Prezentacja wyników za I Q 2016

advertisement
MONNARI TRADE S.A.
Prezentacja wyników za
I kwartał 2016 r.
Jakość, elegancja i styl
ZASTRZEŻENIE
Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez
MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za I kwartał
2016 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków
finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do
złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów
finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub
rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować
stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub
planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na
podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one
obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do
uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i
modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji.
Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub
jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej
w związku z Prezentacją.
Spis treści
Opis Grupy Kapitałowej
Jakość, elegancja i styl
Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2016 r.
Podsumowanie wyników Grupy za I kwartał oraz w 2016 r.
Działania marketingowe i akcje społeczne
 Plany na 2016 r.
Jakość, elegancja i styl
MONNARI TRADE S.A.
zarządzanie i marketing, sprzedaż towarów
128 spółek
zależnych
(100 %)
Usługi wzajemne
wewnątrz Grupy
Kapitałowej
HR, IT
Sprzedaż i
dystrybucja
odzieży, umowy
najmu z CH
Projektowanie oraz
nadzór nad
produkcją
Zarządzanie
nieruchomościami
i znakami
towarowymi
Najważniejsze wydarzenia
w I kwartale 2016 r.:
 Rozwój sieci –
2 powiększone salony
(Plejada Bytom oraz Auchan
Rumia), zamknięcie 2
salonów ze względu na małą
efektywność oraz małą
powierzchnię.
 Ponad 600 tys. stałych
Klientek MONNARI – karty
zakupowe;
Jakość, elegancja i styl
Najważniejsze wydarzenia
w I kwartale 2016 r. – sieć salonów
Jakość, elegancja i styl
30,000
27 200
149 salonów
26 900
…
21 180
20,000
18 200
15 500
98 salonów
129 salonów
115 salonów
15 900
102 salony
10,000
2011
2012
2013
2014
powierzchnia salonów (m2)
2015
11.05.2016
Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2016 r.
Jakość, elegancja i styl
• Rewitalizacja i przygotowanie do nowych funkcji
budynków przy Piotrkowskiej 293/305;
• Postępowania w urzędach w celu pozyskania
stosownych zezwoleń.
Dywidenda za 2015 r.
Jakość, elegancja i styl
W dniu 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę
w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. przeznaczenia z
zysku netto Spółki za rok 2015, który wyniósł 21 246 943,75
złotych, na wypłatę dywidendy 6 112 617,80 tj. 0,20 zł na
akcję zwykłą i uprzywilejowaną.
Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2015 rok,
zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta, które zostało zwołane na dzień 23 maja b.r.
Jakość, elegancja i styl
Skup akcji własnych od 29 stycznia 2016 r.
Na 10.05.2016 r. Spółka posiada - 92 981 akcji własnych,
stanowiących 0,30% kapitału zakładowego oraz dających 0,26
% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariat
Union
Investment TFI
S.A.
7%
Jakość, elegancja i styl
Mirosław
Misztal
23%
Fair Sp. zo.o.
14%
Free float
56%
Kurs akcji na 31.03.2016 r.
Jakość, elegancja i styl
• W marcu b.r. akcje Monnari Trade SA wzrosły o 11,06%,
kończąc miesiąc na poziomie 15,76zł. Cena akcji zachowywała
się lepiej niż indeks małych i średnich spółek sWIG80
(6,79%) oraz również lepiej względem indeksu szerokiego
rynku WIG (7,90%).
• W marcu b.r. średni dzienny wolumen wyniósł 40,32 tys. akcji.
I kwartał 2016 r. – podsumowanie wyników
Wyniki I kwartału
Przychody ze
sprzedaży
Zysk (strata) brutto
na sprzedaży
koszty SG&A
Zysk operacyjny
EBIT
EBITDA
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
ZYSK (STRATA)
NETTO
2016
2015
Jakość, elegancja i styl
2014
2013
52 610
20,2%
43 778
24,9%
35 055
14,7%
30 560
27 070
16,1%
23 310
17,8%
19 790
34,6%
14 708
(23 080)
14,4%
(20 178)
14,1%
(17 678)
15,4%
(15 316)
4 298
26,0%
3 411
0,9%
3 380
-769,4%
(505)
5 128
22,0%
4 202
3,2%
4 071
5976,7%
67
4 043
15,1%
3 514
-3,1%
3 627
26,8%
2 860
(693)
3 350
(654)
17,2%
2 860
2 464
-53,1%
6 091
(31)
447,3%
1 113
I kwartał 2016 – podsumowanie wyników
Jakość, elegancja i styl
 Kontynuacja wzrostu przychodów w I kwartale 2016 r. w stosunku do
analogicznego okresu roku 2015 r. - wzrost o 20,2 %;
 Wzrost zysku brutto na sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku
2015 r. o 16,1 %, pomimo opisanego poniżej spadku marży brutto w ujęciu
procentowym;
 Ograniczenie dynamiki spadku procentowej marży brutto na sprzedaży
z 53,25 % w I kwartale 2015 r. do 51,45 % w I kwartale 2016 r., dodatkowo przy
zachowaniu wzrostu marży (zysku brutto na sprzedaży) w ujęciu nominalnym;
 Utrzymanie dyscypliny kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży, które rosły
z dużo mniejszą dynamiką niż wzrost przychodów - wzrost o 14,4 %.
 Osiągnięcie zysku operacyjnego w wysokości 4 298 tys. zł, co oznacza
wzrost w I kwartale 2016 r. o 26,0 % w relacji do I kwartału 2015 r;
 Wygenerowanie zysku netto na poziomie 3 350 tys. zł, co stanowi wzrost w
stosunku do I kwartału ub. r. o 17,2 %.
I kwartał 2016 r. – podsumowanie wyników
Jakość, elegancja i styl
Wskaźniki
2016
2015
2014
2013
marża brutto
51,5%
53,2%
56,5%
48,1%
SG&A / przychody
43,9%
46,1%
50,4%
50,1%
marża EBIT
8,2%
7,8%
9,6%
-1,7%
rentowność netto
6,4%
6,5%
17,4%
3,6%
Marża na sprzedaży
63.1%
56.5%
Jakość, elegancja i styl
63.7%
57.8%
56.5%
58.0%
53.2%
56.1%
55.5%
54.0%
51.4%
48.1%
60.2%
59.5%
50.3%
48.1%
48.3%
1Q
2Q
2012
3Q
2013
2014
4Q
2015
2016
Jakość, elegancja i styl
Przychody ze sprzedaży i koszty SG&A za 1 kw. w latach 2013- 2016
(tys. zł)
60,000
52,610
43,778
50,000
40,000
30,560
35,055
30,000
20,000
10,000
15,316
17,678
20,178
23,080
0
2013
2014
przychody ze sprzedaży
2015
koszty SG&A
2016
Podsumowanie wyników finansowych za
1 kwartał 2016 r. - Struktura zapasów
2015 W/L
do 2014 1%
2015 J/Z
0%
5%
2016 J/Z
8%
Jakość, elegancja i styl
2 092 (3,5%)
59 338
2016 W/L
86%
Kolekcja J/Z 2015
Stan zapasu
Wartość w cenie zakupu
Aktywnie wspieramy sprzedaż
Jakość, elegancja i styl
Cotygodniowe akcje promocyjne;
Aktywna promocja marki MONNARI (cross promocje
z markami Mary Kay, Monolith, Schogotten oraz Bankiem
Pekao S.A. i Sygma Bankiem S.A.;
Wsparcie Fundacji Gajusz – Hospicjum dla dzieci.
Plan na 2016 r.
Jakość, elegancja i styl
 Obrona marży brutto na sprzedaży – poszukiwanie
nowych dostawców usług oraz renegocjacje cen
u dotychczasowych;
 Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych
lokalizacjach w Polsce, w całym roku 2016 łączny
przyrost powierzchni o 3 – 4 tys. m2 nowe otwarcia
oraz powiększenie salonów (powyżej 200 m2 do 300
m2) w CH, gdzie kończą się umowy (19);
 Aktywne akcje marketingowe;
 Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na rynku.
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do odwiedzenia nas w salonach firmowych i pod
adresem www.monnaritrade.com
Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy
664 043 651, [email protected].com.pl
Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
664 360 871 [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards