Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.05.2016

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 22469-2016 z dnia 2016-03-03 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Warszawa
Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych w
obiekcie przy ul. Marywilskiej 44, I piętro w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, wyszczególnionych w
zestawieniu powierzchni - załącznik nr...
Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach
Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, zamówienie
uzupełniające
Numer ogłoszenia: 49417 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 22469 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5103125, faks 22 5103189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń biurowych w
budynkach Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, zamówienie uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem
zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiekcie przy ul. Marywilskiej 44, I piętro w
Warszawie w Dzielnicy Białołęka, wyszczególnionych w zestawieniu powierzchni - załącznik nr 3 do
umowy. Szczegółowy zakres prac oraz ich sposób wykonania i częstotliwość opisane są
szczegółowo w załączniku nr 1 do wzoru umowy - Opisie przedmiotu zamówienia, nadto
zestawienie powierzchni w załączniku nr 3 do wzoru umowy oraz zestawienie powierzchni okien,
żaluzji, wertikali i drzwi w załączniku nr 4 do wzoru umowy. Do zadań wykonawcy w szczególności
należeć będzie: 1. Sprzątanie powierzchni biurowej: lokalizacja - Pomieszczenia przy ul.
Marywilskiej 44 Ip., czynności: w pomieszczeniach biurowych codzienne czyszczenie i odkurzanie
powierzchni podłóg w (tym usuwanie ewentualnych plam i zabrudzeń z wykładzin podłogowych),
odkurzanie mebli tapicerowanych, czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni mebli i pozostałego
wyposażenia pomieszczeń biurowych, czyszczenie i odkurzanie parapetów, grzejników, kratek
wentylacyjnych, sprzętu biurowego (kserokopiarki, telefony, faksy, niszczarki, drukarki, komputery z
wyłączeniem monitorów) przy użyciu środków antystatycznych, bezzapachowych lub o delikatnym
zapachu neutralnym, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów powierzchni (np. drewno,
tworzywo sztuczne), usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy i wymiana worków
foliowych na śmieci otrzymanych od Zamawiającego, w korytarzach i łazienkach: uzupełnianie
mydła w płynie i papieru toaletowego otrzymanego od Zamawiającego, opróżnianie koszy na śmieci
i wymiana worków, sprzątanie, mycie i dezynfekcja sanitariatów (łącznie z deskami klozetowymi),
czyszczenie glazury, armatury, klamek, uchwytów, luster z ramami, umywalek, usuwanie nalotu z
urządzeń i armatury, mycie podłóg przy użyciu łagodnych środków myjących, odpowiednich dla
danego rodzaju powierzchni, nie niszczących podłogi, nie uszkadzających powłoki akrylowej, nie
pozostawiających smug, konserwacja powierzchni środkami antypoślizgowymi, wynoszenie śmieci
do zewnętrznego pojemnika, doczyszczanie miejsc trudnodostępnych i usuwanie pajęczyn,
wykonywanie czynności porządkowych po przeprowadzonych remontach, interwencyjne sprzątanie
w pokojach biurowych, wykonywanie innych czynności niezbędnych do utrzymania czystości w
obiektach Urzędu. rodzaje sprzątanej powierzchni: pokoje: wykładzina dywanowa, korytarze:
wykładzina PCV typ tarkett, hol: granit, łazienki: glazura, terakota. Wyłoniony Wykonawca
zobowiązany będzie również do wykonania w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał
mycia okien wraz z ościeżnicami, żaluzji, wyłączników światła oraz drzwi do pomieszczeń
biurowych wyszczególnionych w załączniku nr 4 do umowy. INFORMACJE DODATKOWE: 1.
Wykonawca zobowiązany jest do: a) Wyłączania światła, zamykania okien, b) wyposażenia
pracowników w jednolity ubiór roboczy, który należy nosić w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, c) usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotowej usługi stwierdzonych
przez osoby wyznaczone do sprawdzania czystości, d) usunięcia usterek spowodowanych przez
siebie na skutek niewłaściwej eksploatacji sieci elektrycznej, e) pokrycie szkód spowodowanych
użyciem nieodpowiednich środków czyszczących, w wyniku których spowoduje zniszczenie lub
nieprzydatność do dalszego użytkowania przedmiotu zamówienia, f) ponoszenia odpowiedzialności
materialnej za ewentualne szkody powstałe na skutek działania swoich pracowników i osób, przy
pomocy których będzie realizował przedmiot zamówienia, g) Wykonawca każdorazowo zgłaszać
będzie Zamawiającemu zauważone uszkodzenia sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, wyposażenia
węzłów sanitarnych , sprzętu biurowego itp., wskazanej przez Zamawiającego osobie, h) w
przypadku domniemanego włamania, kradzieży lub zniszczenia znajdującego się w
pomieszczeniach sprzętu, osoby wykonujące umowę zobowiązane są do natychmiastowego
