Pojęcie i rodzaje doktryn politycznych.

advertisement
Pojęcie i rodzaje doktryn
politycznych
Doktryna polityczna
Doktryna polityczna jest
uporządkowanym zbiorem
poglądów dotyczących
społeczeństwa i państwa.
Wyznacza ona praktyczne metody
realizacji tych poglądów w ściśle
określonym miejscu i czasie.
Podział doktryn politycznych
Doktryny polityczne
Rewolucyjne
Konserwatywne
Reformistyczne
Reakcyjne
Prawicowe
Lewicowe
Centrowe
Doktryny rewolucyjne
Powstanie doktryny rewolucyjnej
Zmiany spowodowane w wyniku rewolucji
►
Zmiany wynikające z tego rodzaju doktryny politycznej
wynikają ze zmian dokonywanych w społeczeństwie na
drodze rewolucji, która ma na celu obalenie
funkcjonującego dotychczas porządku politycznego.
Przykładami takiej rewolucji jest ta, która miała miejsce
w Chinach, potocznie nazywana rewolucją kulturalną.
Doktryny konserwatywne
► Tego
rodzaju doktryny charakteryzują się
niechęcią do jakichkolwiek zmian społecznopolitycznych. Inaczej nazywane są
doktrynami zachowawczymi, ponieważ dążą
do utrzymania tych stosunków społecznych
i politycznych w danym kraju, które już
istnieją. Przykładem takiej doktryny może
być sprzeciw przeciwko przeprowadzeniu
reform w latach osiemdziesiątych w Polsce
(za rządów PZPR).
Doktryny reformistyczne i reakcyjne
► Doktryny
reformistyczne powstają na skutek
ewolucji, w ten sposób tworzą się nowe porządki
i zasady w życiu społecznym i politycznym. Z tym
rodzajem doktryn politycznych wiążą się takie
pojęcia jak reformizm oraz rewizjonizm.
► Doktryny reakcyjne wiążą się z potrzebą oraz
chęcią powrotu do tych doktryn, które
obowiązywały w momencie, kiedy nie została
jeszcze przeprowadzona rewolucja. W chwili
obecnej z takim typem doktryn możemy się
spotkać w Europie Środkowo-Wschodniej.
Współczesne doktryny polityczne
Współczesne doktryny polityczne
Lewicowe
Centrowe
Prawicowe
Download