WYKONAWCY Łódź, dnia 09.09.2016 r. ZP/53/2016 Dot

advertisement
WYKONAWCY
Łódź, dnia 09.09.2016 r.
ZP/53/2016
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego
jednorazowego użytku
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodzie z art. 38
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na
zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów:
a)
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy;
b)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy;
c)
za zwłokę w dostawach przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy nie dostarczony w terminie za każdy dzień zwłoki; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
zamówionego i niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.
d)
za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji wynikającej z § 5 ust. 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
za przedmiot umowy nie dostarczony w terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto wadliwej części towaru
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Pakiet 7, pozycja 1-3
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania
konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas
trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? System nasz charakteryzuje się
kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w
pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów.
Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel
przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania.
Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.
Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że
drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
dotyczy pakietu 104 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny bezpieczny nakłuwacz posiadający ostrą , wykonaną z nierdzewnej stali
igłę j.u., aktywowaną kolorowym przyciskiem określającym średnicę igły i głębokość nakłucia; igła 29 G,
głębokość nakłucia 1,5 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 4
dotyczy pakietu 104 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści równoważny bezpieczny nakłuwacz posiadający ostrą , wykonaną z nierdzewnej stali
igłę j.u., aktywowaną kolorowym przyciskiem określającym średnicę igły i głębokość nakłucia; igła 23 G,
głębokość nakłucia 2,0 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 5
Dot. Pakiet 25
Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy typu sztuczny nos - wymiennik ciepła i wilgoci do rurek
tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, mikrobiologicznie czysty,
jednoczęściowy, opakowanie folia-papier, przestrzeń martwa w zakresie 8 ml, wydajność nawilżania 33,2 mg/l
przy VT - 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 6
Dot. Pakiet 29
Prosimy o dopuszczenie w poz..1: Filtr oddechowych dla dzieci o masie od 3 do 8 kg (VT 30-200ml). Kształt
okrągły, elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, antybakteryjny, antywirusowy, skuteczność filtracji dla
wirusów i bakterii 99,9%, waga filtra 9g
Prosimy o dopuszczenie w poz.2: Filtr oddechowych dla dzieci o masie od 8 do 15kg, kształt okrągły,
elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, antybakteryjny, antywirusowy, poziom nawilżenia 38,2mg/l (VT 75500ml).
Prosimy o dopuszczenie w poz.3: Filtr oddechowy dla dzieci o masie powyżej 15kg , kształt okrągły,
elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, antybakteryjny, antywirusowy. (VT 100-1500ml). waga filtra 23g.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 7
Dot. Pakiet 60
Prosimy o dopuszczenie: filtrów oddechowych do respiratorów objętość filtra 40ml skuteczność filtracji bakterii
99,999% i wirusów 99,99%, masa filtra 25g, wymiary przyłącza 15/22mm, opór przy przepływie 30l/min 1cm H
2O.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 8
Dot. Pakiet 70
Prosimy o dopuszczenie w poz.1: Maski twarzowe, anestetyczne w 7 rozmiarach ( od 0 do 6) przezroczyste, z
mankietem posiadającym możliwość uzupełnienia powietrzem, pakowane w folię. Bez zawartości ftalanów.
Oznakowanie kolorystyczne, biologicznie czyste.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 9
Dot. Pakiet 70
Prosimy o dopuszczenie w poz.2: Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 % ,
p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym, piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36,8mg
H20 przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 55 ml, objętość oddechowa Vt 300-1500 ml, waga 28 g, filtr ze
złączem prostym, mikrobiologicznie czysty, z portem kapno z przymocowanym korkiem luer-lock i portem
dokującym.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 10
Dotyczy części nr 18:
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny do Q-Syte pokazany na załączonym zdjęciu charakteryzujący
się następującymi parametrami:
cała przezroczysta obudowa
szybkość przepływu 350 ml/min
mała objętość refluksu – 0,004 ml
mała przestrzeń wypełnienia – 0,05 ml
wielkość ciśnienia wstecznego – 2,6 bar
kompaktowe rozmiary – średnica korpusu w najszerszym miejscu wynosi 10,8 mm
prosta budowa wykorzystująca silikon i poliwęglan – nie zawiera lateksu i ftalanów
końcówka Luer Lock i Luer Slip
łącznik pozwala na 7 dni ciągłego użytkowania lub 400 aktywacji, przy zachowaniu pełnej bariery
mikrobiologicznej
gładka, płaska i łatwa do dezynfekcji przezierna membrana
kształt podzielnej, silikonowej membrany uniemożliwia przypadkowy kontakt z krwią lub agresywnymi
farmaceutykami
całkowicie zamknięty system dzielonej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą uniemożliwia wystąpienie
zatorów powietrznych oraz wystąpienie ryzyka kontaminacji bakteryjnej
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 11
Dotyczy części nr 27:
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 łącznik do linii dożylnych typu T- connectors wyposażony w
bursztynowe przezierne końcówki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy
asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 12
Dotyczy Pakietu nr 24
Prosimy o dopuszczenie jednorurowego układu oddechowego koaksjalnego, typu „rura w rurze”. Układ
oddechowy jednorazowy, bez zawartości DEHP. Obwód z możliwością stosowania 7 dni, pod warunkiem
wymiany filtra, potwierdzone oświadczeniem producenta. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne ogrzewanie
i nawilżanie powietrza wdychanego przez pacjenta poprzez rurę wydechową (co ma kluczowe znacznie
zwłaszcza w przypadku długich operacji), a w przeciwieństwie do tych opisanych w SIWZ, nie powoduje
kondensacji wilgoci na wewnętrznej membranie. Układ spełniający wszystkie pozostałe wymagania zawarte w
SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu
Pytanie 13
Dotyczy Pakietu nr 24
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą do worka oddechowego rozciągliwą do 280 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 14
Dotyczy Pakietu nr 28
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z dwoma oznaczeniami rozmiaru na korpusie, dodatkowym
oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz na baloniku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu
Pytanie 15
Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści filtr o mniejszej wadze- 9g?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 16
Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze- 23g?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 17
Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne mikrobiologicznie czyste w opakowaniu foliowym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy
asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 18
Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości masek twarzowych, anestetycznych wykonanych z PCV bez
zawartości ftalanów w rozmiarach: noworodkowa- 28 ml, niemowlęca- 51 ml, pediatryczna- 92 ml, mały
dorosły- 140 ml, średni dorosły – 200 ml, duży dorosły – 255 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 19
Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 2
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na obwodzie filtra znajdowała się wartość minimalna i maksymalna
objętość oddechowa Vt., gdyż ogranicza to znacznie ilość ofert przetargowych do jednego producenta, ogranicza
konkurencyjność i naraża Zamawiającego na zwiększenie kosztów udzielenia Zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 20
Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 30 g?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra o masie 30 g.
Pytanie 21
Dot. Pakietu Nr 107 poz. 1 i 2
Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki, ponieważ w poz. 1 Zamawiający wyspecyfikował wkłady do MR
(RM), a w poz. 2 do TK (TC), czyli niezgodnie z brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach.
Skład poszczególnych zestawów w poz. jest właściwy, natomiast nie zgadzają się opisy: „WKŁAD DO
KONTRASTU J.UŻ. do TC”, „WKŁAD DO KONTRASTU J.UŻ. do RM”.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 22
Dot. Pakietu Nr 107 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie wężyka z 1 zaworkiem antyzwrotnym. Standardowy zestaw do wstrzykiwacza kontrastu
do MR zawiera 1 zaworek, a nie dwa. Opis wskazuje na konkretnego producenta, który w taki sposób
konfekcjonuje swoje wyroby.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 23
Dot. Pakietu Nr 107 poz. 2
Prosimy o poprawienie omyłki w zakresie opisu szczegółowego wkładów do kontrastu dla TK, powinny być 2
(dwa) wkłady o pojemności 200 ml a nie jeden.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 24
Dot. Pakietu Nr 107 poz. 3 i 4
Prosimy o wydzielenie poz. 3 i 4 do osobnych pakietów lub – alternatywnie – o dopuszczenie możliwości
składania ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 107. Przy obecnym brzmieniu opisu przedmiotu
zamówienia w Pakiecie nr 107 (tj. poz. 1, 2, 3 i 4 łącznie) żaden Wykonawca nie będzie w stanie złożyć ważnej
oferty przetargowej, ponieważ żaden z producentów nie posiada w swojej ofercie wkładów jednorazowego
użytku oraz materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku do wstrzykiwacza kontrastu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 25
Czy Zamawiający dopuści możliwość zamiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu,
dopuszczenie przeliczenia ce-ny ?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 7ust. 1 pkt. c) Wzoru umowy
Pytanie 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę termin dostawy w dniach na termin dostawy w dniach roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostaw zgodnie z § 2 ust. 2 Wzoru umowy
Pytanie 27
Czy Zamawiający dopuści sposób zgłaszania reklamacji e- mailem i dopuści e-mailową drogę odpowiedzi na
reklamację?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza składanie reklamacji zgodnie z § 5 ust. 3 Wzoru umowy
Pytanie 28
Czy Zamawiający dopuści możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta
zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami
Ustawy o VAT?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z § 7 ust. 1 pkt a) Wzoru umowy
Pytanie 30
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji
wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o
VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z § 7 ust. 1 pkt a) Wzoru umowy
Pytanie 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek, jeśli produkt był kupowany
wcześniej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych §8 ust 1 na:
1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów:
a)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności za które odpo-wiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części umowy;
b)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które od-powiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% kwoty netto niezrealizowanej części umowy;
c)za zwłokę w dostawach przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości netto nie-zrealizowanego
zamówienia, nie dostarczony w terminie za każdy dzień zwłoki;
d)za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji wynikającej z §5 ust.4 w wysokości 0,1% war-tości netto
niezrealizowanego zamówienia w terminie za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 33
Pakiet nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytek nosowych o wymiarach 64x38 mm? Pozostałe parametry
zgodnie z wymogami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 34
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 1 drenu sterylnego, spełniającego wszystkie pozostałe
parametry określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 35
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 2 drenu w rozmiarze 9 x 6 - 200 cm, spełniającego wszystkie
pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 36
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 poz. nr 4 zestawu z drenem w rozmiarze 9 x 6 - 200 cm, spełniającego
wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 37
Dotyczy pakietu nr 22
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 22 drenażu o poniższych parametrach:
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem
informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia
worka o pojemności 1000 ml
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku
- możliwość zastosowania u pacjentów pediatrycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 38
Dotyczy pakietu nr 39
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 igieł w rozmiarach 14G – 16cm; 14G – 18cm; 14G – 20cm; 16G –
12cm; 16G – 16cm; 16G – 18cm; 18G – 12cm; 18G – 16cm, spełniających wszystkie pozostałe parametry
określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł w rozmiarach 14G – 16cm; 14G – 18cm; 14G – 20cm; 16G – 12cm;
16G – 16cm; 16G – 18cm; 18G – 12cm; 18G – 16cm. Inne parametry wymienione w opisie przedmiotu
zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 39
Dotyczy Formularza ofertowego IV p.1 oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że jednym z kryteriów oceny jest termin płatności i w związku z
tym zarówno w formularzu ofertowym w punkcie IV p.1 jak i wzorze umowy § 6 ust. 2 możliwa będzie opcja
wyboru ilości dni wskazanych przez wykonawcę- w chwili obecnej widnieje zapis 30 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający, dokonał modyfikacji Załącznika Nr 2 oraz Załącznika Nr 5 do SIWZ.
Pytanie 40
Dotyczy pełnomocnictwa
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w postępowaniu,
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie
pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania
oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do
przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań
wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania
dokumentów za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna powyższe pełnomocnictwo za wystarczające do w/w czynności.
Pytanie 41
Pakiet 2, poz. 1
Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały
udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu z mocno uwypukloną
kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje
ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie (w postaci fałdu) przed podwijaniem się
mankietu podczas zakładania maski.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 42
Pakiet 25, poz.1
Czy Zamawiający w pakiecie 25 poz. 1 dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z jedną membraną
z celulozy nawiniętą wokół otworu do odsysania zapewniającą wymianę ze wszystkich stron (nie tylko dwóch)
z manualnie zamykaną klapką zamykającą port do odsysania z portem do podawania tlenu 5,5mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 43
Pakiet 29,poz.1
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dzieci o nieznacznie większej masie filtra- 15 g i objętości
oddechowej Vt-20-70 ml o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999% i wirusowej- 99,999%?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 44
Pakiet 29, poz.2
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dzieci o objętości oddechowej Vt-70-250 ml o bardzo wysokiej
skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999% i wirusowej- 99,999%? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 45
Pakiet 50, poz. 1
Czy w pakiecie 50 w poz.1 nie nastąpiła pomyłka pisarska w opisie pozycji? Wąsy tlenowe nie występują w
łączonej pozycji z maseczką tlenową. Czy zatem Zamawiający mógłby doprecyzować czy w pakiecie 50, poz. 1
chodzi jedynie o wąsy tlenowe?
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli wąsy tlenowe.
Pytanie 46
Pakiet 50, poz. 1,2,3,4,5
Czy Zamawiający dopuści produkty z pozycji 1,2,3,4,5 z ftalanami jednak nie posiadające w swoim składzie
lateksu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 47
Pakiet 50, poz.2
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 50 w poz. 2 uniwersalną maskę dla noworodków i dzieci?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 48
Pakiet 50, poz.5
Czy Zamawiający ze względu na brak ujednoliconej standaryzacji rozmiarów rurek Guedela dopuści produkt
równoważny w poniższych parametrach:
Rozmiar
0/50mm
1/60mm
2/70mm
3/80mm
4/90mm
5/100mm
Kod kolorowy
niebieski
fioletowy
biały
zielony
żółty
czerwony
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 49
Pakiet 70, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne o poniższych parametrach z flalanami lecz nie zawierające
lateksu?
Lp.
Opis
1
2
Maska
anestetyczna
twarzowa
Rozmiar
Waga
#5, duża
#4, średnia
55,5g
51,0 g
Martwa
przestrzeń
250 ml
220 ml
3
4
5
6
#3, mała
#2, dziecięca
#1, niemowlęca
#0, noworodkowa
37,5 g
27,0 g
17,5 g
14,5 g
180 ml
85 ml
45 ml
25 ml
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 50
Pakiet 70, poz. 2
Czy Zamawiający w pakiecie 70, poz. 2 dopuści filtr z poziom nawilżania 32 mg H20 przy VT=500 ml,
przestrzeń martwa 53 ml, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 30 oraz odstąpi od wymogu posiadania
nadruku na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt? Filtr posiada bardzo
dobrą skuteczność filtracji bakteryjnej- 99,999% i wirusowej-99,999% co jest ogromnym atutem w/w produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 51
Pakiet 106
Czy Zamawiający w celu uzyskania atrakcyjnej cenowo oferty wydzieli z pakietu 106 poz. nr 1 i utworzy
odrębny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 52
Pakiet 147,poz. 1
Czy Zamawiający dopuści twarzowe maski silikonowe z miękkim, wywiniętym do wewnątrz mankietem
otwartym, ściśle przylegającym do twarzy o anatomicznym kształcie renomowanej firmy Ambu z możliwością
sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 st. C? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 53
Pakiet 147, poz. 1,2
Czy Zamawiający dopuści twarzowe maski silikonowe z pompowanym mankietem o anatomicznym kształcie
renomowanej firmy Ambu z możliwością sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 st. C w rozmiarach
2,3/4,5,6? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 54
Pakiet 37 poz.1.
Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpieczna do wkłuć dożylnych 18-24G, do długoterminowego przebywania w
naczyniu, chroniąca przed ekspozycja, z metalową osłonka na iglę, z profilem kaniuli który umożliwia napływ
krwi między kaniulę i igłę dla potwierdzenia lokalizacji w naczyniu. Z pakowanym oddzielnie podwójnym
rozgałęziaczem zakończonym dwoma bezigłowymi niemechanicznymi, przezroczystymi zaworami dostępu
naczyniowego z silikonową, membraną . Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na porcie. Z pakowanym
oddzielnie sterylny opatrunek do mocowania kaniul z okienkiem . Rozmiary 24 G, 22 G , 20 G , 18 G . Ten
sposób pakowania zestawu pozwala na niezależne korzystanie z elementów zestawu i oszczędne optymalne
zużywanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 55
Pakiet 37 poz.2.
Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem portu górnego domykanym ręcznie z blokadą przed przypadkowym
otwarciem i z 4 paskami kontrastującymi w RTG.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 56
Pakiet 63 poz.1.
Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem portu górnego domykanym ręcznie z blokadą przed przypadkowym
otwarciem.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 57
Pakiet 63 poz.2.
Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpieczna do wkłuć dożylnych 18-24G, do długoterminowego przebywania w
naczyniu, chroniąca przed ekspozycja, z metalową osłonka na igłę, z profilem kaniuli który umożliwia napływ
krwi między kaniulę i igłę dla potwierdzenia lokalizacji w naczyniu. Z pakowanym oddzielnie podwójnym
rozgałęziaczem zakończonym dwoma bezigłowymi niemechanicznymi, przezroczystymi zaworami dostępu
naczyniowego z silikonową, membraną . Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na porcie. Z pakowanym
oddzielnie sterylny opatrunek do mocowania kaniul z okienkiem . Rozmiary 24 G, 22 G , 20 G , 18 G . Ten
sposób pakowania zestawu pozwala na niezależne korzystanie z elementów zestawu i oszczędne optymalne
zużywanie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 58
Pakiet 63 poz.3.
Proszę o dopuszczenie membrany osadzonej równo z krawędzią konektora w ten sposób że tworzy równą
powierzchnię łatwą do dezynfekcji a membrana nie jest podzielną łatwą do dezynfekcji powierzchnią o
objętości wypełnienia 0,22 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 59
Pakiet 63 poz.5.
Proszę o dopuszczenie kranika wykonanego z poliamidu materiału odpornego na działanie wszystkich leków i
objętości wypełnienia
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kranik wykonany z poliamidu.
Pytanie 60
Pakiet 64 poz..
Proszę o dopuszczenie aplikatora z filtrem bakteryjnym 0,45 mikrometra.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 61
Pakiet 108.
Proszę o dopuszczenie bezpiecznego zamknietego systemu naczyniowego osadzoną równo z krawędzią i
częściowo wewnątrz konektora membraną w ten sposób że tworzy równą powierzchnię łatwą do dezynfekcji a
membrana nie jest podzielną łatwą do dezynfekcji powierzchnią.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 62
Pakiet 120 poz.4 .
Proszę o dopuszczenie Zestawy do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego z igłą Tuohy nr 20G.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły Tuohy w rozmiarze 20G.
Pytanie 63
Pakiet 125.
Czy cewniki mają posiadać prowadnicę niklowo tytanową całkowicie odporną na załamania i igłę V
umożliwiającą włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 64
Pakiet 125.
Proszę o dopuszczenie cewników z automatyczna bezigłową zastawką zamiast koreczków z membraną.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 65
Pakiet nr 20
Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe (poz. 1 i 2) zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością
jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się
mikroorganizmów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 66
Pakiet nr 20
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 67
Pakiet nr 20
Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza (dla poz. 1 i 2) posiadała konstrukcję zapobiegającą
nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym oraz dren do wody o dł. 1,2m i była
oznakowana datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 68
Pakiet nr 33 Poz. 1
Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy zawierał antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra,
która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 69
Pakiet nr 33 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o następującym składzie:
- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o
dł. ok. 30 cm
- odcinek wydechowy
- generator
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 67
Pytanie 70
Pakiet nr 33 Poz. 2
Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu
gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym oraz dren do wody o dł. 1,2m i była oznakowana datą
ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 71
Pakiet nr 61
Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe (poz. 1 i 2) zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością
jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się
mikroorganizmów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 72
Pakiet nr 61
Czy Zamawiający wymaga aby układy (poz. 1 i 2) były przeznaczone do stosowania w okresie 14 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 73
Pakiet nr 61
Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza (dla poz. 1 i 2) posiadała konstrukcję zapobiegającą
nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym oraz dren do wody o dł. 1,2m i była
oznakowana datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 74
Czy w ramach pozycji 1 Pakietu 107 Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia oferty na wolny od
ftalanów, jednorazowy zestaw wkładowy o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu Spectris Solaris EP, w skład którego wchodzą takie elementy, jak:
1 x wkład o pojemności 65 ml
1 x wkład o pojemności 115 ml
1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 250 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość
ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 8 cm i dla
odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 15 cm
2 x ostrza typu Spike
(wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego wytwórcę, nie przez oferenta)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 75
Czy w ramach pozycji 2 Pakietu 107 Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia oferty na wolne od
ftalanów, jednorazowe zestawy wkładowe o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu STELLANT CT D, składające się z dwóch oddzielnie pakowanych zestawów, w tym:
zestaw A, w skład którego wchodzą elementy, jak:
1 x wkład o pojemności 200 ml
1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie długość
ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla
odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm
złącze szybkiego napełniania typu „J”
zestaw B, w skład którego wchodzą elementy, jak:
1 x wkład o pojemności 200 ml
1 x ostrze typu „Spike”
1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”
(wszystkie parametry wyrobu do potwierdzenia przez jego PRODUCENTA, nie OFERENTA) ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 76
Wnioskujemy o wyłączenie z Pakietu nr 107 pozycji 3 i 4 do osobnego pakietu lub umożliwienie złożenia oferty
na każdą pozycję Pakietu nr 107 oddzielnie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 77
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 94 w pozycji 1 i 2 pojemniki wykonane z polipropylenu, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 78
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 94 pozycja 3 pojemniki o pojemności 190 ml pozostałe parametry zgodne
z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 79
Pakiet Nr 6 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Nellcor
Poz. 1, 2, 3 4, 5
Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych czujników, spełniające wymagania SIWZ,
o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, z powodzeniem wykorzystywane obecnie w wielu szpitalach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 80
Pakiet Nr 6 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Nellcor
Poz. 1, 2, 3 4, 5
Prosimy o dopuszczenie czujników kalibrowanych analogowo. Wymóg kalibracji cyfrowej oznacza, iż
Zamawiający oczekuje czujników oryginalnych, które oferowane są tylko przez jednego producenta, co
praktycznie wyklucza pozostałych producentów. Czujniki kalibrowane cyfrowo są możliwe do wykorzystania
wyłącznie w monitorach Nellcor. W zamian proponujemy czujniki kalibrowane analogowo, spełniające
pozostałe wymogi SIWZ, które są aktualnie wykorzystywane w różnych szpitalach.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 81
Pakiet Nr 6 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Nellcor
Poz. 1, 2
Prosimy o dopuszczenie czujników bezklejowych, w formie miękkiej opaski zapinanej na rzep, przeznaczonych
dl a pacjentów w przedziale wagowym do 3 kg, nie wymagających zastosowania dodatkowego stabilizatora.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 82
Pakiet Nr 6 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Nellcor
Poz. 3
Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym 1-20 kg
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 83
Pakiet Nr 6 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Nellcor
Poz.6
Prosimy o wydzielenie poz. 6 do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców,
a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 84
Pakiet 100
Czy Zamawiający dopuści mankiet do szybkich przetoczeń o poj. 500 ml., wyposażony w dużą, trwałą gruszkę
do pompowania powietrza i zawór spustowy ,ciśnienie obserwowalne na manometrze ze skala 0-300mmHg z
podziałką co 10 mmHg. Obrotowy manometr pozwalający na obserwację ciśnienia z różnych stron mankietu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 85
Pakiet 100
Czy Zamawiający uzna wymóg przezroczystości mankietu za spełniony, jeśli przezroczysta będzie przednia
ścianka mankietu, umożliwiająca podgląd płynu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 86
Pakiet Nr 128 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Novametrix
Poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje czujnika z połączeniem bezpośrednim 7 pin czy z połączeniem do kabla
przedłużającego DB9
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia iż, oczekuje czujnika z połączeniem do kabla.
Pytanie 87
Pakiet Nr 128 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Novametrix
Poz.2
Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym do 3 kg i od 30 kg,
bezklejowych, zapinanych na rzep lub czujników klejowych w przedziale wagowym 1-20 kg lub 10-50 kg.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 88
Pakiet Nr 128 - Dostawa czujników do pulsoksymetru typu Novametrix
Poz.4
Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,4 m
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu
Pytanie 89
Pakiet nr 55,74,75
Pojemniki na odpady medyczne i nie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.
W świetle powyższego proszę o odstąpienie od żądania w odniesieniu do tych pojemników
( zgodnie z par III. 3.3 SIWZ ) wymogu dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 zm.) i sposobem
klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416).
Odpowiedź:
Dla Pakietów: Nr 55, Nr 74, Nr 75 Zamawiający wyraża zgodę.
W przypadku, gdy zaoferowany w/w Pakietach asortyment nie jest wyrobem medycznym, Zamawiający
wymaga takiego oświadczenia.
Pytanie 90
Pakiet 55 poz 2 do 7
Czy możliwe jest zaoferowanie w tych pozycjach pojemników okrągłych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 91
Pakiet 55 poz 4
Czy w tej pozycji Zamawiający dopuści do zaoferowanie pojemnik o pojemności 1 lub 2 litrów
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 92
Pakiet 75
Proszę o podanie pojemności pudełka kartonowego. Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie asortymentu posiadającego zabezpieczenie przed wydostaniem się zawartości w postaci opaski
zaciskowej zamiast plastra?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 93
Pakiet 26
Prosimy o wydzielenie z pakietu 26 pozycji 2 do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 94
Pakiet 135
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 135 w pozycji 1 i 2, w miejsce pierwotnych parametrów, silikonowych
cewników typu Broviac z introducerem z rozrywalną koszulką o dł. 11 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 95
Pakiet 144
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 144 w pozycji 1 i 2, w miejsce pierwotnych parametrów, silikonowych
cewników typu Broviac z introducerem z rozrywalną koszulką o dł. 11 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 96
pakiet 101 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania
cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy (Citra-XS Victoria),
wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza
ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla
pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20 cm, 25 cm z nadrukiem
objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni
rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką
echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035
cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz
hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika
warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 97
pakiet 108 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do
centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750
aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski
mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550
ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie,
przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz
niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 98
pakiet 108 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy,
oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 7500
par?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 99
Czy zamawiający w pakiecie nr 101 dopuści cewnik dializacyjny trzykanałowy 12 F o długości 20 cm zamiast
19 oraz 25 cm zamiast 24 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 100
Pakiet nr 8, poz. 1-2
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł oznaczonych kodem kolorystycznym, na podstawie koloru konektora
igły i opakowania zbiorczego a’100 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 101
Pakiet nr 8, poz. 2
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 2,0 x 70mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 102
Pakiet nr 10, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu
asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
formularzu asortymentowo-cenowym.
Pytanie 103
Pakiet nr 10, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu
asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
formularzu asortymentowo-cenowym.
Pytanie 104
Pakiet nr 17
Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie,
bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska
siła oporu, filtr przeciwbakteryjny 0, 1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny
kształt, łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się
zatrzaskowi, odporny na insulinę, sterylny, apirogenny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 105
Pakiet nr 17
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem
przeciwbakteryjnym 1,2 µ, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, bez zastawki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 106
Pakiet nr 36
Czy zamawiający dopuści strzykawki do pomp strzykawkowych, pojemność 50/60ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 107
Pakiet nr 36
Czy zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych z czterostronnie podciętym tłokiem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 108
Pakiet nr 37, poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału
większej grupie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 109
Pakiet nr 37, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed
przypadkowym zakłuciem, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu
bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi
korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 110
Pakiet nr 37, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym
koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem
hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem
krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 111
Pakiet nr 40, poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon)? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 112
Pakiet nr 40, poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z
SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 113
Pakiet nr 40, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z samodomykającym się
systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 2 paskami
radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 114
Pakiet nr 40, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), ze standardowym systemem
zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej
krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 115
Pakiet nr 41, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu
asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 116
Pakiet nr 41, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu
asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości
Pytanie 117
Pakiet nr 57
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w rozmiarze igły 0,33x13, działka elementarna – 1 l.U. = 0.01 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 118
Pakiet nr 62, poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału
większej grupie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 119
Pakiet nr 63, poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału
większej grupie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 120
Pakiet nr 63, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym
się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem
powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 121
Pakiet nr 63, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym
koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem
hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem
krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 122
Pakiet nr 64, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące
niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 123
Pakiet nr 64, poz. 1
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia skuteczności filtra wynikami badań
laboratoryjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 124
Pakiet nr 64, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia wymogu skuteczności filtra oświadczeniem producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 125
Pakiet nr 64, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie,
bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska
siła oporu, filtr przeciwbakteryjny 0, 1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny
kształt, łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się
zatrzaskowi, odporny na insulinę, sterylny, apirogenny.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 126
Pakiet nr 64, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem
przeciwbakteryjnym 1,2 µ, łącznik luer-lock z filtrem hydrofobowym, bez zastawki?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 127
Pakiet nr 66, poz. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału
większej grupie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 128
Pakiet nr 66, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły w rozmiarze 1,2 x100 mm zamiast 1,2x25mm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 129
Pakiet nr 66, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igieł w jednakowym kolorze, ale z wyraźnym oznaczeniem
na opakowaniach jednostkowych o posiadaniu filtra lub jego braku? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 130
Pakiet nr 66, poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarze 0,6x30mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 131
Pakiet nr 66, poz. 4
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarze 0,7x40mm, zamiast
0,7x30mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o w/w parametrach.
Pytanie 132
Pakiet nr 66, poz. 2-5
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowego zatrzasku zabezpieczającego igłę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 133
Pakiet nr 68, poz. 1-4
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału
większej grupie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 134
Pakiet nr 131
Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące
niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 135
Pakiet nr 151, poz. 1-4
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału
większej grupie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 136
Pakiet Nr 5
Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu II. Wytworzony z polietrafluroetylenu (PTFE)
barwy białej, nitka wykonana z przędzy poliamidowej, długości 5 cm. Kształt stopki, otwór w osi wyrobu,
średnica przyrządu 1,15mm. Wyrób sterylny . Pakowany pojedynczo w sztywne osłony.
Ze względu na zwiększenie konkurencyjności czy Zamawiający dopuści:
I.średnicę 1,25mm; uzasadnienie merytoryczne: większa średnica pozwala na sprawniejsze wyrównanie
ciśnienia i ewakuację płynu z ucha środkowego.
II. przyrząd do drenażu z drucikiem tytanowym zamiast nitki z przędzy poliamidowej;
III.przyrząd do drenażu wykonany z czystego tytanu lub srebrny-pozłacany zamiast politetrafluoroetylenowego;
uzasadnienie merytoryczne: przyrząd tytanowy wykazuje doskonałą biokompatybilność i może z powodzeniem
być stosowany u osób alergicznych, z kolei przyrząd pozłacany wykazuje działanie bakteriobójcze
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 137
Pakiet nr 102, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści aby skład chemiczny oraz data ważności produktu znajdowały się na pojedynczym
opakowaniu ampułkostrzykawki?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 138
Pakiet nr 102, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany radiacyjnie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 139
Pakiet nr 102, pozycja 1,
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 140
Pakiet nr 102, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 141
Pakiet nr 104, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 142
Pakiet nr 109, pozycja 1,2
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne bez oznaczenia zastosowanego typu ścięcia ostrza na opakowaniu 1
szt. I opakowaniu 100 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 143
Dotyczy pakietu nr 83
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe temperaturze zgrzewania 180-220oC
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 144
Dotyczy pakietu nr 83
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy nawinięte folią do zewnątrz?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawa z nawiniętą folią do zewnątrz i wewnątrz.
Pytanie 145
Dotyczy pakietu nr 83
Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny test konfekcjonowany w opakowania o pojemności 250sztuk po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 146
Dotyczy pakietu nr 83
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 868-5 i
EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 147
Dotyczy Pakietu nr 84
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny torebki do sterylizacji w rozmiarze 57mm 105mm, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 148
Dotyczy Pakietu nr 84
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny torebki do sterylizacji w rozmiarze 90mm x 230mm, spełniające
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 149
Dotyczy Pakietu nr 84
Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny torebki do sterylizacji w rozmiarze 100mm x 230mm lub 135mm x
255mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 150
Dotyczy Pakietu 83 i 84:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając zgodności z normą PN-EN 11657?
Obowiązująca norma dla rękawów papierowo-foliowych i torebek do sterylizacji to PN-EN 11607-1, 2
Odpowiedź:
Zamawiający popełnił omyłkę i wymaga obowiązującej normy PN-EN 11607-1, 2.
Pytanie 151
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 płytkę donosową o rozmiarze 70 mm x 44mm o grubości 0,5mm z
zachowaniem pozostałych parametrów pakowany po 10 par w opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 152
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 dren uszny o śrenicy 1,14 w kolorze niebieskim z delikatnym drucikiem
ułatwiającym wyciąganie pakowany sterylnie w opakowaniu zbiorczym zawierającym 5 szt sterylnie
zapakowanych dreników
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 153
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz 1 dopuści Maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV, do
wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania
nagłośni z drenem inflacyjnym biegnącym przez środek mankietu po jego grzbiecie. Dren inflacyjny
zintegrowany w rurce maski i kończyć się powyżej oznakowania głębokości intubacji, nie zawiera lateksu i
ftalanów DEHP, sterylna, pakowana folia-papier, z zabezpieczeniem na balonku pilotowym, w rozmiarach od
1.0 do 5.0 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; ) od <5kg do pow. 100kg ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 154
Czy Zamawiajacy w pakiecie 6 poz 1, 2, 3, 4, 5 wymaga aby czujnik był kompatybilny z technologią OxiMAX
kalibrowany cyfrowo i analogowo , czujnik ma być identyfikowany przez pulsoksymetr i wyświetlać jego
nazwę na urządzeniu. Rozwiązanie takie gwarantuje prawidłowy odczyt danych z czujnika.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 155
Czy Zamawiajacy w pakiecie 6 poz 1, 2, 3, 4, 5 wymaga aby czujniki były wyposażone w funkcje
zapewniające bezpieczeństwo, „Raport z pracy czujnika” (Sensor Event Report), który przechowuje dane
zdarzeń alarmowych oraz „Funkcja komunikatów czujnika” (Sensor Message Function), która podaje
wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów jako pomoc w optymalizowaniu wykorzystania czujników
przez klinicystów ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 156
4Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz 1, 2, 3, 4, 5 wymaga czujników oryginalnych w technologii Oximax (
wyklucza jednocześnie jakiekolwiek czujniki imitacyjne, generyczne lub regenerowane ). Pragniemy podkreślić
, iż podzespoły będące imitacjami, produktami generycznymi, regenerowanymi lub podrabianymi oraz wszelkie
inne takie podzespoły od innych producentów, którzy deklarują (lub nie) zgodność z systemami NellcorTM, nie
zostały zatwierdzone ani zweryfikowane. Dotychczasowe badania tego typu czujników wykazały, że nie są one
dokładne w całym zakresie pomiaru nasycenia tlenem. Wykazują one znaczny błąd systematyczny i
nieprawidłowo szacowały niskie wartości SpO2.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 157
Czy Zamawiający w pakiecie 71 wydzieli pozycję nr 1 co wpłynie na konkurencyjność i umożliwi złożenie
oferty ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 158
Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 86, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic pakowanych a’100 lub
a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, co pozwoli większej ilości wykonawców na
złożenie oferty, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 159
Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 86, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaakceptowanie opakowania posiadającego oznaczenie zgodności
z normą EN 455, bez wskazania poszczególnych jej części . Nadruk umieszczony na opakowaniu (zgodność z
EN 455 ) oznacza , iż oferowane rękawice spełniają normę EN 455 w całości tj. są zgodne z wszystkimi jej
częściami (EN-455-1,2,3,4)
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 160
Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 86, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o powierzchni zewnętrznej
teksturowanej? Jednocześnie zapewniamy, że oferowany przez nas produkt spełnia wszystkie pozostałe
wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 161
Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 86, poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic nieznacznie różniących się
parametrami tj. o długości min. 300 mm, grubości na dłoni min. 0,09 mm oraz grubości na mankiecie min.
0,07mm oraz sile zrywu min. 8,05 N (przed starzeniem) i min. 9,56 N ( po starzeniu).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 162
Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 86, poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania badań zgodnych z metodologią
EN 374-3 na formalinę 10% i zaakceptowanie badań na 37% formaldehyd / 6 poziom.
Formalina to wodny nasycony roztwór formaldehydu (inaczej aldehydu mrówkowego lub metanalu). W
Farmakopei Polskiej X (FP X) formaldehyd występuje w postaci 35% (m/m) roztworu, w którym zawartość
czystej substancji powinna mieścić się w zakresie 34,5 – 38,0 % (m/m). W FP X brak jest informacji o tym, że
synonimem roztworu formaldehydu jest formalina. W starszych wydaniach, w tym Farmakopei Polskiej VI,
można natomiast odnaleźć monografię formaliny występującej jako 40% (m/v) roztwór (zawartość
formaldehydu powinna wynosić od 35 do 41% (m/v)).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 163
Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 86, poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic nieznacznie różniących się
parametrami tj.o grubości na palcu w przedziale 0,10-0,11 mm, pragniemy podkreślić, iż palce to część dłoni
najbardziej narażona na uszkodzenia - oferowane przez nas rękawice minimalizują zatem prawdopodobieństwo
uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonałe czucie, elastyczność i sprawność manualną.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 164
Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu 87, poz. 1-2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nieznacznie różniących się parametrami –
tj.o grubości na palcu – 0,12 mm, grubości na dłoni 0,08 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 165
Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu 87, poz. 1-2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200, z odpowiednim
przeliczeniem wymaganych ilości oraz kompatybilnych mocowań, pojedynczych plastikowych – konstrukcja
ułatwiająca dezynfekcję, możliwość mocowania czasowego ( taśmy) lub na stałę. Pragniemy zwrócić uwagę
Zamawiającego, iż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia sposób pakowania rękawic tj. a’250 i a’50
pozwala na złożenie oferty wyłącznie firmie Zarys, ograniczając tym samym konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 166
Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu 87, poz. 1-2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 374-1 w zakresie
punktu 5.3.2:
„Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych ( z normatywnego Załącznika A Listy
Badanych Substancji Chemicznych Normy En 374-1) na co najmniej drugim poziomie ochrony”
Prosimy jednocześnie o dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat.
III, przebadanych na substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3, w tym. na 8 substancji z załącznika A.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 167
Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu 88, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, jakich badań wymaga na potwierdzenie
właściwości bakteriostatycznych opisanych rękawic oraz jakich szczepów bakteryjnych dotyczy wskazany przez
Zamawiającego wymóg.
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu, aby rękawiczki miały właściwości bakteriostatyczne, w związku z tym nie
wymaga badań.
Pytanie 168
Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu 88, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji alternatywnych
rękawic, gładkich z teksturą na końcach palców, o grubości na palcu 0,11 mm, w kolorze różowym, o
powierzchni zewnętrznej pokrytej polimerem, powierzchni wewnętrznej chlorowanej oraz pokrytej kolagenem
i alantoiną, co zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry oraz zapobiega transepidermalnej utracie
wody z naskórka. Dodatkowo zawartość allantoiny zapewnia natychmiastową regenerację, łagodząc
podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach. AQL 1,5 ( fabrycznie naniesiona
informacja na opakowaniu), wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodność z
normą EN 455 potwierdzona raportami z badań producenta, dopuszczone do kontaktu z żywnością,
przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 ( fabryczne oznakowanie na opakowaniu), rozmiary XSXL pakowane po 100 szt. z kompatybilnymi dyspenserami, zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego.
Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem
badania wytwórcy) – 8 substancji.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 169
Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu 88, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości minimalnej 293 mm, z
mankietem prostym, bez widocznych wzmocnień, pakowanych parami w szczelne opakowanie foliowe,
odporne na wilgoć, gwarantujące zachowanie jałowości rękawic do momentu jego otwarcia.
Odpowiedź:
Zamawiającego dopuszcza zaoferowanie rękawic o długości minimalnej 293 mm, z mankietem wzmocnionym.
Pytanie 170
Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu 88, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie raportu z badań producenta na potwierdzenie poziomu AQL.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 171
Pakiet nr 20, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga układu oddechowego o niżej podanych parametrach technicznych:
Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów , posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii
wdechowej i grzałkę na linii wydechowej (linia wydechowa wykonana z materiału mikrocell pozwalającego na
swobodne wydalanie pary wodnej na zewnątrz): z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl.
dren proksymalny; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów
respiratorów. Wejście w grzałce zawiera trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp.
stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet zawiera komorę z
automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do
układu oddechowego. Układ wraz z komorą tworzy kpl. tj. znajduje się w jednym opakowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 172
Pakiet nr 33, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych:
Jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym
przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości
układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).
Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii
wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na
komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem
pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony
końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z
generatorem.
W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów
oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.
Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką
cylindryczno-stożkową
Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów
Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z
generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.
Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 173
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Ogólny Formularz Oferty), pakiet nr 113, punkt II oraz załącznika nr 5 do
SIWZ (Wzór Umowy), paragraf 2, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostaw był liczony
w dniach roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostaw zgodnie z § 2 ust. 2 Wzoru umowy
Pytanie 174
Dotyczy zapisów SIWZ oraz załącznika nr 5 do SIWZ (Wzór Umowy), paragraf 5, ustęp 4, pakiet 113: Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin wymiany wadliwego sprzętu był liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby termin wymiany wadliwego sprzętu był liczony zgodnie § 5 ust. 4 Wzoru Umowy
Pytanie 175
Pakiet nr 102
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach
o pojemności 6ml w poz. nr 1 i 11 ml w poz. nr 2 sterylizowanego radiacyjnie?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 176
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści klasyczną maskę krtaniową jednorazową z mankietem uszczelniającym
powietrzem , z wzmocnionym koniuszkiem maski chroniącym przed wklinowaniem i podwijaniem, pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klasyczną maskę krtaniową jednorazową z mankietem uszczelniającym
powietrzem , z wzmocnionym koniuszkiem maski chroniącym przed wklinowaniem i podwijaniem. Inne
parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 177
Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 101 dopuści cewnik do Hemodializy trzykanałowy 12Fr- kanały 12,12,26
Ga o długościach 20 cm i 25cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 178
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 60 filtr oddechowy do respiratorów objętość filtra 41ml skuteczność
filtracji >99,999% masa poniżej 30g, przyłącza 22F/15M-22M-15F opór przy przepływie 30l/min nie większy
niż 1,9 cm H2O ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 179
Czy w pakiecie 100 pozycja 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mankietu do szybkich przetoczeń
płynów infuzyjnych, o pojemności 500ml, z ograniczoną możliwością wielokrotnego użytku , wykonany z
tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu. Biała tylna ścianka z polem na dane pacjenta i oznaczeniem
pojemności worka. Z przodu wytrzymała siateczka w celu łatwej identyfikacji poziomu płynu. Możliwość
zawieszenia na stojaku. Łatwy do czyszczenia. Wyposażony w wyskalowany w mmHg i kPa wskaźnik, z
kolorowym kodowaniem prawidłowego oraz zbyt wysokiego ciśnienia i zaworem bezpieczeństwa. Zawór
bezpieczeństwa w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia automatycznie wypuści powietrze. Wskaźnik
umieszczony wzdłuż drenu do inflacji i deflacji, wskazania ciśnienia widoczne w zakresie 360 stopni wokół
mankietu. Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu zamocowaną na końcu drenu o
długości 45cm(+/-1cm). Gruszka rozłączana w celu łatwej wymiany, kranik ciśnieniowy z zaznaczonym
indykatorem pozycji kierunku umieszczony w linii drenu i połączony z gruszką. Pakowany foliowo.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 180
Czy w pakiecie 133 pozycja 1 Zamawiający wymaga przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia
pojedynczego z materiału apyrogennego i nietrombogennego. Podwójny system przepłukiwania uruchamiany
przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie za wypustkę. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość
własną 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe;
Nieliniowość i histereza pomiaru poniżej < 1,5%; Linia wysokiego ciśnienia z PVC no-DEHP grubościenna,
długość 150 cm +/- 2 cm; biureta z 3 otworami wyposażona w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem.
Linia infuzyjna na stałe połączona z przetwornikiem. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora
wodoszczelne, bezpinowe, w zestawie kolorowe naklejki dla identyfikacji linii oraz dodatkowe kontrastowo
żółte koreczki dla wyeliminowania pomyłki i przypadkowej kontaminacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 181
Ad pakiet 133 pozycja 1.
Zwracamy się do Zamawiającego o podanie ilości urządzeń, z którymi mają współpracować przetworniki.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 182
Czy Zamawiający w Pakiecie 133 pozycja 1 oczekuje dostarczenia na czas trwania umowy kabli
połączeniowych? Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia na czas trwania umowy kabli
połączeniowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 183
Dotyczy: formularz oferty, załącznik 2 do siwz Ad pkt. IV
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka? Termin płatności jest parametrem ocenianym i powinien zostać podany
przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika 2 do SIWZ.
Pytanie 184
zapisy wzoru umowy, załącznik 5 do SIWZ
Ad § 1 ust. 3
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu ogólnej ilości towarów (…)przewidzianej w
przedmiocie zamówienia, w granicach 20% wartości umowy – (…)
Odpowiedź:
Zamawiający oszacował ilości przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jednak nie może
podjąć zobowiązania określającego minimalną ilość zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia i jego przeznaczenie.
Pytanie 185
zapisy wzoru umowy, załącznik 5 do SIWZ
Ad § 3
Prosimy o zmianę terminu obowiązywania umowy na zgodny z SIWZ, tj. do dnia 17.05.2017 r.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 5 do SIWZ.
Pytanie 186
zapisy wzoru umowy, załącznik 5 do SIWZ
Ad § 6 ust. 2
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka? Termin płatności jest parametrem ocenianym i powinien zostać podany
przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 5 do SIWZ.
Pytanie 187
zapisy wzoru umowy, załącznik 5 do SIWZ
Ad § 7 ust. 1a)
Prosimy o uściślenie, że przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, cena
jednostkowa netto pozostanie nie zmieniona.
Odpowiedź:
Zamawiający uściśla, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto, natomiast cena
netto pozostaje bez zmian.
Pytanie 188
Pakiet Nr 17
Czy Zamawiający dopuści Mini Spika z filtrem bakteryjnym 0,45 µ bez zastawki ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymertu.
Pytanie 189
Pakiet Nr 26 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Broviac o rozmiarze 2,7 Fr z oddzielnie pakowanym zestawem
wprowadzającym ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymertu.
Pytanie 190
Pakiet 26 poz. 5.
Czy Zamawiający dopuści zestaw typu port o rozmiarze 3,9 Fr taki jak jest stosowany obecnie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu typu port o rozmiarze 3,9 Fr.
Pytanie 191
Pakiet 26 poz. .
Czy Zamawiający dopuści zestaw typu port o rozmiarze 6,6 Fr taki jak jest stosowany obecnie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu typu port o rozmiarze 6,6 Fr.
Pytanie 192
Pakiet 63.
Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule wykonane z PTFE z dwoma grubymi paskami Rtg? Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 193
Pakiet 101.
Czy Zamawiający dopuści cewniki dializacyjne Trzyświatłowe o długościach 15 i 20 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 194
Pakiet 108
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy prostą i łatwą do czyszczenia wewnętrznie osadzoną membraną,
posiadającą dodatkowa specjalnie zaprojektowaną skuteczną barierę mikrobiologiczną chroniącą system przed
namnażaniem mikroflory ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 195
Pakiet nr 38
Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 38 dopuści zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów z
odstępem między pętlami od 16 cm do 30 cm, rozmiar CH 4,7;5;6;7;8, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 196
Pakiet nr 38
Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 38 dopuści zaoferowanie cewników moczowodowych o rozmiarze CH 3,
4, 5,6, 7, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w asortymertu.
Pytanie 197
Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na wyodrębnienie poz. 4 (Nakłuwacze do pomiaru glukozy z palca) z
Pakietu 62 do oddzielnego pakietu, co umożliwi poza hurtowniami, złożenie różnym firmom
najkorzystniejszych ofert pod względem ceny i walorów funkcjonalno-użytkowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 198
Czy Zamawiający w Pakiecie 62 poz. 4 (Nakłuwacze do pomiaru glukozy z palca) oraz w Pakiecie 104 poz. 1 i 2
(Bezpieczny nakłuwacz) dopuści jednorazowe nakłuwacze o głębokości wkłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G,
które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w
kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi
przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w
wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 199
Czy Zamawiający w w Pakiecie 62 poz. 4 (Nakłuwacze do pomiaru glukozy z palca) oraz w Pakiecie 104 poz. 1
i 2 (Bezpieczny nakłuwacz) dopuści innowacyjny „3 w 1” nakłuwacz z możliwością wyboru trzech głębokości
wkłucia w zakresie: 1.3, 1.8 lub 2.3 mm? Jednorazowy nakłuwacz posiada wszechstronne zastosowanie
odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 200
Pakiet nr 98
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących
parametrach:
Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki
oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z
powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej
hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni
rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy
hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony
śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.
Cechy:
•
wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
•
unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
•
miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
•
utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
•
nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
•
łatwość w posługiwaniu się
•
bezbolesna aplikacja i usuwanie
•
bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
Występuje również w wersji z jedną rurka umożliwiającą oddychanie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 201
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w grupie 98 pozycja 1 na zaoferowanie opatrunków – tamponów donosowych
w jednym z poniższych rozmiarów:
•
80x20x15 mm
•
45x20x15 mm
W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie który z ww. rozmiarów opatrunków może zaoferować
wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 202
Pakiet nr 82 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 x 36 mm okrągłej z języczkiem ułatwiającym
aplikację lub o rozmiarze 45x42 mm również okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania elektrody o rozmiarze 42 x 36 mm z języczkiem.
Pytanie 203
Pakiet nr 82 poz.3
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do Holtera z wycięciem służącym do przełożenia kabla.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania elektrody z wycięciem (może być z wycięciem lub bez).
Pytanie 204
Pakiet nr 82 poz. 1,2,3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i
odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są
opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty
przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości na opakowania - 1 opakowanie = 50 sztuk, z odpowiednim
przeliczeniem ilości.
Pytanie 205
Pakiet nr 82 poz. 1,2,3
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie cen jednostkowych za opakowanie, prosimy wówczas o
dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający powyżej wyraził zgodę na przeliczenie ilości na opakowania - 1 opakowanie = 50 sztuk, z
odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 206
Projekt umowy § 1 pkt.3
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów
związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień,
składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w
zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt
wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1 pkt 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy
nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie
zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując
jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie
okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego
może, ale nie musi on skorzystać.
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba
wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego
zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby
realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29
ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny".
Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu,
jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może
prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko
gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający oszacował ilości przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jednak nie może
podjąć zobowiązania określającego minimalna ilość zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia i jego przeznaczenie.
Pytanie 207
Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej o długości 50 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 208
Pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści dreny o średnicach 8,0 x 5,6 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 209
Pakiet nr 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy CH23 (ok.7,6mm)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 210
Pakiet nr 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw o średnicy 8,0 mm x 5,6 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 211
Pakiet nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dopuści strzykawkę o pojemności 3 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 212
Pakiet nr 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren bez zacisku i łącznika kompatybilne z mieszkami o pojemności 20 ml lub 50 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 213
Pakiet nr 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści mieszki o dwóch pojemnościach 20 ml lub 50 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 214
Pakiet nr 18, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o jednakowym zastosowaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 215
Pakiet nr 19, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o długości całkowitej 85 cm z dostępnymi rozmiarami CH 16, 18,
20?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 216
Pakiet nr 19, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 80 cm lub 105 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 217
Pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2 cm z oznaczeniem rozmiaru na rurce w dwóch
miejscach oraz na łączniku?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 218
Pakiet nr 30, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2 cm z oznaczeniem rozmiaru na rurce w jednym
miejscach oraz na łączniku?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 219
Pakiet nr 55, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,7 l?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 220
Pakiet nr 55, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,0 l?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 221
Pakiet nr 65, pozycja 1-8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły na opakowaniu jednostkowym i kartoniku posiadały oznaczenie
rodzaju ścięcia?
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje oznaczenie typu igły na opakowaniu jednostkowym.
Pytanie 222
Pakiet nr 68, pozycja 1-4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z mlecznym tłokiem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści strzykawki z mlecznym tłokiem.
Pytanie 223
Pakiet nr 68, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści bez przedłużonej skali?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 224
Pakiet nr 68, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez wymiennej końcówki ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści strzykawki z jedną wymienną końcówką.
Pytanie 225
Pakiet nr 68, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jedną wymienną końcówką?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści strzykawki z jedną wymienną końcówką
Pytanie 226
Pakiet nr 77, pozycja 5
Czy Zamawiający pod opisem „obłożenie z wycięciem” rozumie obłożenie z otworem?
Odpowiedź:
Tak, obłożenie z otworem.
Pytanie 227
Pakiet nr 89, pozycja 1
Jakiego rozmiaru próbkę należy dołączyć do oferty, podany rozmiar M dotyczy rękawic diagnostycznych a
przedmiotem za mówienia są rękawice chirurgiczne?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga próbek w wybranym przez Wykonawcę rozmiarze od 6 do 9.
Pytanie 228
Pakiet nr 108, pozycja 1
Czy zamawiający oczekuje portu o następujących parametrach: Bezigłowy port do iniekcji do użytku przez 7 dni
lub 140 aktywacji. Przeroczysta lub czerwona (do wyboru przez Zamawiającego) obudowa wykonana z
poliwęglanu oraz niebieska, podzielna, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez części
metalowych. Z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu z opakowania. Objętość wypełnienia 0,09ml,
przepływ 600ml/min przy ciśnieniu 3 Psi. Na opakowaniu umieszczone: nazwa producenta, nr katalogowy, nr
serii, data produkcji i data ważności. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 229
Pakiet nr 109, pozycja 1-2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły na opakowaniu jednostkowym i kartoniku posiadały oznaczenie
rodzaju ścięcia?
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu.
Pytanie 230
Pakiet nr 131, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów zgodny z poniższym opisem:
•
Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałow, przy
wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje
bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem
użytkowanie
•
Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną
powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z
pojemnikami z płynami
•
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną
kolorową (niebieską) klapką
•
Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w
dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki
z płynami
•
Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml;
•
Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości
oczek 15μm
•
Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
•
Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock
•
Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy z miejscem do umieszczania igły biorczej po użyciu
oraz miejscem na zaczepienie drenu
•
Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
•
Dren ustabilizowany foliową opaską
•
Jednorazowego użytku
•
Niepirogenny, nietoksyczny
•
Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack z kolorowym
kodem (niebieskim)
identyfikującym rodzaj przyrządu
•
Sterylizowany tlenkiem etylenu
•
Termin ważności: 5 lat
•
Pakowanie: 1 sztuka/blister-pack,
•
Nie zawiera ftalanów
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 231
Pakiet nr 131, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi spełniający poniższy opis:
•
Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów,
przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii,
co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne
z przeznaczeniem użytkowanie
•
Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią,
gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
•
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową
(czerwoną) klapką
•
Elastyczna komora kroplowa
•
Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml;
•
Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm
•
Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
•
Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock
•
Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
•
Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
•
Jednorazowego użytku
•
Niepirogenny, nietoksyczny
•
Sterylizowany tlenkiem etylenu
•
Termin ważności: 5 lat
•
Nie zawiera ftalanów
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 232
Pakiet nr 52 pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie pojemników na wycinki chirurgiczne przezroczyste o
pojemności 120 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 233
Pakiet nr 52 pozycja 5. Prosimy o dopuszczenie pojemników na wycinki chirurgiczne przezroczyste o
pojemności 20 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 234
Pakiet nr 52 pozycja 6. Prosimy o dopuszczenie pojemników na wycinki chirurgiczne przezroczyste o
pojemności 250 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 235
Pakiet nr 78 pozycja 15. Prosimy o wydzielenie pozycji 15 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli
innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 236
Pakiet nr 94 pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z uchwytem
o pojemności 250-280 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 237
Pakiet nr 94 pozycja 4. Prosimy o dopuszczenie pojemników do transportu materiału chirurgicznego ze
szczelnym zamknięciem o pojemności 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 238
Pakiet nr 94 pozycja 4. Prosimy o dopuszczenie pojemników do transportu materiału chirurgicznego ze
szczelnym zamknięciem o pojemności 280 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 239
Pakiet nr 94 pozycja 5. Prosimy o dopuszczenie pojemników do transportu materiału chirurgicznego ze
szczelnym zamknięciem o pojemności 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 240
Pakiet nr 94 pozycja 6. Prosimy o dopuszczenie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z uchwytem
oraz ze szczelnym zamknięciem o pojemności 1000 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 241
Pakiet nr 94 pozycja 8. Prosimy o dopuszczenie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z uchwytem
oraz ze szczelnym zamknięciem o pojemności 5000 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 242
Pakiet nr 97 pozycja 1. Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym
firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie
oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 243
Pakiet nr 97 pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie worka na wymiociny o pojemności 1500 ml, posiadający jedną
skalę do 1500 ml z podziałką co 100 ml, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 244
Pakiet nr 149 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści sterylne worki do dobowej zbiórki moczu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 245
Pakiet nr 149 pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya silikonowe ze strzykawką 10 ml wypełnioną
roztworem gliceryny dostarczaną osobno?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 246
Pakiet 83 poz. 1-6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z 3 wskaźnikami procesów
sterylizacji para wodną, formaldehydem, tlenkiem etylenu. Papier o gramaturze 60g/m2. Folia min. 7
warstwowa (licząc klej), przezroczysta, bez substancji toksycznych, grubość nie większa niż 55 mikrometry,
zgrzewalna w temp. 180-210 C. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenia pakowania. Wskaźniki umieszczone
na papierze pod folią w obrębie zgrzewu. Jednoznaczny i czytelny kierunek otwierania. Rękaw nawinięty folią
na zewnątrz. Wytrzymałość foli na rozdarcia nie mniejsza niż 300 mN, rozciągliwość nie mniej niż 70 %.
Zgrzew fabryczny wielokrotny?
Ponadto pragniemy poinformować, że aktualnie do szpitala dostarczane są proponowane przez nas rękawy do
sterylizacji
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza temperaturę zgrzewania 180 -210 0 C, rękaw nawinięty folia na zewnątrz lub wewnątrz.
Inne parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 247
Pakiet 83, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą
liczbę wykonawców , a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 248
Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w
SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z
poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z
art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez
zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli
nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO
809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających
zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą
dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający oszacował ilości przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jednak nie może
podjąć zobowiązania określającego minimalna ilość zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia i jego przeznaczenie.
Pytanie 249
Dotyczy Pakiet nr 83, pozycja nr 1-6
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rękawów nawiniętych folią na zewnątrz. Sposób nawinięcia rękawa w żaden
sposób nie wpływa na jego jakość czy funkcjonalność.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów nawiniętych folią na zewnątrz.
Pytanie 250
Dotyczy Pakiet nr 83, pozycja nr 7
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio
przeliczona.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów w opakowaniu po 250 sztuk, po odpowiednim przeliczeniu ilości.
Pytanie 251
Dotyczy Pakiet nr 83, pozycja nr 7
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga testów o odczycie kolometrycznym (tj.
przebarwiające się po procesie sterylizacji z jednego koloru na drugi w sposób jednoznaczny i wyraźny) czy też
testów z przesuwalną substancją w jednym okienku z wyraźnie oznaczonymi polami odczytu nie wymagające
interpretacji kolorów.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 252
Pakiet nr 2
Prosimy o doprecyzowanie czy maska krtaniowa ma posiadać fabrycznie - w jednym opakowaniu zapakowany
lubrikant (żel) i strzykawkę luer-lock 20 ml? ( dla rozmiarów 1; 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml dla rozmiarów 3; 4 i 5 ).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby w jednym opakowaniu zapakowany był: lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 20
ml dla rozmiarów 1; 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml dla rozmiarów 3; 4 i 5.
Pytanie 253
Pakiet nr 2
Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowana maska posiadać z luźny nie wbudowany dren do napełniania
mankietu na całej długości rurki oddechowej maski krtaniowej, co pozwala na jego ułożenie w najdogodniejszej
pozycji i eliminuje ryzyko przygryzienia
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga maski z luźnym nie wbudowanym drenem do napełniania mankietu na całej długości
rurki oddechowej maski krtaniowej.
Pytanie 254
Pakiet 3
Pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie niesterylnych drenów balonowych o średnicy 9x6 z rozszerzeniem co 90cm,
pakowanych w role 50m z odpowiednim przeliczeniem.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 255
Pakiet 3
Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów sterylnych 5,6 x 8 mm o długości 210 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 256
Pakiet 3
Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu sterylnego 5,6 x 8,0 – 210 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 257
Pakiet 3
Pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie drenu sterylnego o śr. 8x5,6 zakonczonego łącznikami żeńskimi z zabezpieczeniem
antyzagnieceniowym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 258
Pakiet 3
Pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania z kontrolą ssania o parametrach: 4,6 x 6,5 22cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 259
Pakiet 3
Pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie końcówki do odsysania z pola o wymiarach 6,5 x 4,6 o dł 25,5 cm
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w asortymentu.
Pytanie 260
Pakiet 3
Pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego rozmiar: 5,6 x 8 zakończonym
łącznikami żeńskimi z zabezpieczeniem antyzagnieceniowym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 261
Pakiet 3
Pozycja 2,3,4
Dla zachowania gwarancji sterylności czy zestaw ma by podwójnie pakowany w opakowanie wewnętrznie
worek foliowy perforowany i opakowanie zewnętrzne folia papier.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 262
Pakiet 3 Pozycja 2-4
Prosimy o sprecyzowanie czy dreny w pozycji 2-4 od strony ssaka mają posiadać uniwersalną docinaną
końcówkę w Roz. 8-18 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje, iż od strony ssaka dreny maja posiadać uniwersalną docinaną końcówkę w
rozmiarze 8-18 mm.
Pytanie 263
Pakiet 9
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje akustycznego potwierdzenia (wyraźne
kliknięcie) prawidłowego i pewnego umocowania igły bezpiecznej w momencie nałożenia na końcówkę luer
strzykawki (zacisk bezpieczeństwa wewnątrz nasadki)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 264
Pakiet 9
Czy Zamawiający będzie oczekiwał aktywacji osłony zabezpieczającej igły jedną ręką bez konieczności użycia
twardej powierzchni blatu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 265
Pakiet 9
Prosimy o dopuszczenie igieł medycznych jednorazowego użytku w rozmiarach 0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 266
Pakiet 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej o pojemności 3 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 267
Pakiet 10
Prosimy o dopuszczenie strzykawek wykonanych z polipropylen/polipropylen?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 268
Pakiet 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają mieć możliwość stosowania tj. przygotowywania i
podaży cytostatyków i czy do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta o możliwości stosowania z
cytostatykami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 269
Pakiet 10
Prosimy o wyjaśnienie czy zaoferowane strzykawki mają posiadać logo producenta i typ strzykawki na cylindrze
celem łatwiej identyfikacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 270
Pakiet 11
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu potwierdzenia przeznaczenia strzykawek do podaży
cytostatyków Zamawiający będzie oczekiwał oświadczenia producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 271
Pakiet 11
Czy poprzez zapis „strzykawki kompatybilne z pompami….” Zamawiający ma na myśli strzykawki
rekomendowane i wpisane w instrukcję obsługi pomp używanych na terenie Szpitala, co gwarantuje dokładną
podaż leku? Producent pomp infuzyjnych ustala w instrukcji obsługi i użytkowania produkowanych przez siebie
lub wprowadzanych do obrotu na terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawek (wskazanych z nazwy własnej
ich producenta) powinny prawidłowo współpracować z danym typem pompy. Jednocześnie, podczas testów
producent – celem właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do
poszczególnych typów strzykawek.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 272
Pakiet 11
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku zaoferowania strzykawek z rozszerzeniem do
60ml Zamawiający wymaga skalowania co 1ml do pojemności 60ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 273
Pakiet 14
Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Ulmera/ Radona w rozmiarach CH 10 – CH 18
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 274
Pakiet 14
Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu ran z mieszkiem 30 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 275
Pakiet 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przezskórnej nadłonowej cystostomii składający się z :
kateter cieniodajny typu Pigtail wykonany z poliuretanu, bardzo ostra kaniula punkcyjna rozrywalna , skalpel ,
plaster mocujący. Rozmiary 5CH, 8CH, 10CH, 12CH, 14CH.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 276
Pakiet 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przezskórnej nefrostomii składający się z : cewnik typ
Pigtail wykonany z poliuretanu pokryty na dystalnej do-nerkowej części hydrożelem , który po aktywowaniu
znacznie zmniejsza traumatyczność zabiegu, igłę punkcyjną , prowadnicę Lunderquista z bezpiecznym końcem
J, łącznik do worka na mocz. Rozmiary 6CH ,8CH, 10CH
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 277
Pakiet 15
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby cewniki były pokryte hydrożelem co znacznie
zmniejsza traumatyczność zabiegu i ułatwia zakładanie nefrostomii.
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje.
Pytanie 278
Pakiet 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mini spike do pobierania płynów i leków z fiolek z pojemników
wielodawkowych z wbudowanym samouszczelniającym się i samozamykającym zaworem bezigłowym oraz
filtrem bakteryjnym na 7 dni lub 140 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 279
Pakiet 17
Czy Zamawiający oczkuje przyrządu z filtrem 0,2µm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje.
Pytanie 280
Pakiet 18
Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający w pozycji 1 oczekuje Zamkniętego systemu dostępu naczyniowego,
bezigłowego, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadającego prosty tor
przepływu, kompatybilnego z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej,
podzielnej membrany osadzonej zewnętrznie na plastykowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą
powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przeziernego umożliwiającego kontrolę całego toru przepływu krwi.
Przepływ min. 525ml/min.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu .
Pytanie 281
Pakiet 18
Prosimy o dopuszczenie bezigłowego łącznika pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości,
żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna,
wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego
typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem
ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz
podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer
slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do
kroplówek, przedłużaczami, zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka
skażenia wkłucia
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu .
Pytanie 282
Pakiet 25
Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać uniwersalny schodkowy port do tlenu a ze względu na specyfikę
małego pacjenta, ma charakteryzować się dużą skutecznością nawilżania na poziomie 29,2 mgH2o przy VT
500ml i niską waga na poziomie max. 6,3 g, jak obecnie stosowane w Państwa Placówce?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 283
Pakiet 27 pozycja 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika typu T do infuzji ,
sterylnego, bez lateksu, objętość
wypełnienia zestawu 0,5 ml (objętość wypełnienia zaworu bezigłowego 0,1 ml), posiadający przeźroczysty dren
typu non DEHP, dren o średnicy mikro 1 mm, zamocowany pod kątem 90 ˚ do łącznika, wyposażony w zacisk
ślizgowy na drenie umożliwiający zamknięcie toru infuzyjnego, łącznik posiada dodatkowo łącznik bezigłowy ,
który pozwala na bezpieczne i doraźne podawanie bolusów oraz stosowanie to 7 dni lub 200 aktywacji, dren
żeński zakończony łacznikiem luer lock, zabezpieczony dodatkowo wkręcanym koreczkiem ochronnym,
obrotowy kołnierz na męskim zakończeniu luer lock, zabezpieczony aplikatorem umożliwiającym aseptyczne
wyjecie
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 284
Pakiet 28
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rurki intubacyjnej producenta firmy Teleflex Medical
(dawniej Rusch) skalowanej co 1cm z oznaczeniem cyfrowym co 2cm, pozwalającym na precyzyjną ocenę
głębokości położenia rurki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 285
Pakiet 28
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rurki intubacyjnej producenta firmy Teleflex Medical
(dawniej Rusch) posiadającej dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po
zaintubowaniu i dodatkowo na łączniku 15mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 286
Pakiet 29
Pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie klinicznie równoważnego rozwiązania w postaci: sterylnego filtra elektrostatycznego,
okrągłego, o lepszych od wymaganych o skutecznościach filtracji przeciwbakteryjnej na poziomie 99,9999 %
oraz p/wirusowej 99,99 %, przestrzeni martwej 12 ml i wadze 13,5 g.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 287
Pakiet 29 Pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie klinicznie równoważnego rozwiązania w postaci sterylnego filtra elektrostatycznego,
okrągłego, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o VT 50-250 ml, poziomie nawilżenia 33 mg H20
przy VT=50 ml, przestrzeni martwej 12 ml i wadze 13,5 g, o skutecznościach filtracji przeciwbakteryjnej na
poziomie 99,9999 % oraz p/wirusowej 99,99 %.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 288
Pakiet 29
Pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie klinicznie równoważnego rozwiązania w postaci sterylnego filtra elektrostatycznego,
okrągłego, o Vt 150-1000 ml , pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 289
Pakiet 31
Czy w celu dobrej wizualizacji w trakcie intubacji rurka zbrojona ma posiadać gruby min. 1 cm dookoła całego
obwodu rurki pierścień na mankietem uszczelniającym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 290
Pakiet 32
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego,
do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z
podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 2 zaciskami , objętość wypełnienia 1,6 ml,
prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu
naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik
całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do
dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym
plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas
stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 291
Pakiet 32
Prosimy dopuszczenie w pozycji 2 Zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, bezigłowego, do
wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadającego prosty tor przepływu,
kompatybilnego z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej
membrany osadzonej zewnętrznie na plastykowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do
dezynfekcji, całkowicie przeziernego umożliwiającego kontrolę całego toru przepływu krwi. Przepływ min.
525ml/min.?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 292
Pakiet 38
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 zestawów do szynowania moczowodów skalowanych co 1
cm z linią pozycjonującą rozmiary 3F, 4F, 4,8F , 6F, 7F, 8F długości między pętlami od 10 do 22cm dla
rozmiarów 3/4/4,8F dla pozostałych 26-28- 30cm
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 293
Pakiet 38
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1cm i posiadały linię
pozycjonującą co znacznie ułatwia zakładanie cewników.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 294
Pakiet 38
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1 cm co zwiększa precyzję
przy zakładaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 295
Pakiet 38
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 2 oczekuje aby cewniki były skalowane co 1 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 296
Pakiet 40
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający pisząc opakowanie bezpieczne zapobiegające mikrorozszczelnieniu
i utracie jałowości ma na myśli sterylne opakowanie Tyvec, wielowarstwowe, nierozrywane, nie zawierające
celulozy , co gwarantuje bezpieczeństwo produktu zapobiegając przypadkowej kontaminacji poprzez
uszkodzenia opakowania, rozerwania lub mikrorozszczelnienia?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 297
Pakiet 40
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli widocznej w USG bez pasków radiocieniujących jak
stosowane?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 298
Pakiet 41
Prosimy o doprecyzowanie czy całkowita długość skali na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej
strzykawki?
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje, iż całkowita długość skali na cylindrze nie musi odpowiadać pojemności
nominalnej strzykawki.
Pytanie 299
Pakiet 41
Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości w
formularzu cenowym, lub podania ceny za sztukę do czterech miejsc po przecinku. Odpowiedz pozytywna
pozwoli na prawidłową wycenę bez zawyżania ceny za 1 sztukę.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 300
Pakiet 57
Prosimy o dopuszczenie strzykawki do podawania insuliny z igłą 0,3 x 8mm U-100 0,5 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki do podawania insuliny z igłą 0,3 x 8mm.
Pytanie 301
Pakiet 60
Prosimy o dopuszczenie: Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % ,
p/wirusowej 99,9999 %, przestrzeń martwa: 80 ml, opory przepływu 1,6 cm H20 przy 60 l/min, medium
filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, bez portu
kapno.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 302
Pakiet 62
Prosimy o wyłącznie pozycji 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty
większej liczbie wykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 303
Pakiet 62 pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie igieł do pena – rozmiary 30G i 31G co pozwalaa na bezpieczną podaż insuliny u
wszystkich pacjentów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł do pena w rozmiarach 30G i 31G.
Pytanie 304
Pakiet 65 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie igły 0,45x13 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 305
Pakiet 65
Prosimy o dopuszczenie igieł z podaniem zastosowanego typu ścięcia tylko na opakowaniu zbiorczym 100 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oznakowanie ścięcia igieł tylko na opakowaniu zbiorczym.
Pytanie 306
Pakiet 66 pozycja 1
Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje igieł tępych do pobierania (rozpuszczania) leków z nasadką w
kolorze fioletowym /purpurowym i osłonką w kolorze czerwonym w rozmiarze 1,2 x 40 mm z filtrem 5µm i
igły bez filtra z nasadką i osłonką w kolorze czerwonym w rozmiarze 1,2 x 25 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, aby igły tępe do pobierania i rozpuszczanie leków z filtrem i bez filtra różniły się
kolorem uniemożliwiającym pomyłkę. Kolor nie jest określony.
Pytanie 307
Pakiet 68 Pozycja 1,2,3,4
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych posiadających tłok w kolorze mlecznym ze
skalą odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, producenta firmy – Becton Dickinson tak jak obecnie
stosowane. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w
strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek do jednorazowego
użytku zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp
infuzyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe o tłoku w kolorze mlecznym. Inne parametry wymienione w
opisie przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 308
Pakiet 68 Pozycja 9 i 10
Prosimy o wyłącznie pozycji 9 i 10 do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej
oferty większej liczbie wykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 309
Pakiet 69
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 strzykawki do insuliny z igłą 0,3x13 mm jak stosowana?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki do insuliny z igłą 0,3x13 mm.
