popr_PSZ_Narzedzia_rachunkowosci_zarzadczej

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA – AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
TYTUŁ SZKOLENIA
zgodny z zapytaniem
NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
TYTUŁ SZKOLENIA
proponowany
Narzędzia Rachunkowości Zarządczej
DANE PODSTAWOWE
1.
2.
3.
4.
TEMATYKA SZKOLENIA
Klasyfikacja kosztów działalności
Analiza zmienności kosztów
Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
TRENER
Sławomir Lasota
GRUPA DOCELOWA
Kadra zarządzająca i kierownicza
SZACUNKOWO LICZBA
UCZESTNIKÓW
PRZEWIDZIANA ILOŚĆ
GRUP SZKOLENIOWYCH
Min. 15 os
CELE SZKOLENIOWE
3
Cel ogólny
Cele dot. wiedzy
Cele dot. umiejętności
Pokazanie firmie narzędzia w zarządzaniu rentownością firmy
Zapoznanie z koncepcją Zarządczego Rachunku Kosztów
Nabycie umiejętności analiz danych firmy w ujęciu menedżerskim
Cele dot. postawy
Indywidualne
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Dla organizacji
Otwartość na zagadnienia rachunkowości, widziane z perspektywy menedżerskiej
Możliwość samodzielnej analizy danych dot. własnego obszaru odpowiedzialności
Wypracowanie narzędzia oceniającego wynik firmy w perspektywie wyników poszczególnych
Centrów Zysku i Centrów Kosztów firmy
PLAN NAUCZANIA
Zagadnienia
1. Klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie
według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania
przedsiębiorstwem logistycznym
Ilość godzin/sesji
4
2. Analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne
oraz ustalić, jak wahania popytu i produkcji wpływają na koszty
operacyjne firmy Omida
4
3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych – jaki jest
wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy
firmy branży logistycznej
4
4. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak
sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych
przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych grup Usług firmy Omida
4
PROGRAM SZKOLENIA
RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN OGÓŁEM
Zajęcia prowadzone będą od 8 do 18
16 godz./grupę, łącznie 48 godz. (3 grupy)
LICZBA DNI SZKOLENIOWYCH OGÓŁEM
FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ
2 dni/grupę, łącznie 6 dni (3 grupy)
Wykład, warsztaty. Uczestnicy pod okiem wykładowców poszerzają swoją wiedzę i rozwijają swoje
umiejętności przy pomocy ćwiczeń oraz konkretnych przykładów liczbowych oraz analizy przypadków
bezpośrednio opartych na problemach firmy OMIDA.
Szkolenia prowadzone są nowoczesnymi, aktywnymi metodami partycypacyjnymi z wykorzystaniem
doświadczeń zawodowych wykładowców.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnych warsztatów, w których uczestnicy zdobywają
niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne, potrzebne do zastosowania w ich
codziennej pracy. Wykorzystywane metody dają możliwość opanowania nowych umiejętności,
zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość
i poczucie komfortu. Szkolenia są zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów. Trenerzy kładą
nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z doświadczeniem. W szkoleniach
wykorzystywane jest doświadczenie i umiejętności uczestników wynikające z ich pracy zawodowej.
Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu można wyróżnić:
METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
I.


II.


Mini wykłady wspomagane prezentacją multimedialną
nie trwające dłużej niż 20 – 30 % czasu trwania zajęć
poruszające najistotniejsze kwestie merytoryczne zbieżne z potrzebami firmy OMIDA
Ćwiczenia zespołowe
Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalające
uczestnikom przeanalizować, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.
Wykorzystamy następujące metody: ćwiczenie wstępne, omówienie metodyki pracy,
ćwiczenia obrazujące wymiary komunikacji niewerbalnej, ćwiczenia ilustrujące specyfikę
komunikacji przez telefon, ćwiczenie “barw” głosu, analiza nagrań (film), ćwiczenie technik
komunikacyjnych w sytuacjach z klientami, praca w grupach, praca z kamerą, scenki, krótki
wykład, kwestionariusz, wykład interaktywny.
Dyskusje problemowe w grupach pozwalające na
odzwierciedlenie własnych zachowań z przeprowadzonych ćwiczeń
skuteczne wykorzystanie osiągnięć wypracowanych na treningu
Studia przypadków bezpośrednio wynikające z aspektów działalności firmy OMIDA
dające możliwość spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat doświadczeń innych
pozwalające przyjrzeć się zdiagnozowanym sytuacjom
pozwalające na wypracowanie nowych rozwiązań oraz ich zastosowanie w działalności firmy
OMIDA
V.
Podsumowania
 dające sposobność na syntezę wiedzy i uogólnienie wniosków
Firma GRANTUS Consulting Anna Bereś w celu sprawdzenia efektywności szkoleń stosuje najbardziej
popularną obecnie konstrukcję pozwalającą uniknąć błędów w ocenie rezultatów szkolenia - model D.
L. Kirkpartick’a przyjmujący, iż rezultaty ocenić należy na poziomie:
III.


IV.



SPOSÓB SPRAWDZENIA WYNIKÓW SZKOLENIA
I.
Reakcji – cel: oceniamy zadowolenie uczestników ze szkolenia.
Na tym poziomie dążymy do oceny stopnia zadowolenia uczestników ze szkolenia – zarówno
w odniesieniu do jego zakresu merytorycznego, pracy, umiejętności i wiedzy trenera, jak i aspektów
organizacyjnych. Pozytywne reakcje na szkolenie są warunkiem koniecznym do wdrożenia zmian.
Ocena ta dokonywana jest najczęściej bezpośrednio po zakończonym szkoleniu („na gorąco”),
w oparciu o badanie ankietowe, ew. wywiady, obserwacje.
II.
Uczenia się – cel: oceniamy przyrost wiedzy, umiejętności i postaw.
Na tym poziomie dokonujemy oceny przyrostu wiedzy i umiejętności oraz określenia zmian
w postawach uczestników szkoleń. Ocena każdego z przedstawionych trzech aspektów uczenia
się wymaga odniesienia się do stanu przed szkoleniem. Zmiana w tych obszarach świadczy o sukcesie
samego szkolenia (rozumianego jako proces uczenia się), nie musi natomiast świadczyć o faktycznym
wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Ocena ta dokonywana jest z wykorzystaniem metod
ankietowych, ale także wywiadów (w tym z przełożonymi, trenerami), testów wiedzy, obserwacji.
III.
Zachowania – cel: oceniamy wykorzystanie rezultatów szkolenia w praktyce.
Na poziomie zachowań dokonujemy oceny zmian w sposobie postępowania uczestników wskutek
zrealizowanego szkolenia. W założeniu ocena taka powinna być dokonana w dłuższym odstępie
czasowym po wykonanym szkoleniu (kilka miesięcy po szkoleniu). Jest to więc ocena dokonywana „na
zimno”, ze względu na fakt, iż trwałe zmiany w zachowaniu nie są dostrzegalne od razu. Dopiero
obserwacja zmian w zachowaniach uczestników świadczy o faktycznych skutkach szkolenia dla
organizacji. Najczęściej stosowanym narzędziem jest obserwacja uczestników szkoleń oraz wywiady i
badania ankietowe.
IV.
Efektów – cel: oceniamy wyniki pracy uczestników szkoleń i efekt na poziomie całej
organizacji.
Ocena efektów szkolenia zakłada odniesienie wyników pracy uczestników szkolenia do celów
organizacji, do osiągnięcia których miało się przyczynić dane szkolenie. Najpopularniejszą metodą
badania jest wywiad, burza mózgów, ew. desk research i badania ankietowe.
W procesie realizacji niniejszego badania wykorzystujemy takie narzędzia badawcze, jak: desk
research, zogniskowane wywiady grupowe (FGI), badania ankietowe, pogłębione wywiady
indywidualne (IDI), obserwacje, czy warsztaty robocze. Badanie efektywności szkoleń zwieńczone
zostaje pisemnym raportem zawierającym nie tylko wyniki prac zespołu badawczego, ale również
wnioski i rekomendacje służące lepszemu planowaniu inwestycji szkoleniowych w przyszłości.
Firma GRANTUS Consulting przeprowadzi badanie wyników szkolenia na poziomach wybranych przez
Zmawiającego.
Mierzalne rezultaty efektów szkolenia:
Ilość przeszkolonych osób, które zdobędą umiejętność w zakresie budżetowania i zarządzania
ryzykiem
Liczba osób która podniesie wiedzę z akresu analizy zmienności kosztów
Liczba osób która zapozna się z wielostopniowym rachunkiem kosztów zmiennych
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
TERMIN SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
Zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym
Katowice, Trójmiasto
Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
Do ceny podanej w ofercie należy doliczyć koszt dojazdu i noclegu Wykonawcy.
INFORMACJE DODATKOWE
Doradztwo w ramach bloku szkoleniowego Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem:
Doradztwo poszkoleniowe związane z tematem każdego szkolenia prowadzone będzie indywidualnie
w formie 1:1, w wymiarze 3 godz. zegarowych na uczestnika szkolenia.
Download