opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań i

advertisement
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE NA POTRZEBY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KIELCE
MAPA RZEŹBY TERENU -
MAPA SPADKÓW TERENU
W
Wd
W
W
W
Wd
Wd
Wd
W
W
0-2
3-5
6-8
9 - 15
pow. 15
W
Wd
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Wd
W
Legenda
W
Wd
W
Wd
Wd
W
W
Wd
Formy rzeźby peryglacjalnej
W
Wd
W
Wzgórza denudacyjne stanowiące kopulaste pagóry lub wzniesienia
o wysokościach względnych od 265 m n.p.m. do 417 m n.p.m.
Nachylenia zboczy średnio 5%, lokalnie 8-10% i powyżej 12%
W
W
W
W
Wd
W
W
Wd
Wd
Formy rzeźby glacjalnej
Wp
W
W
W
Poziomy zasypania wodnolodowcowego
W
W
Wd
W
W
Wysoczyzna plejstoceńska stanowiąca pokrywę morenową i wodnolodowcową
wyniesioną od 235 m n.p.m. do 360 m n.p.m. o powierzchni urozmaiconej formami
denudacyjnymi, jak doliny, zagłębienia bezodpływowe oraz akumulacyjnymi jak wydmy,
stożki napływowe
Wp
W
W
Wysoczyzna lessowa wyniesiona do 340 m n.p.m., współcześnie niszczona przez
procesy erozyjne, z wykształconymi jarami, wąwozami i parowami
Wd
W
W
Wd
W
Wd
Wl
W
Wd
Formy rzeźby postglacjalnej
W
Wd
Dna głównych dolin rzecznych z akumulacją holoceńską
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Formy świadczące o zachodzeniu ruchów masowych
W
W
W
W
Wd
Formy antropogeniczne
W
Obszary z formami antropogenicznymi
Wd
W
W
Wd
Wd
W
Formy świadczące o zachodzeniu procesów osuwania, spełzywania lub obrywania
!
Hałdy przemysłowe
Wd
Nieczynne wyrobiska górnicze
Wl
Wd
Wd
W
W
W
W
Wd
W
W
Wd
W
W
Wl
Wd
W
W
Wd
Wd
W
W
W
W
Wd
W Wd
Wd
W
Zbiorniki wód powierzchniowych
Wd
Wd
V
W
Rzeki i kanały
W
W
Wd
Wd
W
Wd
Wd
Wd
Wd
Wd
W
W
Wd
Wd
Wd
W
Wd
Wd
Wd
Wl
Wd
Wd
Wd
W
W
W
Obszary leśne i zadrzewienia
Hipsometria
401 - 470 m. n.p.m
W
W
Wd
Inne
Działy wodne
V
W
Hydrografia
Wd
V
W
Wd
Wd
Wd
W
Wd
V
W
V
Wl
Krawędzie erozyjno-denudacyjne
Wd
W
W
Wd
Wydmy lub pola piasków przewianych
Wd
Wd
W
W
Wd
Stożki napływowe
Wd
Wd
W
Jary, wąwozy lub parowy
W
Wd
Wd
W
Doliny denudacyjne o suchym dnie
W
W
W
W
W
W
W
W
Wp
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Doliny nieckowate nie posiadające wykształconego dna i krawędzi
Wd
W
W
Wd
1 Km
W
W
Wd
W
Spadek [%]
Wd
0
Wd
W
1 Km
W
Wd
Wd
Wd
W
¶
W
Wd
Wd
0
1
W
W
V
¶
1
AKTUALIZACJA 2012
Wd
Wl
W
Wl
Wd
381 - 400 m. n.p.m
361 - 380 m. n.p.m
341 - 360 m. n.p.m
321 - 340 m. n.p.m
301 - 320 m. n.p.m
291 - 300 m. n.p.m
Wd
281 - 290 m. n.p.m
271 - 280 m. n.p.m
261 - 270 m. n.p.m
W
W
251 - 260 m. n.p.m
246 - 250 m. n.p.m
241 - 245 m. n.p.m
W
236 - 240 m. n.p.m
210 - 235 m. n.p.m
Granica miasta Kielce
Download