Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów UMW

advertisement
UNIWERSYTET MEDYCZNY
im. PIASTÓW ŚLĄSKICH
we Wrocławiu
Certyficate ISO 9001
Certificate of quality system No 822/1/2002 in realization
of didactic process and scientific research PN-EN ISO 9001:2001
ZAKŁAD CHIRURGII EKSPERYMENTALNEJ
I BADANIA BIOMATERIAŁÓW
WYDZIAŁ LEKARSKO - STOMATOLOGICZNY
Zakładzie Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Wrocławski ośrodek naukowy to miejsce gdzie:
- przeprowadza się kompleksowe badania przedkliniczne in vitro, in vivo
nowych materiałów z przeznaczeniem dla lecznictwia
- baza do prowadzenie eksperymentalnych badań nad nowymi
technikami chirurgicznymi
- kształcenie studentów
- prowadzenie studiów doktoranckich i kursów podyplomowych
W laboratoriach i na zwierzętach oceniamy przydatność materiałów i wyrobów medycznych
przed badaniami klinicznymi
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Pracownie
• biochemiczna
• histologiczna
• mikroskopowa
• hodowli komórkowej
• dokumentacji fotograficznej
fot. K.Fabiś
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Pracownia biochemiczna
Badania krwi, płynów fizjologicznych in vitro
po czasowym kontakcie z biomateriałem
fot. K.Fabiś
zakres badań:
- diagnostyka parametrów krwi
- określenie stopnia hemolizy, ocena morfologiczna komórek
- ocena reaktywności komórek (fagocytoza, rodniki tlenowe)
- oznaczenie parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy
- ocena powierzchni biomateriału w elektronowym mikroskopie
skaningowym
fot. dr M. Szymonowicz
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Pracownia histologiczna
Zakres badań
· ocena makroskopowa
· przygotowywanie preparatów histologicznych:
- pobieranie wycinków tkanek,
fot. K.Fabiś
- utrwalanie,
- odwadnianie,
- zatapianie w parafinie,
- skrawanie
- barwienie – hematoksylina i eozyną, metodą van Gienson, inne
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Pracownia mikroskopowa
Zakres badań
• ocena jakościowa i ilościowa komórek procesu zapalnego
(granulocyty, limfocyty, makrofagi, komórki plazmatyczne, komórki
olbrzymie typu ciała obcego
fot. K.Fabiś
• ocena reakcji tkankowej: zmiany martwicze, rozrost tkanki łącznej,
zwłóknienie, nacieczenie tłuszczowe
Biologiczny odczyn na biomateriał
nie jest definiowany jako brak reakcji,
lecz jako reakcja odniesienia porównywana
z reakcją na inny materiał odniesienia
fot. dr B. Żywicka
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Pracownia hodowli komórkowej.
Zakres badań
• badanie cytotoksyczności z użyciem komórek fibroblastów 3T3/Balb
ocena jakościowa komórek: wakuolizacja, oddzielanie od podłoża, liza
komórek i błon komórkowych
• ocena ilościowa komórek: liczba komórek martwych, stopień
zahamowania wzrostu komórek, zdolność do namnażania i formowania kolonii,
fot. dr E.Karuga-Kuźniewska
•
fot. K. Fabiś
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Pracownie Zwierząt Doświadczalnych
▪
Zwierzęta doświadczalne
hodowli wsobnych
świnki morskie, szczury, króliki NZ, świnie
www.tazd.gumed.edu.pl/images/sites/tazd/photo.jpg
www.tazd.gumed.edu.pl/images/sites/tazd/photo.jpg
nonsensopedia.wikia.com/wiki/Świnka_morska
pl.euroanimal.eu/.../44/Nowozelandzki_biały.jpg
www.nto.pl/.../20081212/REGION/602469844
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Pracownie Zwierząt Doświadczalnych
pomieszczenie
dla królików
pomieszczenie
dla świń
pomieszczenie
dla szczurów
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Zwierzyniec – uprawnienia
• wpisany do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania
doświadczeń na zwierzętach (nr identyfikacyjny 0028),
- Ministerstwo Edukacji i Nauki (decyzja nr 028/2005)
• spełnia warunki utrzymywania zwierząt doświadczalnych
- Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 stycznia 2005 r (Dz. U. Nr 33, poz. 289)
• pracownicy ukończyli szkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami
laboratoryjnymi
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 czerwca 2007 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 835).
• pracownicy naukowi posiadają indywidualne zezwolenia na
wykonywanie doświadczeń na zwierzątach laboratoryjnych
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
sala operacyjna
sala sekcyjna
zabieg chirurgiczny
fot. K.Fabiś
fot. K.Fabiś
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów UMW
Współpracuje z wieloma Uczelniami technicznymi i Instytutami
badawczymi w Polsce
opracowujące nowe wyroby dla medycyny
uczestnicząc
• w pracach nad doskonaleniem biomateriałów i
tworzeniem nowych rodzajów, form, implantów
do stosowania w medycynie
Placówka opiniująca przydatność w lecznictwie nowych wyrobów
i celowość wdrażania do produkcji wyrobów krajowych
zgodnie z
PN-EN ISO−10993: Biologiczna ocena wyrobów medycznych
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów
Osiągnięcia
Wyniki badań były podstawą
• modyfikacji materiałów
• wdrożeń do produkcji,
• patentów nowych rodzajów protez naczyniowych,
• opatrunków, nici chirurgicznych, materiałów
kościozastępczych i dentystycznych
Opracowano dla przemysłu i zakładów naukowych ekspertyzy badań
wdrożeniowych – ocena fizykochemicznej, biologiczna, użytkowa
nowych wyrobów przeznaczonych dla chirurgii
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej
i Badania Biomateriałów
Kontakty
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Dr n. med. Bogusława Żywicka
bogusława.ż[email protected]
Tel. 71/7840136
Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak
71/7840131
fax: 071/ 7840133
Download