Europejski pakt na rzecz równości płci

advertisement
PL
C 155/10
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
25.5.2011
IV
(Informacje)
INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ
RADA
Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020)
(2011/C 155/02)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
PRZYPOMINAJĄC, ŻE
1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość
Unii Europejskiej zagwarantowaną w Traktatach i jest
jednym z
celów i zadań
Unii
Europejskiej,
a uwzględnianie zasady równości kobiet i mężczyzn we
wszystkich jej działaniach jest jednym z ogólnych celów
Unii (1);
2. Zapis o równości płci znajduje się także w art. 23 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej;
3. Choć Unia Europejska dysponuje znaczącym dorobkiem,
jeśli chodzi o prawodawstwo propagujące zgodność
z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn
w dziedzinach takich jak zatrudnienie i dostęp do towarów
i usług (2), kolejne roczne sprawozdania pt. „Równość
kobiet i mężczyzn” (3) przyjmowane przez Komisję Euro­
pejską pokazują, że postępy są powolne i że faktyczna
równość płci nie została jeszcze osiągnięta;
(1) Artykuł 2 i art. 3 ust. 3 TUE oraz art. 8 TFUE.
(2) Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy
w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży,
pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią
(Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1); dyrektywa Rady 2004/113/WE
z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów
i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373
z 21.12.2004, s. 37); dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europej­
skiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet
i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204
z 26.7.2006, s. 23); dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca
2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego
dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEU­
ROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE
(Dz.U. L 68 z 18.3.2010, s. 13); dyrektywa Parlamentu Europej­
skiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stoso­
wania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzą­
cych działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę
Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).
(3) Najnowsze sprawozdanie zamieszczono w dok. 6571/11. Doku­
menty przywołane w przypisach 3–4 oraz 6–12 można znaleźć
w rejestrze publicznym Rady: http://register.consilium.eu.int/
4. „Europa 2020” – nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodar­
czego sprzyjającego włączeniu społecznemu (4) pomoże
państwom członkowskim i Unii Europejskiej zrealizować
cel, jakim jest wysoki poziom konkurencyjności, produk­
tywności, wzrostu, spójności społecznej i konwergencji
gospodarczej;
5. Strategia „Europa 2020” obejmuje cel przewodni, jakim jest
dążenie do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia na poziomie
75 % wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, co
oznacza, że przy wdrażaniu strategii należy priorytetowo
potraktować kwestię zaradzenia barierom dla uczestnictwa
kobiet w rynku pracy;
6. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia, które są częścią
Zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii „Europa
2020” (5) oraz są monitorowane we wspólnych ramach
oceny (6), podkreślają w tym względzie znaczenie wdro­
żenia, oceny i kontroli polityk zatrudnienia, które wspierają
równość płci i równowagę między życiem zawodowym
a prywatnym;
7. Roczna wizja wzrostu gospodarczego (7) – dokument przy­
jęty przez Komisję Europejską – pokazuje, że przymus
zatrudniania się w niepełnym wymiarze czasu pracy jest
nadal problemem w niektórych państwach członkowskich
i że kobiety pragnące powrócić na rynek pracy nadal napo­
tykają przeszkody;
8. Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet
i mężczyzn 2010–2015 jest kontynuacją komisyjnego
planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn
(2006–2010) (8), który był przedmiotem śródokresowego
przeglądu (9), oraz Karty kobiet przyjętej przez Komisję
Europejską w dniu 5 marca 2010 r. (10);
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
EUCO 13/1/10 REV 1.
Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46.
16984/10 + ADD 1.
18066/10 + ADD 1–3.
7034/06.
17495/08.
7370/10.
25.5.2011
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
9. Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet
i mężczyzn 2010–2015 jest skupiona wokół pięciu poniż­
szych priorytetów: równej niezależności ekonomicznej;
równej płacy za tę samą pracę lub pracę równej wartości;
równości w procesach decyzyjnych; godności, integralności
i eliminacji przemocy uwarunkowanej płcią; oraz równości
płci w działaniach zewnętrznych; strategia ta zajmuje się
również szeregiem ważnych kwestii horyzontalnych odno­
szących się do roli przypisywanych każdej z płci, prawo­
dawstwa, zarządzania i narzędzi na rzecz równości płci;
10. W roku 2006 Rada Europejska przyjęła pierwszy Euro­
pejski pakt na rzecz równości płci (1), a w marcu 2010
roku trzy prezydencje zaapelowały o upamiętnienie 5. rocz­
nicy tego paktu;
UWZGLĘDNIAJĄC, ŻE
11. W dniu 6 grudnia 2010 r. Rada przyjęła konkluzje popie­
rające realizację strategii Komisji Europejskiej na rzecz
równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 (2), a także
konkluzje
w
sprawie
wzmocnienia
zobowiązań
i zintensyfikowania działań na rzecz zlikwidowania wyni­
kających z płci różnic w wynagrodzeniu oraz w sprawie
przeglądu realizacji pekińskiej platformy działania (3),
w których zwróciła się do Rady Europejskiej
o dostosowanie i udoskonalenie Europejskiego paktu na
rzecz równości płci wiosną 2011 roku w świetle nowej
(1) 7775/1/06 REV 1.
(2) 16880/10.
(3) Dz.U. C 345 z 18.12.2010, s. 1.
C 155/11
strategii Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn
2010–2015, strategii „Europa 2020” oraz wspomnianych
konkluzji;
12. Konieczne są stosowne działania w celu zwalczania wszel­
kich form dyskryminacji kobiet; istnieje również potrzeba
przeanalizowania przyczyn dyskryminacji z wielu przyczyn
jednocześnie oraz zastanowienia się nad skutecznymi
sposobami jej wyeliminowania;
13. PRZYJMUJE Europejski pakt na rzecz równości płci
(2011–2020) zamieszczony w załączniku;
14. ZACHĘCA Radę Europejską do zatwierdzenia tego paktu
w wiosennych konkluzjach, tak by możliwe było zajęcie
się obecnymi wyzwaniami w dziedzinie polityki
w zakresie równości płci, a także zadbanie o to, by wymiar
związany z płcią był uwzględniany we wszystkich obsza­
rach polityki, w szczególności w kontekście strategii
„Europa 2020”;
15. ZWRACA SIĘ do Rady Europejskiej, by wprowadziła tema­
tykę równości płci do swojego programu działania przed
wygaśnięciem strategii Komisji Europejskiej na rzecz
równości kobiet i mężczyzn 2010–2015.
C 155/12
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK
Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ uznaje, że równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej
i że polityki w zakresie równości płci mają niesłychane znaczenie dla wzrostu gospodarczego, dobrobytu
i konkurencyjności. Pięć lat po przyjęciu pierwszego Europejskiego paktu na rzecz równości płci potrzebny jest nowy
impuls, przede wszystkim by potwierdzić i wspierać ścisły związek między strategią Komisji na rzecz równości kobiet
i mężczyzn 2010–2015 a „Europą 2020” – strategią Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W związku z tym RADA potwierdza swoje zaangażowanie
na rzecz zrealizowania ambitnych celów UE w zakresie równości płci wspomnianych w Traktacie, w szczególności:
1) zniwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w odniesieniu do zatrudnienia i ochrony socjalnej, w tym
zjawiska różnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, tak by zrealizować cele strategii „Europa 2020”, zwłaszcza
w trzech dziedzinach o wielkim znaczeniu dla równości płci, tj. w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia i propagowania
włączenia społecznego, w szczególności przez ograniczanie ubóstwa, tym samym przyczyniając się do potencjału
rozwoju europejskiej siły roboczej;
2) wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród kobiet i mężczyzn w trakcie całego życia, tak
by zwiększać równość płci i udział kobiet w rynku pracy i przyczyniać się do sprostania wyzwaniom demogra­
ficznym; oraz
3) zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet, aby zagwarantować, że kobiety będą mogły w pełni korzystać
z przysługujących im praw człowieka, oraz aby osiągnąć równouprawnienie płci, w tym z myślą o wzroście gospodar­
czym sprzyjającym włączeniu społecznemu.
RADA wzywa do podjęcia pilnych działań na szczeblu państw członkowskich i – w zależności od potrzeb – na szczeblu
Unii w następujących dziedzinach:
Sposoby niwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn i zwalczania segregacji płciowej na rynku pracy:
a) promowanie zatrudniania kobiet we wszystkich grupach wiekowych i zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet
i mężczyzn w odniesieniu do zatrudnienia, w tym poprzez walkę ze wszystkimi formami dyskryminacji;
b) zwalczanie stereotypów płci i promowanie równości płci na wszystkich szczeblach kształcenia i szkolenia, a także
w życiu zawodowym, tak by zmniejszać segregację płciową na rynku pracy;
c) zagwarantowanie równej płacy za tę samą pracę i pracę równej wartości;
d) propagowanie wzmacniania pozycji kobiet w życiu politycznym i gospodarczym oraz promowanie kobiet przedsię­
biorców;
e) zachęcanie partnerów społecznych i przedsiębiorstw do wychodzenia z inicjatywami na rzecz równości płci i do ich
faktycznego realizowania oraz do propagowania programów równości płci w miejscu pracy; oraz
f) promowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach i we
wszystkich dziedzinach, aby w pełni wykorzystać talenty wszystkich osób.
Sposoby promowania lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wśród kobiet i mężczyzn:
a) zwiększenie podaży odpowiednich, dostępnych i wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi poniżej wieku, w którym
zaczyna się obowiązek szkolny, z uwzględnieniem popytu na te usługi i zgodnie z krajowymi wzorcami zapewniania
opieki nad dziećmi, tak by osiągnąć cele określone przez Radę Europejską na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002
roku;
b) zapewnienie większych możliwości opieki nad innymi finansowo niesamodzielnymi członkami rodziny; oraz
c) promowanie elastycznych systemów godzin pracy i różnych form urlopów zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
Sposoby zaradzania różnym formom przemocy wobec kobiet:
a) przyjmowanie, realizowanie i monitorowanie strategii na szczeblu poszczególnych państw członkowskich i na
szczeblu Unii z myślą o wyeliminowaniu przemocy wobec kobiet;
b) skuteczniejsze zapobieganie przemocy wobec kobiet oraz ochrona ofiar i potencjalnych ofiar, w tym kobiet ze
wszystkich grup defaworyzowanych; oraz
c) podkreślenie roli i odpowiedzialności mężczyzn i chłopców, jeśli chodzi o proces wykorzeniania przemocy wobec
kobiet.
25.5.2011
25.5.2011
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Zarządzanie, realizowanie i monitorowanie:
Stosowne aspekty niniejszego paktu oraz rocznych sprawozdań Komisji na temat równości kobiet i mężczyzn powinny
być uwzględniane w stosownych przypadkach w mechanizmach strategii „Europa 2020”.
RADA potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wzmacniania zarządzania przez uwzględnianie aspektu płci, włączając
kwestię równości płci do wszystkich obszarów polityki, w tym działań zewnętrznych UE, biorąc również pod uwagę
wyjątkowo ważną rolę mężczyzn i chłopców w propagowaniu równości płci, oraz dbając o to, by skutki dla równości
płci były uwzględniane w ramach ocen skutków nowych polityk unijnych. RADA zachęca państwa członkowskie
i Komisję, w szczególności za pośrednictwem Eurostatu, do dalszego opracowywania istniejących statystyk
i wskaźników posegregowanych według kryterium płci i do pełnego wykorzystania potencjału Europejskiego Instytutu
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.
Zachęca się państwa członkowskie, by opracowując i realizując krajowe programy reform uwzględniały kwestię równości
płci i promowały polityki na rzecz równości płci, zwłaszcza w odniesieniu do wytycznych dotyczących polityki zatrud­
nienia, oraz by we wszystkich stosownych obszarach i procesach polityki odpowiednio wykorzystywały uzgodnione
wskaźniki odnoszące się do równości płci opracowane we wspólnych ramach oceny i do celów monitorowania działań
w ramach pekińskiej platformy działania.
Komisję i Radę zachęca się również do uwzględnienia kwestii równości płci przy opracowywaniu rocznej wizji wzrostu
gospodarczego, opinii na temat poszczególnych krajów i zaleceń dla poszczególnych krajów. Postępy osiągnięte
w realizacji Europejskiego paktu na rzecz równości płci powinny być corocznie omawiane przez ministrów na szczeblu
Rady.
C 155/13
Download