Program RW 17.02.2016

advertisement
Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
DK – 0001-2/2016
Wrocław, dn. 08.02.2016 r.
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE
RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia
Podyplomowego, które odbędzie się w środę 17 lutego 2016 r. o godz. 12.00
w Audytorium im. Jana Pawła II, przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
Obecność na posiedzeniu Rady Wydziału jest, zgodnie ze Statutem UMW, obowiązkowa.
Parking przy Wydziale Farmacji jest bezpłatny dla członków RW w dniu posiedzenia
w godzinach 11:30-15:00.
PROGRAM POSIEDZENIA
GODZ. 12.00
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady WLKP z dnia 14 stycznia 2016 r.
2. Kategoryzacja – wystąpienie Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Zygmunta Grzebieniaka.
3. Dydaktyka przeddyplomowa -wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego UMW na
tle innych Uczelni Medycznych.
– referuje Pani prof. dr hab. Katarzyna Kiliś- Pstrusińska.
KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:
4. Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej UMW
Uchwała RWLKP Nr 355/II/2016
- prof. dr hab. Jan Skóra
5. Konkursy na stanowiska adiunktów:
Uchwała RWLKP Nr 356/II/2016
a) Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki UMW
- dr Jacek Martynkiewicz
b) Katedra i Klinika Neurologii UMW
- dr Konstanty Gurański
c) Katedra i Klinika Chirurgii Serca UMW – 2 stanowiska
- dr Rafał Nowicki
- dr Jacek Jakubaszko
6. Konkursy na stanowiska asystentów:
Uchwała RWLKP Nr 357/II/2016
a) Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej UMW
- lek. Bartłomiej Czapla
b) Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego UMW
- dr Julita Nocoń-Bohusz
c) Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UMW
- lek. Krzysztof Zub
d) Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UMW
- lek. Marta Wasilewska
e) Klinika Neurologii Katedry Neurologii UMW
- lek. Piotr Jurczyk
f) Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UMW -3 stanowiska
- lek. Justyna Łuczak
- lek. Mateusz Palczewski
- lek. Marcin Rasiewicz
g) Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej UMW
- lek. Piotr Błasiak
TYTUŁ NAUKOWY
7. Głosowanie w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora
dr. hab. Tomaszowi Szydełko, prof. nadzw. Zakładu Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej,
Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW
Uchwała RWLKP Nr 358/II/2016
8. Powołanie zespołu do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora
Uchwała RWLKP Nr 359/II/2016
- dr hab. Joannie Maj, prof. nadzw.,
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW.
2
- dr hab. Agnieszce Hałoń, prof. nadzw.
Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu
UMW.
POSTĘPOWANIE NOSTRYFIKACYJNE
9. Uznanie dyplomu lekarza uzyskanego przez:
Uchwała RWLKP Nr 360/II/2016
a) Panią Ewę Kasperek na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym imienia
Daniły Halickiego, Ukraina , za równoważny z dyplomem ukończenia studiów
wyższych medycznych, uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Panią Olgę Koptiuk na Tarnopolskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym im.
I.J. Horbaczewskiego Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy, za równoważny z
dyplomem ukończenia studiów wyższych medycznych, uzyskanym w
Rzeczypospolitej Polskiej
HABILITACJE
10. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej:
Uchwała RWLKP Nr 361/II/2016
a) dr Marcin Protasiewicz
adiunkt Katedry i Kliniki Kardiologii UMW
tytuł osiągnięcia naukowego:
„Metoda czynnościowej oceny zwężenia tętnicy nerkowej i jej zastosowanie
w kwalifikacji do zabiegu przezskórnej angioplastyki z wszczepieniem stentu”
DOKTORATY
11. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych
w dyscyplinie medycyna:
Uchwała RWLKP Nr 362/II/2016
a) lek. Ryszard Grendziak
b) lek. Tomasz Płonek
12. Wybór komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej oraz
recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej:
Uchwała RWLKP Nr 363/II/2016
a) lek. Anna Zubkiewicz-Zarębska
asystent w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych
Niedoborów Odpornościowych UMW
tytuł pracy doktorskiej
„Wpływ czynników narażających pracowników ochrony zdrowia na zakażenie
materiałem biologicznym i ocena podejmowanych działań prewencyjnych”
promotor: prof. dr hab. Brygida Knysz
3
b) lek. Marta Waliszewska-Prosół
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Neurologii UMW
tytuł pracy doktorskiej:
„Czynność bioelektryczna mózgowia oceniana przy pomocy wzrokowych i
słuchowych pniowych potencjałów wywołanych u pacjentów z chorobą
Hashimoto”
promotor: dr hab. Maria Ejma
c) lek. Justyna Chojdak- Łukasiewicz
rezydent w Katedrze i Klinice Neurologii UMW
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena wzajemnych korelacji zaburzeń funkcji poznawczych, stężenia białka tau
i amyloidu u osób z choroba Parkinsona”
promotor: dr hab. Bogusław Paradowski
13. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wybór promotora:
Uchwała RWLKP Nr 364/II/2016
a) lek. Łukasz Dołowy
młodszy asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej USZK we Wrocławiu,
tytuł pracy doktorskiej
„Zastosowanie kliniczne dwuenergetycznej tomografii komputerowej wocenie
składu chemicznego złogów układu moczowego przed zabiegiem litotrypsji
metodą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo (ESWL)"
promotor: dr hab. Anna Kołodziej
proponowany promotor pomocniczy: dr Krzysztof Tupikowski
b) lek. Agnieszka Bargenda
uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Nefrologii Pediatrycznej UMW,
tytuł pracy doktorskiej:
„Nowe markery wczesnego uszkodzenia i biozgodności u dzieci z przewlekłą
chorobą nerek leczonych zachowawczo i nerkozastępczo”
promotor: dr hab. Kinga Musiał
14. Zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim
Uchwała RWLKP Nr 365/II/2016
a) lek. Katarzyna Krępuła
starszy asystent Poradni Endokrynologicznej Zespołu Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu
promotor: prof. dr hab. Bożena Bidzińska-Speichert
15. Zamknięcie przewodu doktorskiego
Uchwała RWLKP Nr 366/II/2016
a) lek. Romana Doskocz
tytuł pracy doktorskiej:
„Zjawisko apoptozy komórek ściany aorty w miażdżycy”
promotor: prof. dr hab. Rajmund Adamiec
4
b) lek. Magdaleny Naleśniak-Kubickiej
tytuł pracy doktorskiej:
„Zastosowanie badań urodynamicznych w diagnostyce wybranych schorzeń
układu moczowego u dzieci”
promotor: prof. dr hab. Danuta Zwolińska
c) lek. Patrycji Zaleskiej
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena skuteczności postępowania chirurgicznego w ropniach wątroby”
promotor: prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
d) lek. Roberta Starca
tytuł pracy doktorskiej:
„Ocena zespoleń trzustkowo-jelitowych i sposobów zapobiegania powstaniu
przetok po operacjach resekcyjnych i drenujących trzustki”
promotor: prof. dr hab. Witold Knast
16. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski.
W głosowaniach przewidzianych w pkt. 10-15 głosują członkowie RWLKP posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego.
Z wyrazami szacunku
Dziekan WLKP
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
5
Download