Metody badań socjologicznych

advertisement
Metody badań socjologicznych
W socjologii wyróżnia się dwa sposoby opracowywania i analizowania materiału
badawczego:
1) metody jakościowe, w których analizuje się materiał badawczy nie dążąc do ujęcia
wyników w postaci liczb, bez wykorzystania technik matematycznych,
2) metody ilościowe, przedstawia się wynik badań w postaci ilościowej.
Metoda dokumentów osobistych – zastosowana pioniersko przez Wiliama Thomasa i Floriana
Znanieckiego. Materiałem badawczym mogą być pamiętniki, listy nazwane dokumentami
osobistymi.
Eksperyment - badanie eksperymentalne - polega na śledzeniu zmian, które zaszły pod
wpływem wprowadzania określonego czynnika. Często polega on na doborze dwóch
podobnych co do składu grup – grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej z których pierwsza
poddana jest oddziaływaniu szczególnego czynnika. Następnie porównywanie grupy
eksperymentalnej i kontrolnej pozwala stwierdzić, jakie skutki wywołuje zastosowany
czynnik.
Metody obserwacji – polegają na rejestrowaniu postrzeganych zachowań i zdarzeń
interesujących socjologa. Tworzy on w ten sposób materiał badawczy, który jest następnie
opracowywany metodami jakościowymi lub ilościowymi.
Rozróżnia się:
1) obserwację uczestniczącą – obserwator przez pewien czas bierze udział w życiu
społecznym badanej zbiorowości,
2) obserwację nieuczestniczącą – obserwator nie bierze udziału w obserwowanych
wydarzeniach, lecz obserwuje je niejako z zewnątrz.
Badania ankietowe na próbach reprezentatywnych – polegają na zadawaniu odpowiednio
dobranym osobom pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety, a następnie analizowaniu
uzyskanych odpowiedzi(często nazywa się je sondażami).
Próba reprezentatywna – to taka, która charakteryzuje się ze znaczną dokładnością cechami
populacji, z której została pobrana.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje prób reprezentatywnych:
Próby losowe – dobierane w drodze losowania. Uzyskana w ten sposób próba będzie
odtwarzała ze znaczna dokładnością cechy populacji, z której została pobrana, została
bowiem wylosowana,
Próby kwotowe – dobierane są bez losowania, na ich podstawie ustalamy, że w próbie ma być
określona usługa respondentów o danych cechach w proporcji takiej samej jak w badanej
populacji. Zazwyczaj podaje się liczbę kobiet i mężczyzn uwzględnionych w próbie, ich wiek,
poziom wykształcenia, typ miejscowości. Próba kwotowa jest ustalana na podstawie
informacji posiadanych o danej populacji (np. na podstawie informacji z GUS)
Badania ankietowe prowadzone na próbach reprezentatywnych dostarczają przede wszystkim
wiedzy opisowej o zjawiskach społecznych np. o opiniach i postawach mieszkańców danego
kraju albo hierarchii pozycji społecznych. Cechy będące przedmiotem badania np. wiek,
pozycja społeczna, tolerancja czy religijność, nazywane są zmiennymi.
Wywiad swobodny – odgrywa istotną rolę w badaniach poglądów i postaw. Prowadzony w
sposób nie ujęty w ramy ściśle określonych pytań i odpowiedzi, zapisywany na dyktafonie i
poddawany jakościowej analizie treści.
Download