DOC - BIP – MOSIR Tychy | Biuletyn informacji publicznej

advertisement
Sprawa: zo/1/12/2016
załącznik nr 1
......................................................
(pieczęć wykonawcy)
Formularz oferty
Ja / My, niżej podpisany / i ……………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ...........................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON:
NIP:
-
-
-
Adres e-mail: .................................................................. , tel. ……………………………….
W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu, składam/y niniejszą ofertę na wykonanie usług, pn.:
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitoringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Tychach”
i oferuję /my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym ww. Ogłoszeniem za:
1. Cenę brutto, która wynosi ogółem: ................................................................... zł. (z pod. VAT)
Wyliczoną na podstawie poniższych stawek (łączna wartość wynikająca z pkt 1.1 + (plus) łączna wartość wynikająca
z pkt 1.2 poniżej):
1.1. Ryczałtowa cena brutto jednej (1) godziny pracy jednego pracownika ochrony wykonawcy, która
zł.
wynosi:……………………
x
(razy)
przewidywana
ilość
godzin
pracy:
16025, co daje łączną wartość: ………………… zł.
1.2. Ryczałtowa roczna cena brutto za system monitoringu na jednym (1) obiekcie, która wynosi:
……………………………… zł. x (razy) 4 obiekty, na których zainstalowany jest system monitoringu,
co daje łączną wartość: …………………………zł.
2. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca ochranianego lub monitorowanego: …………… minut, licząc od
chwili zgłoszenia (należy wypełnić liczbowo zgodnie z pkt 15.4 Ogłoszenia o zamówieniu).
3. Czas usunięcia usterki systemu monitoringu: nie dłuższy niż 24 godziny od chwili powiadomienia
o usterce.
4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. (termin realizacji wykonywania usługi
może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W tym wypadku
zmianie ulegnie termin stanowiący początek obowiązywania umowy, tj. dzień 01.01.2017 r.).
5. Termin płatności: 30 dni, licząc od dnia przyjęcia przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury, po upływie
miesiąca, którego dotyczy.
6. Oświadczam/y,
że
uważam/y
się
związany/i
niniejszą
ofertą
przez
czas
wskazany
o zamówieniu.
7. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wzorem umowy (załącznik nr 5) i akceptujemy jego treść.
w
Ogłoszeniu
8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą podpiszemy umowę na warunkach określonych w
Ogłoszeniu o zamówieniu w terminie wskazanym przez Odbiorcę.
9.
Niniejsza oferta składa się z …………. stron i obejmuje następujące załączniki:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ……………………………………………….
4) ……………………………………………….
...................................., dnia ................................................
........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
załącznik nr 3
......................................................
(pieczęć wykonawcy)
Sprawa: zo/1/12/2016
WYKAZ USŁUG
Ja / My, niżej podpisany / i ……………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: .......................................................................................................................... .
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitoringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji”
OŚWIADCZAM/Y, ŻE wykonałem/wykonaliśmy, bądź wykonuję/wykonujemy następujące USŁUGI:
Odbiorca
Miejsce wykonania/
Zakres usług
Czas realizacji
Wartość usług
(należy wskazać
(wykonanych
Usług
wykonywania usług
(nazwa, adres)
01
(miejscowość, adres)
02
szczegółowo
wykonaną/wykonywaną
pracę w zakresie wymogu
postawionego w pkt
9.1.3.2 Ogłoszenia o
zamówieniu)
03
początek
(data)
koniec
(data)
/wykonywanych)
z podatkiem VAT (brutto)
(PLN)
04
05
06
Wartość
całej
umowy:
……………….…… zł. brutto
* za okres wskazany w kol. 04 i 05
Wartość umowy za
ostatnich 12 m-cy:
okres
……………….…… zł. brutto
* należy wypełnić jeżeli zamówienie
obejmuje usługi realizowane powyżej 12
m-cy
Wartość
całej
umowy:
……………….…… zł. brutto
* za okres wskazany w kol. 04 i 05
Wartość umowy za
ostatnich 12 m-cy:
okres
……………….…… zł. brutto
* należy wypełnić jeżeli zamówienie
obejmuje usługi realizowane powyżej 12
m-cy
UWAGA: wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu referencje, o którym mowa w pkt 10.2.2 Ogłoszenia o
zamówieniu.
............................ , dnia ...........................................
........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
załącznik nr 4
......................................................
(pieczęć wykonawcy)
Sprawa: zo/1/12/2016
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Ja / My, niżej podpisany / i ……………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ...........................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
................................................................................................................................................................ ............
(adres siedziby wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitoringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji”
Oświadczam/y, że do realizacji zamówienia zamierzamy wyznaczyć następujące osoby:
Lp.
Imię i
nazwisko
Zakres
wykonywanych
czynności
Podstawa dysponowania
Rodzaj kwalifikacji
pracowników ochrony
fizycznej
01
1.
02
03
04
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
05
2.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
3.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
4.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
5.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
6.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
7.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
8.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
9.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
10.
umowa o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
............................ , dnia ...........................................
........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
Download