Zeolity i tufy zeolitowe – potencjał drzemiący we wrzących kamieniach

advertisement
Zeolity i tufy zeolitowe
– potencjał drzemiący we wrzących kamieniach
Wojciech FRANUS
Politechnika Lubelska, WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Tufy zeolitowe …
Tuf, tuf wulkaniczny – rodzaj lekkiej, zwięzłej,
zazwyczaj porowatej skały osadowej naleŜącej
do skał piroklastycznych. Składa się z głównie
piasku i popiołu wulkanicznego (szkliwa) często
z domieszką innego materiału okruchowego,
scementowanego np. spoiwem
krzemionkowym lub ilastym
Warunki geologiczne
popiół
wulkaniczny
woda
morska
ZEOLITY
TUF ZEOLITOWY naturalne nagromadzenie minerałów z grupy zeolitów
obok innych składników typu kwarc, skalenie, minerały ilaste
Zeolity …
Grupę minerałów zeolitowych wydzielił w 1756 r.
Axel Frederic von Cronstedt
Nazwa pochodzi z gr.
dzeo = wrzeć (kipieć) + lithos = kamień (skała)
"wrzące kamienie"
Axel Frederic von Cronstedt
23 grudnia 1722 -19 sierpnia 1765
Zeolity …
Naturalne lub syntetyczne, mikroporowate
glinokrzemiany przestrzenne o strukturze
krystalicznej zawierającej wolne przestrzenie
(kanały i komory) o wielkości kilku nm,
nadające im szereg charakterystycznych
właściwości:
jonowymienne
molekularno-sitowe
pucolanowe
Zeolity naturalne…
Klinoptilolit
Kanały o średnicy 0,39 nm
Filipsyt
Kanały o średnicy 0,36 nm
Zeolity syntetyczne
Zeolity …
Inicjatywa klastrowa
Transgraniczny model wykorzystania
tufów zeolitowych
Politechnika Lubelska
Politechnika Lwowska
Instytut Agrofizyki PAN
Zeolity …
InŜynieria środowiska
Materiały budowlane
Rolnictwo
Gdzie ta moc
Zmiękczanie wody
Właściwości jonowymienne
Zastosowanie …
Oczyszczanie wód kopalnianych
z podwyŜszonych zawartości
226Ra i 228Ra
Usuwanie jonów amonowych i metali cięŜkich ze
ścieków
Zeolity …
Właściwości
molekularno-sitowe
Wychwytywanie i separacja SO2 i CO2
ze strumienia gazów
Wychwytywanie Hg z strumienia
gazów spalinowych
Zastosowanie …
Sorbent związków ropopochodnych
Dodatki modyfikujące
właściwości mieszanki
surowcowej do
produkcji keramzytu
Zastosowanie …
Substytut cementu - właściwości pucolanowe
właściwości pucolanowe, zdolność do reakcji z wodorotlenkiem
wapnia, powstającym w wyniku hydrolizy krzemianów wapnia, z
utworzeniem uwodnionych krzemianów wapniowych C-S-H.
Zastosowanie …
Produkcja materiałów
budowlanych
Zastosowanie …
Produkcja mieszanek asfaltowo-mineralnych
o obniŜonej temperaturze otaczania
i wbudowania (WMA)
Zastosowanie …
Środek osuszający
Zastosowanie …
Nośnik mikro i makroelementów
Zastosowanie
świrki filtracyjne
Suplementy diety
Regulator wilgotności
Zastosowanie …
Przemysł farmaceutyczny
i kosmetyczny
Zastosowanie …
Medycyna
jako nośnik
radionuklidów
w celowanej terapii
mimetyki enzymatyczne
w formowaniu kości
hemodializa
czynnik antybakteryjny
kontrast w rezonansie
magnetycznym
adjuwant szczepionkowy
adjuwant
przeciwnowotworowy
środek odkaŜający
leczenie cukrzycy
detoksykant
biosensor
do zastosowań
wewnętrznych
Tufy zeolitowe - moc drzemiąca w skałach
Dziękuję za uwagę
Download