Marketing i strategia marketingowa

advertisement
Marketing i strategia marketingowa1.1. POJĘCIE I GENEZA
MARKETINGUMarketing jest nie tylko określoną kategorią, ale także koncepcją
traktowania problemów i zjawisk rynkowych. Obejmuje czynności rynkowe z
wyjątkiem czynności fizycznych związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub
usługi. Można powiedzieć też, iż jest to proces społeczno-gospodarczy, którego
celem jest poznanie przyszłego popytu i zaspokojenie popytu przez kreowanie
podaży, przekazywanie informacji, dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednich
miejscach i czasie. Oprócz czynności handlowych (sprzedaż, kupno,
magazynowanie) w zakres tego pojęcia wchodzą wszelkie działania i decyzje
zarówno kupujących jak i sprzedających. Przedmiotem zainteresowania działalności
marketingowej są też problemy kreowania podaży towarów i usług. Marketing jest
szerszym pojęciem od handlu, rynku czy obrotu towarowego. Pojęcie marketingu w
sensie instytucjonalnym nie ogranicza się wyłącznie do instytucji bezpośrednio
zaangażowanych w proces wymiany. Obejmuje wszystkie instytucje lub osoby, które
ułatwiają prowadzenie działalności na rynku np.: instytucje finansowe, agencje
analizy badań rynku, agencje reklamowe. Instytucje te nie występują w roli ani
sprzedawców ani nabywców określonej transakcji. Marketing nie obejmuje aspektów
technicznych i technologicznych produkcji.Istotą filozofii marketingowej jest
stworzenie określonego zespołu użyteczności, inaczej korzyści dostarczonych
klientowi w postaci:* formy - dotyczy cech fizycznych produktu, technologii,
opakowania i formy produktu,* czasu i miejsca - dotyczy dystrybucji tzn. szerokiej
dostępności produktu,* posiadania - dotyczy formy zapłaty za produkt np.: raty,
gotówka, karty kredytowe, czeki.Można powiedzieć, że marketing obejmuje szeroką
gamę czynności rynkowych za wyjątkiem czynności związanych z przekształceniem
dóbr w produkty lub usługi. Wszelkie działania marketingowe koncentrują się wokół
rynku. Proces marketingowy zaczyna się od rynku tzn. od uznania nabywców i
kończy się na rynku, gdzie dochodzi do realizacji dóbr i usług.Pewne elementy
marketingu pojawiły się tak dawno jak datuje się działalność handlową człowieka. W
USA początki marketingu sięgają lat 1901 - 1905, pierwsza praca naukowa pt.:
"Marketing" ukazała się w 1911, a jej autorem był Amerykanin R.S. Buttler. Pierwszy
wykład, który odbył się na Uniwersytecie Pensylwania w roku 1910 poświęcony był
marketingowi produktu. Pierwszy dom towarowy zorientowany marketingowo tzn.
zorientowany na klienta powstał w pierwszej połowie XVII wieku (1660 rok) w Tokio.
Natomiast za pierwszego filozofa marketingu uważa się McCormic?a, który stworzył
pierwsze zasady motywacji nabywców tzn. wprowadził system kredytowania, a także
stosował promocję swoich produktów, usługi posprzedażne i wykorzystywał kanały
redystrybucji.Właściwy rozwój marketingu i nauki o nim datuje się na lata powojenne
II wojny światowej w krajach kapitalistycznych. Za twórcę pierwszej definicji
marketingu uważa się dwóch amerykańskich uczonych tj. R.S. Buttlera i A.H.
Shawa.Według Buttlera marketing jest to kombinacja czynności, które należy brać
pod uwagę przy podejmowaniu czynności o charakterze sprzedaży lub działalności
mającej na celu popieranie sprzedaży. Miały to być wszelkie działania o charakterze
planowym, których celem było kierowanie działalnością handlową. Działalność ta
opierała się na powiązaniu wielu czynników, które powinny być brane pod uwagę
przez przedsiębiorcę.Do czynników tych zaliczył: towary, rynki, osoby i metody
zdobywania rynku.Natomiast Shaw określił marketing jako czynniki w ruchu. Do
czynników tych zaliczył: produkcję, dystrybucję, czynności pomocnicze i
administracyjne1.W jednej z prac amerykańskich z lat 70. XX w. mówiono, że
marketing to proces gospodarczy, za pomocą którego dostosowuje się produkty do
potrzeb rynku i przenosi się prawo własności z jednego na innego uczestnika
rynku.Najwybitniejszym światowym autorytetem w dziedzinie marketingu jest Ph.
Kotler. Jest on znanym praktykiem i uczonym amerykańskim i nazywanym "ojcem
marketingu". Definiuje on marketing w następujący sposób: "Marketing jest procesem
społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to,
potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę
posiadających wartość produktów".Ta definicja marketingu opiera się na
następujących podstawowych pojęciach; potrzeby, pragnienia i popyt, produkty,
wartość, cena i zadowolenie, wymiana, transakcje i związki, rynki oraz marketing i
uczestnicy rynku2.Również marketing to dostarczenie właściwych towarów i usług
właściwym ludziom we właściwych miejscach, o właściwym czasie, po właściwej
cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji.Marketing jest
procesem, dzięki któremu organizacja jest powiązana z rynkiemw sposób twórczy,
produktywny i zyskowny.Na koniec warto dodać, że marketing określa się jako
pewien nowy styl myślenia o sposobach nawiązania stosunków ekonomicznych
między przedsiębiorstwem, a docelowym klientem przynoszącym korzyści firmie.
Głównym celem marketingu jest wskazanie przedsiębiorstwu, co powinno
produkować. Marketing zaczyna się na długo przed pojawieniem się na rynku towaru
i kończy się wraz z jego kupnem.1.2. MARKETING TRADYCYJNY I
WSPÓŁCZESNYMarketing jest określoną koncepcją kierowania rynkiem. Ogólnie
można powiedzieć, że koncepcja ta dostosowuje działalność producenta do
nabywców. Chodzi tu o potrzeby bieżące jak i potrzeby przyszłe. Położenie nacisku
na potrzeby, przyszłe ma wielorakie uzasadnienie, bo w porę można dostosować
podaż do popytu. Przedsiębiorca powinien dążyć do przewidywania i interpretacji
potrzeb, aby oczywiście je zaspokajać. Taka orientacja producenta jest najbardziej
racjonalnym postępowaniem z punktu widzenia firmy, ponieważ zapobiega to
marnotrawieniu środków pieniężnych, ludzkich i materiałowych.Koncepcja tradycyjna
marketingu kładzie nacisk na fizyczne i produkcyjne aspekty powstawania produktu,
jak również na finansowe zagadnienia związane z produkcją. Przy takim podejściu
rola marketingu sprowadza się do tradycyjnej sprzedaży produkcji. Było to
charakterystyczne dla producentów kapitalistycznych do połowy lat 50. XX w.
Koncepcja ta wiąże się z rynkiem nie w pełni nasyconym, czyli następuje zjawisko
łatwości sprzedaży towarów i usług. Przy tej koncepcji rynek jest punktem
docelowym, jednak jest traktowany w sposób techniczny tzn. jako miejsce
dokonywania sprzedaży bądź kupna. Samą koncepcję produktu tworzy się bez
poznania potrzeb rynku, a często całkowicie w oderwaniu od rynku i potrzeb klienta.
Działania pobudzające typu reklama, promocja są traktowane w sposób
instrumentalny i uważa się, że ma to tylko dopomóc w upłynnianiu tych produktów.
Natomiast podstawową sferą zainteresowania przedsiębiorstwa jest produkcja i
problemy związane z technologią wytwarzania produktów. Inne działania są
drugoplanowe, a transakcje dokonywane są jak gdyby w izolacji od
nabywcy.Koncepcja współczesna marketingu wymaga zmian w działalności całej
firmyi w filozofii działania przedsiębiorstwa. Podstawowy punkt ciężkości spoczywa
na rynku, czyli badaniu potrzeb i preferencji nabywców.Reklama odgrywa bardzo
ważną rolę w sprzedaży. Przedsiębiorstwo utrzymuje swoje efekty końcowe, którymi
jest zysk i zadowolenie nabywców poprzez zintegrowane działania marketingowe. Do
zintegrowanych działań marketingowych zalicza się:* dostarczenie odpowiedniego
produktu wraz z odpowiednią ceną,* przekazanie nabywcom odpowiednich
informacji,* odpowiednią organizację lokowania produktów na rynku.Zazwyczaj
przedsiębiorstwo powinno zareagować na życzenia klientów poprzez danie im tego,
czego pragną, czego sądzą, że potrzebują lub czego faktycznie potrzebują. Każdy z
tych szczebli wymaga coraz dokładniejszego sondażu, lecz w efekcie końcowym
klienci będą bardziej usatysfakcjonowani. Natomiast firma osiągnie zysk, a za tym
również satysfakcję. Kluczem do profesjonalnego marketingu jest zaspokojenie
realnych potrzeb klienteli lepiej niż potrafi to jakikolwiek konkurent.31.3. MARKETING
JAKO NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCYDla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej
określonym kapitałemi odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede
wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka działania. Czas wielkiej improwizacji w
biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno minął.Również w Polsce, w
miarę stabilizacji rynku i postępów w porządkowaniu zarządzania
przedsiębiorstwami, praktyczne, a nie tylko propagandowe znaczenie marketingu
szybko rośnie. W tych warunkach może nie tylko zmniejszyć ryzyko porażki, ale
realizowany w sposób fachowy i z talentem może przyczynić się do osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i szansy na sukces rynkowy.Marketing
narzuca określoną dyscyplinę myślenia i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
Pozwala właściwie zidentyfikować i kształtować rolę przedsiębiorstwa na rynku.
Reguły marketingowe zmuszają do myślenia przed działaniem, z kolei zasada
operowania spójnym zestawem instrumentów marketingowych - do działania w
sposób skoordynowany, przy zastosowaniu wszystkich niezbędnych w konkretnej
sytuacji środków. Marketing jest tym kosztowniejszy, im więcej pochłania informacji
(badania marketingowe) oraz im bogatsze środki oddziaływania chce się lub musi się
zastosować (jakość i zróżnicowanie produktów, instrumenty cenowe, promocja
itp.)4Bardzo często wysokie koszty marketingu, a konkretnie reklamy są krytykowane
przez konsumentów, ponieważ to oni pokrywają znaczącą część kosztów
związanych z wytworzeniem i sprzedażą produktów. Relacje te przedsiębiorca
powinien brać pod uwagę jako jeden z czynników kształtujących wizerunek firmy i jej
produktów. O nakładach na marketing powinny decydować wyniki rachunku
ekonomicznego, pozwalające ocenić wartość uzyskanych efektów w stosunku do
poniesionych nakładów.Proces przetwarzania zasobów w ofertę rynkową wymaga
realizacji wielu funkcji składających się na współzależny system. Podział uprawnień
decyzyjnych w związku z ich realizacją może mieć bardzo zróżnicowany charakter.
Na przykład w małym przedsiębiorstwie wszystkie decyzje odnośnie przedstawionych
funkcji może podejmować właściciel. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach
zarządzanie poszczególnymi funkcjami powierzane jest specjalistom tworzącym
zarząd. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej jest
sprawą bardzo skomplikowaną. Dotyczy ona zarówno planowania, organizowania,
kierowania i koordynowania działań oraz kontrolowania wszystkich przedsięwzięć w
celu uzyskania określonych zysków. Działalność firmy musi odpowiadać na jakąś
potrzebę, którą klient może zaspokoić, płacąc za dany produkt cenę, określającą jego
wartość rynkową. Zatem można stwierdzić, że marketing jest dla firmy nie tylko
procesem poznania potrzeb konsumenta i ich zaspokajania, lecz także kreowania
potrzeb konsumenta. Pozwala to zrozumieć przyczynę posługiwania się
marketingiem jako metodą zarządzania zarówno przez firmy produkcyjne, usługowe i
handlowe, jak i przez banki czy instytucje non-profit czyli instytucje nie nastawione na
zysk5.1.4. STRATEGIA MARKETINGOWAPojęcie strategii marketingowej pojawiło
się w literaturze w połowie lat 60. XX w. i stanowi efekt poszukiwań nowych metod
zarządzania przedsiębiorstwami. Zarówno pojęcie strategii, jak też istota strategii
marketingowej definiowana jest w różny sposób. Najczęściej jako:* wybór celów,
rodzaj polityki, które w określonym czasie przyszłym nadają kierunek marketingowym
działaniom przedsiębiorstwa,* plan marketingowy, niezbędny przede wszystkim do
racjonalnego wykorzystania działania na rynku,* strategie rynkowe całego
przedsiębiorstwa, będącego wyrazem orientacji przyjętej przez kierownictwo
firmy,system podstawowych średnio- i długookresowych zasad i reguł działania
wyznaczających ramy aktywności rynkowej przedsiębiorstwa.W sensie ogólnym
strategia marketingowa oznacza wybór celów realizowanych przez przedsiębiorstwo
na rynku w warunkach konkurencji oraz dostosowywanie się do zmian w otoczeniu i
wpływanie na rynek dla osiągnięcia na sukcesu. Strategia marketingowa ma
charakter funkcjonalny - podstawowy problem sprowadza się do tego, co i jak należy
robić w sferze obsługi rynku, by przy uwzględnieniu danych warunków osiągnąć
maksymalne zadowolenie klienta. Formułowanie strategii marketingowej jest
procesem decyzyjnym, polegającym na ustaleniu kluczowych problemów i wyborze
optymalnych rozwiązań z punktu widzenia założonych celówi warunków ich
realizacji.Wyróżnienie strategii marketingowych spośród całokształtu strategii
przedsiębiorstwa jest zabiegiem ważnym i niezwykle trudnym. Jest to ważne dlatego,
że problemy strategiczne różnią się w zależności od szczebla zarządzania
przedsiębiorstwem i przedmiotowego zakresu działalności gospodarczej, dla którego
są formułowane strategie. Jest to trudne ze względu na wzajemne uwarunkowania i
przenikanie się problemów strategicznych w całej strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa. Aby zrozumieć koncepcje planowania strategicznego należy
pamiętać o cechach charakterystycznych struktury nowoczesnych
przedsiębiorstw.Większość z nich składa się z czterech szczebli organizacyjnych:
szczebla korporacji (całego przedsiębiorstwa - corporate level), szczebla działu
(division level), szczebla biznesu (rodzaju działalności - business level) i szczebla
produktu (product level)6. Zarząd przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest za
opracowanie planu strategicznego przedsiębiorstwa, wskazującego drogę do
przyszłych sukcesów.Na strukturę strategii przedsiębiorstwa składają się trzy
hierarchicznie uporządkowane elementy. Są to:* globalna strategia
przedsiębiorstwa,* strategie poszczególnych obszarów działalności; strategicznych
jednostek gospodarczych (SJG),* strategie funkcjonalne7.Globalna strategia
przedsiębiorstwa polega przede wszystkim na wyborze działalności gospodarczej, w
których przedsiębiorstwo chce uczestniczyć oraz ustaleniu tych, którymi nie jest
zainteresowana. Poza tym polega również na pozyskaniu zasobów i decyzji o ich
alokacji do poszczególnych działów oraz decyzji podjęcia lub zakończenia
określonego rodzaju działalności (biznesu). Do głównych obszarów decyzyjnych
należą: polityka finansowa, sprawy organizacji, dywersyfikacji działalności jak
również problem technologii.Działy przedsiębiorstwa opracowują "plany działu", w
których ustala się podział funduszy na poszczególne jednostki biznesu funkcjonujące
w ramach działu. Z kolei poszczególne jednostki biznesu opracowują strategiczny
plan jednostki biznesu, którego realizacja zapewnić ma osiągnięcie zadowalającego
poziomu rentowności. Zatem można mówić o strategii strategicznych jednostek
gospodarczych (SJG), która polega na określeniu zakresu danego obszaru
działalności gospodarczej, wyborze rodzaju pożądanej przewagi konkurencyjnej, jak
również określeniu działania w danej branży lub w danym segmencie rynku. Strategie
te są stosowane w sposób samodzielny i spójny ze względu na bardzo jasne
ustalenia, że dany obszar działalności polega na sprzedaży konkretnych produktów
wyraźnie określonym segmentom rynku oraz w sytuacji dokładnie znanej konkurencji.
Do głównych obszarów decyzyjnych należą: projektowanie systemu produkcyjnego,
polityka asortymentu, rozwój rynku jak również polityka dystrybucji.Strategie
funkcjonalne polegają głównie na określeniu w jaki sposób dana funkcja np.:
marketing ma sprzyjać uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, a dokładnie na ustaleniu
zasad realizacji tej funkcji, jak również integracji i kooperacji danej funkcji z innymi
funkcjami.Przedstawiona powyżej dekompozycja strategii przedsiębiorstwa może być
pomocną bazą dla wyróżnienia strategii marketingowych. Przy tradycyjnym
rozumieniu marketingu jako funkcji przedsiębiorstwa można powiedzieć, że w takim
przypadku strategia marketingowa należy do klasy strategii funkcjonalnych. Łatwo
zauważyć, również zgodność charakteru strategii marketingowych ze strategią
strategicznych jednostek gospodarczych (SJG). Tak, więc można rozumieć, że
strategie marketingowe należą do dwóch klas strategii przedsiębiorstwa. Jednakże
należy dodać, że strategia globalna i strategie marketingowe są ściśle ze sobą
związane. Zatem można przyjąć, że strategia marketingowa jest strategią
funkcjonalną związaną z działaniami marketingowymi firmy i stanowi wyraz jej misji w
zachowaniu na rynku.Tworząc strategie firmy, należy mieć na uwadze, iż:* stanowi
ona plan działania, integruje wszystkie działania w spójną całość,* formułuje główne
cele i politykę działania,* określa alokację zasobów,* opiera się na atutach i
słabościach firmy,* określa zewnętrzne szanse i zagrożenia z otoczenia firmy8.1.5.
FAZY TWORZENIA STRATEGII MARKETINGOWEJMisja przedsiębiorstwa jest to
najbardziej ogólny cel przedsiębiorstwa mówi się więc, że jest to swego rodzaju
filozofia, która określa jakie cele firma chce osiągnąć. Jest to idea przewodnia, motto
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Według Petera Druckera jest to moment, aby
zadać sobie kilka fundamentalnych pytań; Czym jest biznes?, Kto jest naszym
klientem?, Co stanowi wartość dla klienta?, Czym będzie nasz biznes w przyszłości?,
Czym powinien być nasz biznes?. Te z pozoru proste brzmiące pytania są jednymi z
najtrudniejszych, na jakie przedsiębiorstwo będzie kiedykolwiek musiało
odpowiedzieć. Dobrze sformułowana misja charakteryzuje się kilkoma cechami.
Powinna koncentrować się raczej na ograniczonej liczbie celów. Deklaracja misji
powinna określać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Firma może posiadać
następujące przewagi nad konkurencją: cenową, jakościową, obsługową, itp.Również
deklaracja misji przedsiębiorstwa powinna podkreślać najważniejsze zasady, którymi
przedsiębiorstwo chce się kierować. Zasady te określają reguły kontaktów z
klientami, dostawcami, dystrybutorami, kontrahentami i innymi ważnymi grupami.
Powinna nakreślać wizję przyszłości i kierunki działania na najbliższe dziesięć,
dwadzieścia lat.Podstawowymi przesłankami wyboru i formułowania strategii
marketingowej są wyniki wszechstronnej analizy otoczenia. Jest to systematyczny
przegląd tego co się dzieje wokół firmy na rynku, obserwacja otoczenia, diagnoza i
prognozowanie wszystkich aspektów, które mogą wpłynąć na firmę. W literaturze
często dzieli się omawiane uwarunkowania działalności firmy na makro i
mikrootoczenie.9Analiza mikroekonomiczna przedstawia podstawowe dane
dotyczące rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji. Przedstawia również potrzeby
klientów, ich preferencje oraz dynamiki zachowań na rynku. W tej części analizy
określa się głównych konkurentów, ich udziały w rynku, jakość produktów oraz inne
cechy, które są istotne dla zrozumienia ich celów i zachowań na rynku. Jak również
obejmuje dane dotyczące sprzedaży, cen liczby sprzedanych produktów w
poszczególnych kanałach dystrybucji.Analiza makroekonomiczna opisuje szeroko
rozumiane trendy w makrośrodowisku, które mają znaczenie dla przyszłości
produktu. Oto one:* demograficzne - np.: gęstość zaludnienia, liczebność
poszczególnych grup ludzi, dochody, wykształcenie, zawód;* ekonomiczne - np.:
stopa procentowa, inflacja, koniunktura gospodarcza, podatki, cła;* polityczno prawne - np.: polityka podatkowa, koncepcje na działalność, regulowania prawne co
wiz, wymienialność walut, stabilność polityczna;* społeczno - kulturowe - np.: kultura,
tradycja, styl życia w danym kraju, tendencje mody, religie;* technologiczne - np.:
odnoszą się do zmiany technologii (nowinki, patenty);* naturalne - np.: klimat,
zagrożenie, kataklizmy, złoża.Kolejnym bardzo ważnym etapem jest analiza SWOT.
Jest ona użytecznym narzędziem badania ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Nazwa
pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę
przedmiotu analizy - mocne i słabe strony przedsiębiorstwa (Strenghts and
Weaknesses) oraz możliwościi zagrożenia (Opportunities and Threats).10Słabe
strony to niedomagania, które przeszkadzają w rozwoju i są konsekwencją
ograniczeń w zasobach materialnych przedsiębiorstwa oraz niedostatecznych
umiejętnościach czyli te wszystkie aspekty funkcjonowania, które ograniczają
sprawność i mogą blokować rozwój firmy. Natomiast mocne strony to specjalne
walory firmy rozróżniające ją od rywali w tym samym sektorze i regionie. Mocne i
słabe strony odnoszone są do przedsiębiorstwa i jego produktów. Nie mogą być one
analizowane w sposób wyizolowany, lecz muszą być rozpatrywane na tle
konkurentów. W takim ujęciu istotą analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa
jest określenie jego pozycji konkurencyjnej na rynku.Natomiast możliwości są to takie
obszary potrzeb, aspekty rynku na którym przedsiębiorstwo może funkcjonować z
zyskiem. Tendencje i zjawiska w otoczeniu przedsiębiorstwa, które odpowiednio
wykorzystane mogą stać się bodźcem rozwojowym i osłabić istniejące
zagrożenia.Zagrożenia to płynące z otoczenia wyzwanie powstałe w związkuz
niekorzystnym trendem lub rozwojem wypadków w otoczeniu, które doprowadziłoby
w przypadku braku odpowiedniej akcji marketingowej do spadku wielkości sprzedażyi
zysku. Ogólnie zagrożenia są to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są
postrzegane przez firmę jako bariery, utrudnienia i dodatkowe koszty działania.
Zatem możliwościi zagrożenia przedsiębiorstwa są odnoszone najczęściej do
czynników zewnętrznych, nad którymi nie ma kontroli.Czynniki te stanowią zazwyczaj
o istocie atrakcyjności rynku, na którym przedsiębiorstwo działa lub zamierza
działać.Analiza SWOT sprowadza się do 3 kroków:1. Identyfikacji i analizy mocnych i
słabych stron,2. Identyfikacji i analizy szans i zagrożeń,3. Oceny sytuacji i wyboru
strategii rozwoju.Dobrze przeprowadzona analiza SWOT zmniejsza ryzyko działania
firmy, zapewniając jej jednocześnie najbardziej optymalny z wielu punktów widzenia
kierunek rozwoju. Pozwala na koncentrację unikalnej strategii dopasowanej do
analizy otoczenia i specyficznych zasobów, którymi dysponuje firma, na
wykorzystaniu jej możliwości, określenie kim jest, do czego zmierza oraz jakimi
zasobami dysponuje.Wyniki analizy SWOT pozwalają przejść do kolejnego etapu w
procesie tworzenia strategii, tj. określenie celów strategicznych.Cele te wyrażają
dążenie przedsiębiorstwa, czyli to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć, działając w
danym otoczeniu rynkowym. Cele te muszą być określone co do istoty (co ma być
osiągnięte oraz ile z tego należy osiągnąć), co do czasu (kiedy to ma być
zrealizowane) oraz miejsca (gdzie lub z czego należy to uzyskać).Zostają one
określone na przykład w postaci:* ogólnej wartości sprzedaży,* dynamiki i struktury
sprzedaży,* udziału w rynku,* wejścia na rynek, poprzez wprowadzenie nowych
produktów na rynek albo poprzez rozszerzenie dotychczasowego zasięgu działania,*
zyskowności, tj. wzrostu kapitału dla przedsiębiorstwa w postaci marży, zysku,*
maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.Obok celów o charakterze
ekonomicznym przyjmuje się cele określane mianem psychograficznych, zmierzające
do kształtowania zachowań i postaw potencjalnych klientów. Są one formułowane
jako:* podnoszenie poziomu poinformowania nabywców o działalności firmy i jej
produktach,* zwiększenie skuteczności przekazywania informacji,* umacnianie lub
zmiana dotychczasowego wizerunku firmy.Z reguły firma przyjmuje kilka celów, przy
czym jeden z nich pełni rolę podstawowego. Ten cel powinien być przede wszystkim
realny, a więc możliwy do osiągnięcia w danym warunkach.Na koniec należy
podkreślić, że cele przedsiębiorstwa powinny być wewnętrznie spójne. Nie jest
możliwe "maksymalizować zarówno sprzedaż jak i zysk" albo "osiągnąć największą
sprzedaż przy najmniejszym koszcie". Te cele są wobec siebie w pewnym stopniu
wykluczające się.Kolejna faza obejmuje wybór rynku docelowego, a więc grupy
potencjalnych nabywców, do których będzie kierowana oferta marketingowa.
Procedura umożliwiająca dokonanie tego wyboru nazywana jest segmentacją rynku.
Wyodrębniając według przyjętych kryteriów określone grupy odbiorców w osobne
segmenty, przedsiębiorstwo ma szansę poznania ich potrzeb, preferencji i
oczekiwania dla jak najlepszego dostosowania do nich przygotowanej oferty
marketingowej wyróżniającej się określoną kompozycją elementów marketingu - mix.
Zaś jej tworzenie stanowi kolejny etap w procesie formułowania strategii.Marketing
mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu
realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania.
Określa się jako kombinację czterech zmiennych, kontrolowanych przez
przedsiębiorstwo, w działaniu zmierzającym do realizacji wybranych celów
strategicznych.Najbardziej popularne ujęcie według Mc Cathy?ego zakładają
czteroczynnikową klasyfikację narzędzi marketingu nazywaną 4P:* produkt product,*
cena price,* dystrybucja place,* promocja promotion.4P muszą być spójne w czasie i
musi być równowaga finansowa pomiędzy kosztami i inwestycjami w
nakładach.Znając cel, aspiracje nabywców na danym segmencie rynku oraz
całokształt warunków działania przedsiębiorstwa, można określić najbardziej
pożądane przez nabywców cechy produktów, najskuteczniejszy i najpowszechniejszy
akceptowany poziom cen, najsprawniejsze kanały dystrybucji oraz najbardziej
skuteczne formy promocji i reklamy. W ten sposób za pomocą szczegółowej analizy
poszczególnych instrumentów i związków powstałych między nimi można opracować
idealną koncepcje marketingu mix.Ostatnią fazę w procesie formułowania strategii
stanowi podziałi uruchomienie środków, które to działania pozwalają przejść z etapu
planowaniai tworzenia koncepcji do ich realizacji w praktyce.W zależności od
charakteru i stopnia zmian otoczenia marketingowego oraz od wyboru różnych
kierunków działania przedsiębiorstwo ma możliwość wykorzystania różnych
strategii.Z marketingowego punktu widzenia istotnym czynnikiem określającym wybór
strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest jego pozycja rynkowa.111 L. Garbarski, I.
Rutkowski, W Wrzosek, "Marketing" PWE Warszawa 1993, s.152 Ph. Kotler
"Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola", Gebethner i S-ka, Warszawa
1994, s.6.3 Ph. Kotler "Marketing,...op. cit., ss. 11-15.4 J. Altkorn "Podstawy
marketingu", PWE, Warszawa 1994, s. 43.5 A. Sznajder "Strategie marketingowe na
rynku międzynarodowym" PWN, Warszawa 1992, ss. 9-11.6 Ph. Kotler
"Marketing...op. cit. ss. 58-59.7 L. Garbarski, I. Rutkowski, W Wrzosek,
"Marketing...op. cit., s.70.8 Ph. Kotler "Marketing ...op. cit. ss.60-62.9 H. Mruk, B.
Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce "Podstawy marketingu", PWE Warszawa 1996, ss. 8990.10 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek "Marketing... op. cit. s.87.11 H. Mruk,
B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce "Podstawy... op. cit., ss.92-
94._______________________________________________
Download