Biozgodność i właściwości przeciwbakteryjne nowych potencjalny

advertisement
Opiekun naukowy: dr hab. Sylwia Krzymińska
Tytuł projektu: Biozgodność i właściwości przeciwbakteryjne nowych potencjalnych biomateriałów
zawierających zeolity.
Streszczenie
Celem planowanych badań będzie ocena wpływu nowo zsyntetyzowanych glinokrzemianów zeolitów na komórki biorące udział w procesach regeneracji i odbudowy kości oraz określenie
właściwości antybakteryjnych tych materiałów. Badania przeprowadzone będą na makrofagach,
fibroblastach, erytrocytach i osteoblastach ludzkich. Zeolity są syntetyzowane w Zakładzie Chemii
Organicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Obecnie, trwają
intensywne badania nad wykorzystaniem zeolitów w medycynie jako nośników leków
przeciwnowotworowych, związków przeciwbakteryjnych oraz powłok protez tytanowych. Intensywny
rozwój nauk medycznych oraz starzenie się społeczeństw wymuszają stały postęp technologiczny w
dziedzinie biomateriałów. Każdy materiał używany w procesie leczenia musi być biozgodny, czyli jego
kontakt z komórkami nie powinien indukować miejscowych lub systemowych efektów toksycznych,
które doprowadzają do niszczenia osteoblastów i komórek układu immunologicznego. Zakażenia
bakteryjne związane z biomateriałami są najczęstszą przyczyną powikłań, które prowadzą do
zahamowania procesów tworzenia tkanki kostnej, rozwoju stanu zapalnego i destabilizacji implantu.
Pierwszym etapem tego procesu jest adhezja bakterii, kolonizacja powierzchni materiału i możliwość
tworzenia biofilmu. Obecnie, dąży się do uzyskania materiałów, których powierzchnia wykazuje
właściwości powodujące hamowanie adhezji mikroorganizmów i tworzenia biofilmu. W ramach
projektu zamierza się wykonać następujące prace badawcze:
1. Określenie toksyczności materiałów z zeolitami dla makrofagów, fibroblastów, osteoblastów i
erytrocytów ludzkich oraz ich wpływu na status energetyczny i przeżywalność komórek
2. Określenie wpływu materiałów z zeolitami na rozwój stanu zapalnego
3. Ocena adhezji bakterii i tworzenia biofilmu na powierzchni materiałów z zeolitami
Uzyskane wyniki pozwolą na dokładną ocenę materiałów z zeolitami pod kątem ich potencjalnego
zastosowania w medycynie jako biomateriał o właściwościach przeciwbakteryjnych do rekonstrukcji
kości.
Download