Prezentacja wyniki półrocze 2014

advertisement
Jakość, elegancja i styl
Monnari Trade S.A.
Jakość, elegancja i styl
Prezentacja wyników za
I półrocze 2014 r.
Jakość, elegancja i styl
ZASTRZEŻENIE
Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI
TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za I półrocze 2014 r.
z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych.
Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub
objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również
Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do
tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze
Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych
planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia
zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych
wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest
zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian,
aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji.
Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji
w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.
Jakość, elegancja i styl
Spis treści


Opis Grupy Kapitałowej
Podsumowanie skonsolidowanych wyników za I półrocze 2014









Przychody
Marża brutto na sprzedaży
Zysk operacyjny
Wynik netto
Kapitał własny
Podatek dochodowy
Przepływy pieniężne
Plany na 2014 r.
Załączniki:
 Nagroda
 Akcje marketingowe,
 Akcje charytatywne.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej
MONNARI TRADE S.A.
 Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.
 Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A.
oraz 69 spółki zależne (100%)
 Pierwsza prezentacja skonsolidowanych wyników w 2014 r.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na
rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług
w Grupie w zakresie:








obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,
projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,
usług magazynowych i logistycznych,
zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowopłacowej,
usług administracyjnych i informatycznych,
obsługi finansowo-księgowej,
wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których
zlokalizowane są salony z marką MONNARI,
zarządzania nieruchomościami.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej
działalność MONNARI TRADE S.A.
 Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,
 Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,
 Działania marketingowe.
Jakość, elegancja i styl
Przychody – kanały dystrybucji
 Salony firmowe w liczbie 118 (30.06.2014) w centrach
handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum
Warszawy
 sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe
 sprzedaż zewnętrzna
Jakość, elegancja i styl
Przychody gdzie działamy
Jesteśmy w Polsce we
wszystkich dużych i średnich
miastach, mamy 19,14 tys. m2
powierzchni handlowej.
Jakość, elegancja i styl
Przychody Gdzie działamy
Liczba sklepów własnych, w tym:
119
-
dolnośląskie
14
-
kujawsko-pomorskie
8
-
lubelskie
7
-
lubuskie
7
-
łódzkie
6
-
małopolskie
9
-
mazowieckie
10
-
opolskie
3
-
podkarpackie
6
-
podlaskie
4
-
pomorskie
8
-
śląskie
-
świętokrzyskie
5
-
warmińsko-mazurskie
1
-
wielkopolskie
10
-
zachodniopomorskie
5
-
sklep internetowy
1
Powierzchnia handlowa w tys. m2
15
19,1
Jakość, elegancja i styl

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I
półrocze
2014
I
półrocze
2013
Przychody ze sprzedaży
76 652
62 762
Marża
60,36%
55,79%
Zysk netto
12 506
5 548
6 651
33 391
0,41
0,21
0
0
Środki pieniężne na koniec okresu
Zysk na jedną akcję (w zł)
Zadeklarowana dywidenda
Jakość, elegancja i styl
Przychody i koszt własny
76,652
80,000
70,000
62,762
60,000
Przychody ze
sprzedaży
50,000
40,000
30,000
27,746
30,383
Koszt własny
20,000
10,000
0
1H2013
1H2014
Wzrost przychodów o 22,13 % przy mniejszej dynamice wzrostu kosztów
własnych sprzedaży - 9,5%
Jakość, elegancja i styl
Marża na sprzedaży
63.1%
56.5%
63.7%
58.0%
56.5%
54.0%
48.1% 48.1%
1Q
55.5%
48.3%
2Q
2012
3Q
2013
2014
4Q
Jakość, elegancja i styl
Analiza wyników 1 H 2014
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
1H2013
1H2014
Wynik operacyjny
3,557
9,717
Zysk przed opodatkowaniem
5,575
10,346
Zysk netto
5,548
12,506
Jakość, elegancja i styl
Kluczowe dane finansowe
Kapitał własny
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
63,229
64,155
71,693
77,241
89,101
101,607
31/12/2011
30/6/2012
31/12/2012
30/6/2013
31/12/2013
30/06/2014
Jakość, elegancja i styl
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy w rachunku zysków za 1 półrocze 2014
(2 161)
Podatek bieżący
Podatek odroczony
156
(2 317)
Podatek odroczony w bilansie
30.06.2014
31.12.2013
zmiana
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
2 902
50
2 852
Rezerwa na podatek odroczony
(585)
(50)
(535)
0
2 317
Netto
2 317
W marcu 2014 r. Monnari Trade S.A. uzyskała informację o prawomocnym postanowieniu Sądu o
wykonaniu układu z wierzycielami. W powiązaniu z dobrymi wynikami pozwoliło to na rezygnację z
dotychczasowego, bardzo ostrożnego podejścia do wyceny podatku odroczonego.
Jakość, elegancja i styl
Przepływy pieniężne
Środki pieniężne 31.12.2013
28 364
Działalność operacyjna
Zysk netto
Amortyzacja
Wzrost należności
Wzrost stanu zapasów
Pozostałe
Działalność inwestycyjna
Działalność finansowa
- 5 766
12 506
1 545
-13 589
- 2 743
- 3 485
- 16 158
0
Razem przepływy
-21 923
Środki pieniężne 30.06.2014
6 651
Główne pozycje:
należności z tyt. dostaw
zaliczki na dostawy
zabezpieczenia akredytyw i gw.
VAT od nabycia nieruchomości
Brak kredytów na 30 06 2014
+1,3 mln
-5,4 mln
-4,0 mln
-5,8 mln
Jakość, elegancja i styl
Zdarzenia po dniu bilansowym:
Spółka zależna od MONNARI TRADE S.A. - Madam
Mode Sp. z o.o. uzyskała zwrot podatku VAT w
wysokości 5.750 tys. zł.
Zwrot podatku został zabezpieczony gwarancją
bankową na kwotę 5.750 tys. zł z terminem
obowiązywania do dnia 6 listopada 2014 r.
Jakość, elegancja i styl
Plan na 2014 r.
 Pozytywne zakończenie negocjacji ze spółką Kan Sp. z o.o.,
 Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach
w Polsce – 15 salonów (4 otwarte w I półroczu 2014; w sierpniu b.r.
dwa salony powiększone o 167 m2 oraz dwa nowe salony),
 Zmiana konceptu salonu:
– większy metraż (powyżej 200 m2 do 300 m2),
– nowy wystrój,
– większy asortyment prezentowany w jednym czasie sprzedażowym,
 Aktywne akcje marketingowe.
Aktywnie wspieramy sprzedaż
 Cotygodniowe akcje promocyjne
 Współpraca z innymi markami (Bytom, Dove, Kazam, Henkel,
Monolith, Renault)
Współpraca z Renault
Po raz drugi marka Renault jest
naszym partnerem
a klientki Monnari wygrały
2 samochody Renault Capture
Pomagamy
 Wspieramy Dom Małego Dziecka w Łodzi
 Braliśmy udział w akcji „Cała reszta to szczęście” prowadzonej przez
Mennicę Polską S.A. i Fundację TVN
 Jesteśmy organizatorem akcji Dobro jest w Modzie – wspieramy
fundację TVN
Zostaliśmy nagrodzeni!
Godło Superbrands Created in Poland 2013/2014 w kategorii
moda – elegant fashion trafiło w nasze ręce
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy odwiedzenia nas w salonach firmowych
i pod adresem www.monnaritrade.com
Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy 664 043 651
[email protected]
Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych 664 360 871
[email protected]
Download