WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH im. ks

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH
im. ks. Emila Szramka
w Tychach
Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych
Kierunek Zarządzanie
JOANNA CUBER
Promocja jako element działań marketingowych
Na przykładzie Biura Podróży ITAKA
Praca licencjacka napisana
w Katedrze Zarządzania i marketingu
pod kierunkiem naukowym
Dr Katarzyny Bilińskiej-Reformat
Tychy 2008
WSTĘP
Jednym z nieodzownych warunków sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w
gospodarce rynkowej jest właściwe zrozumienie i ocena potrzeb konsumenta. Zmusza to
jednostki gospodarcze do formułowania strategii marketingowych.
Strategia marketingowa to zestaw działań, przy pomocy których przedsiębiorstwo osiąga
swoje długookresowe cele rynkowe. Orientacja marketingowa znajduje co raz to szersze
zastosowanie także w działalności firm usługowych. Dziedziną, która w obecnym świecie jest
najbardziej dochodową na świecie jest właśnie turystyka.
Turystyka w XXI wieku odgrywa co raz większą rolę w życiu każdego człowieka.
Podróże to doskonały sposób na spędzania wolnego czasu. Sytuacja materialna Polaków
poprawia się i dlatego mamy coraz częściej możliwość wyjeżdżania na dalekie, pełne przygód
wojaże. Wybór kraju, jaki odwiedzamy nie jest przypadkowy, do wyjazdów za granicę często
się przygotujemy, kupując przewodniki, serwując w poszukiwaniu informacji w Internecie,
pytając znajomych.
Sposób spędzania urlopu może być czynny albo bierny, wszystko zależy od naszych
preferencji i potrzeb. Imprezy te organizują biura podróży, które stale rozwijają zakres
świadczonych usług. Każde z biur podróży chce jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów,
uwzględniając kryteria cenowe i atrakcyjność swoich ofert.
W pracy przyjęto hipotezę, iż kluczem do pozyskania co raz to większej liczby
klientów, zwiększenia sprzedaży produktów/usług firmy oraz umocnienia pozycji
konkurencyjnej, jest dobrze opracowana strategia promocji.
Celem pracy jest próba zidentyfikowania działań promocyjnych jako elementu
marketingu dla Biura Podróży ITAKA.
iż ocena skuteczności strategii promocji dla firmy turystycznej jest niezbędnym
czynnikiem wpływającym na zwiększenie sprzedaży produktów/usług firmy.
Zakres pracy:
-
zakres przedmiotowy
Przedmiotem badań zawartych w niniejszej pracy są działania promocyjne Biura
Podróży ITAKA.
-
zakres podmiotowy
Badanym podmiotem w pracy jest Biuro Podróży ITAKA – jedno z największych Biur
Podróży na rynku krajowym.
-
zakres przestrzenny
Dotyczy obszarów Polski, na których prowadzi swą działalność omawiane biuro
podróży.
-
zakres czasowy
Omawiane w pracy badania dotyczą roku 2008.
Struktura pracy:
Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.
Rozdział pierwszy pracy stanowi część teoretyczną opracowaną na podstawie
literatury z dziedziny marketingu. Omówione zostały istota i znaczenie marketingu, pojęcia i
funkcje marketingu, oraz jego instrumenty.
Drugi rozdział stanowi część teoretyczną opracowaną na podstawie literatury z
dziedziny promocji, jako elementu składającego się na marketing. Omówione zostały pojęcie,
funkcje i struktura promocji, instrumenty promocji, charakterystyka instrumentów promotionmix oraz fazy w tworzeniu strategii promocji.
Rozdział trzeci został poświęcony charakterystyce Biura Podróży ITAKA. Zawiera
informacje
z
zakresu
historii
i
profilu działalności,
otoczenia
konkurencyjnego,
charakterystyki nabywców oraz posiadanych zasobów firmy. Opracowana została również
analiza SWOT na potrzeby budowy strategii promocji.
W rozdziale czwartym zidentyfikowano działania promocyjne Biura Podróży ITAKA,
oraz przedstawiono przykładowe kampanie promocyjne.
