 7. Podstawowe strategie konkurowania
Strategia ofensywna

strategia konfrontacji,
ataku,

podejmowanie działań
zmierzających do
opanowania nowych
segmentów rynku,

uzyskanie przewagi
konkurencyjnej w
obrębie segmentów na
których jesteśmy
obecni.
Strategia defensywna

strategia obrony,
unikania konkurencji,
również kooperacji,

tworzenie takich
warunków w obrębie
rynku, że
zabezpieczamy się
przed konkurencją.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Podstawka, Strategie konkurencyjne przedsiębiorstwa,
Businesman Magazine 1991, nr 6
Analizując Tabelę 7 w przypadku strategii ofensywnej wybór metod i instrumentów walki
konkurencyjnej uzależniony jest od charakteru i rodzaju rynku, stopnia rozpoznania
konsumentów i konkurentów oraz znalezienia nowych możliwości. Najprostszą i najbardziej
69
70
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 104-108.
K. Podstawka: Strategie konkurencyjne przedsiębiorstwa, Businesman Magazine 1991, nr 6.
47
znaną formą konkurencji jest strategia oparta na cenach (obniżanie), aczkolwiek niezwykle
kosztowna i ryzykowna. Odmianą strategii ofensywnej jest strategia niszy rynkowej, która
polega na szukaniu, tworzeniu lub wyborze segmentu rynku, któremu oferujemy kombinację
produkt – konsument – warunki obsługi, w nowej nieznanej i dotychczas nie występującej
formie. Newralgiczne znaczenie dla istnienia i wykorzystania niszy rynkowej mają: jakość
produktów, możliwość obsługi konsumentów i dystrybucja towarów, one bowiem są
wyznacznikiem tej niszy.
Strategia defensywna natomiast przejawia się w działaniach blokujących konkurentów
(unikatowość produktów, image firmy), aktywności umożliwiającej obronę pozycji bądź
ewentualne przejście do kontrataku (ceny, promocja, innowacje)71.
W wielu przypadkach stosowane strategie konkurencyjne trudno zakwalifikować do
wymienionych wyżej rodzajów ze względu na zmieniające się sytuacje rynkowe, które
powodują często, że strategia obronna staje się ofensywna lub odwrotnie72. Dzieje się tak
dlatego, że podstawą strategii konkurencyjnych są instrumenty marketingowe wspierane
zasobami i kompetencjami przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, chodzi więc o lepsze niż u
konkurentów dopasowanie metod i instrumentów marketingu-mix do warunków rynkowych
oraz konsekwentne ich realizowanie za pomocą zasobów przedsiębiorstwa i kompetentnej
kadry. Skuteczna i aktywna realizacja strategii konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa jest
możliwa tylko w przypadku istnienia systemu śledzenia konkurencji (monitoringu)
gwarantującego dopływ potrzebnej i wiarygodnej informacji. Przede wszystkim zależy firmie
na określeniu konkurenta, czyli wyznaczeniu kryteriów, które powinien spełniać. Zaliczyć do
nich należy warunki organizacyjne (koszty, zarządzanie kadrami) oraz marketingowe (udziały
w rynku, zyski, produkty).
W celu przeanalizowania otoczenia konkurencyjnego Biura Podróży ITAKA posłużyłam
się wynikami badań przeprowadzonymi przez MillwardBrown SMG/KRC w czerwcu 2007.
Badanie to miało na celu określenie znajomości marki, wizerunku i działań reklamowych
biura podróży Triada na tle innych firm turystycznych73.
Poniżej przedstawione są wyniki tych badań
Wykres 1. Spontaniczność znajomość marki – TOP OF MIND
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 108-111
A. Sznajder: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1992, s. 105-143.
73
www.triada.pl
71
72
48
Respondenci spytani o znane im biuro podróży, najczęściej, jako pierwsze biuro
wymieniali Orbis i TRIADĘ. ITAKA osiągnęła wynik 7,6 procent, plasując się tym samym
na czwartym miejscu.
Wykres 2. Całkowita znajomość marki
ITAKA jest trzecią najlepiej rozpoznawalną obok Orbisu i Triady marka turystyczną, w
sumie aż 84,2% ankietowanych deklaruje znajomość marki ITAKA.
49
Wykres 3. Biuro uznawane najczęściej za nowoczesne
ITAKA osiągnęła wynik 14% i tym samym znajduje się na czwartym miejscu zaraz po
biurach podróży Triada, Neckermann, TUI i Orbis w kategorii- nowoczesne biuro.
Wykres 4. Biuro oferujące najkorzystniejsze ceny na rynku
Respondenci spytani o biuro oferujące najkorzystniejsze ceny, jako pierwsze biuro
wymieniali Triadę i ITAKĘ (13%).
50
Wykres 5. Biuro, w którym każdy znajdzie ofertę dla siebie
W tej kategorii ITAKA wypadła nieco gorzej, uzyskując wynik 25%, co daje dopiero
piąte miejsce razem z biurem podróży Scan Holiday. Ankietowani uznali, że znajdą ofertę dla
siebie przede wszystkim w takich biurach podróży jak Triada, Neckermann, Orbis i TUI.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonymi przez MillwardBrown SMG/KRC w
czerwcu 2007 umieszczonych na stronie internetowej www.triada.pl
Jak wynika z powyższych badań ITAKA jest znanym biurem podróży, cieszące się dużą
popularnością i w ogólnej klasyfikacji wypada pomiędzy trzecim i czwartym miejscem wśród
wszystkich biur podróży na rynku krajowym. Jest to zadowalający wynik, jednakże wyłaniają
się również liderzy, będący silną konkurencją dla ITAKI. Zaliczamy do nich biura podróży:
Triada, Neckermann i Orbis.
Biuro Podróży TRIADA - działa na polskim rynku turystycznym od 1991 r. i obsługuje
sektor wyjazdów zagranicznych lotniczych i autokarowych oraz wczasy z dojazdem własnym.
Podstawowe oferty biura Triada to czarterowe wycieczki: Turcja, Włochy, Cypr, Egipt,
Grecja, Hiszpania, Malta i Tunezja. Dalsze kierunki cieszące się duża popularnością to: RPA,
Mauritius, Nowa Zelandia, Tajlandia, Kuba, Indonezja. Oferta biura podróży na 2008 rok jest
bardzo obszerna i zróżnicowana, przedstawiona w 6 kategoriach: wypoczynek, wypoczynek
+zwiedzanie, zwiedzenie, słodkie lenistwo, kultura i lenistwo oraz obozy młodzieżowe74.
74
www.travelplanet.pl
51
Podczas ponad 17 lat działalności firma zdobyła liczne grono stałych i lojalnych klientów,
a co za tym idzie pozycję lidera w sektorze zagranicznej turystyki wyjazdowej. Triada jest
największym reklamodawcą w branży turystycznej oraz otrzymała liczne nagrody i
wyróżnienia m.in. za działania marketingowe. Ponadto jako jedno z nielicznych biur podróży
na polski rynku turystycznym utrzymuje coroczny wzrost liczby klientów, którzy najchętniej
sięgają po ofertę z tego właśnie biura, a chwalą je sobie przede wszystkim za organizację,
umiarkowane ceny oraz standard hoteli i wyżywienia75.
Biuro Podróży NECKERMANN - Neckermann Polska należy do jednego z
największych koncernów turystycznych w Europie - Thomas Cook Group plc, szczycącego
się ponad 160-letnią tradycją. Na rynku polskim biuro podróży jest obecne od jedenastu lat i
przez cały ten czas znajduje się w gronie największych organizatorów zagranicznej turystyki
wyjazdowej. Kierując się hasłem: "Neckermann - na całym świecie w dobrych rękach", biuro
podróży tworzy ofertę spełniającą najwyższe oczekiwania swych klientów. Firma rozpoczęła
działalność w 1997 r. wprowadzając na rynek 3 kierunki z wylotem z Warszawy. W bieżącym
roku jest to aż 28 kierunków z możliwością wylotu z 9 miast w Polsce a także 14 krajów,
które można odwiedzić podróżując własnym transportem.
W letniej ofercie Neckermann'a dominuje region Basenu Morza Śródziemnego, natomiast
w zimowej oferta z dojazdem własnym obejmująca najatrakcyjniejsze regiony narciarskie.
Dzięki niezwykle bogatej i stale urozmaicanej ofercie, potencjalny klient może spędzić urlop
na sześciu kontynentach mając do wyboru pełną paletę hoteli i apartamentów od średniej do
komfortowej klasy. Pobudzające wyobraźnię destynacje, imponujące hotele i moc atrakcji to
oferta biura podróży, które w oparciu o najnowsze trendy turystyczne zapewnia wypoczynek
na najwyższym poziomie. Wśród ofert specjalnych atrakcyjne zniżki przy wcześniejszych
rezerwacjach oraz duże rabaty dla dzieci, nowożeńców i seniorów.
Neckermann utrzymuje wiodącą pozycję na polskim rynku turystycznym. W 2004 i 2006
r. otrzymał nagrodę Srebrnego Godła - Marki Godnej Zaufania w IV i VI edycji badania
konsumenckiego The Most Trusted Brand. W 2008 r biuro podróży zostało uznane Liderem
Obsługi w branży turystycznej według sondy przeprowadzonej przez Manager Magazine76.
Biuro Podróży Orbis Travel – działa na polskim rynku od 1920 roku i oferuje pełen
zakres usług turystycznych i podróżniczych dla firm i klientów indywidualnych. Łatwy
dostęp do pełnej gamy usług gwarantuje klientom rozległa sieć sprzedaży, na którą składa się
41 oddziałów własnych i blisko 1 200 agentów sprzedaży na terenie całego kraju. Z oferty
firmy korzysta rocznie blisko 1 000 000 osób i ponad 1700 przedsiębiorstw. Biuro jest
75
76
www.triada.pl
www.neckermann.pl
52
liderem w turystyce przyjazdowej oraz jednym z największych polskich organizatorów
turystycznych wyjazdów zagranicznych i krajowych. Oferta wycieczek zagranicznych jest
bardzo obszerna i zróżnicowana, prezentowana w katalogach z cyklu "Świat wakacji",
"Travel Time", "Familiada" i "Panoramic". ORBIS Travel jest także uznanym pośrednikiem
w sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych i promowych. Prowadzi
rezerwację miejsc hotelowych i samochodów.
Orbis Travel wykazują liczne wyróżnienia i nagrody m.in. pierwsze miejsce w rankingu
największych biur podróży przygotowywanym przez Rzeczpospolitą w latach 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 i 2005 r., Złota Statuetka i Złote Godło przyznane przez Przegląd Reader's
Digest za zwycięstwo w plebiscycie na biuro podróży najbardziej godne zaufania w 2001 r. ,
2002 r., 2003 r., 2004 r., 2005 r., 2006 r., 2007 r. i 2008 r., Statuetka Globusa 2000 w
kategorii najlepszy produkt w turystyce przyjazdowej przyznana przez Polską Izbę Turystyki
i inne.
Orbis Travel jest członkiem szeregu prestiżowych organizacji: PIT Polskiej Izby
Turystyki, ASTA (American Society of Travel Agents), a także najstarszym (1947 r.) i
największym w Polsce (pod względem sprzedaży i ilości lokalizacji) agentem IATA
(International Air Transport Association)77.
Wyżej wymienione biura podróży mają przewagę nad ITAKĄ przede wszystkim w takich
kwestiach jak: wypracowana renoma i marka, lojalność klientów wobec firmy,
doświadczenie, wysokie nakłady na badania i rozwój, strategia promocyjna.
3.3. Charakterystyka nabywców
Jednym z przejawów dynamiki rynku jest rozszczepianie się i dywersyfikacja popytu
turystycznego, wymagająca zróżnicowanych reakcji sprzedawców. Przedsiębiorstwo nie
powinno orientować swojej działalności na anonimowego czy przeciętnego turystę, lecz
nastawiać się na obsługę określonych grup nabywców. W tym celu niezbędne jest dokonanie
podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo
cech ujawniają podobny popyt. Procedurę tę określamy mianem segmentacji rynku. Potrzeba
segmentacji jest naturalną konsekwencją zwiększania się liczby konsumentów, wzrostu ich
dochodów, rozwoju indywidualnych preferencji oraz możliwość dokonywania wyboru.
Podział rynku na segmenty jest kluczem do określenia:
77
-
rozmiarów i profilu przedsiębiorstwa,
-
doboru właściwych strategii i narzędzi marketingu.
www.orbis.com.pl
53
Duże przedsiębiorstwa mogą obsługiwać wiele segmentów, natomiast firmy niewielkie
winny ukierunkować działalność na wybrane grupy nabywców. Przystępując do segmentacji
rynku przedsiębiorstwo musi zdefiniować zasadnicze potrzeby, które zamierza zaspokajać, a
dopiero w dalszej kolejności ustalać listę potrzeb towarzyszących, podporządkowanych
zaspokajaniu potrzeb głównych. Potrzebą główną może być np. chęć kontaktu z przyrodą,
potrzebami towarzyszącymi – konieczność zapewnienia posiłków, noclegu, bezpieczeństwa.
Istnieją dwa powody, dla których zaleca się rozpoczynanie segmentacji rynku od
zdefiniowania zasadniczych potrzeb, interesujących przedsiębiorstwo:
-
określa to głównych konkurentów (oferent żeglarskich wczasów powinien mieć
świadomość, że jego zadaniem jest sprzedawanie szczególnych możliwości kontaktu z
przyrodą. Musi on jednak liczyć się z konkurencyjną działalnością wszystkich
przedsiębiorstw oferujących tą samą możliwość w różnych postaciach;
-
uniknięcie ograniczenia działalności do jednego segmentu rynku bez zbadania
ewentualnie dostępnych innych możliwości (firma, która stwierdzi na początku, że
zadaniem jej jest zaspokojenie danej podstawowej potrzeby, rozważy większą liczbę
możliwości niż przedsiębiorca, który z góry decyduje, że spośród wielu możliwości
będzie oferować tylko jeden sposób zaspokajania danej potrzeby).
Przedsiębiorstwo może wykorzystywać segmentację np. dla różnicowania sposobów
informowania różnych grup klientów lub form sprzedaż usług78.
Istnieje wiele kryteriów podziału rynku turystycznego, ale nie ma jakiejś uniwersalnej
metody segmentacji możliwej do skutecznego zastosowania w każdych warunkach 79. Każda
organizacja turystyczna musi więc znaleźć odpowiadającą jej metodę segmentacji,
dostosowaną do własnej strategii rynkowej i dostępnych informacji oraz celów wyodrębniania
segmentów. Podstawą tego wyboru jest wyselekcjonowanie kryteriów, które najtrafniej
charakteryzują klientów przedsiębiorstwa.
Podstawową trudnością przy klasyfikacji oraz charakterystyce kryteriów segmentacji
rynku turystycznego jest ich rozmaita wymierność. Inaczej mówiąc, nie wszystkie
wyznaczniki (zmienne) popytu dają się wyrazić ilościowo. W odniesieniu do innych, w
dostępnych źródłach statystycznych, brakuje dostatecznie szczegółowych danych, co
powoduje konieczność prowadzenia kosztownych badań dodatkowych.
78
J. Altkorn: Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 71-74.
D. Mitchell, L. Merchant: Is AttitudeSegmentation in the Holiday Market a Reliable Predictor of Future
Behavior, referat na seminarium ESOMAR w Stresa 1997.
79
54
W marketingu turystycznym wyodrębnia się najczęściej cztery grupy kryteriów
segmentacji80, które przedstawia Tabela 8.
Tabela 8. Kryteria segmentacji rynku turystycznego
Kryterium
Opis kryterium
Zmienne opisujące
Wykorzystując zmienne opisujące można dokonać segmentacji
rynku uwzględniając:
Zmienne
objaśniające
Zmienne
charakteryzujące
styl życia
Zmienne
geodemograficzne
-
cechy demograficzne (wiek, płeć, dochód, stadium
życia w rodzinie),
-
cechy geograficzne (miejsce zamieszkania),
-
kryterium reagowania na produkt (lojalność wobec
marki, przedsiębiorstwa, wrażliwość na cenę,
częstotliwość podróżowania).
Wykorzystując zmienne objaśniające można dokonać
segmentacji rynku uwzględniając:
-
przyczyny podróżowania,
-
korzyści związane z zaspokajaniem potrzeb,
-
czynniki psychograficzne,
-
rolę społecznych grup odniesienia.
Wykorzystując zmienne oparte na stylu życia można dokonać
segmentacji rynku uwzględniając m.in.:
-
system wyznawanych wartości,
-
przynależność do określonych grup społecznych,
-
religia,
-
opcje polityczne.
Wykorzystując zmienne geodemograficzne można dokonać
segmentacji rynku uwzględniając.:
-
klasyfikację konsumentów odpowiednio do miejsca
zamieszkania oraz warunków mieszkaniowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa
1994, s. 75-86.
Analizując Tabelę 8 zmienne opisujące segmentacji rynku są szeroko stosowane w
turystyce ze wzg. na ich prostotę, jednoznaczność i łatwość dokonywania opracowań
statystycznych. Najbardziej popularna jest segmentacja wykorzystująca cechy demograficzne.
Kryteria demograficzne są chętnie stosowane ze względu na dostępność informacji,
80
J. Altkorn: Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 71-74.
55
nieskomplikowany pomiar i łatwość odniesienia do różnych elementów marketingowej
strategii. Segmentację rynku opartą na kryteriach geograficznych stosuje się zwłaszcza w
turystyce międzynarodowej oraz krajach zajmujących większe obszary. Kryterium miejsca
zamieszkania jest zmienną o wysokim stopniu zagregowania, opartą na założeniu, że
mieszkańcy określonych krajów czy rejonów ujawniają określony popyt i preferencje. Turyści
z określonych krajów różnią się także pod względem zamożności i skłonności do wydawania
pieniędzy. W turystyce krajowej segmentacja oparta na kryterium miejsca zamieszkania ma
mniejsze znaczenie81. Kryterium reagowania na produkt bywa stosowana przez duże firmy,
mające ugruntowaną pozycję na rynku. Analiza sposobu reagowania na
produkt pozwala
wyodrębniać homogeniczne grupy konsumentów, które wyróżniają się lojalnością wobec
maki lub przedsiębiorstwa, szczególną wrażliwością na cenę oraz częstotliwością
podróżowania.
Zmienne objaśniające mają zasadnicze znaczenie dla opracowania segmentacji rynku
nawiązującej do przyczyn podróżowania. Ludzie podróżują, aby odwiedzić krewnych lub
znajomych, w celach służbowych, dla poratowania zdrowia, aby poznać inne kultury,
zwiedzać zabytki, kraje pochodzenia przodków. Motywami mogą być też żądza przygód,
chęć uprawiania różnych sportów, nauka i doskonalenie kwalifikacji. Konsumenci nabywają
produkt turystyczny, gdy są przekonani, że przyniesie to im korzyści związane z
zaspokojeniem konkretnych potrzeb82. Segmentacja oparta na zmiennych psychograficznych
nawiązuje do podobnych przesłanek, jak segmentacja oparta na miejscu zamieszkania
konsumenta. Opiera się ona na konstatacji, że większość turystów pochodzących z pewnych
obszarów cywilizacyjnych i kulturowych posiada trwałe, standardowe nawyki. Cechy
użytkowe turystycznego produktu oceniają przy tym poprzez pryzmat własnych
przyzwyczajeń. Dla zrozumienia wpływu zmiennych psychograficznych na decyzje
konsumenta istotna jest wiedza o roli tzw. grup odniesienia. Grupa odniesienia bywa zwykle
definiowana jako pewna społeczność, do której należy jednostka i która wytwarza pewien
system podstawowych potrzeb oraz określa indywidualne zachowania i postawy, tworząc w
ten sposób pewien społeczny porządek83. Przykładami takich grup są rodzina, kręgi
sąsiedzkie i koleżeńskie, grupy zawodowe itd.
W Polsce kryterium to odgrywa pewną rolę. Przejawem tego jest np. skłonność mieszkańców Wybrzeża do
spędzania urlopów na Podkarpaciu i odwrotnie. Iny jest też popyt na usługi turystyczne w województwach
uprzemysłowionych i rolniczych.
82
J.P. Peter, J.H. Donnelly, Marketing agement, Knowledge and Skills, Busines Publications, Plane 1986, s. 9398
83
Szersze omówienie roli grup odniesienia znaleźć można w każdym podręczniku socjologii i psychologii
społecznej.
81
56
Segmentacja oparta na zmiennych stylu życia lub przynależności kulturowej nawiązuje do
postaw i zachowań jednostek determinowanych systemem wyznawanych wartości,
przynależności do określonych grup społecznych, religią, opcjami politycznymi itp. Zespół
tych czynników wykształca grupy konsumentów, które odznaczają się podobnymi wzorcami
konsumpcji. Segmentacja ta uzyskuje coraz większą popularność. Podejście to zarysowuje
bowiem dokładniejszy obraz konsumenta niż charakterystyki oparte tylko na zmiennych
opisujących lub objaśniających.
Segmentacja oparta na czynnikach geodemograficznych polega na klasyfikacji
konsumentów odpowiednio do miejsca zamieszkania oraz warunków mieszkaniowych84.
Opiera się ona na założeniu, że ludzie żyjący w określonej ekonomicznej i społecznej
przestrzeni legitymują się podobnym poziomem i stylem życia, a więc ujawniają także
podobną siłę nabywczą i strukturę popytu. Wywołuje to znaczną zależność pomiędzy
poziomem zamożności a miejscem zamieszkania, które staje się swoistą legitymacją
społecznej pozycji, wymuszającej zarazem pewien styl życia85.
ITAKA to duże, prężne i dynamiczne biuro podróży o ugruntowanej pozycji na rynku,
cieszące się zaufaniem Klientów i kontrahentów dlatego może sobie pozwolić na obsługę
wielu segmentów rynku. Dzięki starannie dobranej ofercie hoteli, współpracy z
renomowanymi liniami lotniczymi oraz dbałości o profesjonalną obsługę na miejscu ITAKA
stara się sprostać rosnącym z każdym rokiem wymaganiom Klientów, którzy mają
zróżnicowane preferencje związane z ich wymarzonymi wakacjami. ITAKA identyfikując
potrzeby nabywców przygotowała szeroki wachlarz proponowanych ofert, gdzie każdy
znajdzie coś dla siebie.
ITAKA spełnia oczekiwania Klientów, poszukujących wypoczynku w luksusowych,
komfortowo wyposażonych hotelach o wysokim standardzie nawet w najdalszych zakątkach
świata, oraz tych, dla których zasadniczą rolę odgrywa koszt pobytu. ITAKA przygotowała
produkt zarówno dla osób preferujących spokojny wypoczynek z dala od miejskiego gwaru,
pragnących się wyciszyć, dla rodzin z dziećmi ceniącymi sobie rodzinną atmosferę w miejscu
pobytu, dla zakochanych chcących spędzić romantyczne chwile, jak i dla tych, którzy wolą
aktywne formy spędzania czasu i cenią sobie uroki nocnego życia.
Szczegółowy opis metodologii opartej na czynnikach geodemograficznych w odniesieniu do Wielkiej Brytanii
(tzw. metoda ACORN) zawiera praca R. Webbra, The National Clssification of Residential Neighbourhoods. An
Introduction to the Classification of Words and Parishes, PRAG Technical Paers, London 1977.
85
J. Altkorn: Marketing w turystyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994, s. 75-86.
84
57
Na stronie internetowej Biura Podróży ITAKA wyszczególnione zostały zakładki dla
poszczególnych grup klientów86, które przedstawia Tabela 9.