powiadomienia o tym fakcie pracownika ochrony, i) Wykonawca na żądanie Zamawiającego
dostarczy zaświadczenie o niekaralności osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji
przedmiotowego zamówienia, j) zmiana pracowników wyznaczonych do wykonywania prac objętych
zamówieniem wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem oraz akceptacji Zamawiającego, k) w przypadku konieczności nagłej
zmiany pracowników wyznaczonych do realizacji prac objętych umową Wykonawca powiadomi o
tym Zamawiającego telefonicznie z jednoczesnym przesłaniem drogą faksową pisemnego
zgłoszenia pracownika, l) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie skierować do wykonywania prac
innego pracownika w przypadku: nie przybycia do pracy pracownika wyznaczonego do
wykonywania prac porządkowych i utrzymania czystości, przybycia pracownika w stanie
uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków, m) Wykonawca oraz osoby przez niego
zatrudnione, zobowiązane są do przestrzegania zakazu palenia tytoniu, poza miejscami specjalnie
do tego wyznaczonymi, obowiązującego na terenie Urzędu, n) Wykonawca jest zobowiązany do
zaopatrywania się we własnym zakresie i na własny koszt w potrzebne do wykonywania usługi
środki chemiczne, materiały i narzędzia pracy, odzież ochronną i roboczą, (z wyłączeniem papieru
toaletowego i mydła w płynie), o) Wykonawca będzie używał środków chemicznych posiadających
atest Państwowego Zakładu Higieny w zakresie miejsca ich stosowania, p) Wykonawca jest
zobowiązany do używania środków czystości dobrej jakości i używania ich zgodnie z instrukcją
producenta, q) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy świadczeniu usługi przepisów
BHP, p.poż. oraz przepisów dotyczących ochrony obiektu zgodnie z ustawą o ochronie osób i
mienia, r) podczas pracy każda z osób sprzątających otwiera tylko to pomieszczenie, które
aktualnie sprząta, drzwi pozostałych pomieszczeń powinny być w tym czasie zamknięte na klucz, s)
Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy w każdym obiekcie miejsca do
przechowywania narzędzi lub urządzeń i środków związanych z bieżącą realizacją umowy oraz
zapewnić energię elektryczną i wodę w ilości niezbędnej do realizacji umowy, t) sanitariaty winny
być sprzątane z użyciem środków odkażających, środków usuwających kamień oraz środków
zapachowych, u) podłogi w pomieszczeniach sanitarnych winny być sprzątane na mokro z użyciem
płynu antypoślizgowego, v) parkiet, podłogi drewniane winny być przecierane z kurzu z użyciem
środka konserwującego przeznaczonego do mycia powierzchni drewnianych, w) wykładzina
dywanowa winna być odkurzana odkurzaczem, x) Wykładzina PCV - zamiatana, zmywana na
mokro, y) koszt zużycia prądu i wody przy wykonywaniu usługi pozostaje po stronie
Zamawiającego, z) sprzątanie pomieszczeń biurowych odbywać się będzie w godzinach pracy
urzędu, aa) przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać
aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość całkowitego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w formularzu
ofertowym. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której będzie wynikać, że Wykonawca
dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 08.00 - 18.00,
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00 1. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 4000,00 zł, co
stanowi równowartość 958,11 euro (można wypełnić po zawarciu umowy) 2. Wartość zamówienia
została ustalona w dniu 25.02.2016 r. na podstawie (wskazać odpowiednio dokument, szacunek,
kosztorys, program funkcjonalno-użytkowy): obecnie ponoszonych kosztów (osoba ustalająca
wartość zamówienia Anna Baranowska, Beata Szymańska wartość zamówienia została ustalona na
podstawie ceny ofertowej formularza ofertowego do postępowania oznaczenie sprawy UD-II-WZP271.51.2015.MLU/PNzAU-u..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PU SOS BARWIT Barbara Jakubczak, Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3834,00

Oferta z najniższą ceną: 3834,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3834,00

Waluta: PLN .
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu zamówienia: Zamówienie uzupełniające nie przekracza
łącznie z zamówieniem uzupełniającym I - umowa Nr AG.II(B/X/2/2/2)272-19/16/87/347 - 50 %
wartości zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 04.01.2016 roku w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy UD-II-WPZ-ZP-271.51.2015.MLU/PNzAU-u, nr umowy
AG.II(B/X/2/2/2)272-6/16/12/2016/122, i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, zostało przewidziane udzielenie
zamówień uzupełniających o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego,
polegających na powtórzeniu tych samych usług. Wybranie dotychczasowego wykonawcy
zapewni najniższe koszty, a także wysoką jakość świadczonych usług.
Download