Socjologia czasu wolnego 16M sem. 3

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (cykl kształcenia 2016/20157– 2017/2018)
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Jednostka organizacyjna:
Kierunek:
turystyka i rekreacja
II stopień,
Kod przedmiotu:
profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów i profil
TR – M - 8
Socjologia czasu wolnego
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć
wykłady
stacjonarne
II
3
Liczba
godzin
15/10
15/8
ćwiczenia
Punkty
ECTS
2
1
Typ
przedmiotu
obligatoryjny
Język
wykładowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: : dr Anna Majer, dr Anna Nawrocka
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:
Posiadanie statusu studenta II roku studiów drugiego stopnia.
Cele przedmiotu:
C 1 - Zapoznanie studentów z przedmiotem i podstawową wiedzą z zakresu socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych związanych z kategorią
czasu wolnego.
C 2 -Zapoznaniu studentów z podstawowymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach społecznych.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Zna historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania będące podstawą dla kształtowania się kategorii czasu
wolnego.
K_W05
M2_W04
W2
Wymienia różne rodzajach więzi społecznych i omawia występujące między nimi prawidłowości.
K_W06
S2A_ W04
UMIEJĘTNOŚCI
U1
U2
Wyraża własną opinię popartą argumentacją w kwestii wpływu mediów i kultury konsumpcyjnej na
współczesnego człowieka.
K_U17
S2A_U03
Konstruuje podstawowe narzędzia wykorzystywane w badaniach społecznych –kwestionariusze ankiety.
K_U08,
K_U12,
K_U18
S2A_U08, M2_U08,
M2_U06, M2_U13,
M2_U14, S2A_U08,
S2A_U09, S2A_U10
Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne, również liderskie role.
K_K07,
K_K09
M2_K04, M2_K06,
S2A_K02, S2A_K03 ,
S2A_K02
KOMPETENCJE
K1
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1 – Egzamin- pisemna odpowiedź na postawione pytania (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
W2 – Egzamin- pisemna odpowiedź na postawione pytania (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
U1 – Analiza wypowiedzi ustnych/pisemnych studentów. (Ocena eksperta)
U2 – Analiza i ocena konstruowanych narzędzi (Ocena eksperta)
K1 –Obserwacja aktywności i zaangażowania studentów.(Ocena eksperta)
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Formy: wykłady, ćwiczenia audytoryjne.
Metody:
Wykład z elementami konwersatorium (prezentacja multimedialna).
Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, analiza mediów z dyskusją, praca w grupach, dyskusja.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Cele i funkcje socjologii, wyobraźnia socjologiczna.(1h/0,5h)
2. Socjologia czasu wolnego jedną z socjologicznych subdyscyplin - charakterystyka.(1h/0,5h)
3. Czas wolny - definiowanie oraz historyczna i społeczno – kulturowa zmienność.(1h/1h)
4. Socjalizacja a czas wolny. (1h/1h)
5. Współczesne zjawiska powiązane z czasem wolnym – globalizacja, kultura masowa/popularna, kultura konsumpcyjna, sport, turystyka(4h/2h)
6. Podstawy i formy organizacji życia społecznego - wielkie i małe struktury społeczne. (2h/1h)
7. Typy społeczeństw, typy grup społecznych. (2h/1h)
8. Więź społeczna.(1h/1h)
9. Ciało człowieka w perspektywie socjologicznej (2h/1h)
Ćwiczenia:
1. Człowiek istotą społeczną.(1h/1h)
2. Czas wolny w badaniach socjologicznych (2h/1h)
3. Wzory spędzania czasu wolnego – dawniej i dziś.(2h/1h)
4. Socjologiczna analiza oferty mediów wykorzystywanej podczas spędzania czasu wolnego – filmów, czasopism, programów, itp. (5h/2h)
5. Socjalizacyjny potencjał czasu wolnego – analiza wybranych aktywności wolnoczasowych (2h/1h)
6. Zasady konstruowania narzędzi do badań socjologicznych czasu wolnego (ankiet).(3h/2h)
Forma zaliczenia:
egzamin
Literatura:
Podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dziubiński Z., Krawczyk Z. (red.) 2011. Socjologia kultury fizycznej. Wydawnictwo Dydaktyczne, Warszawa.
Milian L. 2010. Socjologia czasu wolnego. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
Mroczkowska D. 2011. Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. DIFIN, Warszawa.
Szacka B. 2008. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna naukowa, Warszawa.
Sztompka P. 2012. Socjologia. Znak, Warszawa.
Winiarski R.(red.), 2011. Rekreacja i czas wolny. ŁOŚGRAF, Warszawa.
Uzupełniająca:
1. Giddens A., 2004 i nowsze. Socjologia. PWN, Warszawa.
2. Gruszczyński L.2001. Kwestionariusze w socjologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Opracował(a): dr Anna Majer
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
15 godz.
20 godz.
15godz.
25 godz.
1 godz.
10 godz.
25godz.
8 godz.
32 godz.
1 godz.
76 godz.
76 godz.
3 ECTS
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards