Komunikat z nieformalnego spotkania ministrów środowiska krajów

advertisement
Komunikat
z nieformalnego spotkania ministrów środowiska krajów EEG na temat negocjacji w UNFCCC
27-29 kwietnia 2017Piła - Tuczno, Polska
Ministrowie i wysokiego szczebla przedstawiciele krajów1 należących do grupy regionalnej ONZ Europy
Wschodniej, spotkali się w dniach 27-29 kwietnia w Pile, w Polsce. Uczestnicy rozmawiali o nadchodzących
konferencjach stron UNFCCC, obecnym stadium negocjacji, a także o roli, jaką państwa grupy powinny w nich
odegrać, zwłaszcza poprzez indywidualne i wspólne działania klimatyczne.
Uczestnicy wyrazili uznanie dla przygotowań rządu Fidżi do przewodzenia COP23/CMP13/CMA1-2, która
odbędzie się w Bonn w listopadzie tego roku, a także dla rządu Niemiec za wsparcie jakiego udziela jej
organizacji. Jesteśmy przekonani, że konferencja COP23 zaowocuje konkluzjami, które staną się krokami
milowymi prowadzącymi do przyjęcia przez COP24/CMP14/CMA1-3 in Polsce, w grudniu 2018 pakietu
decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia Paryskiego.
Grupa EEG w pełni popiera nawiązanie jak najbliższej współpracy pomiędzy Fidżi oraz Polską - przyszłymi
prezydencjami COP 23 i COP 24, a także Maroko – obecną prezydencją COP22.
Grupa z uznaniem przyjęła decyzją Polski o goszczeniu po raz trzeci Konferencji Klimatycznej ONZ, w 2018
roku.
Uczestnicy są przekonani, że COP24 będzie historycznym wydarzeniem, które przyjmie pakiet decyzji
wdrażających Porozumienie Paryskie, a ponadto decyzje, które określą warunki wspólnego wypełnienia
globalnych celów Porozumienia w zakresie ograniczenia emisji oraz adaptacji do zmian klimatu. Grupa
podkreśliła przy tym szczególne znaczenie pełnej realizacji Porozumienia Paryskiego dla osiągnięcia Celów
Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030), co zapewni niskoemisyjny rozwój odpornych na zmiany klimatu
gospodarek we wszystkich krajach. Zgodne z Porozumieniem, działania klimatyczne powinny uwzględniać
relacje między wszystkimi elementami systemu klimatycznego – atmosferą, geosferą, hydrosferą i biosferą,
przyczyniając się do zwalczania ubóstwa, likwidacji głodu itd. Kraje należące do grupy regionalnej Europy
Wschodniej deklarują pełne poparcie dla wszystkich wysiłków na rzecz efektywnego wdrożenia Porozumienia
Paryskiego i będzie jak najściślej wspołpracować z Polską, jako przyszłą prezydencją konferencji COP24.
Grupa regionalna Europy Wschodniej – EEG jest bardzo zróżnicowana, a należące do niej kraje posiadają
własne priorytety polityczne, gospodarcze i społeczne. Członkowie grupy nie dążą do wypracowania wspólnego
stanowiska grupy. Dążą natomiast do określenia możliwego obszaru wspólnych zainteresowań iwspółpracy.
Uczestnicy spotkania uważają, że COP 24 będzie okazją do zaprezentowania i promocji na forum
międzynarodowym osiągnięć i wkładu państw grupy EEG w osiąganie globalnych celów klimatycznych.
Osiągnięte dzięki zmianom politycznym i transformacji gospodarczej w wielu państwach regionu znaczące
redukcje emisji gazów cieplarnianych, były również wynikiem pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, gleby
i pozostałe ekosystemy.Zrównoważona gospodarka leśna, zrównoważone rolnictwo oraz zarządzania gruntami
przyczynia się do poprawy jakości środowiska w ogóle, a w szczególności wody, gleb i różnorodności
biologicznej.
Uczestnicy dyskutowali o tym jak wzmocnić regionalną współpracę przy planowaniu i prowadzeniu działań
klimatycznych, a także edukacji i budowaniu potencjału instytucjonalnego, w szczególności przy
zaangażowaniu sektora prywatnego, miast oraz innych partnerów pozarządowych. Postanowiono o kontynuacji
dyskusji na temat organizacji regionalnych i bilateralnych seminariów, warsztatów itp. na temat zrównoważonej
transformacji gospodarczej przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, w tym mediów, organizacji
pozarządowych, miast.
Uczestnicy spotkania wyrazili uznanie i wdzięczność za jego zorganizowanie przez rząd Rzeczypospolitej
Polskiej i postanowili kontynuować dialog polityczny oraz ekspercki wśród członków grupy przed konferencją
COP24/CMP14/CMA1-3.
1
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu, Chorwacji, Czech, Estonii, , Litwy, Łotwy, Polski,
Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy,Węgier. Komunikat jest ponadto wsparty przez Federację Rosyjską
Download