Załącznik Nr 1

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 (cykl kształcenia 2015/2016-2016/2017)
Jednostka organizacyjna:
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Kierunek:
Rodzaj studiów i profil
II stopień profil
ogólnoakademicki
Kod przedmiotu:
stacjonarne/ niestacjonarne
TR-M-44
Dylematy moralne współczesnego człowieka
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Turystyka i rekreacja
Rok
II
Semestr
3
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
15/9
Punkty
ECTS
1
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
obowiązkowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Monika Żmudzka-Brodnicka
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:
Brak
Cele przedmiotu:
C1 student ma świadomość i rozpoznaje zagrożenia moralne występujące w otaczającym go świecie, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w turystyce i
rekreacji
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
Efekty
W1
WIEDZA
kierunkowe
Student rozpoznaje podstawowe czynniki cywilizacyjne mające wpływ na styl życia i postępowanie współczesnego
K_W05
człowieka w odniesieniu do siebie i innych osób, zna ich zagrożenia i skutki
Efekty obszarowe
M2_W04
W2
Rozumie wpływ turystyki i rekreacji oraz sportu i zagrożeń, które w nich występują na funkcjonowanie
społeczeństw i człowieka w społeczeństwie.
K_W16
W3
Zna i rozumie przemiany w postrzeganiu relacji człowiek – przyroda, rozumie współczesne zagrożenia
dla przyrody związane z ekspansywnym stosunkiem człowieka
K_W10
P2A_W01
P2A_W04
S2A_W03
M2_W06
M2_W08
S2A_W03
S2A_W05
P2A_W04
UMIEJĘTNOŚCI
U1
U2
K1
K2
Rozpoznaje i krytycznie analizuje przemiany zachodzące we współczesnym świecie społeczno-kulturowym
Potrafi wyrazić własną opinię w ważnych sprawach społecznych związanych z turystyką i rekreacją ze
zrozumieniem złożoności problemu, z poszanowaniem odmiennych opinii i punktów widzenia, z
odpowiedzialnością za swoje słowa
KOMPETENCJE
Rozumie znaczenie i wagę zasad moralnych funkcjonujących w społeczeństwie i norm etycznych właściwych w
działalności sportowej i turystycznej
Jest wrażliwy na problemy etyczne, z którymi się styka, rozumie ich złożoność, jest odpowiedzialny za swoje
działanie.
K_U16
H2A_U05
K_U17
S2A_U03
K_K06
K_K07
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1, W2, W3 – test wyboru i z pytaniami otwartymi
U1, U2, K1, K2 – analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków oraz dyskusja moderowana

Metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
- egzamin pisemny: testowy oraz z pytaniami otwartymi:
dostateczny – 60% (możliwych do zdobycia punktów), dostateczny plus – 61 - 70 %, dobry – 71-80 %, dobry plus – 81-95%, bardzo dobry – powyżej 96 %.
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
M2_K08
S2A_K04
M2_K04
M3_K06
S2A_K02
S2A_K03
FORMY:
- ćwiczenia.
METODY:
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków i dyskusja moderowana.
Treści kształcenia:
Ćwiczenia:
1. Związek etyki z szczęściem – szczęście jako podstawa systemów i nurtów etycznych w cywilizacji Zachodu. Szczęście a odpowiedzialność (1 godzina)
2. Poszanowanie przyrody a jej opanowywanie (czy wykorzystanie dóbr przyrody może być etyczne) (2 godziny)
3. Etyczna hodowla i ubój zwierząt (dylematy moralne związane z ubojem rytualnym) (1 godzina)
4. Zwierzęta służące przyjemności człowieka (zoo, cyrk, domowa klatka) (1 godzina)
5. Turystyka medyczna a współczesny kult pięknego ciała (2 godziny)
6. Turystyka w świetle eutanazji – wyjazdy po „dobrą” śmierć (2 godziny)
7. Problem ksenofobii – w turystyce i sporcie (podróże w świetle odmienności kulturowej) (2 godziny)
8. Fair play – norma moralna ważna nie tylko w sporcie (1 godzina)
9. Rywalizacja dopingowa między krajami (1 godzina)
10. Upolitycznienie sportu – rola sportu w przemianach geopolitycznych (1 godzina)
11. Turystyka olimpijska a problemy z prawami człowieka w krajach-organizatorach (Berlin 1936, Pekin 2008, Sochi 2014) (1 godzina)
Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną
Literatura:
Podstawowa:
MacIntyre A., Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, Warszawa 2000.
Zieliński W., Status etyki w kulturze ponowoczesnej, Toruń 2001.
Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne, Kraków 2008.
Kopania J., Etyczny wymiar cielesności, Kraków 2002.
Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1998.
Przyłuska-Fiszer A., Etyczne aspekty sportu, Warszawa 1993.
Tomczak M., Patologie współczesnego sportu, Poznań 2012.
Uzupełniająca:
Podrez E., W kręgu dobra i zła. Zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 1998.
Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996.
Etyka wobec współczesnych dylematów, red. K. Kalka, A. Papuziński, Bydgoszcz 2006.
Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
Przewodnik po etyce, red. P. Singer, przeł. W. J. Bober, Warszawa 2002.
Ossowska M., Motywy postępowania. Z zagadnień moralności, Warszawa 2002.
Kowalczyk S., Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009.
Kowalczyk S., Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2010.
Lipiec J., Pożegnanie z Olimpią, Kraków 2007.
Lipiec J., Kalokagatia. Szkice z filozofii sportu, Warszawa 1988.
Dodatkowo: teksty źródłowe dostarczone przez prowadzącego na ćwiczeniach
Bilans punktów ECTS (1 pkt. ECTS – 25-30 godz. pracy studenta)
Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
15 godz.
9 godz.
7 godz.
7 godz.
1 godz.
1 godz.
Aktywność
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Przygotowanie do zaliczenia
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
7 godz.
8 godz.
30
25
1 ECTS
Pieczątka Kierownika Zakładu zatwierdzającego Kartę przedmiotu …………………………………………………. Data zatwierdzenia:…………………………………..
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards