3101 Regulatory uniwersalne RLU2

advertisement
3
3101P03
101
Synco™ 200
Regulatory uniwersalne
RLU2...
• Zawierają zaprogramowane aplikacje standardowe
• Swobodnie programowalne z możliwością optymalnego adaptowania do danego typu instalacji
• Realizują algorytmy regulacji P, PI i PID
• Obsługa za pomocą menu
Zastosowanie
Regulatory uniwersalne przeznaczone do stosowania w prostych i złożonych instalacjach wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia wodnego do regulacji następujących zmiennych: temperatury, wilgotności względnej / bezwzględnej, ciśnienia / różnicy ciśnień,
przepływu powietrza, jakości powietrza w pomieszczeniu oraz entalpii.
Funkcje
Tryby pracy
• Wybór trybów pracy Komfort, Ekonomiczny, Ochrona za pomocą wejść stanu.
• Wyświetlanie aktualnego trybu pracy (Komfort, Ekonomiczny i Ochrona).
Wartości zadane
• Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość indywidualnego ustawiania wartości zadanych ogrzewania i chłodzenia (maksymalnej i minimalnej wartości zadanej) dla trybów pracy Komfort i Ekonomiczny
• Możliwość definiowania wartości zadanej temperatury pomieszczenia ustawianej z
zadajnika lub ustawnika względnej wartości zadanej (sygnał bierny)
• Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość definiowania wartości zadanej
ustawianej ze zdalnego ustawnika bezwzględnej wartości zadanej (sygnał aktywny
lub bierny)
• Wartość zadana temperatury pomieszczenia z kompensacją letnią i/lub zimową
• Dla każdego regulatora sekwencyjnego możliwość przesunięcia wartości zadanej
zgodnie z sygnałem z czujnika lub definiowanymi punktami początku i końca.
CE1N3101pl
07.01.2004
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Wejścia uniwersalne
Wejścia uniwersalne do podłączenia:
• Biernych lub aktywnych sygnałów wejść analogowych następujących wielkości pomiarowych (°C, %, ---)
• Sygnałów wejść dwustanowych (styki beznapięciowe)
Funkcje regulacji i
nadzoru
• Regulator uniwersalny (sekwencyjny) dla dwóch sekwencji ogrzewania (odwrotnego
działania) oraz dwóch sekwencji chłodzenia (bezpośredniego działania) może pracować jako regulator P, PI, PID lub regulator różnicy.
• Regulator może być konfigurowany jako regulator kaskadowy temperatury pomieszczenia / powietrza nawiewnego z ograniczeniem temperatury powietrza nawiewnego.
• Do każdej sekwencji można przydzielić wyjście sterujące (wyjście ciągłe, przełącznik
krokowy, przepustnica powietrza mieszanego, urządzenie odzysku ciepła) i pompę.
Dwie sekwencje mogą oddziaływać na to samo wyjście analogowe (np.: priorytet
chłodzenie / osuszanie).
• Funkcja globalnego ograniczenia minimum / maksimum z algorytmem PI dla każdego regulatora sekwencyjnego. Ograniczenie może być bezwzględne (np. temperatury lub wilgotności powietrza nawiewnego) lub względne (np. maksymalne ograniczenie różnicy temperatur pomieszczenia/powietrza nawiewnego). Ograniczenie oddziałuje na wszystkie sekwencje.
Ograniczenie minimalne można ustawiać na poziomie dolnej wartości zadanej w warunkach włączonego chłodzenia (przykład: chłodzenie z chłodnicą z bezpośrednim
odparowaniem).
• Funkcja ograniczania sekwencji z algorytmem PI dla każdego regulatora uniwersalnego. Możliwość definiowania ograniczenia minimalnego lub maksymalnego. Ograniczenie oddziałuje na pojedynczą sekwencję (np. ochrona przeciwoblodzeniowa
wymiennika odzysku ciepła lub maksymalne ograniczenie temperatury na powrocie
nagrzewnicy powietrza).
• Blokowanie pojedynczych sekwencji.
• Wejście dwustanowe (sygnał ograniczenia grzania z regulatora ciepłowniczego) do
zmiany strategii regulacji (regulacja temperatury powietrza nawiewnego lub regulacja
kaskadowa pomieszczenia/powietrza nawiewnego), z możliwością konfigurowania.
• Dwustopniowa ochrona przed zamarzaniem (ciągła/dwustanowa) lub termostat do
ochrony przed zamarzaniem (gdy sekwencje ogrzewania generują 100 % sygnału
wyjściowego, to przekaźnik alarmowy wyłącza wentylatory) (w przypadku RLU210
wyłącznie wskazanie).
• Sterowanie pompami, załączenie pomp na stałe przy niskich temperaturach zewnętrznych, załączenie zgodnie z obciążeniem regulatora sekwencyjnego (z wyjątkiem RLU210).
• Sterowanie wyjściem analogowym. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie
funkcji regulatora (regulator używany tylko jako konwerter sygnałów). Położenie minimalne i maksymalne, z możliwością odwracania (tylko RLU236).
• Sterowanie przepustnicami powietrza mieszanego i urządzeniami odzysku ciepła z
funkcją optymalizacji (Maximum Economy Changeover) (z wyjątkiem RLU210).
• Sterowanie agregatem wielostopniowym z przełącznikiem krokowym, maksymalnie 6
stopni, jedno wyjście analogowe.
• Punkty włączenia / wyłączenia każdego stopnia można ustawiać indywidualnie.
Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji
regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe z
położeniem minimum i maksimum i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU236).
• Sterowanie agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, maksymalnie
dwa stopnie i jedno wyjście analogowe.
Funkcje takie, jak opisano wyżej (z wyjątkiem RLU210).
• Sterowanie liniowym agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, maksymalnie 6 stopni i jedno wyjście analogowe.
Możliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zależnych od ob-
2/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
ciążenia. Ustawiane czasy opóźnienia i przełączanie priorytetów. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążeń do kroków, z położeniem minimalnym i maksymalnym i możliwością odwracania sygnału (tylko
RLU232 i RLU236).
• Sterowanie binarnym agregatem wielostopniowym z przełącznika krokowego, z
maksymalnie czterema przekaźnikami i piętnastoma krokami oraz wyjściem analogowym.
Możliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zgodnie z logiką
binarnego przełączania. Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane
wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążeń do kroków, z położeniem minimalnym i maksymalnym i możliwością odwracania sygnału (tylko RLU232 i
RLU236).Sterowanie ciągłym siłownikiem 3-stawnym.
Konfigurowane wstępne ustawienie funkcji regulatora (regulator używany wyłącznie
jako konwerter sygnałów 3-stawnych / analogowych) (tylko RLU232). Podawanie
biernego sygnału pomiarowego jako sygnału aktywnego do wykorzystania przez inne regulatory.
Zestawienie typów
Typ
RLU210
RLU222
RLU232
RLU236
Wyposażenie
dodatkowe
Wejścia
uniwersalne
3
4
5
5
Wejścia
2-stanowe
1
1
2
2
Wyjścia
ustawiające
1
2
3
3
Nazwa
Serwisowy interfejs komunikacyjny
Cyfrowy programator czasowy
Wyjścia
przełączające
0
2
2
6
Typ
OCI700.1
SEH62.1
Liczba pętli
regulacji
1
1
2
2
Karta katalog.
N5655
N5243
Zamówienie
Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu regulatora, np.:
Regulator uniwersalny: RLU236.
Urządzenia wymienione w części „Wyposażenie dodatkowe” muszą być zamawiane
jako oddzielne pozycje.
Urządzenia współpracujące
Informacje na temat zestawiania urządzeń podano w Opisie technicznym P3101 lub
dokumentacji wybranej aplikacji.
Dokumentacja
Nazwa
Nr dokumentu
Opis techniczny, szczegółowy opis wszystkich funkcji
CE1P3101
Katalog aplikacji do Synco™200 „Instalacje wentylacji i klimatyzacji”
Zbiór instrukcji (montaż, uruchomienie, obsługa)
74 319 0424 0
3/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Opis
Każdy typ regulatora zawiera 39 zaprogramowanych aplikacji. Podczas uruchamiania
instalacji należy wprowadzić odpowiedni typ instalacji bazowej. Wszystkie związane
funkcje, przyporządkowanie zacisków, niezbędne ustawienia i wyświetlane obrazy
zostaną uaktywnione automatycznie. Parametry, które nie są potrzebne, nie będą uaktywnione.
Ponadto każdy typ regulatora uniwersalnego ma załadowane 2 puste aplikacje:
• jedną dla typu podstawowego A (regulator wentylacyjny)
• jedną dla typu podstawowego U (regulator uniwersalny)
Przy użyciu wbudowanych elementów operatorskich lub interfejsu komunikacyjnego
OCI700.1 regulator oferuje następujące możliwości:
• Uaktywnianie zaprogramowanej aplikacji (patrz „Zaprogramowane aplikacje standardowe”)
• Modyfikowanie zaprogramowanej aplikacji
• Swobodne konfigurowanie dostępnych aplikacji
• Optymalizowanie ustawień regulatora
Informacje o działaniu tych funkcji można znaleźć w Opisie technicznym.
Budowa
Regulator uniwersalny składa się z podstawy zaciskowej i właściwego regulatora z
wbudowanymi elementami operatorskimi.
Podstawę zaciskową można montować na znormalizowanej szynie montażowej DIN
lub przykręcać bezpośrednio do płaskiej powierzchni. Podstawa składa się z plastikowej obudowy i dwupoziomowych bloków zacisków.
Właściwy regulator, składający się z plastikowej obudowy i płytek obwodów drukowanych, wkładany jest do podstawy zaciskowej.
3101Z06
Obsługa, wyświetlanie
i elementy łączące
1
2
3
4
9
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
7
6
5
Przycisk OK do zatwierdzania wybranego wiersza menu lub wprowadzonej wartości
Przycisk nawigacyjny, w górę (+) do wybierania wiersza menu lub modyfikowania wartości
Przycisk nawigacyjny, w dół (–) do wybierania wiersza menu lub modyfikowania wartości
Przycisk ESC do powrotu do poprzedniego menu lub anulowania wprowadzonej wartości
Przyłącze dla serwisowego interfejsu komunikacyjnego (złącze RJ45)
Wyświetlacz
Zaczep do mocowania regulatora na standardowej szynie profilowanej
Elementy do mocowania kabla, z odprężaniem
Podpora dla osłony zacisków
Projektowanie
• Napięciem roboczym regulatora jest 24 V AC. Napięcie musi spełniać wymagania
SELV/PELV (niskie napięcie bezpieczne).
• Należy stosować transformatory separacyjne z podwójną izolacją zgodnie z normą
EN 60 742 i EN 61 558-2-6, przystosowane do pracy ze 100 % obciążeniem.
4/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
• Bezpieczniki, przełączniki, okablowanie i uziemienie muszą spełniać wymagania
przepisów lokalnych.
• Przewody czujników nie mogą być prowadzone równolegle z kablami zasilającymi
wentylatorów, siłowników, pomp itp.
• Zaleca się korzystanie ze standardowych aplikacji zaprogramowanych w regulatorze. W niektórych sytuacjach niezbędne jest wykonanie pewnych czynności adaptacyjnych.
Montaż i instalacja
• Regulatory przystosowane są do:
– montażu w standardowych szafach zgodnych z normą DIN 43 880
– montażu naściennego na istniejącej profilowanej szynie montażowej (wg normy
EN 50 022-35x7.5)
– montażu naściennego za pomocą dwóch śrub
3101Z07en
Low-voltage side
Mains-voltage side
• Urządzeń nie wolno montować w miejscach mokrych i wilgotnych. Należy przestrzegać dopuszczalnych temperatur otoczenia.
• Przed przystąpieniem do montażu regulatora odłączyć zasilanie systemu.
• Regulatora nie wolno wyjmować z podstawy zaciskowej!
• Wszystkie zaciski do podłączenia przewodów bezpiecznego niskiego napięcia znajdują się w górnej części urządzenia, a do podłączenia napięć sieciowych - w dolnej.
• Do każdego zacisku (sprężynowego zacisku klatkowego) można podłączyć tylko
jeden przewód (żyłę lub linkę). Przed mocowaniem przewodów należy zdjąć izolację
kabla na długości 7...8 mm. Do mocowania przewodów w zaciskach i do ich wyjmowania potrzebny jest wkrętak o wielkości 1. Należy przewidzieć odpowiednie elementy odprężające dla kabla.
• Regulator dostarczany jest z instrukcją instalacji i instrukcją obsługi.
Uruchomienie
• Używając serwisowego interfejsu komunikacyjnego specjaliści przeszkoleni w zakresie produktów HVAC i posiadający niezbędne prawa dostępu mogą w dowolnym
czasie zmieniać konfigurację i parametry standardowych aplikacji oferowanych przez
regulator, zarówno lokalnie jak i w trybie online / offline.
• W trakcie uruchamiania aplikacja jest w stanie nieaktywnym, a wyjścia w zdefiniowanym stanie wyłączonym.
• Po zakończeniu konfiguracji regulator automatycznie wykonuje nowy start.
• Po opuszczeniu stron uruchomieniowych wyświetlacza automatycznie włącza się
proces testowania i identyfikowania urządzeń peryferyjnych podłączonych do wejść
uniwersalnych. Jeżeli brak jest urządzenia peryferyjnego, wygenerowany będzie
komunikat błędu.
• Jeżeli niezbędne jest dostosowanie konfiguracji do specyficznej instalacji, należy
sporządzić odpowiednią dokumentację na ten temat i przechowywać ją w panelu
operatorskim.
• Procedurę uruchomienia instalacji można znaleźć w instrukcji instalacji.
Utylizacja
Na większych elementach modułu wykonanych z tworzyw sztucznych znajdują się
oznaczenia materiałów zgodnie z normą ISO / DIS 11 469, mające ułatwić utylizację
przyjazną dla środowiska.
5/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Dane techniczne
Zasilanie (G, G0)
Napięcie znamionowe
24 V AC ±20 %
Bezpieczne niskie napięcie (SELV) / ochrona niskim napięciem
(PELV)
wg HD 384
wg EN 60 742 / EN 61 558-2-6,
Wymagania dla zewnętrznego transformatora separacyjnego
min. 10 VA, maks. 320 VA
Częstotliwość
50/60 Hz
Pobór mocy
5 VA
RLU210, RLU222
6 VA
RLU232, RLU236
Bezpieczniki linii zasilającej
maks. 10 A
Wejścia uniwersalne
Wejścia wielkości
mierzonych (X...)
Liczba
Czujniki
Bierne
Aktywne
Źródła sygnałów
Bierne
Aktywne
Wejścia dwustanowe (X..., D...)
Wyjścia
Wyjścia ustawiające Y...
Wyjścia przełączające
230 V AC (Q1x...Q6x)
patrz „Zestawienie typów”
LG-Ni1000, T1, Pt1000
2 x LG-Ni1000 (uśrednianie)
0...10 V DC
0...2500 Ω
0...10 V DC
Czułość styku
Napięcie
Prąd
Wymagania dla styków stanu i impulsowych
Sprzężenie sygnałów
Typ styku
Wytrzymałość izolacji na potencjał sieciowy
Dopuszczalna rezystancja
Styki zamknięte
Styki otwarte
maks. 200 Ω
min. 50 kΩ
Liczba wyjść ustawiających i przełączających
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Maksymalne obciążenie
patrz „Zestawienie typów”
0...10 V DC
±1 mA
ciągłe zwarcie
15 V DC
5 mA
beznapięciowe
z podtrzymaniem lub styki impulsowe
3750 V AC wg EN 60 730
Zabezpieczenie zewnętrznej linii zasilającej
Bezpiecznik bez wymiennego elementu topikowego (zwłoczny) maks. 10 A
Automatyczne odcięcie linii
maks. 13 A
Charakterystyka zadziałania
B, C, D wg EN 60 898
Długość kabla
maks. 300 m
Styki przekaźników
Napięcie przełączające
maks. 265 V AC
min. 19 V AC
Prąd przemienny
maks. 4 A rez., 3 A ind. (cos φ = 0,6)
przy 250 V
min. 5 mA
przy 19 V
min. 20 mA
Prąd załączenia
maks. 10 A (1 s)
Trwałość styku dla 250 V AC
Wartości orientacyjne:
dla 0,1 A rez.
2 x 107 przełączeń
4 x 106 przełączeń (norm. otwarte)
dla 0,5 A rez.
2 x 106 przełączeń (przełączające)
3 x 105 przełączeń (norm. otwarte)
dla 4 A rez.
1 x 105 przełączeń (przełączające)
0,85
Współczynnik red. dla ind. (cos φ = 0,6)
Wytrzymałość izolacji
Między stykami przekaźnika i elektroniką systemu (izolacja
wzmocniona)
3750 V AC wg EN 60 730-1
Między sąsiednimi stykami przekaźnika (izolacja podstawowa)
1250 V AC wg EN 60 730-1
Q1⇔Q2; Q3⇔Q4; Q5⇔Q6⇔Q7
Między grupami przekaźników (izolacja wzmocniona)
3750 V AC wg EN 60 730-1
(Q1, Q2) ⇔ (Q3, Q4) ⇔ (Q5, Q6, Q7)
Zasilanie urządzeń zewnętrznych (G1)
Napięcie
Prąd
24 V AC
maks. 4 A
Porty
Przyłącze serwisowego interfejsu komunikacyjnego
złącze RJ45
6/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Dozwolone długości kabli
Dla biernych sygnałów pomiarowych i ustawiających
Typ sygnału
LG-Ni1000, T1
Pt1000
0...1000 Ω
1000...1235 Ω
Czułość styku
Dla sygnałów pomiarowych i regulacyjnych 0...10 V DC
błędy pomiarowe można korygować
maks. 300 m
maks. 300 m
maks. 300 m
maks. 300 m
maks. 300 m
patrz karta katalogowa urządzenia
podającego sygnał
Połączenia elektryczne
Zaciski
dla żył
dla linek bez nasadek
dla linek z nasadkami
zaciski sprężynowe klatkowe
∅0.6 mm ...2,5 mm2
0,25...2,5 mm2
0,25...1,5 mm2
Stopień ochrony
Stopień ochrony obudowy wg IEC 60 529
Klasa bezpieczeństwa wg EN 60 730
IP20 (po zamontowaniu)
urządzenie do stosowania z urządzeniami II klasy bezpieczeństwa
Warunki otoczenia
Praca
Warunki otoczenia
Temperatura (obudowa i elektronika)
Wilgotność
Warunki mechaniczne
Transport
Warunki otoczenia
Temperatura
Wilgotność
Warunki mechaniczne
IEC 60 721-3-3
klasa 3K5
0...50 °C
5...95 % r.h. (bez skraplania)
klasa 3M2
IEC 60 721-3-2
klasa 2K3
−25...+70 °C
<95 % r.h.
klasa 2M2
Klasyfikacja zgodnie z
EN 60 730
Tryb pracy, automatyczne urządzenia sterujące
Stopień zanieczyszczenia, środowisko urządzeń sterujących
Klasa oprogramowania
Nominalne napięcie udarowe
Temperatura testu obudowy
typ 1B
2
A
4000 V
125 °C
Materiały i kolory
Podstawa zaciskowa
Właściwy regulator
Opakowanie
poliwęglan, RAL 7035 (jasnoszary)
poliwęglan, RAL 7035 (jasnoszary)
tektura falista
Normy
Bezpieczeństwo produktu
Automatyczne urządzenia elektryczne domowego użytku
i podobnych zastosowań
Specjalne wymagania dla regulatorów energetycznych
EN 60 730-1
EN 60 730-2-11
Zgodność elektromagnetyczna
Odporność na zakłócenia sektor przemysłowy
Emisje zakłóceń
sektor gospodarstwa domowego,
przemysł lekki
Waga, bez opakowania
EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-3
Zgodność
Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej (EMC)
Dyrektywa dot. niskiego napięcia
89/336/EEC
73/23/EEC
Zgodność
Australian EMC Framework
Radio Interference Emission Standard
Radio communication act 1992
AS/NZS 3548
RLU210
RLU222
RLU232
RLU236
0,292 kg
0,334 kg
0,437 kg
0,481 kg
7/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Schematy połączeń
X1 M
G
X2 M G1
X3 M
G1 D1 M
G1 Y1 G0
RLU222
X1 M
G0
X2 M G1
G1 Y1
X3 M X4 M G1
G0
G1 Y2
Q11
D1 M
G0
N1 Q12
Q14
Q23
N2
Q24
RLU232
RLU236
G
X1 M
G0
G1
G
X1 M
G0
X2 M G1
Y1 G0
G1 Y2
X2 M G1
G1 Y1
G0
X3 M X4 M G1
G0
G1 Y3 G0
X3 M X4 M G1
G1 Y2
G0
X5 M
X5 M
D1 M D2 M
Q11
Q33
Q12
Q14
Q34
D1 M D2 M
G1 Y3 G0
Q12
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
Legenda
Napięcie znamionowe 24 V AC
Napięcie wyjściowe 24 V AC do zasilania zewnętrznych czujników aktywnych, źródeł sygnałów, urządzeń monitorujących i zadajników
M
Zero pomiarowe dla wejścia sygnałowego
G0
Zero systemowe dla wyjścia sygnałowego
X...
Uniwersalne wejścia sygnałowe dla LG-Ni1000, 2 x LG-Ni1000 (uśrednianie), T1, Pt1000,
0...10 V DC, 0...2500 Ω
X..., D... Odczyt styków (beznapięciowych)
Y...
Wyjścia regulacyjne lub stanu, analogowe 0...10 V DC
Q...
Wyjścia przekaźnikowe beznapięciowe na 24...230 V AC
N1, N2 Podłączenie przewodu zerowego elementów do eliminacji zakłóceń częstotliwości radiowych
Uwagi
• Do każdego zacisku (typu klatkowego) można podłączyć tylko jeden przewód żyłowy albo linkowy.
Zaciski podwójne są ze sobą połączone wewnątrz regulatora.
• Jeżeli stosowany jest siłownik 3-stawny 230 V AC, to musi być uaktywniony element eliminacji zakłóceń radiowych: w tym celu należy do zacisku N1 podłączyć przewód zerowy i założyć mostek między
zaciskami N1 i N2 (patrz schemat połączeń 5).
Schematy połączeń
Przykłady:
Połączenia po stronie
pomiarowej
Schemat połączeń 1: Sekcja pomiarowa z biernym czujnikiem głównym i biernym czujnikiem pomocniczym oraz biernym źródłem sygnału
G
(3) (1)
AC 24 V
B M
G
X... M
B1 B M B5 B2 M R5
X... M
3101A01
G, G0
G1
X... M
G0
N1
G0
8/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
3101G04
G
3101G03
G0
3101G02
RLU210
3101G01
Zaciski podłączeniowe
Schemat połączeń 2: Sekcja pomiarowa z aktywnym czujnikiem i aktywnym źródłem
sygnału
AC 24 V
B M G
G
B3
(1) (2) (3) (4)
GL GN out in
G1 M
X... M G1
3101A02
G
R2
X...
G0
N1
G0
Schematy połączeń 3 i 4: Sekcja pomiarowa z czujnikiem CO2/VOC z sygnałem zapotrzebowania na wentylację i bez.
G
G1
G0
U3
M
U1 U2
M
U1
U2
G
M
D
G0
B4
U4
X...
G
(CO2) (VOC)
U1 U2
B4
G1 M X...
G0
N1
S4
G0
N1
G0
S7 F31
∆p
G
M X...
G0
M D1
M
L
M D1
Q11
N
Q12
Q14
3101A05
Schemat połączeń 5:
F4
AC 230 V
AC 24 V
M
G
M
3101A04
(CO2) (VOC)
10
Połączenia po stronie
sterowania i
L
G
monitorowania
G
3101A03
G
AC 24 V
AC 24 V
G
S5
D2
G0 G1 Y1
Q12
Q11
Q33
Q14
Q34
Q11
N1
N1 Q12
Q23
Q14
N2
Q24
N2
F31
G
G0
Y
Y1
Y3
G0
Y2
N
H1
K2
K1
Y
N
Legenda do schematów
połączeń 1 do 5
N1
N2
B1
B3
B4
B5
F4
F31
H1
K1
K2
Regulator uniwersalny RLU2...
Regulator uniwersalny RLU222
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
QAM22...
Czujnik przeciwzamrożeniowy QAF63...
Czujnik CO2/VOC typu QPA63...
Czujnik temperatury pomieszczenia QAA24
Czujnik różnicy ciśnienia QBM81...
Styk wyłącznika nadmiarowo-prądowego
Sygnał dźwiękowy stanu awarii z wentylatora
Stycznik silnika „Zwolnienie wentylatora"
Stycznik silnika „Zwolnienie pompy cyrkulacyjnej”
R5
R2
S4
S5
S7
U4
Y
Y3
Nastawnik względnej wartości zadanej
BSG21.5
Nastawnik bezwzględnej wartości zadanej BSG61
Przełącznik zał/wył „Sygnał blokady”
Cyfrowy programator czasowy SEH62.1
Przełącznik ręczny „Zał/Czuwanie"
Konwerter sygnału zapotrzebowania na
wentylację AQP63.1
Urządzenie wykonawcze ze sterowaniem
3-stawnym
Urządzenie wykonawcze do ogrzewania
9/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Przegląd zaprogramowanych aplikacji standardowych
Uwaga
Podane schematy instalacji i połączeń elektrycznych dla poszczególnych typów podstawowych są schematami przykładowymi.
Typ podstawowy
RLU210
A01
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ADA001 LU1 HQ
S01
Typ regulatora
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
T
B2
N.X1
T
R5
T
N.X3
B1
N.X2
M
S5
Y3
N.D1
N.Y1
A02
ADA008 LU1 HQ
S01
RLU210
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
R5
N.X3
B1
N.X1
M
S5
Y3
N.D1
N.Y1
A03
ADA002 LU1 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
S01
RLU210
T
B2
N.X1
T
T
B9
B1
N.X3
N.X2
M
S5
Y3
RLU210
A04
ADA009 LU1 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
T
T
T
B9
B1
B5
S01
N.D1
N.Y1
N.X2
N.X1
N.X3
M
S5
Y3
N.D1
N.Y1
A05
ACAD01 LU1 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza mieszanego i funkcjami zależnymi od temperatury zewnętrznej.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
S01
RLU210
Y2
T
M
B2
M
Y1
N.Y1 M
N.X1
Y6
T
B9
N.X3
S5
N.X2
N.D1
A06
ADB001 LU1 HQ
S01
RLU210
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
T
B2
N.X1
T
T
R5
B1
N.X3
N.X2
M
Y4
N.Y1
S5
N.D1
10/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ podstawowy
RLU210
A07
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ADB005 LU1 HQ
S01
Typ regulatora
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
B1
R5
N.X3
N.X1
M
S5
Y4
N.D1
N.Y1
A08
ADB002 LU1 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewanego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
S01
RLU210
T
B2
N.X1
T
T
B9
B1
N.X3
N.X2
M
S5
Y4
RLU210
A09
ADB006 LU1 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
T
S01
N.D1
N.Y1
B5
N.X2
Cascade
T
T
B9
B1
N.X3
N.X1
M
S5
Y4
N.D1
N.Y1
A10
ADC001 LU1 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z nagrzewnicą / chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
S01
RLU210
T
B2
N.X1
T
B9
N.X3
M
Y5
T
F16
N.X2
N.Y1
A11
ABC001 LU1 HQ
S01
RLU210
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
nagrzewnicą / chłodnicą powietrza oraz ochroną
przed zamarzaniem.
F3
N.X3
T
T
B1
N.X1
M
Y5
T
F16
S5
N.X2
N.D1
N.Y1
A12
ADA003 LU1 HQ
S01
RLU210
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną nagrzewnicą powietrza oraz
ochroną przed zamarzaniem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
T
B2
F3
N.X1
N.X3
T
T
B1
N.X2
M
S5
Y3
RLU210
A13
ADA010 LU1 HQ
T
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną nagrzewnicą powietrza i ochroną przed zamarzaniem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
S01
N.D1
N.Y1
B5
N.X2
F3
N.X3
T
T
B1
N.X1
M
Y3
N.Y1
S5
N.D1
11/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ podstawowy
RLU210
U01
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ADKA01 LU1 HQ
S01
Typ regulatora
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania.
Opcje:
• Maksymalne ograniczenie wilgotności powietrza
nawiewnego
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
ϕ
B12
N.X1
[%]
ϕ
R5
T
N.X3
B11
M
N.X2
[%]
Y8
N.Y1
S5
N.D1
RLU210
U02
PB0001 LU1 HQ
B22
N.X1
[bar]
∆p
B23
∆p
N.X2
S01
Regulacja różnicy ciśnień wody z zastosowaniem
pompy z regulowaną prędkością.
Opcje:
• Regulator wartości granicznej (maksymalnej i
minimalnej) ciśnienia
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
f1
f2
G1
N.Y1
R5
T
N.X3
S5
N.D1
RLU210
U03
AZL001 LU1 HQ
B24
N.X1
[Pa]
∆p
B25
∆p
N.X2
S01
Regulacja różnicy ciśnień powietrza z zastosowaniem wentylatora z regulowaną prędkością.
Opcje:
• Regulator wartości granicznej (maksymalnej i
minimalnej) ciśnienia
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
f1
f2
G1
N.Y1
T
R5
N.X3
S5
N.D1
U04
ADI001 LU1 HQ
S01
RLU210
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej
chłodnicy powietrza.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
ϕ
B12
N.X1
[%]
R5
T
N.X3
M
S5
Y4
N.D1
N.Y1
U05
ADI002 LU1 HQ
S01
RLU210
N .X2
Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza
wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem
wodnej chłodnicy powietrza.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
x
B12
N.X1
[g/kg]
R5
T
N.X3
M
S5
Y4
U06
AAZD01 LU1 HQ
Regulacja jakości powietrza pomieszczenia z zastosowaniem przepustnic powietrza mieszanego.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
S01
RLU210
N .X 2
N.D1
N.Y1
B4
AQ
Y2
N.X1
[ppm]
M
M
Y1
N.Y1 M
Y6
R5
T
N.X3
S5
N .X 2
N.D1
A01
ADA006 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna nagrzewnica powietrza 2-stopniowa
S01
RLU222
T
B2
N.X1
T
T
B9
N.X3
E1
N.Q1
N.Q2
N.Y1
B1
T
R5
N.X4
N.X2
S5
N.D1
12/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ podstawowy
RLU222
A02
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ADA012 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna nagrzewnica powietrza 2-stopniowa
S01
Typ regulatora
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
E1
B9
T
B1
N.Q1
N.Q2
N.Y1
N.X3
R5
N.X4
N.X1
S5
A03
ADA014 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
T
T
T
B9
B1
N.X3
N.X1
A05
A06
S5
1
T
B2
N.X1
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
M3
N.X4
N.X2
N.Q2
M
S5
Y3
N.D1
N.Y1
ADA005 LU2 HQ
N.Q1
1
T
B2
N.X1
F3
N.X3
1
T
T
T
B1
M3
N.Q2
S5
N.D1
N.Q1
1
T
A08
N.X2
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
M3
N.X4
N.X1
N.Q2
M
S5
N.D1
S01
ADB003 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem chłodnicy DX.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
RLU222
B5
Cascade
Y3
A07
N.X4
M
Y3
N.Y1
N.Y1
RLU222
R5
N.X2
ADA0011 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z
ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
S01
N.Q1
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy
powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
RLU222
N.X4
S01
RLU222
R5
N.D1
ADA004 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy
powietrza, z ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
T
S01
A04
N.X2
M
Y3
N.Q1
N.Q2
RLU222
B5
Cascade
T
B2
N.X1
T
T
B9
N.X3
M7
N.Q1
N.Q2
N.Y1
T
B1
N.X4
S5
N.D1
ADB007 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem chłodnicy DX.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
R5
N.X2
T
S01
RLU222
S01
N.D1
B5
N.X2
Cascade
T
T
B9
N.X3
M7
N.Q1
N.Q2
N.Y1
B1
T
R5
N.X4
N.X1
S5
N.D1
13/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ podstawowy
RLU222
A09
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ADC002 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy
powietrza i wodnej chłodnicy powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
S01
Typ regulatora
T
B2
N.X1
T
T
B9
B1
M3
N.X3
N.Q1
M
Y4
A13
A14
S01
M4
N.Q1
N.Q2
R5
T
N.X4
B1
N.X1
M
M
Y3
Y4
N.Y1
N.Y2
S5
N.D1
S01
T
B2
N.X1
T
T
B9
N.X3
E1
B1
N.Q1
N.Q2
N.Y1
N.X2
T
R5
N.X4
M
S5
Y4
N.D1
N.Y2
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
B9
N.X3
E1
B1
N.Q1
N.Q2
N.Y1
N.X1
T
R5
N.X4
M
Y4
S5
N.D1
N.Y2
ADC003 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy
powietrza i chłodnicy DX.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
RLU222
N.X3
M3
ADC012 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy i wodnej
chłodnicy powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza
RLU222
T
T
B9
S01
A12
N.X2
Cascade
ADC004 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem elektrycznej nagrzewnicy powietrza oraz wodnej chłodnicy powietrza.
Opcje:
• Minimalna i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza
RLU222
B5
T
S01
A11
S5
N.D1
N.Y2
ADC010 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i
wodnej chłodnicy powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
RLU222
N.X4
N.X2
T
B2
N.X1
T
T
B9
M7
N.X3
M
Y3
N.Q1
N.Q2
N.Y2
T
B1
N.X4
S5
N.D1
N.Y1
ADC011 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza i
chłodnicą DX.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
R5
N.X2
S01
A10
N.Q2
M
Y3
N.Y1
RLU222
M4
R5
T
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
B9
M7
N.X3
M
Y3
N.Y1
N.Q1
N.Q2
N.Y2
T
B1
R5
N.X4
N.X1
S5
N.D1
14/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
ADC006 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy
powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną
chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
RLU222
A16
A17
A18
T
B2
F3
1
T
N.X4
M
Y3
Y4
N.Y1
N.Y2
S5
N.D1
N.Q1
1
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
M3
N.X4
N.X1
N.Q2
M
M
Y3
Y4
N.Y1
N.Y2
S5
N.D1
N.Q1
1
T
B2
N.X1
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
Y7
N.X4
N.X2
N.Y2
M
Y3
N.Y1
M7
S5
N.Q2
N.D1
N.Q1
1
B5
T
N.X2
Cascade
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
Y7
N.X4
N.X1
N.Y2
M
M7
S5
N.Q2
N.D1
S01
T
M6
B2
N.Q2
N.X1
M
Y6
N.Y2
T
T
B9
B1
M3
N.X3
T
N.X4
N.Q1
M
Y3
S5
N.Y1
N.D1
S01
T
B5
N.X2
Cascade
M6
N.Q2
M
Y6
N.Y2
T
T
B9
B1
M3
N.X3
T
R5
N.X4
N.X1
N.Q1
M
S5
Y3
N.D1
AEAD01 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed
zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
R5
N.X2
N.Y1
N.Q1
S01
A21
N.X2
Cascade
AEAG02 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym i
wodną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
RLU222
B5
T
AEAG01 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z systemem odzysku ciepła w układzie
zamkniętym i wodną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
A20
N.X2
N.Q2
M
Y3
RLU222
B1
M3
N.Y1
A19
T
T
B9
ADC016 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza, z
ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
RLU222
N.X1
N.X3
ADC007 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy
powietrza, ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą
DX i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
RLU222
1
ADC014 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
zastosowaniem wodnej nagrzewnicy powietrza,
ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą
powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
RLU222
N.Q1
S01
A15
Schemat instalacji / Schemat połączeń
S01
RLU222
Numer / opis aplikacji
S01
Typ podstawowy
S01
Typ regulatora
1
Y2
T
M
B2
M
Y1
N.Y2 M
N.X1
F3
Y6
N.X3
1
T
T
B9
M3
N.X4
N.Q2
T
B1
N.X2
M
Y3
N.Y1
S5
N.D1
15/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ podstawowy
RLU222
A22
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
AEAD02 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i
sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
N.Q1
S01
Typ regulatora
1
Y2
M
Y1
N.Y2 M
F3
Y6
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
M3
N.X4
N.X1
N.Q2
M
S5
N.D1
N.Y1
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej chłodnicy
powietrza i dwiema chłodniami kominowymi.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
A24
A25
N.Q1
T
B9
f1
N.X3
f2
G1
N.Y1
N.Q2
f1
f2
G2
N.Y2
T
T
S5
N.D1
Y2
T
M
B2
M
Y1
N.Y2 M
N.X1
Y6
T
T
B9
M3
N.X3
N.Q1
M7
N.Q2
T
M
S5
Y3
N.D1
N.Y1
T
Y2
M
B5
N.X2
Cascade
M
Y1
N.Y2 M
Y6
T
T
B9
B1
M3
N.X3
N.Q1
M7
N.Q2
T
R5
N.X4
N.X1
M
S5
Y3
N.D1
S01
Y2
T
M
B2
M
Y1
N.Y2 M
N.X1
Y6
T
T
B9
M7
N.X3
M
N.Q1
N.Q2
T
N.X4
N.X2
S5
Y3
N.D1
N.Y1
AECD05 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą dx.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
R5
B1
S01
A27
N.X4
N.X2
AECD02 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
RLU222
R5
B1
N.Y1
A26
N.X4
N.X2
AECD04 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
RLU222
R5
B1
AECD01 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza I chłodnicą DX.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
RLU222
T
B2
N.X1
S01
RLU222
S01
ADB009 LU2 HQ
S01
A23
N.X2
Cascade
Y3
RLU222
B5
T
M
T
Y2
M
B5
N.X2
Cascade
M
Y1
N.Y2 M
Y6
T
T
B9
B1
M7
N.X3
M
Y3
N.Y1
N.Q1
N.Q2
T
R5
N.X4
N.X1
S5
N.D1
16/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
A28
AECD03 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza mieszanego, elektryczną nagrzewnicą powietrza i wodną
chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza
RLU222
A29
U01
Y2
T
M
B2
M
Y1
N.Y1 M
N.X1
Y6
E1
N.X4
B1
N.Q1
N.Q2
N.X3
R5
T
T
T
B9
N.X2
M
S5
Y4
N.D1
N.Y2
AECD06 LU2 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
przepustnicami powietrza mieszanego, elektryczną
nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 2-stopniowa nagrzewnica powietrza
RLU222
Schemat instalacji / Schemat połączeń
S01
RLU222
Numer / opis aplikacji
S01
Typ podstawowy
T
Y2
M
B5
N.X2
Cascade
M
Y1
N.Y1 M
Y6
T
T
B9
N.X3
T
E1
B1
N.Q1
N.Q2
N.X1
R5
N.X4
M
Y4
S5
N.D1
N.Y2
ADKA02 LU2 HQ
S01
Typ regulatora
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania.
Opcje:
• Maksymalne ograniczenie wilgotności powietrza
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• 2-stopniowa komora zraszania
ϕ
B12
N.X1
[%]
ϕ
Y8
T
B11
M
R5
N.X3
N.X2
[%]
N.Q1
N.Q2
N.Y1
S5
N.D1
PB0002 LU2 HQ
Regulacja różnicy ciśnienia wody z zastosowaniem
pomp z regulowaną prędkością.
Opcje:
• Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej
i maksymalnej.
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
B22
N.Q1
f1
f2
G1
N.Y1
N.Q2
f1
N.X1
[bar]
∆p
f2
G2
S5
U04
U05
B24
N.Q1
f1
f2
G1
N.Y1
N.Q2
f1
N.X1
[Pa]
∆p
B25
∆p
N.X2
f2
G2
N.Y2
T
R5
N.X4
T
B9
S5
N.X3
N.D1
ADI003 LU2 HQ
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od
temperatury pomieszczenia
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
RLU222
N.D1
S01
RLU222
N.X4
T
B9
AZL002 LU2 HQ
Regulacja różnicy ciśnienia powietrza z zastosowaniem wentylatorów z regulowaną prędkością.
Opcje:
• Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej
i maksymalnej
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
R5
T
ϕ
T
N.X3
N.X1
[%]
T
R5
N.X4
M7
N.Q1
N.Q2
N.Y1
S5
N .X 2
N.D1
ADI005 LU2 HQ
Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza
wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od
temperatury pomieszczenia
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• 2-stopniowa chłodnica DX
B5
B12
S01
U03
∆p
N.X2
N.Y2
N.X3
RLU222
B23
S01
U02
S01
RLU222
x
T
B5
N.X3
B12
N.X1
[g/kg]
T
R5
N.X4
M7
N.Q1
N.Q2
N.Y1
S5
N.D1
N .X2
17/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
RLU222
U06
Numer / opis aplikacji
AAZD02 LU2 HQ
Regulacja jakości powietrza pomieszczenia z przepustnicami powietrza mieszanego i sterowaniem
wentylatorem.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• Wentylator 2-biegowy
RLU222
U07
Schemat instalacji / Schemat połączeń
S01
Typ podstawowy
Y6
T
R5
T
M1
B9
N.X4
N.Q1
N.Q2
N.X3
S5
N.D1
N .X2
ADZA01 LU2 HQ
ϕ
B12
N.X1
[%]
ϕ
Y8
M
N.Q1
N.Y1
R5
T
N.X4
B11
M7
N.X2
[%]
N.Q2
N.Y2
S5
N .X3
N.D1
CZC001 LU2 HQ
S01
U08
N.X1
[ppm]
M
Y1
N.Y1 M
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania i
chłodnicą DX.
Opcje:
• Maksymalne ograniczenie wilgotności powietrza
nawiewnego
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
RLU222
B4
AQ
M
Y2
S01
Typ regulatora
Regulacja temperatury z chłodzeniem sufitowym.
Opcje:
• Kompensacja wartości zadanej zależna od wilgotności
• Alarm odchyłki
T
B1
M
ϕ
T
T
N.X1
B16
N.X2
Y4
N.Y1
U09
HZC001 LU2 HQ
S5
N.Q1
N.D1
B9
T
N.X3
Regulacja temperatury mieszającego obiegu
grzewczego.
Opcje:
• Minimalne ograniczenie temperatury na powrocie
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
B1
S01
RLU222
H1
T
N.X1
Y3
N.Q1
N.Q2 M
R5
T
T
N.X4
B7
N.X2
S5
N.D1
RLU222
U10
ZZZ001 LU2 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M
G1
D1 M
Q11
Q23
A01
Siłownik 3-stawny
RLU222
G0
N1 Q12
Q14
N2
Q24
3P
M
RLU222
U11
ZZZ002 LU2 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M
G1
D1 M
Q11
Q23
A01
Nieliniowy przełącznik 2-krokowy
RLU222
N1 Q12
G0
Q14
N2
Q24
2Q VAR.
A01
AEAF01 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
N.Q1
S01
RLU232
1
T
T
B10
B2
N.X4
N.X1
F3
N.X3
1
T
B9
N.X5
T
M3
Y11
N.Q3
N.Y2
T
B1
N.X2
M
S5
Y3
S6
N.Y1
N.D1
N.D2
18/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
AEAF02 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza,
ochroną przed zamarzaniem i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
A03
A04
A05
A06
S01
B5
N.X2
Cascade
B10
N.X4
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
N.X5
B1
M3
Y11
N.X1
N.Q3
N.Y2
M
S5
Y3
S6
N.D1
N.Y1
N.D2
N.Q1
1
T
B5
N.X2
Cascade
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
M3
N.X4
N.X1
N.Q3
M
S5
M
Y3
N.D1
Y4
N.Y1
S6
N.D2
N.Y2
T
T
B21
M6
B2
N.Q3
N.X4
N.X1
M
Y6
N.Y2
T
T
T
B9
B1
M3
N.X3
N.Q1
M
M
Y3
Y4
N.Y1
R5
N.X5
N.X2
S5
N.D1
S6
N.D2
N.Y3
AECG02 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym,
wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą
powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
T
AECG01 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z systemem odzysku ciepła w układzie
zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną
chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
1
T
ADC015 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem
wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
N.Q1
S01
A02
Schemat instalacji / Schemat połączeń
S01
RLU232
Numer / opis aplikacji
S01
Typ podstawowy
T
T
B21
M6
N.Q3
N.X4
B5
N.X2
Cascade
M
Y6
N.Y2
T
T
T
B9
N.X3
R5
N.X5
B2
M3
N.X1
N.Q1
M
M
Y3
Y4
N.Y1
N.Y3
S5
N.D1
S6
N.D2
AECF01 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza i wodną chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
S01
Typ regulatora
T
T
B10
B2
N.X4
N.X1
T
T
B9
N.X3
Y11
N.Y2
M
M3
M4
N.Q1
N.Q3
M
Y3
Y4
N.Y1
N.Y3
B1
T
R5
N.X5
N.X2
S5
N.D1
S6
N.D2
19/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
RLU232
A08
A09
RLU232
A10
A11
A12
T
Y11
N.Y2
M3
M4
N.Q1
N.Q3
M
T
B1
R5
N.X5
N.X1
S5
M
N.D1
Y3
Y4
N.Y1
N.Y3
S6
N.D2
N.Q1
1
T
T
B10
B2
N.X1
N.X5
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
Y11
N.X4
B1
M3
N.Y2
N.X2
N.Q3
S5
M
M
Y3
Y4
N.Y1
N.Y3
N.D1
S6
N.D2
N.Q1
1
T
T
B5
N.X2
Cascade
B10
N.X5
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
M3
Y11
N.X4
N.X1
N.Q3
N.Y2
M
M
Y3
Y4
N.Y1
N.Y3
S5
N.D1
S6
N.D2
T
B2
N.X1
T
T
B9
N.X3
M3
M4
B1
N.Q1
N.Q3
N.X2
T
R5
N.X4
S5
M
M
Y3
Y4
Y15
N.Y1
N.Y2
N.Y3
M
N.D1
S6
N.D2
ADC018 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną nagrzewnicą powietrza i dwiema wodnymi
chłodnicami powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
T
B9
N.X3
ADC009 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z zastosowaniem wodnej nagrzewnicy
powietrza oraz dwiema wodnymi chłodnicami powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
N.X2
N.X4
AECF04 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza,
ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą
powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
B5
Cascade
AECF02 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną
chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
T
T
B10
S01
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza i
wodną chłodnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Ochrona przeciwoblodzeniowa instalacji odzysku
ciepła
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
S01
AECF03 LU3 HQ
S01
A07
Schemat instalacji / Schemat połączeń
1S01
RLU232
Numer / opis aplikacji
S01
Typ podstawowy
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
B9
N.X3
T
B1
M3
M4
N.Q1
N.Q3
R5
N.X4
N.X1
S5
M
M
Y3
Y4
Y15
M
N.Y1
N.Y2
N.Y3
N.D1
S6
N.D2
AEDK01 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego i
regulacja wilgotności (względnej) pomieszczenia z
odzyskiem ciepła, wodną nagrzewnicą powietrza I
komorą zraszania.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Maksymalne ograniczenie wilgotności powietrza
nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
S01
Typ regulatora
ϕ
T
T
B15 B5
N.X3
N.X2
Cascade
T
B9
N.X5
T
M3
Y11
N.Q1
N.Y2
M
Y3
N.Y1
M
Y8
N.Q3
N.Y3
ϕ
B1 B11
N.X1 N.X4
S5
N.D1
S6
N.D2
20/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
ADE001 LU3 HQ
RLU232
A14
1
T
B2
A15
F3
1
T
N.X5
U01
U02
N.X2
N.X3
S5
M
M
Y3
Y4
Y10
N.Y2
N.Y3
N.Y1
N.D1
S6
N.D2
N.Q1
1
ϕ
B12
N.X3
F3
N.X2
1
T
T
T
B9
Y8
N.X5
ϕ
B1 B11
M
N.X1 N.X4
N.Y3
M
M8
M
Y3
N.Q3
Y4
N.Y1
S5
N.D1
S6
N.D2
N.Y2
ADFA02 LU3 HQ
N.Q1
1
T
B2
N.X1
F3
N.X5
1
T
T
T
B27
B1
N.X4
N.X2
S5
M
M
M
Y3
Y4
Y10
S6
N.Y3
N.Y2
N.Y1
N.D2
AEFH01 LU3 HQ
N .X3 (0...1 0 V )
N.D1
N.Q3
1
Y2
ϕ
T
M
Y1
N.Y2 M
T
B15 B5
M
N.X4
F3
Y6
N.X2
Cascade
N.X3
1
T
T
T
B9
B1
N.X5
N.X1
M
M
M8
Y3
Y4
N.Q1
N.Y1
N.Y3
S5
N.D1
S6
N.D2
ABA001 LU3 HQ
Dwa niezależne układy regulacji temperatury powietrza nawiewnego z wodnymi nagrzewnicami powietrza.
Opcje:
• Dwa niezależne zdalne nastawniki wartości zadanych
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
RLU232
B1
M
ADFA01 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego i
regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z przepustnicami powietrza
mieszanego, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną
przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną
chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
B27
T
T
M3.1
B1.1
M3.2
B1.2
N.Q1
N.X1
N.Q3
N.X3
T
T
Y3.1
B9
R5.1
T
N.X2
Y3.2
N.Y1
N.Y2
N.X5
R5.2
N.X4
S5
N.D1
ADL001 LU3 HQ
Regulacja objętości powietrza nawiewnego i wywiewnego ze sterowaniem wentylatorami.
Opcje:
• Dwa niezależne zdalne nastawniki wartości zadanych
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
S01
A16
T
T
T
B9
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) i regulacja punktu rosy z wstępną
wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza, wtórną wodną nagrzewnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
N.X1
N.X4
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego i
regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania, wodną chłodnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Maksymalne ograniczenie wilgotności powietrza
nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU232
S01
N.Q1
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) i regulacja punktu rosy z wstępną
nagrzewnicą wodną powietrza, ochroną przed zamarzaniem, wodną chłodnicą powietrza, wtórną wodną
nagrzewnicą powietrza i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
S01
A13
Schemat instalacji / Schemat połączeń
S01
RLU232
Numer / opis aplikacji
S01
Typ podstawowy
S01
Typ regulatora
∆p
G2
f1
N.Q2
N.Y2
f2
N.X3
∆p
T
G1
B9
N.Q1
N.Y1
N.X5
T
B8
R5.1
N.X4
f1
f2
B7
N.X1
T
R5.2
S5
N.X2
N.D1
21/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ regulatora
Typ podstawowy
RLU232
U03
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ZZZ003 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M
G1
D1 M
Q11
Q33
Q14
Q34
A01
2-krokowy przełącznik liniowy
RLU232
Q12
G0
2Q LIN.
RLU232
U04
ZZZ004 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M
G1
D1 M
Q11
Q33
Q14
Q34
A01
Binarny przełącznik 2-krokowy
RLU232
Q12
G0
Q1
Q1
RLU232
U05
ZZZ005 LU3 HQ
2Q BIN.
Q2
DC 0 ... 10 V
G
X1 M
G1
D1 M
Q11
Q33
Q14
Q34
A01
Nieliniowy przełącznik 2-krokowy
RLU232
Q12
G0
2Q VAR.
RLU236
A02
A03
A04
N.X3
E1
N.Q4
N.Q1 N.Q5
N.Q2 N.Q6
N.Q3 N.Y1
T
R5
N.X4
B1
N.X2
S5
N.D1
S6
N.D2
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
B9
N.X3
E1
N.Q4
N.Q1 N.Q5
N.Q2 N.Q6
N.Q3 N.Y1
T
B1
R5
N.X4
N.X1
S5
N.D1
S6
N.D2
ADB004 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 6-stopniowa chłodnica dx
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
T
T
B9
ADA013 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
elektryczną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 6-stopniowa nagrzewnica powietrza
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
T
B2
N.X1
S01
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z elektryczną nagrzewnicą powietrza.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 6-stopniowa nagrzewnica powietrza
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
S01
ADA007 LU3 HQ
S01
A01
T
B2
N.X1
T
T
B9
N.X3
M7
N.Q4
N.Q1 N.Q5
N.Q2 N.Q6
N.Q3 N.Y1
T
N.X4
S5
N.D1
S6
N.D2
ADB008 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
chłodnicą DX.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 6-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
R5
B1
N.X2
T
S01
RLU236
B5
N.X2
Cascade
T
B9
N.X3
T
M7
N.Q4
N.Q1 N.Q5
N.Q2 N.Q6
N.Q3 N.Y1
B1
T
R5
N.X4
N.X1
S5
N.D1
S6
N.D2
22/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) elektryczną nagrzewnicą powietrza i
chłodnicą DX.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 4-stopniowa nagrzewnica powietrza
• 2-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
A06
A07
A08
A09
E1
T
B1
M7
N.Q1
N.Q2
N.Q3
N.Q4
N.Y1
N.X4
S5
N.D1
S6
N.D2
T
B5
N.X2
Cascade
T
T
B9
E1
N.X3
N.Q1
N.Q2
N.Q3
N.Q4
N.Y1
T
B1
M7
R5
N.X5
N.X1
N.Q5
N.Q6
N.Y2
S5
N.D1
S6
N.D2
N.Q1
1
T
B2
N.X1
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
M3
N.X4
N.Y1
R5
N.X5
N.X2
N.Q3
N.Q4
N.Q5
N.Q6
N.Y2
N.Q2
M
T
B1
M7
Y3
S5
N.D1
S6
N.D2
N.Q1
1
T
B5
N.X2
Cascade
F3
N.X3
1
T
T
T
B9
M3
N.X4
N.Q2
N.Y1
R5
N.X5
N.X1
N.Q3
N.Q4
N.Q5
N.Q6
N.Y2
M
T
B1
M7
Y3
AEDL01 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego i
regulacja wilgotności (względnej) powietrza nawiewnego z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną
przed zamarzaniem, komorą zraszania i sterowaniem wentylatorami.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
R5
N.X2
N.Q5
N.Q6
N.Y2
ADC017 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorami.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 4-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
T
T
B9
N.X3
ADC008 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z wodną nagrzewnicą powietrza,
ochroną przed zamarzaniem, z chłodnicą DX i sterowaniem wentylatorem.
Opcje:
• Minimalne i maksymalne ograniczenie temperatury
powietrza nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zewnętrzny ustawnik zdalnej bezwzględnej wartości zadanej
• 4-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
T
B2
N.X1
ADC013 LU3 HQ
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego z
elektryczną nagrzewnicą powietrza i chłodnicą DX.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• Elektryczna 4-stopniowa nagrzewnica powietrza
• 2-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
S01
ADC005 LU3 HQ
S01
A05
Schemat instalacji / Schemat połączeń
S01
RLU236
Numer / opis aplikacji
S01
Typ podstawowy
S5
N.D1
S6
N.D2
N.Q1
S01
Typ regulatora
1
T
M6
B5
N.X2
Cascade
N.Q3
M
Y6
N.Y2
T
F3
N.X3
1
T
T
B9
M3
N.X5
N.Q2
M
Y3
M
Y8
N.Q4
N.Y3
ϕ
B1 B11
N.X1 N.X4
S5
N.D1
S6
N.D2
N.Y1
23/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
A10
Schemat instalacji / Schemat połączeń
AEFL01 LU3 HQ
N.Q1
Regulacja temperatury powietrza nawiewnego i
regulacja wilgotności (względnej) powietrza nawiewnego z systemem odzysku ciepła w układzie zamkniętym, chłodnicą DX, wodną nagrzewnicą powietrza, ochroną przed zamarzaniem, komorą zraszania
i sterowaniem wentylatorami.
Opcje:
• Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• 2-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
U01
M
U03
U04
1
T
B9
N.X5
U05
T
T
M7
N.Q4
N.Q5
M3
N.Q2
M
Y3
M
Y8
ϕ
B1 B11
S5
N.X1 N.X4
N.D1
N.Q6
N.Y3
S6
N.D2
N.Y1
ϕ
B12
N.X1
[%]
ϕ
T
B9
T
B11
Y8 M
N.Q4
N.Q5 N.Q1
N.Q6 N.Q2
N.Y1 N.Q3
N.X3
N.X4
S5
N.D1
S6
N.D2
B22
B23
∆p
∆p
N.X2
S01
N.X1
[bar]
N.Q1
N.Q2
N.Q3
N.Q4
N.Q5
N.Q6
R5
T
N.X4
T
B9
S5
N.X3
N.D1
S6
N.D2
B24
N.X1
[Pa]
B25
∆p
N.X2
N.Q1
N.Q2
N.Q3
N.Q4
N.Q5
∆p
N.Q6
T
R5
N.X4
T
B9
S5
N.X3
N.D1
S6
N.D2
ADI004 LU3 HQ
ϕ
T
B5
N.X3
B12
N.X1
[%]
T
N.Q2
N.Q3
N.Q4
N.Q5
N.Q6
N.Y1
R5
N.X4
M7
N.Q1
S5
N .X 2
N.D1
S6
N.D2
ADI006 LU3 HQa
Regulacja wilgotności (bezwzględnej) powietrza
wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do wyboru wartości
maksymalnej
• Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od
temperatury pomieszczenia
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• 6-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
R5
N.X2
[%]
AZL003 LU3 HQ
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z chłodnicą DX.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Korekcja wartości zadanej wilgotności zależna od
temperatury pomieszczenia
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• 6-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
F3
N.X3
PB0003 LU3 HQ
Regulacja różnicy ciśnienia powietrza z wentylatorami z regulowaną prędkością.
Opcje:
• Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej
i maksymalnej
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
N.Y2
ADKA03 LU3 HQ
Regulacja różnicy ciśnienia wody z pompami z regulowaną prędkością.
Opcje:
• Regulator wartości granicznej ciśnienia, minimalnej
i maksymalnej
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
Y6
S01
U02
N.X2
Cascade
N.Q3
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania.
Opcje:
• Maksymalne ograniczenie wilgotności powietrza
nawiewnego
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• 6-stopniowa komora zraszania
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
B5
T
M6
S01
RLU236
1
S01
RLU236
Numer / opis aplikacji
S01
Typ podstawowy
S01
Typ regulatora
x
T
B5
N.X3
B12
N.X1
[g/kg]
T
N.Q2
N.Q3
N.Q4
N.Q5
N.Q6
N.Y1
R5
N.X4
M7
N.Q1
N .X 2
S5
N.D1
S6
N.D2
24/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ podstawowy
RLU236
U06
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
AAZD03 LU3 HQ
S01
Typ regulatora
Regulacja jakości powietrza wewnętrznego z przepustnicami powietrza mieszanego i sterowaniem
wentylatorem.
Opcje:
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Funkcje zależne od temperatury zewnętrznej
• Zdalny nastawnik bezwzględnej wartości zadanej
• Wentylator 6-biegowy
• Tryb Ekonomiczny
U07
M
M
Y1
N.Y1 M
Y6
T
U08
T
N.Q2 M1
N.Q3 N.Q1
N.Q4
N.Q5
N.Q6
B9
N.X3
R5
N.X4
S5
N .X 2
N.D1
S6
N.D2
ADZA02 LU3 HQ
Regulacja wilgotności (względnej) powietrza wywiewnego (pomieszczenia) z komorą zraszania i
chłodnicą DX.
Opcje:
• Maksymalne ograniczenie wilgotności powietrza
nawiewnego
• Zewnętrzna wartość zadana do selekcji maksimum
• Zdalny nastawnik względnej wartości zadanej
• 2-stopniowa komora zraszania
• 4-stopniowa chłodnica DX
• Przełączanie trybów Komfort / Ekonomiczny
RLU236
B4
N.X1
[ppm]
S01
RLU236
AQ
Y2
ϕ
B12
N.X1
[%]
ϕ
Y8
N.Q1
N.Q2
N.Y1
M7
N.Q3
ZZZ006 LU3 HQ
T
R5
B11
M
N.Q4
N.Q5
N.Q6
N.Y2
N.X2
[%]
N.X4
N .X 3
S5
N.D1
S6
N.D2
DC 0 ... 10 V
X1 M G1
G
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Liniowy przełącznik 3-krokowy
RLU236
Q12
G0
3Q LIN.
RLU236
U09
ZZZ007 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Liniowy przełącznik 4-krokowy
RLU236
Q12
G0
4Q LIN.
RLU236
U10
ZZZ008 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Liniowy przełącznik 5-krokowy
RLU236
G0
Q12
5Q LIN.
25/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ regulatora
Typ podstawowy
RLU236
U11
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ZZZ009 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Liniowy przełącznik 6-krokowy
RLU236
Q12
G0
6Q LIN.
RLU236
U12
ZZZ010 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Nieliniowy przełącznik 3-krokowy
RLU236
G0
Q12
3Q VAR.
RLU236
U13
ZZZ011 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Nieliniowy przełącznik 4-krokowy
RLU236
G0
Q12
4Q VAR.
RLU236
U14
ZZZ012 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Nieliniowy przełącznik 5-krokowy
RLU236
Q12
G0
5Q VAR.
RLU236
U15
ZZZ013 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Nieliniowy przełącznik 6-krokowy
RLU236
G0
Q12
6Q VAR.
26/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Typ podstawowy
RLU236
U16
Numer / opis aplikacji
Schemat instalacji / Schemat połączeń
ZZZ014 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
Binarny przełącznik 7-krokowy
(3 przekaźniki)
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
A01
Typ regulatora
RLU236
G0
Q12
3Q BIN.
Q1
Q2
Q1
Q1
Q1
U17
ZZZ015 LU3 HQ
DC 0 ... 10 V
Binarny przełącznik 15-krokowy
(4 przekaźniki)
G
X1 M G1
Q11
Q23
Q33
Q41
Q53
Q63
Q14
Q24
Q34 Q42
Q44
Q54
Q64
4Q BIN.
Q1
A01
RLU236
Q3
Q2
RLU236
G0
Q12
Q1
Q1
Q1
Q2
Q3
Q2
Q1
Q1
Q1
Q1
Q2
Q4
Q3
Q2
27/28
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Wymiary
123
86
RLU210, RLU222
5
3
3
66,4
90
66,4
90
=
EN 60 715-TH 35-7.5
=
97
3101M02
44
3
=
50
44,5
35
=
ø 10,5
ø5
2
3
RLU232, RLU236
86
176
5
3
=
EN 60 715-TH 35-7.5
=
153
3101M01
44
3
=
50
44,5
35
=
ø 10,5
ø5
2
3
Wymiary w mm
28/28
¤2003 Siemens Building Technologies
Siemens Building Technologies
HVAC Products
Regulatory uniwersalne RLU2...
CE1N3101pl
07.01.2004
Download