Old Literature

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
OPIS PRZEDMIOTU (MODUŁU KSZTAŁCENIA) – SYLABUS
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku polskim
Literatura dawna
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim
Old Literature
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kod przedmiotu
21-KPTPE-S1-E1-LDaw
Rodzaj przedmiotu (modułu)
obowiązkowy
Kierunek studiów
Kultura i praktyka tekstu
Poziom studiów
I stopień
Rok studiów
I
Semestr
zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium, 30 godz.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia:
Aleksandra Oszczęda, dr; Jacek Sokolski, prof. dr hab.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu (modułu)
oraz zrealizowanych przedmiotów:
Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach.
Cele przedmiotu:
− wiedza o podstawowych procesach historycznoliterackich od antyku do romantyzmu;
− wiedza o tekstach literatury przedromantycznej i ich historycznych oraz historyczno-literackich
kontekstach (dawna literatura powszechna, obyczajowość, historia społeczna i polityczna, problemy
religijne) wobec właściwych dla tych tekstów problemów kultury (m.in. kwestii gatunków literackich i
literackości, obiegu czytelniczego, dawnych wydań);
− uporządkowanie wiedzy ogólnej obejmującej terminologię i metodologię literaturoznawczą;
− wykształcenie umiejętności czytania i rozumienia dzieł literatury dawnej;
− wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji najważniejszych tekstów z zastosowaniem typowych
metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historycznokulturowym.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych efektów
kształcenia
WIEDZA:
− ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury K_W01,
dawnej (polskiej i powszechnej) oraz specyfice przedmiotowej i
metodologicznej;
− zna teksty literatury (wg spisu lektur);
K_W02,
− ma wiedzę o najważniejszych tekstach polskiej literatury K_W03,
średniowiecznej (religijnej i świeckiej);
− ma podstawową wiedzę o typowych gatunkach i tematach literatury K_W06,
renesansowej, o twórcach i sposobach rozpowszechniania ich dzieł;
– ma wiedzę o najważniejszych zjawiskach literackich doby baroku i K_W07,
oświecenia i ich związkach z kulturą duchową i materialną (autorzy,
typowe gatunki, tematy, przemiany światopoglądu, nurty i obiegi
literatury)
– ma wiedzę o twórczości Jana Kochanowskiego, jego miejscu w K_W09,
literaturze epoki i dziejach literatury polskiej;
− ma wiedzę o specyfice twórczości popularnej, najważniejszych K_W10
twórcach, typowych gatunkach, charakterystycznych bohaterach;
UMIEJĘTNOŚCI:
− rozumie teksty z epoki, ma elementarne umiejętności badawcze i
umie opisać problemy stosując pojęcia paradygmatów badawczych w
zakresie literaturoznawstwa;
− potrafi rozpoznać i opisać różne gatunki literackie oraz rodzaje
tekstów z epoki;
− potrafi przeprowadzić analizę najważniejszych tekstów z epoki,
formułując samodzielnie wnioski, wykorzystując typowe narzędzia i
metody badawcze i uwzględniając kontekst społeczno-kulturowy;
− rozumie specyfikę literatury dawnej, rolę twórczości religijnej i
świeckiej, potrafi wskazać i opisać najważniejsze teksty literatury
dawnej;
− potrafi opisać rolę twórczości Jana Kochanowskiego i jego miejsca
w literaturze epoki i dziejach literatury polskiej
− potrafi opisać specyfikę rozwojową dramatu i teatru (od antyku do
oświecenia), umie wskazać charakterystyczne odmiany dramatu,
gatunki i
− potrafi wskazać charakterystyczne cechy twórczości epoki baroku i
barokowej formacji kulturowej, rozumie istnienie nurtów i obiegów
literatury
– rozpoznaje nurty twórczości doby oświecenia, potrafi opisać ich
specyfikę oraz właściwe dla nich typy bohaterów, gatunki i style
oddziaływania na czytelników
K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_U05,
K_U06,
K_U07,
K_U09,
K_U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
K_K01,
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych K_K03,
zadań;
- potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania w K_K06
wyznaczonych terminach, akceptuje konieczność i potrzebę
ustawicznego rozwoju i samokształcenia.
15.
16.
Treści programowe:
1. Epika antyku i średniowiecza (Homer, Wergiliusz, Owidiusz, epos rycerski, romans rycerski).
2. Poeci starożytnego Rzymu.
3. Średniowieczna liryka świecka i religijna.
4. Dramat i teatr wieków średnich.
5. Specyfika literatury renesansowej: typowe gatunki i tematy, sposób istnienia literatury (tworzenie,
rozpowszechnianie).
6. Twórczość Jana Kochanowskiego: gatunki, tematy, nowatorstwo.
7. Literatura polska na przełomie XVI i XVII wieku. Początki baroku w literaturze Europy.
8. Dramat szekspirowski wobec tradycji.
9. Twórczość popularna (średniowieczni waganci, scena popularna, literatura błazeńska i
sowizdrzalska, barokowa twórczość dewocyjna).
10. Dramat i teatr staropolski – gatunki, tematy, autorzy.
11. Literatura epoki baroku – autorzy, typowe gatunki, tematy, światopogląd, nurty i obiegi literatury.
12. Początki powieści w Europie; stare i nowe gatunki epickie w literaturze polskiego oświecenia;
polska powieść dydaktyczna i sentymentalna.
Zalecana literatura:
− lektury obowiązkowe według odrębnego spisu lektur (prowadzący poda je na pierwszych zajęciach)
− opracowania obowiązkowe wyliczone w spisie lektur (prowadzący poda je na pierwszych zajęciach).
17.
18.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia
zamierzonych efektów kształcenia:
– ocenianie ciągłe (frekwencja, aktywność na zajęciach)
– ocena pracy własnej studenta (praca z tekstem, krótkie wystąpienie).
Język wykładowy:
polski
19. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
30
30
Suma godzin
90
Liczba punktów ECTS
3
Download