Prawne aspekty funkcjonowania obiektów SPA

advertisement
Jednostka organizacyjna:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 (cykl kształcenia 2015/2016 – 2016/2017)
Wydział Turystyki
Kierunek:
turystyka i rekreacja
i Rekreacji
Rodzaj studiów i profil
II stopień profil ogolnoakademicki
Rok
stacjonarne/niestacjonarne
TR-M-43b8
Prawne aspekty funkcjonowania obiektów SPA
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Kod przedmiotu:
Semestr
II
4
Rodzaj
zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
15/10
-
Punkty
ECTS
Typ
przedmiotu
2
do wyboru
Język
wykładowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: mgr Maksymilian Pasko
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:
Dokonane wyboru specjalności na zasadach określonych przez dziekanat.
Cele przedmiotu:
C1 – Zapoznanie studentów z procesami zachodzących podczas zabiegów stosowany w odnowie biologicznej .
C2 - Przygotowanie studentów do prowadzenia masaży i zabiegów SPA7Wellness w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla pacjentów.
C3 - Przygotowanie studentów do popularyzacji zabiegów SPA i wellness jako elementu prozdrowotnego stylu życia.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Zna zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego, obrotu
produktów leczniczych
K_W08
M2_W08, S2A_W11
W2
K_W13
M2_W12, S2A_W06,
S2A_W11
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy ekonomiczno-prawnym na potrzeby
obiektów SPA&Wellness
K_U07
M2_U07
Zna swoje kompetencje i jest świadomy swoich ograniczeń.
K_K02
M2_K02
Zna przepisy prawne dotyczące obiektów SPA&Wellness
UMIEJĘTNOŚCI
U1
KOMPETENCJE
K1
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1-Test wielokrotnego wyboru
W2-Test wielokrotnego wyboru
U1- Test wielokrotnego wyboru
K1- Test wielokrotnego wyboru
Ocena opiera się na systemie punktowym
Kryteria wynikowe
3.0 -Wykazał się wiedzą i prawidłowo odpowiedział na min 60-69% zakresu pytań w teście
3.5 -Wykazał się wiedzą i prawidłowo odpowiedział na min 70-79 % zakresu pytań w teście
4.0 -Wykazał się wiedzą i prawidłowo odpowiedział na min 80-84 % zakresu pytań w teście
4.5 -Wykazał się wiedzą i prawidłowo odpowiedział na min 85-89 % zakresu pytań w teście
5.0 -Wykazał się wiedzą i prawidłowo odpowiedział na min 90-100 % zakresu pytań w teście
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione przedmiotowe efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Formy: wykłady
Metody: wykłady z prezentacją multimedialną, pogadanka, dyskusja problemowa.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego; kierunki lecznicze uzdrowisk; zasady sprawowania nadzoru nad
lecznictwem uzdrowiskowym; zasady nadawania obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej; zasady pozbawiania
obszaru statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej; zadania gmin uzdrowiskowych.
2. Zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i
bezpieczeństwa ich stosowania; warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych; warunki wytwarzania produktów leczniczych;
warunki obrotu produktami leczniczymi. obrotu produktami leczniczymi;
3. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów
nauczania
i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku; warunki higieniczno-sanitarne, jakie
powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
4. Zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji
epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg
szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie; zadania organów administracji publicznej w zakresie
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
5. Wymagania sanitarne, jakimi powinny odpowiadać zakłady: fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej; sposoby postępowania mające
na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom.
6. Odpowiedzialność cywilna i karna prowadzącego obiekt SPA
Forma zaliczenia:
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Literatura:
Podstawowa:
1. Dorota Brzezińska-Grabarczyk , Mirosław Narolski, Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej
Uzupełniająca:
Prasa kosmetyczna: LNE, LNE & SPA
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Obciążenie studenta
Studia
Studia stacjonarne
niestacjonarne
15 godz.
10 godz.
25 godz.
30 godz.
40 godz.
40 godz.
2 ECTS
Download