opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Historia literatury polskiej (literatura polska i powszechna) oświecenie
2.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
History of Polish Literature (Polish literature and general) enlightenment
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
4.
Kod przedmiotu/modułu
21-FP-S1-E2-HLPOś-W
5.
Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiązkowy
6.
Kierunek studiów
filologia polska
7.
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
I stopień
8.
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
I
9.
Semestr (zimowy lub letni)
letni
10.
Forma zajęć i liczba godzin
wykład: 30 godzin (15 literatura polska+15 literatura
powszechna)
11.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr, dr hab. Paweł Kaczyński
12.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych
przedmiotów
- wiedza z zajęć (wykład i ćwiczenia) z literatury staropolskiej;
wiedza historycznoliteracka z zakresu szkoły średniej
13.
Cele przedmiotu
- uzyskanie przez studenta:
syntetycznej i sproblematyzowanej wiedzy o literaturze polskiej i
europejskiej (powszechnej) epoki oświecenia
- informacji szczegółowych o charakterze historycznoliterackim i
interpretacyjnym
14.
Zakładane efekty kształcenia
Wiedza:
Symbole
kierunkowych
efektów kształcenia,
K_W06, K_W07,
- ma uporządkowaną, syntetyczną
wiedzę z zakresu historii literatury i
kultury europejskiego
(powszechnego) oświecenia
uzupełnioną o informacje
szczegółowe o charakterze
historycznoliterackim i
interpretacyjnym
K_W08, K_W14
- ma usystematyzowaną wiedzę z
zakresu literatury polskiej epoki
oświecenia uzupełnioną o
informacje szczegółowe o
charakterze historycznoliterackim i
interpretacyjnym
- ma uporządkowaną wiedzę z
zakresu poetyki i teorii literatury w
odniesieniu do materiału
literackiego z epoki oświecenia (z
literatury polskiej i powszechnej)
- ma podstawową wiedzę dotyczącą
najważniejszych dzieł literackich
epoki oświecenia i złożoności
procesów zachodzących w
literaturze polskiej i powszechnej
XVIII i początków XIX wieku
K_U01, K_U02,
K_U03
Umiejętności:
- potrafi korzystać ze źródeł
informacji dotyczących literatury
oświecenia (polskiej i powszechnej)
- ma elementarne umiejętności
badawcze (formułowanie i analiza
problemów, wyciąganie wniosków)
uwzględniające specyfikę literatury
oświecenia
- ma podstawową umiejętność
stosowania pojęć i paradygmatów
badawczych w zakresie
literaturoznawstwa na materiale z
epoki oświecenia
Kompetencje społeczne:
K_K03
potrafi odpowiednio określić
priorytety służące realizacji
określonych zadań; potrafi
gospodarować czasem i realizować
określone zadania w wyznaczonych
terminach
15.
Treści programowe
oświecenie polskie a oświecenie europejskie
główne pojęcia światopoglądu oświeceniowego
periodyzacja, przełomy, tło historyczne oświecenia polskiego i
powszechnego (europejskiego)
oświecenie polskie i powszechne (europejskie)- system literatury i
kultury, rola polityki, kultura / komunikacja literacka, prądy literackie,
pisarze - ich role społeczne i postawy, obieg książki
polski klasycyzm w poezji (Naruszewicz, Trembecki, Krasicki)
poezja i dramat sentymentalny (Karpiński, Kniaźnin); proza
autobiograficzna (Karpiński)
komedia: Czartoryski, Bohomolec, Zabłocki, Bogusławski, komedia
obyczajowa warszawska; przemiany teatru w dobie oświecenia, Teatr
Narodowy.
powieść polska w perspektywie europejskiej: panorama, wybrane
zjawiska i nurty: np. Krasicki, Krajewski, Wirtemberska, romans
sentymentalny (Kropiński, Bernatowicz), Godebski, Niemcewicz, Jan
Potocki i Rękopis
publicystyka - Wybicki, Staszic, Kołłątaj, Jezierski
literatura około roku 1800: np. Krasicki – późna twórczość: Pan Podstoli,
Rozmowy zmarłych, Uwagi, korespondencja; Jan Paweł Woronicz;
tragedia (Feliński), melodramat;
wybrane zagadnienia literatury europejskiej (powszechnej)
epoki oświecenia: m.in. główne wątki i twórcy literatury
oświecenia w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji,
Stanach Zjednoczonych; powstanie i rozwój powieści (Defoe,
Lesage, Montesquieu, Prévost, Richardson, Fielding, Rousseau,
Sterne, Diderot, powieść libertyńska, powieść gotycka);
przemiany dramatu i teatru (Voltaire, Diderot, Lessing, Goldoni,
Marivaux, Metastasio).
16.
Zalecana literatura
− lektury obowiązkowe wg publikowanego odrębnie spisu lektur;
− opracowania obowiązkowe opisane w publikowanym odrębnie
spisie lektur
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów
przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych
efektów kształcenia:
egzamin ustny – łącznie z literaturą staropolską
18.
Język wykładowy
polski
19.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem:
- wykład:
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
15+15
Praca własna studenta
- czytanie wskazanej literatury:
40
- przygotowanie do egzaminu:
50
Suma godzin
120
Liczba punktów ECTS
4
Download