Tabela 9. Charakterystyka ofert ITAKI dla poszczególnych grup klientów
OFERTA
CHARAKTERYSTYKA
RODZINNIE
ITAKA przygotowała dla swoich klientów specjalną ofertę dla
rodzin z dziećmi. Na stronie internetowej i w katalogach
przedstawiła swoje propozycje odnośnie miejsc jak i bazy hotelowej
charakterystycznej dla tej grupy klientów.
Oferta zawiera wykaz hoteli, które posiadają wszystko o czym może
zamarzyć każda rodzina z dziećmi. Duże, przestronne pokoje, do
dyspozycji komfortowo urządzone salony, aneks kuchenny z
możliwością przygotowania posiłku dla dziecka o każdej porze dnia.
Atmosfera jak w domu. Restauracje hotelowe dostosowane dla
rodzin z dziećmi, bliskość plaży, z dala od gwaru, możliwość
spacerów po ogrodach na terenie ośrodka, baseny dostosowane dla
malutkich dzieci, liczne place zabaw, animacje, które przynoszą
rozrywkę całej rodzinie i wiele innych atrakcji.
AKTYWNIE
Dla niektórych klientów aktywne wakacje to gwarancja dobrego
samopoczucia, dlatego ITAKA przygotowała ofertę dla klientów
ceniących sobie aktywny wypoczynek i zainteresowanych zdrowym
trybem życia. W swojej ofercie ITAKA zaproponowała hotele o
sportowym zapleczu: baseny, korty tenisowe, siłownia, fitness,
boiska do piłki nożnej, siatkowej, możliwość wypożyczenia rowerów
itp. Szerokie, piaszczyste plaże również zachęcają do aktywnego
spędzania czasu. Ośrodek hotelowy to jednak nie wszystko, ważna
jest również okolica, gdzie można aktywnie cieszyć się wakacjami.
LUKSUSOWO
„Zanurz się w luksusie” to oferta ITAKI przygotowana dla
klientów szczególnie ceniących sobie ekskluzywne miejsca,
komfortowe, eleganckie warunki zakwaterowania, wygodę,
dobrą kuchnię, wysoki standard obsługi klienta oraz szereg
atrakcji. Dla tej wyjątkowo wymagającej grupy klientów
ITAKA proponuje hotele najwyższej klasy, z wieloma
udogodnieniami, gwarantująca wypoczynek na najwyższym
poziomie.
ROMANTYCZNIE ITAKA swoją ofertę kieruje również dla osób chcących spędzić
wakacje tylko we dwoje. Proponuje miejsca i bazę hotelową idealne
na romantyczne wakacje. Jest to wypoczynek w wyjątkowej i
kameralnej atmosferze, romantyczne widoki, komfortowe warunki i
obsługa na wysokim poziomie, życie nocne na wyciągnięcie ręki, to
wszystko gwarantuje niezapomniane chwile dla zakochanych par.
86
www.itaka.pl
58
ROZRYWKOWO
„Oddaj się szaleństwu” to kolejna oferta ITAKI, tym razem
skierowana dla osób, które pragną spędzić czas także poza
hotelem mając wiele ciekawych propozycji rozrywek i dobrej
zabawy tak dzień, jak i w nocy. Tej grupie klientów ITAKA
proponuje hotele w centrum lub w jego pobliżu, gdzie
zlokalizowane są liczne dyskoteki, puby i inne miejsca
rozrywki. Bliskość tętniącego życiem centrum za dnia sprzyja
spacerom i robieniu zakupów, a wieczorem korzystania z
uroków nocnego życia.
SŁONECZNY
KLUB
Słoneczny Klub – to połączenie standardowej oferty
wakacyjnej ITAKI z aktywnym wypoczynkiem (np. aerobik w
wodzie, siatkówka plażowa). W Słonecznych Klubach, do
których ITAKA zaprasza od 1 lipca do 31 sierpnia, czekają
animatorzy, którzy przygotują dla Państwa zajęcia inne niż
wszyscy i będą się opiekować Państwa dziećmi.
WYJAZDY
GRUPOWE
Biuro podróży ITAKA swoją ofertę kieruje także dla klientów
biznesowych. Proponuje wyjazdy grupowe zarówno dla osób
prywatnych jak i dla większych grup zorganizowanych. ITAKA
możemy pomóc w szczegółowym zaplanowaniu podróży oraz
imprez towarzyszących dla uczestników.
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.itaka.pl
Z Tabeli 9 wynika, że ITAKA obsługuje praktycznie każdą grupę klientów w różnym
przedziale wiekowym, o różnych dochodach, potrzebach i preferencjach począwszy
od
rodzin z dziećmi przez ludzi zamożnych, ceniących sobie luksus, zakochanych, klientów
preferujących aktywny wypoczynek czy życie nocne, kończąc na klientach biznesowych, dla
których organizowane są wyjazdy motywacyjne, szkoleniowe itp.
Dzięki tak zróżnicowanej i obszernej ofercie każdy klient znajdzie coś dla siebie, wakacje,
które zaspokoją jego specyficzne potrzeby i preferencje. To prognozuje wzrostem
zainteresowania Biurem Podróży ITAKA wśród potencjalnych klientów i utrzymaniem
dotychczasowych. Ponadto, dzięki obsłudze wielu segmentów rynku ITAKA staje się bardziej
konkurencyjna na rynku turystycznym87.
3.4. Posiadane zasoby Biura Podróży ITAKA
Każde przedsiębiorstwo, aby funkcjonować i rozwijać się musi dysponować określonym
zestawem
aktywów.
W
szerokim
rozumieniu
obejmują one wszystkie
elementy
współtworzące siłę konkurencyjną i rynkową wartość przedsiębiorstwa, a więc nie tylko
klasyczne kategorie księgowo – bilansowe odzwierciedlające wielkość i strukturę będących w
87
www.itaka.pl
59
dyspozycji przedsiębiorstwa zasobów kapitałowych, lecz także składniki pozaewidencyjne,
które nie znajdują bezpośredniego wyrazu w zestawieniach bilansowych. Ogólnie rzecz
biorąc pozaewidencyjne aktywa można ująć w trzy grupy:
i) kadra zarządzająca i system zarządzania przedsiębiorstwem,
j) aktywa określające rynkową pozycję przedsiębiorstwa (udział w rynku,
atrakcyjność i cenowa pozycja produktów, system dystrybucji oraz aktywa
promocyjne, a zwłaszcza – firma (marka) i jej rynkowy wizerunek,
k) składniki organizacyjne i techniczne takie jak: wielkość i struktura zasobów
pracy będący w dyspozycji przedsiębiorstwa, organizacja pracy itp.
Jeśli analizować znaczenie poszczególnych aktywów, co w dłuższej perspektywie czasu
niewątpliwie najważniejszym elementem jest zawsze zarząd. W warunkach zmiennego
otoczenia i konkurencji, bez kompetentnego zarządu i sprawnego systemu zarządzania żadne
przedsiębiorstwo nie może utrzymać się na rynku. Od decyzji zarządu zależy również stan
pozostałych aktywów oraz ranga, jaką przypisuje się im wśród wyników kształtujących
wyniki przedsiębiorstwa. Zarząd musi troszczyć się o zachowanie harmonii pomiędzy
poszczególnymi elementami określającymi zdolność przedsiębiorstwa do generowania
zysków. Ważne jest przy tym uświadomienie sobie ogólnych relacji zachodzących pomiędzy
aktywami organizacyjno – technicznymi, a aktywami rynkowymi. Znaczenie aktywów
rynkowych jest tym większe, im trudniejszy jest rynek, na którym działa przedsiębiorstwo.
Decydują o tym takie czynniki jak: stopień nasycenia rynku, stabilność popytu, ogólny
poziom zainwestowania kapitału w danej dziedzinie działalności gospodarczej, łatwość
wejścia na rynek nowych konkurentów, czynniki koniunkturalne i inne.
Powyższe czynniki powodują, że współcześnie w krajach wysokorozwiniętych uwaga
menedżerów skupia się przede wszystkim na stanie aktywów rynkowych. One bowiem w
dłuższej perspektywie czasu decydują o możliwości przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa
na konkurencyjnym rynku88.
Analiza stanu aktywów rynkowych ma zasadnicze znaczenie dla: ustalenia bieżącej
sytuacji przedsiębiorstwa, określenia perspektyw jego rozwoju, wyboru konkretnych celów
rynkowych i strategii ich realizacji.
Udział w rynku
Zdefiniowanie rynku lub pola rynkowego przedsiębiorstwa określa do pewnego stopnia
potencjalne możliwości jego rozwoju ze względu na charakter i zakres prowadzonej
działalności gospodarczej. Stopień wykorzystania tych możliwości zależy w znacznej mierze
R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaKraków 1999, s. 79-80.
88
60
od pozycji firmy na danym rynku, której głównym wskaźnikiem jest już osiągnięty udział w
rynku.
Wielkość
udziału
przedsiębiorstwa,
w
stanowi
rynku
bowiem
jest
ważnym
jeden
z
elementem
rynkowych
aktywów
podstawowych
czynników
przewagi
konkurencyjnej.
Udział w rynku zależy przede wszystkim od konkurencyjności zestawu instrumentów, za
pomocą których przedsiębiorstwo zjednuje sobie klientów, a zwłaszcza od atrakcyjności
oferty, systemu dystrybucji i instrumentów promocyjnych89.
Zgodnie z raportem Instytutu Turystyki "Rynek biur podróży w Polsce", 25 procent
polskiego rynku należy do 10 największych touroperatorów. Wszystkie biura podróży
osiągają ponad 7 mld zł przychodów rocznie, z czego ponad 2 mld zł przypada 10
największym biurom. Pozostałe podmioty dzielą między siebie ok. 5 mld zł90.
Tabela 10 przedstawia szacunkową liczbę klientów, która skorzystała z usług
największych biur podróży na rynku polskim w 2007 roku.
Tabela 10. Szacunkowa liczba klientów największych biur podróży w 2007 roku
BIURO PODRÓŻY
LICZBA KLIENTÓW
Orbis Travel
1,2 mln
Triada
170 tys.
ITAKA
150 tys.
TUI
120 tys.
Neckermann
100 tys.
Rainbow Tours
95 tys.
Alfa Star
60 tys.
Źródło: opracowanie własne, na podstawie inf. zamieszczonych na stronach wymienionych biur podróży
Powyższa tabela pokazuje, że największą liczbę klientów w 2007 roku obsłużyły biura
podróży: Orbis Travel, Triada i ITAKA, która odnotowała rekordową sprzedaż 150 tysięcy
klientów. Najbardziej wyróżnia się Orbis Travel uzyskując widoczną przewagę nad
pozostałymi biurami podróży, obsługując aż 1,2 miliona klientów. Świadczy to tym samym o
R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaKraków 1999, s. 80-86.
90
Rynek biur podróży w Polsce. Synteza, Instytut Turystyki, Warszawa, 2007 r
89
61
tym, iż Orbis Travel ma dominującą pozycję na rynku polskim. Kolejna jest Triada, za nią
ITAKA i biura zagranicznych operatorów - TUI i Neckermann.
Z tabeli wynika, że udział w rynku ITAKI jest duży, gdyż znajduje się w pierwszej 3
największych touroperatorów w Polsce obsługujących rynek turystyczny, a co roku jego
pozycja umacnia się pozyskując co raz to większą liczbę klientów i odnotowując rekordy w
sprzedaży swoich usług91.
Warto znów odnieść się do badań przeprowadzonymi przez MillwardBrown SMG/KRC w
czerwcu 2007 roku, które zostały omówione podczas analizy otoczenia konkurencyjnego
Biura Podróży ITAKA. Na podstawie tych badań można wywnioskować, że pozycja ITAKI
na rynku usług turystycznych jest bardzo silna. Przypomnę, że w ogólnej klasyfikacji ITAKA
wypadła pomiędzy trzecim i czwartym miejscem wśród wszystkich biur podróży na rynku
krajowym.
Atrakcyjność oferty
Atrakcyjność oferty określa stosunek sumy korzyści, jakie przynosi nabywcy oferowany
produkt/usługa do łącznych kosztów jakie klient musi ponieść aby go nabyć. Zatem
atrakcyjność ocenia zarówno użyteczności danego produktu/ usługi jak i uciążliwości
związanych z kosztami.
Atrakcyjność oferty jest wynikiem prowadzonej w firmie polityki kształtowania produktu
i programu asortymentowego oraz polityki cen. Przy analizie tego fragmentu działalności
przedsiębiorstwa, trzeba brać pod uwagę nie tylko aktualny stan oferty w porównaniu z
konkurencją, lecz również czynniki, które wpływają na jej kształtowanie, takie jak: stopień
rozpoznania potrzeb rynku, intensywność i formy realizacji polityki innowacyjnej( zaplecze
projektowe i badawcze, nabywanie licencji itp.), elastyczność aparatu wytwórczego we
wdrażaniu i eliminowaniu z programu asortymentowego produktów92.
ITAKA Specjalizuje się w akwenie Morza Śródziemnego, a najbardziej różnorodną ofertę
posiada do Turcji, Grecji i na Półwysep Iberyjski. ITAKA ma zawsze wiele pomysłów na
spędzenie wakacji. Są to między innymi liczne i sprawdzone programy wycieczkowe oraz
wspaniała oferta wczasowa.
Ofertę Biura Podróży ITAKA oceniam jak najbardziej za atrakcyjną. Jest obszerna,
zróżnicowana i zaprezentowana w odpowiedni sposób, zachęcając do jej nabycia. ITAKA
oferuje klientom wczasy i wycieczki do kilkudziesięciu państw. Właściciele biura uważnie
obserwują trendy i potrzeby Polaków w zakresie usług turystycznych, poszerzają ofertę o
Rynek biur podróży w Polsce. Synteza, Instytut Turystyki, Warszawa, 2007 r
R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaKraków 1999, s.87
91
92
62
nowe, atrakcyjne usługi i zaskakują Klientów nowymi pomysłami. ITAKA co roku otwiera
nowe kierunki, nowe formaty usług oraz organizuje tzw. „StudyTour”, podczas których
pracownicy biura wybierają się w podróż do miejscowości, których nie ma w ofercie ich
biura. Po każdym „StudyTour” na stronie internetowej pojawia się relacja z danej wycieczki,
opisująca najważniejsze atrakcje danego miejsca, po czym jest ono wprowadzone do oferty .
Jest to dobre rozwiązanie, gdyż klienci podchodzą z większym zaufaniem do miejsc, które
zostały już wcześniej przez kogoś sprawdzone i polecone.
Analizując atrakcyjność oferty ITAKI ponownie odniosę się do badań MillwardBrown
SMG/KRC z 2007 roku. W kategorii „biuro, w którym każdy znajdzie ofertę dla siebie”
ankietowani uplasowali ITAKĘ na piątym miejscu wśród największych touroperatorów na
polskim rynku turystycznym 93.
ITAKA otrzymała również w 2004 roku Certyfikat Jakości za "Profesjonalizm i
najwyższą jakość usług turystycznych opartych na bogatej ofercie programowej dostosowanej
do potrzeb i życzeń Klientów", a tygodnik Wprost przyznał Certyfikat Turystyczny za "ofertę
gwarantującą spotkania z historią i uroczy klimat greckich wysp". Tego typu wyróżnienia są
tylko dowodem na atrakcyjność oferty biura podróży94.
Cenowa pozycja firmy
Średni poziom cen, jaki udaje się realizować na danym rynku firmie charakteryzuje
stosowana przez nią strategię marketingową i pozwala określić jej cenową pozycję w
stosunku
do
konkurentów95.
Cena
jest,
obok
produktu,
kluczowym
narzędziem
marketingowego oddziaływania na rynek. Poziom ceny jest z jednej strony zdeterminowany
możliwościami sprzedaży produktu turystycznego, a z drugiej - jego właściwościami
funkcjonalnymi i jakością. Z jednej strony wszystkie elementy strategii marketingowej
determinują poznam ceny, z drugiej - cena akceptowana przez nabywców określa granice
możliwej polityki produktu, dystrybucji i promocji.
Cena jest jedną z najważniejszych informacji o produkcie, która sprzedawca przekazuje
nabywcy - dzięki polityce cen informujących o wysokiej jakości produktu przeznaczonego
np. dla turystyki ekskluzywnej, czy też kalkulacji cen ukierunkowanych na odbiorców
masowych, przedsiębiorstwo kreuje swój wizerunek. Jak z tego wynika, cena jest także
wskaźnikiem prestiżu produktu i prestiżu firmy.96
93
www.triada.pl
www.itaka.pl
95
R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaKraków 1999, s.88
96
J. Altkorn: Marketing w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 115
94
63
Według badań MillwardBrown SMG/KRC z 2007 roku, w kategorii: „biuro oferujące
najkorzystniejsze ceny na rynku” ITAKA zajęła drugie miejsce w rankingu, zaraz po
Triadzie. Można więc wyciągnąć wnioski iż cenowa pozycja firmy cieszy się dużym
poparciem wśród klientów i to sprawia, że ITAKA staje się bardziej konkurencyjna. Należy
jednak pamiętać iż ustanowienie cen na zbyt niskim poziomie, może przynieść niepowołane
efekty. Może to świadczyć o niskim poziomie świadczonych usług, co przekłada się na niższe
ceny ofert. Jednakże poziom cen jaki ustanowiła ITAKA przynosi jak najbardziej pozytywne
rezultaty, zrzeszając co raz to większą grupę klientów.
System dystrybucji
Nawet najbardziej atrakcyjna oferta nie może być zrealizowana, jeśli firma nie dysponuje
dostatecznie rozwiniętym systemem dystrybucji. Obejmuje on ogniwa własne i obce,
tworzące kanały dystrybucji oraz rozwiązania logistyczne zapewniające ich efektywne
funkcjonowanie. Przejawem skuteczności systemu dystrybucji jest obecność produktów w
ogniwach sieci handlowej odpowiadających przyjętej strategii dystrybucji.97
ITAKA posiada ponad 40 salonów firmowych w największych miastach Polski:
w Bielsku Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, 2 w Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, 3 w
Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, 3 w Krakowie, 2 w Łodzi, Legnicy, Lublinie,
Olsztynie, Opolu, Pile, 4 w Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, 8 w Warszawie oraz 4
we Wrocławiu. Ponadto ITAKA dysponuje również ponad 600 sprawdzonych biur
agencyjnych na terenie całego kraju.
Ponadto ITAKA posiada własne autokary i profesjonalną bazę transportową.
Rysunek 10. Autokar ITAKI
Źródło: www.itaka.pl
97
R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 89
64
Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji, ITAKA osiąga jedne z najlepszych wyników
sprzedaży na rynku turystycznym w naszym kraju98.
Aktywa promocyjne
Analiza aktywów przedsiębiorstwa z dziedzinie komunikacji z nabywcami obejmuje
zarówno dotychczas stosowane instrumenty promocyjne, jak i ich rezultaty, wyrażające się
określonym stosunkiem nabywców do firmy i oferowanych przez nią produktów. W
zależności od przyjętej strategii, promocja może skupiać się albo na kształtowaniu wizerunku
i popularyzowaniu firmy, albo nazw poszczególnych linii produktów, lub nawet
pojedynczych produktów. W każdym przypadku chodzi o to, by dotrzeć do możliwie dużej
liczby potencjalnych klientów z informacją o istnieniu firmy lub produktu, aby przekonać ich
o kompetencjach firmy i walorach produktu, zdobyć ich przychylność, a w końcu - nakłonić
do zakupu i uczynić z nabywców stałych klientów.99
Analizę aktywów promocyjnych przedstawię w rozdziale czwartym pracy: identyfikacja
działań promocyjnych na podstawie Biura Podróży ITAKA.
3.5. Analiza SWOT
Nazwa analizy SWOT pochodzi od skrótu angielskich słów:
S – Strengths (mocne strony)
W – Weaknesses (słabe strony)
O – Opportunities (szanse)
T – Threats (zagrożenia)
Analiza SWOT ma na celu wnikliwą ocenę szeroko rozumianych zasobów firmy z punktu
widzenia jej zdolności konkurencyjnej i osiągniętej pozycji rynkowej. Zadanie jej – to ciągłe
śledzenie szans potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez otoczenie.
Analiza SWOT jest próbą kompleksowego, łącznego wykorzystania wniosków płynących
zarówno z analizy otoczenia, jak i analizy zasobów firmy. Przebieg analizy przedstawia
Rysunek 11.
98
99
www.itaka.pl
R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 91-92
65
Rysunek 11. Przebieg analizy SWOT
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 88
Rysunek 11 pokazuje, że analiza SWOT przebiega w 3 etapach. W pierwszym etapie
powinniśmy dokonać analizy otoczenia uwzględniając przy tym jej aspekty ekonomiczne,
prawne, rynek konkurencji, nabywców. W etapie 2 bierzemy pod uwagę analizę posiadanych
zasobów w firmie tj. organizacja, zasoby materialne, ludzkie oraz finansowe. Natomiast 3
etap ukazuje nam indywidualne wartości uznawane w każdej firmie, które mogą mieć istotny
wpływ w strategii firmy.
Szczegółowe rozpisanie arkusza dotyczącego analizy sytuacyjnej otoczenia oraz oceny
silnych i słabych stron firmy jest bardzo pracochłonne i wymaga ujęcia wielu szczegółowych
parametrów w ramach omawianych zagadnień. Dobrze jednak przeprowadzona analiza
SWOT znacznie zmniejsza ryzyko działania firmy, zapewniając jej jednocześnie najbardziej
optymalny z wielu punktów widzenia kierunek rozwoju. Opracowane w ten sposób cele
strategiczne uwzględniają długofalowe działania w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.
Analiza SWOT pozwala na konstrukcję unikatowej strategii dopasowanej do analizy
otoczenia i specyficznych zasobów, którymi dysponuje firma, na wykorzystanie jej
możliwości, określenie kim jest, do czego zmierza oraz jakimi zasobami dysponuje. Analiza
SWOT
zakłada
zatem
podział
czynników
wyznaczających
strategiczne
działania
marketingowe na zewnętrzne i wewnętrzne, czyli kontrolowane i niekontrolowane przez
przedsiębiorstwa wpływające na ich rozwój. Czynnikami o pozytywnym charakterze są
szanse płynące z otoczenia i mocne strony firmy, negatywny natomiast charakter mają
zewnętrzne zagrożenia i słabe strony firmy100.
Pewne typy sytuacji strategicznych, które wyznaczają mocne i słabe strony
przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia otoczenia można ująć w czterech typowych
modelach, które zostały ujęte w Tabeli 11.
100
T. Kramer: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, AE Katowice, 1994, s. 37-41.
66
Tabela 11. Modele strategiczne, uwzględniające mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz
szanse i zagrożenia otoczenia
1
2
3
4
Strategia
Strategia
Strategia
Strategia
maxi-maxi
mini-maxi
maxi-mini
mini-mini
mocne strony szanse
słabe strony szanse
mocne strony zagrożenia
słabe strony zagrożenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu.
AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 89.
Analizując Tabelę 11 strategię maxi-maxi można stosować, gdy przeważają mocne strony
firmy, a otoczenie stwarza przewagę szans. Strategia ta łączy się z silną ekspansją i
zdywersyfikowanym rozwojem firmy.
W przypadku drugiej strategii mini-maxi cechuje się przewagą słabych stron nad
mocnymi w firmie, ale jednocześnie znacznymi szansami, które tworzy otoczenie. Strategia
powinna łączyć się z próbą wykorzystywania nowych szans.
Trzecia strategia maxi-mini cechuje się przewagą zagrożeń przy jednoczesnej mocnej
pozycji firmy. Strategia musi wykorzystywać mocną pozycję firmy.
Natomiast strategii mini-minirat funkcjonuje wówczas, gdy potencjał firmy jest niewielki,
przy tym działa w mało sprzyjającym otoczeniu. Stosowane tu strategie to strategia
przetrwania bądź likwidacji101.
Analizę SWOT Biura Podróży ITAKA przedstawia Tabela 12.
Tabela 12. Analiza SWOT Biura Podróży Itaka
SŁABOŚCI (W)
ATUTY (S)

Znana marka, członek MyTravel
Northern Europe,

Ugruntowana pozycja na rynku,


101

Podatność na naciski konkurencji,

Duża ilość nieprzychylnych opinii
wśród internautów,
Liczne wyróżnienia*

Słaby poziom marketingu,
Lider w organizacji wczasów i wycieczek
opartych na lotach czarterowych,

Niskie nakłady na promocję,

Niskie nakłady na badania,
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 89.
67

Duży udział w rynku turystycznym,

Duża sezonowość sprzedaży

Duży zasięg geograficzny (działalność na
rynku Polskim i zagranicznym),


Duża zdolność konkurowania,
Dwa wypadki (jeden autokarowy, drugi
samolotowy) wycieczek z biurem
ITAKA.

Bogata, zróżnicowana oferta,

Przystępne ceny,

Wdrożone Standardy Obsługi Klienta,

Wysoka jakość świadczonych usług,

Biuro przystosowane do potrzeb rynku,

Zaufanie wśród klientów i kontrahentów,

Pozytywne opinie klientów na temat
firmy

40 salonów firmowych i ponad 600
sprawdzonych biur agencyjnych na
terenie całego kraju,

Sklep internetowy www.itaka.pl,

Płynność finansowa,

Działania posprzedażowe,

Doświadczona kadra kierownicza,

Wykwalifikowany personel,
ZAGROŻENIA (T)
SZANSE (O)

Pojawienie się nowych grup klientów,

Możliwość pojawienia się nowych
konkurentów,

Wejście na nowe rynki,

Możliwość poszerzenia oferty,

Umocnienie się na rynku pozycji
dotychczasowych konkurentów,

Ograniczona rywalizacja w sektorze,

Duża rywalizacja w sektorze,

Szybszy wzrost rynku,

Wzrost sprzedaży substytutów,

Wzrost popytu na produkty/usługi
turystyczne,

Wolniejszy wzrost rynku,

Zmiana potrzeb i preferencji nabywców,

Niekorzystne zmiany demograficzne,

Ograniczenia cen w stosunku do
zarobków,

Ryzyko utraty klientów,
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.itaka.pl
Tabela 12 przedstawia wnikliwą ocenę szeroko rozumianych zasobów firmy z punktu
widzenia jej zdolności konkurencyjnej i osiągniętej pozycji rynkowej. Zadaniem analizy jest
ciągłe śledzenie szans potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Tabela 12
68
wyraźnie pokazuje przewagę silnych stron ITAKI nad słabymi. Szanse płynące z otoczenia
również są spore, jednakże minimalnie przeważają zagrożenia. Biorąc pod uwagę wcześniej
omówione modele strategiczne, uwzględniające mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz
szanse i zagrożenia otoczenia, w przypadku Biura Podróży ITAKA powinna być zastosowana
strategia maxi-mini, cechująca się przewagą zagrożeń przy jednoczesnej mocnej pozycji
firmy. ITAKA musi więc wykorzystywać w swojej strategii mocną pozycję firmy102.
* nagrody i wyróżnienia ITAKI:
-
Certyfikat na 2005 jako członka PIT,
-
Glob 2005 za najlepiej wydany i najciekawszy katalog ofert turystycznych,
-
Certyfikat za profesjonalizm i najwyższą jakość usług turystycznych,
-
wyróżnienie międzynarodowych targów poznańskich za stoisko
najbardziej
sprzyjające realizacji marketingowej firmy na targach,
-
Certyfikat turystyczny tygodnika „Wprost” 2004 za ofertę gwarantującą spotkania z
historią i uroczy klimat greckich wysp,
-
Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych,
-
Statuetka Trusted Brand Srebro 2001 Reader’s Digest w kategorii Biuro Podróży,
-
statuetka Lot Charters „My travel Itaka” za otwarcie nowego kierunku Kalamata w
2002 r.,
-
statuetka X TOUR SALON,
-
wyróżnienie i dyplom Ministerstwa Gospodarki „Euro Produkt” w kategorii – usługa
dla firmy na 2005 r.,
-
wyróżnienie raport Teleinfo 100 „Złoty Laur” za najlepiej zinformatyzowane
przedsiębiorstwo w kategorii - Handel i usługi na 2005 r.,
-
wyróżnienie w regionalnym konkursie grand prix wielkopolski VII edycja w kategorii
– usługi turystyczne na 2006 r.,
-
certyfikat na 2006 jako członka PIT,
-
certyfikat lidera polskiej turystyki 2006 przyznany przez magazyn branżowy „Rynek
Podróży” w kategorii – najwięksi touroperatorzy,103
W rozdziale trzecim dokonana została wnikliwa ocena przedsiębiorstwa. Pod uwagę
wzięto profil działalności, otoczenie konkurencyjne, charakterystykę nabywców, posiadane
zasoby oraz analizę szeroko rozumianych zasobów firmy z punktu widzenia jej zdolności
konkurencyjnej i osiągniętej pozycji rynkowej.
102
103
H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 89.
www.itaka.pl
69
ITAKA to jeden z największych touroperatorów na polskim rynku turystycznym. Pozycja
ITAKI jest silna i ustabilizowana. W ogólnym rankingu największych polskich biur podróży
wypada pomiędzy trzecim a czwartym miejscem. Do największych konkurentów firmy
zaliczamy biura podróży Orbis Travel, Triada oraz Neckermann. ITAKA zgromadziła już
sobie lojalnych i zaufanych klientów, a jego grono z roku na rok się powiększa, dzięki
zróżnicowanej, obszernej ofercie biura, w której każdy znalazłby coś dla siebie. To wszystko
ITAKA zawdzięcza ciągłym badaniom potrzeb i preferencji klientów, aby jak najlepiej
spełniać ich oczekiwania.
Z analizy SWOT przedsiębiorstwa wynika, że silne strony biura zdecydowanie
przeważają nad słabymi. Prognozuje to szansą osiągnięcia jeszcze lepszych wyników niż
dotychczas w przyszłych latach działalności ITAKI.
70
IV. IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA
PODSTAWIE BIURA PODRÓŻY ITAKA
4.1. Zakres wykorzystywanych elementów promotion-mix
Dla przypomnienia promotion mix – to złożona kompozycja środków o zróżnicowanych
funkcjach i rożnej strukturze wewnętrznej wykorzystywana w polityce komunikowania się
przedsiębiorstwa z rynkiem, w której dominujące znaczenie posiadają cztery grupy
instrumentów: reklama, sprzedaż osobista, promocja dodatkowa i public relations104.
Identyfikacja działań reklamowych w Biurze Podróży ITAKA
Przy analizie działań reklamowych ITAKI znów posłużę się badaniami MillwardBrown
SMG/KRC z 2007 odnośnie spontanicznej znajomości reklam. Respondenci spytani o biura
podróży, których reklamy widzieli, jako pierwsze, zdecydowanie najczęściej wymieniają
Triadę - około 20% respondentów. ITAKA zajęła miejsce czwarte, osiągając wynik 3,9%
badanych. Oznacza to, że jakaś mała część społeczeństwa dobrze zna i kojarzy reklamy
ITAKI. Jednakże odsetek 3,9% ankietowanych jest niepokojący, w porównaniu do 30,9%
badanych, którzy nie potrafili wskazać żadnego konkretnego biura, którego reklamy znali by
bardzo dobrze, podobnie 19,4 % badanych, którzy nie kojarzą żadnej reklamy polskich biur
podróży105.
Tabela 13 przedstawia działalność reklamową ITAKI
Tabela 13. Działalność reklamowa ITAKI
REKLAMA
INSRUMENT
LOGO
Logo ITAKI przedstawia łódkę na tle zachodzącego słońca w
kolorach czarno, biało, czerwonym. Dzięki swojej prostocie
jest czytelne, nieskomplikowane i łatwe do zapamiętania.
Swoją grafiką podkreśla i w skondensowany sposób
podsumowuje wizerunek przedstawianego tematu podróży,
wakacji itp., a u odbiorcy wywołuje odpowiednie skojarzenia
oraz nastrój.
HASŁA
REKLAMOWA
Głównym sloganem ITAKI jest „Inspirują nas marzenia”,
które wyraża główną ideę komunikacji przedsiębiorstwa z
rynkiem, podsumowuje wizerunek przedstawianego tematu,
a u odbiorcy wywołuje odpowiednie skojarzenia oraz nastrój.
104
105
www.wikipedia.pl
www.triada.pl
71
Hasło reklamowe jest zrozumiałe, godne uwagi,
konkurencyjne, gdyż wyróżnia się treścią i formą od innych
sloganów biur podróży. Pozostałe hasła to m.in.: „Zima,
gorące marzenia”, „Oddaj się szaleństwu”, które u odbiorcy
wywołują odpowiednie skojarzenia i emocje.
TELEWIZJA
Biuro podróży ITAKA w 2006 roku zdecydowała się
bardziej promować swój wizerunek i usługi poprzez
inwestycje w telewizji. ITAKA swoje reklamy prezentuje w
takich stacjach telewizyjnych jak TVP, Polsat i TVN.
Częstotliwość nadawania tego typu reklam nie jest jednak
duża. Reklama telewizyjna ITAKI podsumowuje wizerunek
przedstawianego tematu, a u odbiorcy wywołuje
odpowiednie skojarzenia oraz emocje.
PRASA
Biuro podróży ITAKA w 2006 roku zdecydowała się
bardziej promować swój wizerunek i usługi również poprzez
inwestycje w prasie. Ponieważ ITAKA ma coraz więcej
swoich biur w mniejszych miejscowościach, postanowiono
zainwestować w reklamę w prasie lokalnej. Firma nie
zrezygnowała przy tym z ogłoszeń w dziennikach i
tygodnikach ogólnopolskich. ITAKA reklamę swojej oferty
prezentuje m.in. w takich gazetach jak: „Gazeta Wyborcza”,
„Dziennik Zachodni”.
INTERNET
Na wielu portalach internetowych można natrafić na reklamy
ITAKI, głównie w formie bannerów. Jednakże migawkowość
ogranicza w pewnym stopniu przekaz informacji, a krótkie
życie takiej reklamy jest kolejnym minusem. Przykładem
może być reklama oferty wczasowej na portalu „nasza
klasa”.
FILMY
REKLAMOWE
Na stronie internetowej biura www.itaka.pl można znaleźć
wiele filmów reklamujących poszczególne oferty biura
podróży. Przykładem są filmiki do ofert „rodzinnie”,
„aktywnie”, „luksusowo”, które wstępnie wprowadzają
odbiorców w specyfikę danej oferty.
KATALOGI
ITAKA na rok 2008 przygotowała cztery katalogi. Dwa na
lato 2008, Jeden dotyczący wycieczek objazdowych i jeden
na zimę 2008/2009. Katalogi opracowane zostały z dużą
starannością. Zawierają najważniejsze informacje, które
chcieli by uzyskać klienci. Są czytelne i zrozumiałe dla
odbiorcy i swoją grafiką zachęcają do przeglądnięcia oferty
biura. W 2005 roku Itaka otrzymała Glob 2005 za najlepiej
wydany i najciekawszy katalog ofert turystycznych.
ZNANE
OSOBISTOŚCI
Osoby reprezentujące ITAKĘ to: Beata Tyszkiewicz,
Katarzyna Figura, Edyta Górniak, Michał Bajor, Krzysztof
Skiba, Piotr Małaszyński i wiele innych. Wyżej wymienione
osobistości są twarzą poszczególnych ofert ITAKI.
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.itaka.pl
72
Tabela 13 przedstawia instrumenty reklamy, wykorzystywane przez Biuro Podróży
ITAKA, które zostały opisane poniżej.
LOGO - graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową a
jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i
łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, jakiejś idei,
źródło:
www.itaka.pl
pomysłu, ale także mogące spełniać rolę jako charakterystyczne
oznaczenie czegoś, czyli spełniające rolę znaku informacyjnego.
Głównym zadaniem logo jest wstępne nakierowanie osoby na symbolizowany podmiot
poprzez przyciągnięcie uwagi oglądającego formą graficzną wyróżniającą to logo z otoczenia,
a następnie powiązanie emocjonalne danej osoby z symbolizowanym podmiotem poprzez
formę graficzną odpowiadającą charakterem danemu podmiotowi.
Logo zawsze nawiązuje w jakiś sposób do przedstawianego tematu. Często konstruowane
jest
ze
stylizowanych
i
pomysłowo
zaaranżowanych
pierwszych
liter
nazwy
symbolizowanego podmiotu, lub też zawiera charakterystyczne dla danego podmiotu
elementy graficzne. Zawsze jednak powinno podkreślać i w skondensowany sposób
podsumowywać wizerunek przedstawianego tematu. Powinno u odbiorcy wywoływać
odpowiednie skojarzenia oraz nastrój, a jeśli to możliwe, motywować również do pożądanej
reakcji. Logo ma być przede wszystkim czytelne i łatwo rozpoznawalne, i dlatego powinno
mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów106.
HASŁA REKLAMOWE - Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą zaczyna się od
zwrócenia uwagi na konkretne hasło (apel reklamowy, slogan). Musi więc ono posiadać takie
atrybuty, które decydować będą o wzbudzeniu zainteresowania potencjalnych nabywców
reklamowanym produktem lub firmą. Hasło reklamowe wyraża w zakodowanej, skróconej,
często symbolicznej formie główną ideę komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.
Hasło reklamowe to istotny element promocji. Wraz z logo wpływa na wizerunek
produktu. Kultowe hasła są zapamiętywane na długie lata, stając się elementami codziennego
języka. Hasło powinno wywoływać pozytywne wrażenie oraz zachęcać do nabycia
reklamowanego produktu/usługi107.
Atrakcyjny apel może przesądzić o sukcesie reklamy nawet przy nieco gorszych
warunkach przekazu i odwrotnie źle wyrażona idea, pomimo nowoczesnej formy prezentacji
może utrudnić realizację strategii marketingowej108.
106
http://pl.wikipedia.org/wiki/Logo_(znak_graficzny)
http://www.dobrepraktyki.silesia.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=9
108
http://www.przepisnabiznes.pl/marketing/haslo-reklamowe.html
107
73
TELEWIZJA - Telewizja jest uważana za najskuteczniejszą formę docierania do
masowego odbiorcy. Stwarza również warunki do pełniejszego zaprezentowania wizerunku
produktu poprzez operowanie ruchem, kolorami, muzyką. Obecnie – bardzo wysokie w
stosunku do możliwości rynku – koszty tej reklamy zmuszają do bardzo starannego
przygotowania zarówno materiału emisyjnego jak też planowania kampanii (długości
materiału, częstotliwości i pory emisji).
Sposób, w jaki przedmiot jest opisany, ukierunkowuje sposób myślenia o tym produkcie.
materiału. Poprzez eksponowanie odpowiednich cech produktu twórcy reklam decydują o
sposobie myślenia na temat produktu, jak również przewidują ewentualne próby
argumentowania przeciwko zakupowi danego towaru.
Reklama
w
współwystępowanie
telewizji
obok
dysponuje
siebie
dużym
elementów
bogactwem
graficznych,
środków
werbalnych,
wyrazu
np.
literackich,
obrazowych, muzycznych, itd., tworzących całość atakującą odbiorcę wszystkimi kanałami
zmysłów i wrażeń, wykorzystywanie symboli wizualnych i dźwiękowych, filmowe ilustracje
pewnych tekstów – wyrażające dodatkowe znaczenie, animacja109.
PRASA – Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości
istnienia produktu na rynku. Periodyki, zwłaszcza magazyny ilustrowane, dzięki wysokiej
jakości poligrafii umożliwiają stworzenie trwałych, pozytywnych skojarzeń u odbiorcy.
Zaletą gazet jako nośnika reklamy jest ich trwałość w sensie fizycznym. Co prawda "cykl
życia" danego numeru gazety z reguły wynosi tylko jeden dzień, niemniej potencjalny klient
zainteresowany reklamą ma szansę wyciąć ogłoszenie z gazety, zachować je, przejrzeć w
chwili, kiedy będzie mu ono potrzebne. Tej możliwości nie stwarza reklama telewizyjna.
Do wad należy zaliczyć fakt, iż przeciętny egzemplarz gazety jest czytany przez zaledwie pół
godziny. Rekomendacje udzielane reklamowanej marce przez znanych sportowców czy
aktorów tracą w gazetach na swej skuteczności, gdyż pozbawiają "gwiazdę" głosu, tak
ważnego dla uwiarygodnienia przekazywanych treści110.
Jeżeli chodzi o reklamę prasową, to wyróżnia się następujące elementy kompozycyjne
reklamy prasowej: nagłówek, ilustracja, tekst reklamowy, podpis – hasło reklamowe, nazwa
firmy, logo, etc., oraz detale jak adres firmy, gdzie można kupić, skąd nabyć dalsze
informacje itd.
Dla reklamy prasowej charakterystyczna jest kompozycja wizualno – werbalna np.
przedstawienie obrazowe ze sloganem oraz znakiem i/lub nazwą firmy, przedstawienie
obrazowe z komentarzem słownym, przedstawienie emblematyczne, czy tekst z ilustracją. W
109
110
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/ciekaw_edu/bledy/reklama_tv
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/ciekaw_edu/bledy/reklama_prasowa
74
przypadku reklamy konsumenckiej reklama prasowa stosowana będzie najczęściej jako
uzupełnienie reklamy telewizyjnej, szczególnie w przypadku, gdy produkt wymaga bardziej
szczegółowego opisania, a jego funkcjonowanie - wyjaśnienia111.
INTERNET - Internet pozwala na bezpośredni, interaktywny i dobrowolny kontakt
klienta z produktem lub usługą, oferując mu w zamian dostęp do informacji. Internet
wstrząsnął stabilnym światem biznesu do tego stopnia, że w dniu dzisiejszym firmy chcąc
zachować przewagę konkurencyjną muszą włączyć Internet do swoich planów strategicznych.
W obliczu tak szybko rosnącego rynku coraz więcej przedsiębiorstw postanawia zaistnieć
w Internecie. Dzięki temu zyskują lepszą i celnie wymierzoną promocję swojej marki,
nowych odbiorców, czasem nawet dochody ze sprzedaży przestrzeni reklamowej. Ważnym
argumentem jest również relatywnie niski koszt uruchomienia serwisu WWW, który pod
jednym dachem realizuje zadania marketingowe, sprzedaż i badanie rynku.
Reklama w Internecie posiada wiele obliczy. Jej formy różnią się między sobą - pełnią
różne funkcje i inaczej się objawiają. Publikowanie reklam w Internecie jest tańsze niż w
prasie, radiu czy telewizji.112.
W Tabela 14 przedstawione zostały różne formy reklamy Internetowej.
Tabela 14. Formy reklamy Internetowej
FORMA
BANERY
111
112
CHARAKTERYSTYKA
Najbardziej znana reklama –można się z nią spotkać za każdym
razem korzystając z jakiegokolwiek serwisu przeszukującego
zasoby Internetu. Bannery pojawiają się tam, gdzie istnieje duży
ruch internetowy - na popularnych portalach, na stronach
dzienników i czasopism on-line. Ich celem jest dotrzeć do
masowego odbiorcy, mają jednak dodatkowe zalety: można
dokładnie zmierzyć ile osób je widziało, ile zareagowało; na
banner można kliknąć by dowiedzieć się więcej - użytkownik
przenosi się wtedy na strony WWW reklamodawcy.
SPONSORING
Częściowe finansowanie serwisu branżowego w zamian za
umieszczenie na nim logo firmy pozwala na promowanie marki w
bardziej zawężonym kręgu odbiorców, już nie tak przypadkowych
jak w przypadku banneru na portalu.
E-MAILING
Stosowany w przypadku użytkowników o połączeniu dial-up, co
oznacza, że użytkownik płaci za połączenie proporcjonalnie do
czasu spędzonego w sieci. Dla wielu internautów może to stanowić
problem w zdobywaniu informacji na temat ofert różnych firm.
Zostawiając swój adres poczty elektronicznej na danym serwisie
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/ciekaw_edu/bledy/reklama_prasowa
archiwum.parp.gov.pl
75
jednocześnie autoryzuje on przesyłanie materiałów
marketingowych do swojej skrzynki, a właściciel serwisu poszerza
swoją bazę klientów o jeszcze jeden kontakt. Poczta elektroniczna
jest tanim i efektywnym sposobem na osobistą komunikację z
potencjalnym - lub obecnym - klientem. Rozsyłając swoją ofertę
drogą elektroniczną można liczyć na odzew nawet w ciągu
kilkudziesięciu godzin.
INTERSTITIALS Reklama internetowa porównywalna może być do spotu
telewizyjnego. Występuje przez kilka sekund w trakcie
przechodzenia z jednego serwisu WWW do drugiego. Jej zaletą
jest to, że przez kilka sekund cały ekran należy do reklamodawcy.
Gdy pojawi się interstitial, a jego zawartość zainteresuje
użytkownika, wtedy można przerwać przechodzenie do strony
docelowej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: archiwum.parp.gov.pl
Tabela 14 pokazuje różne oblicza reklamy internetowej. W przypadku ITAKI stosuje ona
pierwszą z wyżej wymienionych form, a mianowicie bannery reklamowe.
FILMY REKLAMOWE - nadawany w telewizji w przerwach miedzy programami,
podczas programów w telewizji komercyjnej oraz w Internecie.
Opracowanie filmu wymaga: 1. opisu pomysłu z określeniem sposobów osiągnięcia
pożądanego zamierzenia, 2. sporządzenia planu akcji, 3. napisania scenariusza, 4. ustalenia
rodzaju inscenizacji, dekoracji i techniki zdjęć, 5. doboru aktorów, 6. opracowania tekstów, 7.
wykonania
zdjęć,
8.
testowania
filmu
i
dokonania
koniecznych
poprawek,
9.
rozpowszechnienia filmu w telewizji według ustalonego czasu nadawania i częstotliwości
powtarzania, 10. oceny skuteczności i efektów oddziaływania filmu reklamowego113.
KATALOGI – katalog to najbardziej rozpowszechniona forma prezentacji firmy i jej
oferty. Katalog stanowi doskonały sposób dotarcia do szerszego grona potencjalnych
klientów. To najlepsza forma zaprezentowania całej gamy produktów w sposób wizualny i
informacyjny. W zależności od potrzeb może to być wydawnictwo kilku a nawet
kilkudziesięciostronicowe, o różnym kształcie i formacie.
113
http://www.twoja-firma.pl/slownik/film-reklamowy.html
76
Rysunek 12. Okładki katalogów ITAKI
Źródło: www.itaka.pl
Pierwszy katalog przedstawia ofertę wczasową na lato 2008 do takich państw jak: Egipt,
Turcja, Tunezja i Bułgaria.
Drugi katalog również przedstawia ofertę wczasową na lato 2008 ale obejmuje takie
państwa jak: Grecja, Cypr, , Hiszpania, Portugalia, Włochy, Brazylia oraz Bali, Wyspy
Kanaryjskie i Wyspy Zielonego Przylądka.
Kolejny katalog dotyczy wycieczek objazdowych na lato 2008 do Włoch, Francji,
Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Grecji,
Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Maroka, Portugalii, Turcji, Rumunii, Słowacji,
Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Izraela, Jordanii, Egiptu, Chin, Indii, Brazylii na
Ukrainę, Węgry i Bali.
Ostatni katalog przeznaczony został na wyjazdy zimowe 2008/2009 i obejmuje państwa:
Hiszpanię, Portugalię, Cypr, Brazylię, Kubę, Meksyk, Panamę, Chile, Egipt, Tunezję, Kenię,
Mauritius, Kostarykę, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Zielonego Przylądka114.
Katalogi ITAKI przedstawione w konkretnych kategoriach: lato 2008, wycieczki 2008 i
zima 2008/2009 zawierają obszerną i bardzo zróżnicowaną ofertę do kilkudziesięciu państw
świata. Do oferty dodano kilka nowych pozycji, których dotychczas nie było. Są to wyniki
„StudyTour”, czyli wycieczek ekipy biura podróży w miejsca, nieznajdujące się jeszcze w
ofercie w celu sprawdzenia i zarekomendowania klientom nowych pomysłów.
ZNANE OSOBISTOŚCI - Bez wątpienia reklamą dla biura są liczne, polskie gwiazdy
show biznesu, które skorzystały z usług ITAKI. Osoby sławne w reklamie nie tylko są
wzorem do naśladowania, ale także stają się swego rodzaju symbolem tego, co jest społecznie
akceptowane – są one reprezentantami grupy, do której odbiorcy chcieliby należeć. W
przypadku Biura Podróży ITAKA można uznać ich za ambasadorów organizatora. Wymienić
114
www.itaka.pl
77
tu należy takie osobistości jak: Beata Tyszkiewicz, Piotr Małaszyński, Edyta Górniak, Michał
Bajor, Krzysztof Skiba i wiele innych. Wyżej wymienione osoby są twarzą poszczególnych
ofert biura podróży115.
Identyfikacja sprzedaży osobistej w Biurze Podróży ITAKA
Prowadzenie biznesu to ciągła troska o klientów. Zainteresowanie ofertą, sprzedaż i
obsługa po sprzedaży, załatwianie reklamacji, podtrzymywanie przyjaznych relacji,
oferowanie specjalnych propozycji dla stałych klientów - to tylko niektóre z elementów
nowoczesnego podejścia do obsługi klienta. Sprzedaż osobista, uważana jest za jeden z
najsilniejszych i najskuteczniejszych środków oddziaływania na klienta.
ITAKA to jedyne biuro podróży w Polsce, które ma wdrożone Standardy Obsługi Klienta.
Personel zna bardzo dobrze standardy w profesjonalnej obsłudze klienta, kontaktach z
klientami, specyfikę rozmowy telefonicznej, potrafią budować własną siłę i skuteczność w
relacjach z klientem116.
Po wdrożonych standardach obsługi klienta personel ITAKI doskonale zna wszystkie
zagadnienia z zakresu obsługi klienta, które zostały przedstawione w Tabeli 15.
Tabela 15. Zagadnienia opanowane przez personel ITAKI po wdrożeniu Standardów Obsługi
Klienta.
OBSLUGA KLIENTA
1. Nowoczesny dział obsługi klienta (znaczenie profesjonalnej obsługi klienta,
korzyści z dobrej obsługi klienta, budowanie długofalowych relacji - zbiór dobrych
praktyk, czego oczekują klienci),
2. Firma zorientowana
konkurencyjną?),
na
klienta
(jak
zdobyć
i
utrzymać
przewagę
3. Psychologiczna sylwetka klienta - typy osobowości,
4. Etapy obsługi klienta (Pierwszy kontakt z klientem, rozmowa, wygrywająca
argumentacja, finalizowanie rozmowy),
5. Standardy obsługi w kontakcie bezpośrednim,
6. Tworzenie wartości dla klienta,
7. Specyfika rozmowy telefonicznej (zasady obowiązujące
telefonicznej, znaczenie przygotowania, najczęstsze błędy),
w
rozmowie
8. Standardy w korespondencji mailowej,
9. Komunikacja w obsłudze klienta,
10. Trudny klient (jak sobie radzić z reklamacjami i zastrzeżeniami),
11. Obiekcje klienta (sztuka szukania kompromisu, umiejętność działania w
konflikcie, jak odzyskać zaufanie niezadowolonego klienta, naprawianie błędów w
115
116
www.itaka.pl
www.itaka.pl
78
obsłudze klienta),
12. Negocjacje z klientem,
13. Techniki wywierania wpływu,
14. Zarządzanie reklamacjami klientów w celu osiągania zysku,
15. Budowanie lojalności klientów.
Źródło: opracowanie własne na podstawia www.itaka.pl
Jak wynika z Tabeli 15 personel ITAKI jest odpowiednio przeszkolony i
wykwalifikowany w ramach kontaktów z klientami. Potrafią sobie poradzić w każdej sytuacji
i z każdą sylwetką klienta. Sprzedawcy ITAKI wykazują się wiedzą zawodową i
umiejętnością sprzedaży, są „psychologami” i konsultantami.
Identyfikacja promocji uzupełniającej w Biurze Podróży ITAKA
Promocja sprzedaży obejmuje te działania i środki, które podwyższają stopień skłonności
konsumentów do zakupu produktu poprzez zwiększenie atrakcyjności produktu. Każdy ze
środków promocji dodaje do produktu pewną dodatkową korzyść, coś wyjątkowego, co dla
odbiorcy stanowi z reguły dodatkową wartość117.
Tabela 16 przedstawia promocję uzupełniającą stosowaną przez ITAKĘ.
Tabela 16. Promocja uzupełniająca ITAKI
PROMOCJA UZUPEŁNIAJĄCA
INSTRUMENT
IDENTYFIKACJA
ITAKA od 2005 roku zaprasza do udziału w programie
PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY lojalnościowym. Jest to program wprowadzony w celu
promowania stałych klientów. Mogą w nim brać udział
wszyscy, którzy korzystają z ofert ITAKI. Każdy wyjazd
biurem premiowany będzie specjalnymi punktami, które
można zbierać, podróżując z nami w kolejnych latach. Za
każde 100 zł otrzymuje się 1 punkt. Punkty można
wymieniać na nagrody, które prezentowane są w
obowiązujących w danym sezonie katalogach letnich
Biura Podróży Itaka.
UPUSTY CEN
W tym sezonie ITAKA skorzystała z tej formy promocji i
udziela 30% zniżki dla uczestników programu
lojalnościowego "Podróż Spełnionych Marzeń" na zakup
wysokiej jakości walizek i toreb podróżnych włoskiej
firmy GHEPARD. Oferta dostępna jest w sklepach
BELLUGIO.
J. Szymaszek: Promocja sprzedaży (sales promotion) jako czynnik kształtowania popytu, Biblioteka IHW,
Warszawa 1974
117
79
FIRST MINUTE
ITAKA promuje ofertę first minute pod hasłem "Najlepsza
cena za marzenia". Daje ona klientom zniżki - np. na
wyjazdy do ciepłych krajów 200-450 zł rabatu (do 31
stycznia), 200-350 zł (w lutym), 100 - 250 zł (w marcu).
Organizator dodaje również wycieczkę fakultatywną
gratis. Turyści którzy zdecydują się na wycieczkę
autokarową mogą również liczyć na zniżkę - w wysokości
50-300 zł. Wysokość rabatu zależy w tym wypadku od
wartości kupowanej wycieczki.
LAST MINUTE
Nawet za pół katalogowej ceny sprzedaje ostatnie miejsca
ITAKA. Przy takich zniżkach decyzje o wyjeździe trzeba
jednak podjąć nawet w ciągu 2-3 dni. Na rabaty od 20 do
30 proc. można jednak liczyć, wykupując wczasy kilka
tygodni wcześniej
KONKURSY
ITAKA organizuje konkurs „Wakacje + Samochód”.
Mogą w nim brać udział wszyscy, którzy korzystają z ofert
ITAKI od 2005 roku i są uczestnikami programu
lojalnościowego „podróż spełnionych marzeń”. Konkurs
polega na własnoręcznym wykonaniu zdjęcia na zadany
temat, który brzmi „spełnione marzenie”, podczas wakacji,
które zostały zakupione w Biurze Podróży ITAKA.
VOUCHERY
Biuro Podróży ITAKA oferuje swoim klientom vouchery,
które są świetnym rozwiązaniem dla wszystkich tych,
którzy nie muszą bądź nie chcą planować podróży w
rygorystycznych ramach czasowych. Voucher ITAKI
zachowuje swą ważność przez dwa lata. Dzięki temu daje
pełną swobodę wyboru terminu i miejsca wyjazdu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.itaka.pl
Tabela 16 przedstawia instrumenty reklamy, wykorzystywane przez Biuro Podróży
ITAKA, które zostały opisane poniżej.
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – to długotrwałe działania marketingowe służące do
budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi
dla firmy klientami.
Właściwie dobrana strategia programu lojalnościowego pozwala zwiększyć sprzedaż
produktu lub usługi przy znacznie mniejszych kosztach innych form promocji i reklamy.
Przykładem popularnego programu lojalnościowego premiowanie każdego zakupu punktami
(proporcjonalnie do wydanej kwoty), które klient może następnie wymienić na nagrody118.
Poniżej przedstawione zostały nagrody jakie można uzyskać po uzbieraniu konkretnej ilości
punktów korzystając z usług Biura Podróży ITAKA.
118
http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_lojalno%C5%9Bciowy
80
Rysunek 13. Program lojalnościowy ITAKI
Źródło: www.itaka.pl
Rysunek 14. Zniżki na zakup wysokiej jakości walizek i toreb podróżnych udzielonych przez
ITAKĘ
UPUSTY
CEN–
Rabaty i upusty wynikają z chęci
nagradzania przez firmy klientów, którzy uregulowali
wcześniej należności, zamówili dużą ilość towarów lub
dokonali transakcji po sezonie. Niektóre biura próbują
pozyskać klientów kartami uprawniającymi do zniżek w
wybranych sklepach. Na listach rabatowych są placówki
zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Źródło: http://ebrochure.itaka.pl/wczasy1/
FIRST MINUTE - Marzeniem każdego organizatora wypoczynku jest sprzedaż
wszystkich letnich imprez jeszcze w zimie. Dlatego w zimie organizatorzy prześcigają się w
oferowaniu klientom chcącym kupić letnie wyjazdy zniżek i gratisów. Najczęściej biura
81
stosują upusty cenowe, obniżając cenę imprezy zgodnie z zasadą, iż im szybciej klient się
zdecyduje na wyjazd, tym rabat będzie większy.
LAST MINUTE – w przypadku, gdy nie uda się sprzedać oferty w trybie first minute,
zawsze można jeszcze liczyć na oferty last minute. Wprawdzie właściciele biur podróży
zapewniają, że wakacje wykupione w ostatniej chwili nigdy nie będą tak tanie jak z pakietu
first minute, ale okazje się zdarzają.119.
KONKURSY – Organizowanie np. w serwisach internetowych badań i konkursów
ukierunkowanych tematycznie stanowi wartościowy element promocji uzupełniającej, której
celem jest zdobycie zainteresowania wśród przedstawicieli grupy docelowej. Stosowanie
mechanizmów stymulujących odwiedzalność przyczynia się do powiększenia firmowej bazy.
VOUCHERY – Vouchery mogą być oryginalnym prezentem dla pracowników,
współpracowników i klientów poszczególnych firm. Dzięki nim firma będzie dysponowała
wyjątkowym systemem motywacyjnym120.
Identyfikacja public relations Biura Podróży ITAKA
Propaganda turystyczna (publicity) jest jedna z form komunikowania się z rynkiem. Jest
ona nie tylko sposobem aktywizowania sprzedaży, lecz także ważną formą kształtowania
stosunków firmy z otoczeniem (public relations). W tym otoczeniu dzięki propagandzie
powinien powstać pozytywny obraz przedsiębiorstwa i jego produktu121.
Stosunki ITAKI z otoczeniem zostały przedstawione w Tabeli 17.
Tabela 17. Kształtowanie stosunków Biura Podróży ITAKA z otoczeniem
PROMOCJA UZUPEŁNIAJĄCA
INSTRUMENT
KONFERENCJE
SPONSORING
IDENTYFIKACJA
ITAKA każdego roku bierze udział w konferencjach,
przykładem może być Konferencja w Tunezji (2007 r.), w
której uczestniczyli wszyscy pracownicy ITAKI oraz
przedstawiciele 120 najlepszych biur agencyjnych
współpracujących z ITAKĄ. Na konferencjach ITAKI
omawiane są wszelkie zagadnienia związane z
wprowadzaniem na rynek oferty letniej.
Biuro podróży ITAKA ma bardzo duży udział w
sponsorowaniu imprez sportowych, znanych osobistości czy
wszelkiego rodzaju nagród. Przykładem tu może być:
119
www.itaka.pl
http://www.itaka.pl/strony/2/i/10.php
121
A. Kadragic, P. Czarnowski: Public relations, czyli promocja reputacji, Businessman Book, Warszawa 1997,
s. 14.
120
82
TARGI
TURYSTYCZNE

