Historia literatury polskiej -oświecenie

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Historia literatury polskiej – literatura oświecenia
2.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
History of Polish Literature - Literature of the Enlightenment
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
4.
Kod przedmiotu/modułu
21-FP-S1-E2-HLPCw
5.
Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiązkowy
6.
Kierunek studiów
filologia polska
7.
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
I stopień
8.
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
I
9.
Semestr (zimowy lub letni)
letni
10.
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium: 30 godzin
11.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Dr hab. prof. UWr Marcin Cieński, dr hab. prof. UWr Paweł
Kaczyński, dr hab. Bogusław Bednarek, dr hab. Dariusz
Dybek, dr Tomasz Ślęczka, dr Aleksandra Oszczęda, dr Jerzy
Kroczak
12.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych
przedmiotów
- wiedza z zakresu literatury staropolskiej; wiedza
historycznoliteracka z zakresu szkoły średniej
13.
Cele przedmiotu
- wiedza o polskiej i europejskiej (powszechnej) literaturze epoki
oświecenia, podstawowych prądach literackich, gatunkach, procesach
historycznoliterackich;
- wiedza o tekstach literatury oświecenia i ich historycznych oraz
historycznoliterackich kontekstach (literatura powszechna/europejska,
obyczajowość, historia społeczna i polityczna, filozofia epoki) wobec
właściwych dla tych tekstów problemów kultury (m.in. kwestii gatunków
literackich i literackości, obiegu czytelniczego, sposobów istnienia
literatury);
- pogłębienie wiedzy w zakresie terminologii i metodologii
literaturoznawczej;
14.
- pogłębienie umiejętności czytania i rozumienia tekstów literatury dawnej;
- kształtowanie umiejętności interpretacji najważniejszych tekstów z
zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;
- kształtowanie umiejętności syntetyzowania zdobytej wiedzy szczegółowej
Zakładane efekty kształcenia
Symbole
kierunkowych
efektów kształcenia
Wiedza:
K_W02, K_W03,
- ma podstawową wiedzę o
K_W06, K_W07,
kontekstach filozoficznych i
K_W09, K_W10,
kulturowych literatury epoki
K_W14
oświecenia, w szczególności polskiej
- ma wiedzę z zakresu terminologii i
metodologii badań literackich w
odniesieniu do literatury
oświecenia, zwłaszcza polskiej
(nazwy i charakterystyka
podstawowych prądów i gatunków
literackich, problemy poetyki)
- ma uporządkowaną, syntetyczną
wiedzę o podstawowych procesach
historii literatury polskiej XVIII i
początków XIX wieku w kontekście
europejskim, zna podstawowe
kategorie ich opisu w ujęciu
różnych kierunków badawczych
- zna teksty literackie (wg spisu
lektur) z literatury polskiej i
powszechnej (europejskiej)
- ma wiedzę o głównych wątkach i
tematach literatury polskiego
oświecenia i ich światopoglądowokulturowych kontekstach ujętą w
kategoriach różnych kierunków
badawczych
- ma szczegółową wiedzę o
najważniejszych twórcach i dziełach
polskiego i europejskiego
oświecenia, zna i rozumie
podstawowe metody ich analizy
Umiejętności:
- potrafi rozpoznać i opisać różne
gatunki literackie i piśmiennicze
epoki oświecenia (na materiale
literatury polskiej) z zastosowaniem
pojęć i paradygmatów badawczych
literaturoznawstwa
- potrafi w formie ustnej i pisemnej
analizować i interpretować teksty
literackie i inne teksty kultury epoki
oświecenia (na materiale literatury
polskiej) z wykorzystaniem
K_U01,
K_U03,
K_U06,
K_U09,
K_U02,
K_U05,
K_U07,
K_U010
typowych narzędzi i metod
badawczych i z uwzględnieniem
kontekstu społeczno-kulturowego,
formułując i analizując problemy z
wykorzystaniem różnych informacji
K_K01, K_K03,
K_K06
Kompetencje:
potrafi pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role;
potrafi odpowiednio określić
priorytety służące realizacji
określonych zadań; potrafi
gospodarować czasem i realizować
określone zadania w wyznaczonych
terminach; posiada kompetencje
społeczne pozwalające na
świadomą odpowiedzialność za
zachowanie dziedzictwa
kulturowego (ze szczególnym
uwzględnieniem wiedzy na temat
dziedzictwa kulturowego i
literackiego literatury oświecenia,
na materiale polskim i
europejskim/powszechnym)
15.
Treści programowe
-założenia filozoficzne, tło kulturowe epoki
-główne prądy literackie oświecenia: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko –
poetyka (sformułowana i immanentna) (na materiale literatury polskiej i
powszechnej/europejskiej)
-gatunki typowe dla poszczególnych prądów (np. klasycyzm – tragedia, oda,
satyra, bajka, poemat heroikomiczny, poemat opisowy, komedia
dydaktyczna; sentymentalizm – sielanka, liryka religijna, opera komiczna,
romans sentymentalny; rokoko – komedia i poezja obyczajowa) – do
wyboru w reprezentatywnej próbce (na materiale literatury polskiej i
powszechnej/europejskiej)
-twórczość najwybitniejszych autorów polskiego oświecenia (Krasicki,
Naruszewicz, Trembecki, Karpiński, Kniaźnin, Zabłocki, Niemcewicz,
Węgierski, Bogusławski)
-europejskie konteksty literatury polskiego oświecenia (klasycyzm francuski:
Corneille, Racine, Voltaire; sentymentalizm: Rousseau, Sterne; powieść
europejska: Fielding, Sterne, Goethe, Laclos, Diderot)
-główne wątki i tematy literatury oświecenia, propozycje światopoglądowe,
wizja człowieka (wzorce i antywzorce osobowe) i jej związek z filozofią i
kontekstem historycznym epoki (na materiale literatury polskiej i
powszechnej/europejskiej)
-przełomowy charakter epoki oświecenia, w szczególności
zamieranie starych i narodziny nowych gatunków literackich,
zmiana sposobu widzenia źródeł i celów literatury, antynomie i
kontrasty światopoglądowe i estetyczne (na materiale literatury
polskiej i powszechnej/europejskiej).
16.
Zalecana literatura
− lektury obowiązkowe wg publikowanego odrębnie spisu lektur;
− opracowania obowiązkowe opisane w publikowanym odrębnie
spisie lektur
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów
przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych
efektów kształcenia:
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, składniki:
Obecność na zajęciach (zaliczenie nieobecności, jeśli jest ich więcej
niż 2 w semestrze); zaliczenie zadań cząstkowych; zaliczenie
kolokwium z lektur
18.
Język wykładowy
polski
19.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem:
- ćwiczenia:
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
30
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć
- czytanie wskazanej literatury
- przygotowanie do kolokwium z lektur
10
15
5
Suma godzin
60
Liczba punktów ECTS
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards