Historia literatury polskiej - oświecenie - wykład

advertisement
1.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
Historia literatury polskiej (literatura polska i powszechna) - oświecenie
2.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
History of Polish Literature (Literature of Enlightenment) with the Elements of
Contemporary Literature
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
4.
Kod przedmiotu/modułu
21-FP-Z1-E2-HLPW
5.
Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiązkowy
6.
Kierunek studiów
filologia polska
7.
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
I stopień
8.
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
I
9.
Semestr (zimowy lub letni)
letni
10.
Forma zajęć i liczba godzin
wykład: 10 godzin
11.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Dariusz Dybek, dr hab.
12.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
- wiedza z zajęć (wykład i ćwiczenia) z literatury staropolskiej; wiedza
historycznoliteracka z zakresu szkoły średniej
13.
Cele przedmiotu
- uzyskanie przez studenta:
syntetycznej i sproblematyzowanej wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej
(powszechnej) epoki oświecenia
- informacji szczegółowych o charakterze historycznoliterackim i interpretacyjnym
14.
Zakładane efekty kształcenia
WIEDZA:
- ma uporządkowaną, syntetyczną wiedzę z
zakresu historii literatury i kultury
europejskiego (powszechnego) oświecenia
uzupełnioną o informacje szczegółowe o
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia,
K_W06,
charakterze historycznoliterackim i
interpretacyjnym
- ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu
literatury polskiej epoki oświecenia
uzupełnioną o informacje szczegółowe o
charakterze historycznoliterackim i
interpretacyjnym
- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
poetyki i teorii literatury w odniesieniu do
materiału literackiego z epoki oświecenia (z
literatury polskiej i powszechnej)
- ma podstawową wiedzę dotyczącą
najważniejszych dzieł literackich epoki
oświecenia i złożoności procesów
zachodzących w literaturze polskiej i
powszechnej XVIII i początków XIX wieku
K_W07,
K_W08,
K_W14
UMIEJĘTNOŚCI:
- potrafi korzystać ze źródeł informacji
dotyczących literatury oświecenia (polskiej i
powszechnej)
K_U01,
- ma elementarne umiejętności badawcze
(formułowanie i analiza problemów,
wyciąganie wniosków) uwzględniające
specyfikę literatury oświecenia
K_U02,
- ma podstawową umiejętność stosowania
pojęć i paradygmatów badawczych w
zakresie literaturoznawstwa na materiale z
epoki oświecenia
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonych zadań; potrafi
gospodarować czasem i realizować
określone zadania w wyznaczonych
terminach
15.
K_U03
K_K03
Treści programowe
- oświecenie polskie a oświecenie europejskie główne pojęcia światopoglądu
oświeceniowego periodyzacja, przełomy, tło historyczne oświecenia polskiego i
powszechnego (europejskiego)
- oświecenie polskie i powszechne (europejskie) - system literatury i kultury, rola polityki,
kultura / komunikacja literacka, prądy literackie, pisarze - ich role społeczne i postawy, obieg
książki polski klasycyzm w poezji (Naruszewicz, Trembecki, Krasicki), poezja i dramat
sentymentalny (Karpiński, Kniaźnin);
- proza autobiograficzna (Karpiński)
- komedia: Czartoryski, Bohomolec, Zabłocki, Bogusławski, komedia obyczajowa
warszawska; przemiany teatru w dobie oświecenia, Teatr Narodowy.
- powieść polska w perspektywie europejskiej: panorama, wybrane zjawiska i nurty: np.
Krasicki, Krajewski, Wirtemberska, romans sentymentalny (Kropiński, Bernatowicz),
Godebski, Niemcewicz, Jan Potocki i Rękopis
- publicystyka - Wybicki, Staszic, Kołłątaj, Jezierski
- literatura około roku 1800: np. Krasicki – późna twórczość: Pan Podstoli, Rozmowy
zmarłych, Uwagi, korespondencja; Jan Paweł Woronicz;
- tragedia (Feliński), melodramat;
- wybrane zagadnienia literatury europejskiej (powszechnej) epoki oświecenia:
m.in. główne wątki i twórcy literatury oświecenia w Anglii, Francji, Niemczech,
Włoszech, Rosji, Stanach Zjednoczonych; powstanie i rozwój powieści (Defoe,
Lesage, Montesquieu, Prévost, Richardson, Fielding, Rousseau, Sterne, Diderot,
powieść libertyńska, powieść gotycka); przemiany dramatu i teatru (Voltaire,
Diderot, Lessing, Goldoni, Marivaux, Metastasio).
16.
Zalecana literatura
− lektury obowiązkowe wg publikowanego odrębnie spisu lektur;
− opracowania obowiązkowe opisane w publikowanym odrębnie spisie lektur
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
egzamin ustny – łącznie z literaturą staropolską
18.
Język wykładowy
polski
19.
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
Praca własna studenta
- czytanie wskazanej literatury:
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
10
20
- przygotowanie do egzaminu:
50
Suma godzin
80
Liczba punktów ECTS
4
Download