ITAKA kilka lat temu była sponsorem programu
"Randka w ciemno" w TVP1,

W 2005 roku odbyła się konferencja prasowa
zorganizowana przez Forum Kenijsko-Polskie, której
głównym sponsorem było biuro podróży ITAKA,

ITAKA sponsoruje Roberta Kubicę, sławnego
kierowcę rajdowego,

W 2006 roku ITAKA sponsorowała Grand Prix w
siatkówce kobiet,

ITAKA sponsorem spotkania Legia Warszawa Szachtar Donieck w 2006 roku,

Nagrodę w konkursie na „superwidza” 2008 w
postaci wycieczki dla dwóch osób do Włoch
sponsorowała ITAKA,

Itd.
ITAKA często uczestniczy w targach turystycznych. W 2007
roku prezentowała propozycje swoich ofert na lato, objętych
Urodzinową promocją biorąc udział w targach turystycznych,
które odbyły się w Warszawie, Katowicach, Krakowie i
Gdańsku.
Źródło: opracowanie własne na podstawia:www.itaka.pl
Tabela 17 przedstawia kształtowanie stosunków Biura Podróży ITAKA z otoczeniem,
które zostały opisane poniżej.
KONFERENCJE - Konferencja prasowa - wydarzenie medialne, w którym osoby
chcące przekazać mediom pewne informacje zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich
oraz, najczęściej, zadawania związanych z daną sprawą pytań. W przypadku biur podróży
zwoływanie konferencji spowodowane jest świadomym działaniem osoby zwołującej
konferencję, która chce, by dzięki spotkaniu z dziennikarzami sprawa zyskała rozgłos i stała
się bardziej interesująca dla mediów. Najczęściej konferencja prasowa jest planowana na
długo przed jej rozpoczęciem122.
SPONSORING - jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są
skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak
sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. Sponsoring bywa
dość często rozumiany jako forma dobroczynności (filantropii) i to zarówno przez sponsorów
jak i sponsorowanych. Jednak dla sponsorów jest on dodatkową formą promocji. Możemy
powiedzieć, że sponsoring jest to działanie marketingowe, promujące firmę, usługę lub
122
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_prasowa
83
produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, które ma przynieść określone korzyści
sponsorowi, nie koniecznie w krótkim przedziale czasowym123.
Rysunek 15. R. Kubica w barwach nowego sponsora - ITAKI
Źródło: http://www.itaka.pl
TARGI TURYSTYCZNE - tradycyjnie rodzaj ekspozycji oferty turystycznej na arenie
międzynarodowej lub krajowej połączonej ze sprzedażą. Obecnie pojmowane jako
wydarzenia targowe - narzędzie marketingu bezpośredniego (twarzą w twarz) służące
budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami. Ekspozycja targowa
jest tylko jednym z elementów tworzących targi. Inne elementy wydarzenia targowego to
m.in. eventy, matchmaking, konferencje i seminaria. Obserwuje się wysoką specjalizację
wydarzeń targowych, koncentrację na określonych sektorach rynku, w tym przypadku na
rynku usług turystycznych124.
4.2. Ocena i proponowane kierunki zmian
Biuro Podróży ITAKA wykorzystuje wszystkie elementy kompozycji promotion-mix,
bowiem w działalności promocyjnej biura znajdujemy elementy reklamy, sprzedaży osobistej,
promocji dodatkowej i public relations.
123
124
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sponsoring
http://pl.wikipedia.org/wiki/Targi
84
W przypadku działalności reklamowej ITAKA wykorzystuje reklamę w telewizji, prasie,
Internecie, promuje swój wizerunek dzięki dobrze opracowanemu logo i hasłom
reklamowym. Ponadto zachęca do współpracy znane osobistości, które występują w
reklamowych filmach na stronie internetowej oraz zajmują miejsca na pierwszych stronach
katalogów. W ten sposób zachęcają do kupna danej oferty będąc w jakimś stopniu
rekomendacją dla klientów.
Reklama jest jednym z najważniejszych elementów promocji, gdyż informuje klientów o
produkcie/usłudze, oraz intensywnie pobudza do ich zakupu. Dlatego bardzo istotne jest aby
firma zainwestowała w tą formę promocji. Biuro Podróży ITAKA zdecydowało się na
działania reklamowe, jednakże należy zadać tu sobie pytanie w jakim stopniu te działania
dotcierają do odbiorców?. Wydaje mi się, iż ITAKA powinna zwiększyć nakłady na reklamę
przede wszystkim w telewizji, prasie i Internecie, gdyż dotychczas częstotliwość ich
występowania była niewielka. Udowadniają to wyniki badań już nie raz przytoczonych w
owej pracy, a mianowicie MillwardBrown SMG/KRC z 2007 odnośnie spontanicznej
znajomości reklam. Tylko 3,9% ankietowanych zadeklarowało się, że zna dobrze reklamy
ITAKI. Przy takim odsetku reklama na pewno nie odniesie w 100% zamierzonego celu.
ITAKA wykazuje pewne braki również w takich elementach promocji jak: reklama
radiowa, plakaty, ulotki czy firmowe upominki. Są to nieznaczne niedociągnięcia, jednakże w
przypadku wprowadzenia tych elementów do działalności reklamowej mogłoby to się
przyczynić do jeszcze większej sprzedaży produktów/usług biura.
Niedociągnięcia jakie da się zauważyć w pierwszym z elementów promotion-mix ITAKA
zdecydowanie nadrabia drugim, a mianowicie sprzedażą osobistą. Dzięki wdrożonym
standardom obsługi klienta, pracownicy biura nie mają żadnych problemów w tej kwestii. Są
doskonale przygotowani do kontaktów z klientami. Dzięki posiadanej wiedzy i
doświadczeniu biuro zdobyło sobie stałych, zaufanych i lojalnych klientów. ITAKA nadrabia
braki również dzięki promocji uzupełniającej stale premiując najwierniejszych klientów,
oferując zniżki, rabaty, organizując konkursy etc.
Ostatnio element promotion-mix – public relations w przypadku ITAKI również przebiega
bez
zastrzeżeń. Biuro
uczestniczy w
wszelkiego
rodzaju
targach
turystycznych,
konferencjach, gdzie eksponuje i omawia oferowane produkty/usługi. Bardzo dużą zaletą jest
udział ITAKI w sponsoringu. Dzięki temu buduje sobie pozytywne relacje z otoczeniem i
budzi dobre odczucia wśród społeczeństwa. Opinie osób „trzecich” są bowiem również
istotnym
elementem
w
kreowaniu
pozytywnego
wyobrażenia
o
firmie
i
jej
produktach/usługach.
85
Ogólnie działalność promocyjną ITAKI oceniam na dość wysokim poziomie.
Proponowany kierunek zmian to zwiększenie nakładów na szeroko rozumianą reklamę, w
szczególności na reklamę w telewizji, prasie i Internecie.
System promocji obejmuje zespół środków o zróżnicowanych funkcjach i różnej
strukturze wewnętrznej. Tworzą one łączną złożoną kompozycję promotion – mix, w której
dominujące znaczenie posiadają cztery grupy instrumentów, a mianowicie reklama, sprzedaż
osobista, promocja uzupełniająca i public relations. Są to formy promocji, charakterystyczne
dla turystyki jakie mogą wykorzystywać przedsiębiorstwa turystyczne. Przedsiębiorstwa
mogą stosować wszystkie formy lub tylko niektóre z nich. Zależy to m.in. od strategii
przyjętej w firmie, jakie cele firma zamierza osiągnąć itp.125.
125
J. Wiktor: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 45.
86
ZAKOŃCZENIE
W ostatniej dekadzie minionego stulecia zanotowano w Polsce znaczący rozwój
gospodarki turystycznej. Nasz kraj osiągnął wysoką pozycję na liście najczęściej
odwiedzanych państw świata, wzrosła aktywność turystyczna Polaków. Dla obsługi ruchu
turystycznego powstało kilka tysięcy biur i agencji podróży, rozbudowano i zmodernizowano
bazę noclegową, transport turystyczny, a przede wszystkim sektor atrakcji turystycznych.
Gospodarka turystyczna w skali kraju stała się ważnym działem, dającym pracę 9,8%
wszystkich zatrudnionych.
W związku z powyższym konkurencja na rynku turystycznym jest ogromna. Każdy
potencjalny klient jest na wagę złota. Jak powszechnie wiadomo, najlepszą metodą zdobycia
klienta są wszelkiego rodzaju działania promocyjne. Każdy pracodawca powinien być
świadomy celów i korzyści wynikających z dobrze zaplanowanej strategii promocji. Osoba
odpowiedzialna za dział marketingu musi pamiętać iż nadrzędnym celem promocji jest
stworzenie efektywnej drogi informowania rynku o zaletach produktu oferowanego przez
firmę oraz systemu nakłaniania konsumentów i pośredników do jego zakupu. Ponadto ważne
jest również kształtowanie pożądanego wyobrażenia klientów o firmie i jej produktach oraz
zdobycie przewagi konkurencyjnej, którą możemy uzyskać m.in dzięki dobrze zbudowanej
strategii promocji.
Celem niniejszej pracy była próba ocenienia działań promocyjnych jako elementu
marketingu-mix Biura Podróży ITAKA. Dzięki przeprowadzonej analizie działalności biura
można wyciągnąć następujące wnioski:
1.
Wiedza z zakresu obsługi klienta i doświadczenie pracowników ITAKI przyczyniły
się do pozyskania sobie stałej, zaufanej i lojalnej grupy klientów,
2.
ITAKA prowadzi działalność promocyjną na szeroką skalę poprzez reklamy w
telewizji, prasie i Internecie, stosowanie promocji uzupełniającej (wszelkiego
rodzaju zniżki, program lojalnościowy, konkursy, vouchery oferty first i last
minute, etc.), kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem (dzięki udziale w
konferencjach prasowych, targach turystycznych i przede wszystkim poprzez
aktywne udzielanie się w sponsoringu),
3.
Dużą zaletą ITAKI jest dobrze sporządzona strona WWW, na której zdobyć można
najważniejszych informacji o firmie oraz dokonać rezerwacji on-line,
4.
ITAKA wykazuje pewne braki w działalności promocyjnej np. brak reklamy w
radiu, plakatów i ulotek oraz firmowych upominków. Są to nieznaczne
niedociągnięcia, jednakże mogłyby się przyczynić do jeszcze większej sprzedaży
87
produktów/usług biura. Ponadto można by zwiększyć nakłady na dotychczasowe
działania marketingowe, gdyż częstotliwość występowania reklam telewizyjnych
czy internetowych jest stosunkowo niska.
Podsumowując, można stwierdzić iż cel pracy został osiągnięty. Działania promocyjne
zostały jasno przedstawione na przykładzie Biura Podróży ITAKA. Ponadto ukazano wpływ
promocji na zwiększenie sprzedaży produktów/usług biura oraz na rozwój firmy i jej pozycję
na rynku. Postawiona na początku pracy hipoteza zakładająca iż ocena skuteczności strategii
promocji dla firmy turystycznej jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie
sprzedaży produktów/usług firmy została zweryfikowana.
88
SPIS TABEL, RYSUNKÓW ORAZ WYKRESÓW
Tabela 1. Różnice występujące w podejściu do każdego z instrumentów marketingowych w
koncepcji klasycznego i nowego marketingu. ........................................................10
Tabela 2. Instrumenty promocji, specyfika w turystyce ...........................................................25
Tabela 3. Zalety i wady nośników reklamy ..............................................................................30
Tabela 4. Etapy procesu sprzedaży i zadania realizowane przez sprzedawcę ..........................33
Tabela 5. Cele stosowania wybranych środków promocji sprzedaży ......................................35
Tabela 6. Szacunkowe obliczenie wydatków promocyjnych ...................................................40
Tabela 7. Podstawowe strategie konkurowania ........................................................................47
Tabela 8. Kryteria segmentacji rynku turystycznego ...............................................................55
Tabela 9. Charakterystyka ofert ITAKI dla poszczególnych grup klientów ............................58
Tabela 10. Szacunkowa liczba klientów największych biur podróży w 2007 roku .................61
Tabela 11. Modele strategiczne, uwzględniające mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz
szanse i zagrożenia otoczenia .................................................................................67
Tabela 12. Analiza SWOT Biura Podróży Itaka .......................................................................67
Tabela 13. Działalność reklamowa ITAKI ...............................................................................71
Tabela 14. Formy reklamy Internetowej ...................................................................................75
Tabela 15. Zagadnienia opanowane przez personel ITAKI po wdrożeniu Standardów Obsługi
Klienta.....................................................................................................................78
Tabela 16. Promocja uzupełniająca ITAKI ..............................................................................79
Tabela 17. Kształtowanie stosunków Biura Podróży ITAKA z otoczeniem ............................82
Rysunek 1. Geneza i ewolucja strategii firmy ............................................................................7
Rysunek 2. Planowanie marketingowe .....................................................................................12
Rysunek 3. Miejsce marketingu w przedsiębiorstwie ..............................................................13
Rysunek 4. Funkcjonalna organizacja pionu marketingu w firmie ..........................................14
Rysunek 5. Podstawowe funkcje marketingu ...........................................................................17
Rysunek 6. Mechanizm podejmowania decyzji o zakupie .......................................................24
Rysunek 7. Dwustopniowy przebieg informacji reklamowej ...................................................29
Rysunek 8. Polityka wąskiej i szerokiej promocji a docelowy segment rynku ........................38
Rysunek 9. Model pięciu sił M. E. Portera ...............................................................................46
Rysunek 10. Autokar ITAKI ....................................................................................................64
Rysunek 11. Przebieg analizy SWOT.......................................................................................66
89
Rysunek 12. Okładki katalogów ITAKI ...................................................................................77
Rysunek 13. Program lojalnościowy ITAKI ............................................................................81
Rysunek 14. Zniżki na zakup wysokiej jakości walizek i toreb podróżnych udzielonych przez
ITAKĘ .................................................................................................................81
Rysunek 15. R. Kubica w barwach nowego sponsora - ITAKI ................................................84
Wykres 1. Spontaniczność znajomość marki – TOP OF MIND ..............................................48
Wykres 2. Całkowita znajomość marki ....................................................................................49
Wykres 3. Biuro uznawane najczęściej za nowoczesne ...........................................................50
Wykres 4. Biuro oferujące najkorzystniejsze ceny na rynku ....................................................50
Wykres 5. Biuro, w którym każdy znajdzie ofertę dla siebie ...................................................51
90
BIBLIOGRAFIA
1. Altkorn J.: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994,
2. Altkorn J.: Marketing w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
3. Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1998,
4. Carone C.: Marketing turismo,” Marketing Turistico” 1963, nr 2/3,
5. Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996,
6. Dietl J.: Marketing, PWN, Warszawa 1986,
7. Domański T.:, Poltext, Warszawa 1993,
8. Gallagher R.R.: Mała firma to takie proste. Signum, Kraków1992,
9. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing, PWN, Warszawa 1997,
10. Kadragic A., Czarnowski P.: Public relations, czyli promocja reputacji, Businessman
Book, Warszawa 1997,
11. Kłaczek R., W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka: Marketing,
12. Kotler Ph., Amstrong G.: Principles of marketing, Prentice Skuteczne reklama i
promocja Hall, New Jersey 1989,
13. Kotler Ph.: Marketing Management, Analisis, Planning,and Control, Prentice Hall,
New York 1989,
14. Kotler Ph.: Marketing management, Rebis 2005,
15. Kramer T.: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, AE Katowice, 1994,
16. Kuśnierski S.: Reklama jest sztuką, PWN, Warszawa 1996,
17. Meffert H.: Marketing, Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986,
18. Middelton V.T.C.: Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996,
19. Mitchell D., L. Merchant: Is AttitudeSegmentation in the Holiday Market a Reliable
Predictor of Future Behavior, referat na seminarium ESOMAR w Stresa 1997,
20. Mruk H., Pilarczyk B., Sojki B., Szulce H.: Podstawy marketingu. AE w Poznaniu,
Poznań 1999,
21. Myers J.G.: Marketing, Mc Graw-Hill, New York 1986,
22. Nieschlag R., Dichtl E., Horschgen H.: Marketing, Duncker & Humblot, Berlin 1988,
23. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem, Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 1999,
24. Peter J.P., Donnelly J.H.: Marketing management, Knowledge and Skills, Busines
Publications, Plane 1986,
25. Podstawka K.: Strategie konkurencyjne przedsiębiorstwa, Businesman Magazine
1991,
91
26. Porter M.E.: Strategia komunikacji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWN,
Warszawa 1992,
27. Prymon M.: Marketing w kierowaniu firmą, AG-Master, Wrocław 1991,
28. Rynek biur podróży w Polsce. Synteza, Instytut Turystyki, Warszawa, 2007 r
29. Strużyckiego M: Reklama, PWE, Warszawa 1976,
30. Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa
1992,
31. Sznajder A.: Sztuka promocji, Businessman, Warszawa 1993,
32. Szymaszek J: Promocja sprzedaży (sales promotion) jako czynnik kształtowania
popytu, Biblioteka IHW, Warszawa 1974,
33. Wiktor J.: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN,
Warszawa 2001,
34. http://www.travelplanet.pl,
35. http://www.itaka.pl,
36. http://www.triada.pl,
37. http://www.neckermann.pl,
38. http://www.orbis.com.pl
39. http://www.wikipedia.pl
92
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (ABSTRACT)
93
Download