Źródła informacji oraz metodyka badań:
W pracy posłużono się metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz metodą
syntezy (na podstawie zdobytych informacji).
Praca została napisana w oparciu o literaturę książkową, materiały wewnętrzne firmy, oraz
dane pochodzące z Internetu. Pracę kończą ogólne wnioski i podsumowanie.
ZAKOŃCZENIE
W ostatniej dekadzie minionego stulecia zanotowano w Polsce znaczący rozwój
gospodarki turystycznej. Nasz kraj osiągnął wysoką pozycję na liście najczęściej
odwiedzanych państw świata, wzrosła aktywność turystyczna Polaków. Dla obsługi ruchu
turystycznego powstało kilka tysięcy biur i agencji podróży, rozbudowano i zmodernizowano
bazę noclegową, transport turystyczny, a przede wszystkim sektor atrakcji turystycznych.
Gospodarka turystyczna w skali kraju stała się ważnym działem, dającym pracę 9,8%
wszystkich zatrudnionych.
W związku z powyższym konkurencja na rynku turystycznym jest ogromna. Każdy
potencjalny klient jest na wagę złota. Jak powszechnie wiadomo, najlepszą metodą zdobycia
klienta są wszelkiego rodzaju działania promocyjne. Każdy pracodawca powinien być
świadomy celów i korzyści wynikających z dobrze zaplanowanej strategii promocji. Osoba
odpowiedzialna za dział marketingu musi pamiętać iż nadrzędnym celem promocji jest
stworzenie efektywnej drogi informowania rynku o zaletach produktu oferowanego przez
firmę oraz systemu nakłaniania konsumentów i pośredników do jego zakupu. Ponadto ważne
jest również kształtowanie pożądanego wyobrażenia klientów o firmie i jej produktach oraz
zdobycie przewagi konkurencyjnej, którą możemy uzyskać m.in dzięki dobrze zbudowanej
strategii promocji.
Celem niniejszej pracy była próba ocenienia działań promocyjnych jako elementu
marketingu-mix Biura Podróży ITAKA. Dzięki przeprowadzonej analizie działalności biura
można wyciągnąć następujące wnioski:
1.
Wiedza z zakresu obsługi klienta i doświadczenie pracowników ITAKI przyczyniły
się do pozyskania sobie stałej, zaufanej i lojalnej grupy klientów,
2.
ITAKA prowadzi działalność promocyjną na szeroką skalę poprzez reklamy w
telewizji, prasie i Internecie, stosowanie promocji uzupełniającej (wszelkiego
rodzaju zniżki, program lojalnościowy, konkursy, vouchery oferty first i last
minute, etc.), kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem (dzięki udziale w
konferencjach prasowych, targach turystycznych i przede wszystkim poprzez
aktywne udzielanie się w sponsoringu),
3.
Dużą zaletą ITAKI jest dobrze sporządzona strona WWW, na której zdobyć można
najważniejszych informacji o firmie oraz dokonać rezerwacji on-line,
4.
ITAKA wykazuje pewne braki w działalności promocyjnej np. brak reklamy w
radiu, plakatów i ulotek oraz firmowych upominków. Są to nieznaczne
niedociągnięcia, jednakże mogłyby się przyczynić do jeszcze większej sprzedaży
produktów/usług biura. Ponadto można by zwiększyć nakłady na dotychczasowe
działania marketingowe, gdyż częstotliwość występowania reklam telewizyjnych
czy internetowych jest stosunkowo niska.
Podsumowując, można stwierdzić iż cel pracy został osiągnięty. Działania promocyjne
zostały jasno przedstawione na przykładzie Biura Podróży ITAKA. Ponadto ukazano
wpływ promocji na zwiększenie sprzedaży produktów/usług biura oraz na rozwój firmy i
jej pozycję na rynku. Postawiona na początku pracy hipoteza zakładająca iż ocena
skuteczności strategii promocji dla firmy turystycznej jest niezbędnym czynnikiem
wpływającym
na
zwiększenie
sprzedaży
produktów/usług,
umocnienia
konkurencyjnej i pozyskania większej liczby klientów została zweryfikowana.
pozycji
Download