Socjologia czasu wolnego 14

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Jednostka organizacyjna:
Kierunek:
Turystyka i rekreacja
II stopień
Kod przedmiotu:
profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów i profil
TR-M-8
Socjologia czasu wolnego
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Rok
Stacjonarne
II
Semestr
3
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
15
15
Punkty
ECTS
4
Typ
przedmiotu
obligatoryjny
Język
wykładowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: : dr Jakub Godziniec, mgr Anna Majer
e-mail: [email protected]; [email protected]
Wymagania wstępne:
Wiedza z przedmiotów: Historia kultury, Regiony turystyczne
Cele przedmiotu:
C 1 Zapoznanie studentów z przedmiotem i podstawową wiedzą z zakresu socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych związanych z kategorią
czasu wolnego.
C 2 Zapoznaniu studentów z podstawowymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach społecznych.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Omawia historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania będące podstawą dla kształtowania się kategorii
czasu wolnego.
K_W05
M2_W04
W2
Wymienia różne rodzajach więzi społecznych i omawia występujące między nimi prawidłowości.
K_W06
S2A_ W04
UMIEJĘTNOŚCI
U1
U2
Wyraża własną opinię popartą argumentacją w kwestii wpływu mediów i kultury konsumpcyjnej na życie i
budżet czasu współczesnego człowieka.
K_U17
S2A_U03
Konstruuje podstawowe narzędzia wykorzystywane w badaniach społecznych –kwestionariusze ankiety.
K_U08,
K_U12,
K_U18
S2A_U08, M2_U08,
M2_U06, M2_U13,
M2_U14, S2A_U08,
S2A_U09, S2A_U10
Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne, również liderskie role.
K_K07,
K_K09
M2_K04, M2_K06,
S2A_K02, S2A_K03 ,
S2A_K02
KOMPETENCJE
K1
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1 – Kolokwium – pisemna odpowiedź na postawione pytania (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb)
W2 – Kolokwium - pisemna odpowiedź na postawione pytania (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb)
U1 – Analiza wypowiedzi ustnych studentów (Ocena eksperta)
U2 – Analiza i ocena konstruowanych narzędzi (Ocena eksperta)
K1 –Obserwacja aktywności i zaangażowania studentów (Ocena eksperta)
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Formy:
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne.
Metody:
Wykład z elementami konwersatorium (prezentacja multimedialna).
Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów (projekt badawczy, praktyczny), praca w grupach, dyskusja.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Cele i funkcje socjologii, w tym socjologii czasu wolnego.
2. Czas w społeczeństwie.
3. Podstawy i formy organizacji życia społecznego - wielkie i małe struktury społeczne.
4. Typy społeczeństw, typy grup społecznych.
5. Więź społeczna.
6. Zmiany społeczno-kulturowe a czas wolny.
7. Globalizacja a czas wolny.
8. Czas wolny i jego wybrane treści w kulturze współczesnej – turystyka, zabawa.
9. Innowacyjność w społeczeństwie.
Ćwiczenia:
1. Socjologia czasu wolnego –charakterystyka subdyscypliny.
2. Podstawowe metody badań społecznych – zasady konstruowania narzędzi do badań socjologicznych.
3. Definiowanie czasu wolnego.
4. Czas wolny jako kategoria historyczna.
5. Czas wolny jako kategoria społeczna i kulturowa.
6. Wzory spędzania czasu wolnego.
7. Socjalizacja a czas wolny.
8. Kultura masowa i sport we współczesnym świecie.
9. Czas wolny a ciało człowieka w kulturze konsumpcyjnej.
Forma zaliczenia:
Literatura:
Zaliczenie na ocenę
Podstawowa:
Dziubiński Z., Krawczyk Z. (red.). 2011. Socjologia kultury fizycznej. Wydawnictwo Dydaktyczne, Warszawa.
Milian L. 2010. Socjologia czasu wolnego. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
Mroczkowska D. 2011. Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. DIFIN, Warszawa.
Szacka B. 2008. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna naukowa, Warszawa.
Sztompka P. 2004. Socjologia. Znak, Warszawa.
Winiarski R.(red.). 2011. Rekreacja i czas wolny. ŁOŚGRAF, Warszawa.
Uzupełniająca:
Giddens A. 2004. Socjologia. PWN, Warszawa.
Gruszczyński L. 2001. Kwestionariusze w socjologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Przygotowanie do zaliczenia
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Studia
niestacjonarne
15 godz.
15 godz.
15 godz.
30 godz.
5 godz.
15 godz.
95 godz.
4 ECTS
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards