Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do

advertisement
Archiwum Główne Akt Dawnych
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej
z okazji
1050 rocznicy Chrztu Polski
500 rocznicy Reformacji
420 rocznicy unii brzeskiej
zapraszają do zgłaszania referatów do programu międzynarodowej konferencji naukowej
Rola Kościoła w dziejach Polski.
Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)
Podczas obrad przewidziano następujące panele tematyczne (ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki trzech rocznic):
 Kościoły w Polsce (Rzeczypospolitej) – sesja ogólna, w tym:
o Kościół rzymskokatolicki;
o Kościół prawosławny i jego rola w dziejach Polski;
o Reformacja i jej następstwa;
o 420. rocznica unii brzeskiej – nowa ocena w historiografii;
o Kościół Ormiański;
 Źródła archiwalne do dziejów Kościoła w zbiorach polskich (archiwa państwowe i
kościelne, muzea, biblioteki) i zagranicznych (Białoruś, Litwa, Ukraina i inne państwa
tworzące wspólne dziedzictwo Rzeczypospolitej;
 Kościół i Reformacja nad Bałtykiem (panel VIII konferencji z cyklu „Polonika w
zbiorach państw nadbałtyckich”).
Uwaga: cezurą chronologiczną wystąpień jest rok 1918 (z uwagi na specyfikę zasobu
AGAD).
Obradom towarzyszyć będzie wystawa archiwalna prezentująca najważniejsze,
przechowywane w AGAD, dokumenty do dziejów Kościoła w Polsce z lat 1155–1918.
Tematy wystąpień proszę zgłaszać w terminie do końca lutego 2016 r. na adres:
[email protected] lub pocztą na adres AGAD (Warszawa, ul. Długa 7).
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość kwalifikowania zgłoszeń do programu
konferencji.
Planowany termin konferencji: 24-25 listopada 2016 r.
Miejsce: AGAD (Warszawa, Pałac Raczyńskich, ul. Długa 7).
Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.
Download