Pytanie 310
Pakiet 69 pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50/60 ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza strzykawki o pojemności 50/60 ml. Inne parametry wymienione w opisie przedmiotu
zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 311
Pakiet 70
Prosimy o dopuszczenie masek twarzowych anestetycznych biologicznie czystych, pozostałe parametry jak w
siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający opisał maskę biologicznie czystą i wymaga dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
Pytanie 312
Pakiet 72 Pozycja 7,8,9,10,11
Prosimy o dopuszczenie biologicznie czystych zestawów masek tlenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 313
Pakiet 72
Pozycja 7,8,9
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje nebulizatora o średniej średnicy nebulizowanych cząstek
2,7 mikrona potwierdzonej w katalogach producenta i gwarantującej prawidłową depozycję podawanego leku?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje średniej średnicy 2,7 mikrona.
Pytanie 314
Pakiet 72
Pozycja 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o przekroju standardowym, odpornym na zagięcia, tak ja opisany
w pozycji 7,8,9,11
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 315
Pakiet 72
Pozycja 12
Prosimy o dopuszczenie alternatywnie maski ochronnej , chroniącej na poziomie FFP 3 z dodatkowym zaworem
ułatwiającym oddychanie, chroniącym przed przechodzeniem drobnoustrojów na poziomie 99,9%, oznakowanej
zgodnie z normą EN 149, mocowana dwiema gumkami?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 316
Pakiet 73
Prosimy o dopuszczenie rurek guedel w następujących rozmiarach: 1/6cm, 2/7cm, 3/8cm, 4/9cm, 5/10 cm
pozostałe parametry jak w siwz
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek guedel w następujących rozmiarach: 1/6cm, 2/7cm, 3/8cm, 4/9cm,
5/10 cm. Inne parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 317
Pakiet 73
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maska krtaniowa ma posiadać fabrycznie - w jednym
opakowaniu zapakowany lubrikant (żel) i strzykawkę luer-lock? ( dla rozmiarów 2 – 20 ml oraz 30 ml dla
rozmiarów 3; 4 i 5 ).
Odpowiedź:
Zamawiający w opakowaniu wymaga: żel i strzykawka oraz maska krtaniowa. Zamawiający doprecyzowuje: w
rozmiarze 2 żel o pojemności 20 – 30 ml.
Pytanie 318
Pakiet 79
Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tamponów nasyconych 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z
zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu
postępowania przedoperacyjnego. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości
zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1
tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary
19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 319
Pakiet 79
Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie
ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 320
Pakiet 79 Pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: delikatnej , nie podrażniającej skóry myjki w formie rękawicy, do
mycia ciała pacjenta -jednostronnie impregnowanej mydłem o neutralnym pH5,5, jednorazowego użytku gotowej do użycia po aktywacji wodą, zgrzewanej termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z
tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem,
podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w
formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 23
cm x 15,5 cm (+/-1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm. Całkowita średnia gramatura
myjki 192 g/m2. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym / 50 opakowań w kartonie zbiorczym / 1 000 sztuk w
kartonie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 321
Pakiet 79 Pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego
namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu
równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w
składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników
zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość
podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim
na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza roztwór z zawartością wody i simetikonu. Inne parametry wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 322
Pakiet nr 86 Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt z adekwatnym przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 323
Pakiet nr 86 Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostyczno-ochronnych bezpudrowych, lateksowych o
grubości na dłoni 0,12mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 324
Pakiet nr 86 Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostyczno-ochronnych bezpudrowych, lateksowych z
zewnętrzną warstwą teksturowaną zlokalizowaną na końcach palców.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 325
Pakiet nr 86 Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostyczno-ochronnych bezpudrowych, lateksowych
pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 326
Pakiet nr 86 Pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawiczek diagnostyczno-ochronnych
bezpudrowych, nitrylowych o średniej grubości na palcu min. 0,12mm, o średniej grubości na mankiecie min.
0,05mm i średniej grubości na dłoni min. 0,08mm, długości min.300mm oraz sile zrywania min. 8,7 N,
pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 327
Pakiet nr 87 Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania
rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do
uchwytów naściennych uniwersalnych. Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rozwiązanie to jedyne
rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie
takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic, ale i zakłada
konieczność uszkodzenia ścian (przewiercenie uchwytów). Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast
higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie
wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki. Pragniemy zaznaczyć również, że
rękawic diagnostycznych nie używa się w warunkach sterylnych, a rękawice pobiera się czystą i
zdezynfekowaną dłonią. W przypadku nie dopuszczenia alternatywne prosimy o opisanie procedury korzystania
z rękawic w Państwa placówce. Proponujemy dopuszczenie wysokiej klasy rękawic diagnostycznych
nitrylowych białych, pakowanych w dyspensery z otworem dozującym ograniczanym folią zapobiegającą do
kontaminacji rękawic ze środowiska i ułatwiającą dozowanie, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,01mm, o
średniej grubości na mankiecie 0,06 ± 0,01mm i średniej grubości na dłoni 0,07 ± 0,01mm , długości min.
260mm. Opakowanie 150 szt. (rozmiar XL 135 szt.), pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 328
Pakiet nr 87 Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania
rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do
uchwytów naściennych uniwersalnych. Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rozwiązanie to jedyne
rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie
takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic, ale i zakłada
konieczność uszkodzenia ścian (przewiercenie uchwytów). Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast
higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie
wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki. Pragniemy zaznaczyć również, że
rękawic diagnostycznych nie używa się w warunkach sterylnych, a rękawice pobiera się czystą i
zdezynfekowaną dłonią. W przypadku nie dopuszczenia alternatywne prosimy o opisanie procedury korzystania
z rękawic w Państwa placówce. Proponujemy dopuszczenie wysokiej klasy rękawic diagnostycznych
nitrylowych białych, pakowanych w dyspensery z otworem dozującym ograniczanym folią zapobiegającą
kontaminacji rękawic ze środowiska i ułatwiającą dozowanie, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,01mm, o
średniej grubości na mankiecie 0,06 ± 0,01mm i średniej grubości na dłoni 0,07 ± 0,01mm , długości min.
260mm. Opakowanie 150 szt. (rozmiar XL 135 szt.), pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 329
Pakiet nr 89 Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych syntetycznych, neoprenowych
o kolorze brązowym, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o kolorze brązowym.
Pytanie 330
Pakiet nr 89 Pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie rękawic wykonanych z bardziej komfortowego niż neopren materiału syntetycznego,
jakim jest poliizopren, o właściwościach fizycznych najbardziej zbliżonych do naturalnego lateksu, koloru
beżowego, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po modyfikacji.
Pytanie 331
Pakiet nr 141
Prosimy o wyjaśnienie czy przez zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem zamawiający miał na myśli zabezpieczenie zatrzaskowe -bezpieczne zamknięcie-automatyczne z jednej strony oraz 3 półokrągłe zawiasy na
drugim z
boków, zabezpieczające przed otwarciem podczas transportowania pudełka z odpadami
niebezpiecznymi?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 332
Pakiet nr 141
Prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować liczniki o pojemności min. 20 szt igieł lub ostrzy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 333
Pakiet nr 152 Pozycja 4
Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych diagnostycznych pakowanych a’200 szt. (rozmiar XL 180 szt.) ,
pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic nitrylowych diagnostycznych pakowanych a’200 szt. (rozmiar
XL 180 szt.), po przeliczeniu odpowiedniej ilości. Inne parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
nie ulegają zmianie.
Pytanie 334
Pakiet nr 152 Pozycja 5
Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych diagnostycznych pakowanych a’200 szt. (rozmiar XL 180 szt.),
pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic diagnostycznych pakowanych a’200 szt. (rozmiar XL 180 szt.).
Inne parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 335
Pakiet nr 152 Pozycja 6
Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych diagnostycznych pakowanych a’200 szt. (rozmiar XL 180 szt.),
pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic nitrylowych diagnostycznych pakowanych a’200 szt. (rozmiar
XL 180 szt.) Inne parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
Pytanie 336
Pakiet 100
Prosimy o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń zmożliwością umieszczania płynów 500 ml, zakres 0300 mm Hg, wyposażonego w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu,
posiadającego ciśnieniomierz z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, z prostym w użyciu zaworem
odcinający zabezpieczonym przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, produkt pozbawiony lateksu,
jednorazowy, czysty mikrobiologicznie
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 337
Pakiet 102 Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego
żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine
hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania
pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w
aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym
opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 338
Pakiet 102 Pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego
żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine
hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania
pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w
aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym
opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 339
Pakiet 102 Pozycja 1, 2
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji
konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta (oświadczenie
producenta)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga produktu bez substancji konserwujących, szkodliwych na organizm, potwierdzonych
badaniami.
Pytanie 340
Pakiet 102 Pozycja 1, 2
Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do wprowadzania cystoskopu, żel
zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 341
Pakiet 108
Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający w pozycji 1 oczekuje Zamkniętego systemu dostępu naczyniowego,
bezigłowego, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadającego prosty tor
przepływu, kompatybilnego z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej,
podzielnej membrany osadzonej zewnętrznie na plastykowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą
powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przeziernego umożliwiającego kontrolę całego toru przepływu krwi.
Przepływ min. 525ml/min.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 342
Pakiet 108
Prosimy o dopuszczenie zamkniętego bezpiecznego systemu dostępu naczyniowego SmartSite pozwalającego
na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający
metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia
membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób
czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie
wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z
końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp
strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zdejmowalny/specjalny
protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 343
Pakiet 126
Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej do żył obwodowych poliuretanowe, z zabezpieczeniem przed
przypadkowymi zakłuciami, i rozchlapywaniem krwi, bez dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli - w
pełni automatyczne, z dodatkowym portem do iniekcji z samodomykającym się korkiem z zastawką
antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia. Zabezpieczenie przed zakłuciem
które uniemożliwia powtórne użycie mandrynu, kontrastujące w prom. RTG (6 pasków). Bez zawartości PVC
i lateksu. Opakowania typu Tyvek zabezpieczające przed wilgocią i rozszczelnieniem. Jałowe z datą ważności i
nr serii na opakowaniu. Rozmiary 14G 2.0 śr. wew. 1,6?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
Pytanie 344
Pakiet 150
Czy Zamawiający będzie oczekiwał, rurki intubacyjnej ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego
grubego ringu wokół całego obwodu rurki, w celu lepszej intubacji podczas wizualizacji
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymenty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia po
modyfikacji.
Pytanie 345
Dotycz pakietu 101
Czy Zamawiający dopuści cewnik dializacyjny trzykanałowy Fr 12, dł 20 cm i 24 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Marketingu i Promocji
mgr Tomasz Miazek
Download