CHOROBY DZIECI Gastrologia - dr.hab Ewa

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał
Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
CHOROBY DZIECI
2. Numer kodowy kursu
PED003C
3. Jednostka dydaktyczna
KLINIKA ALERGOLOGII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA DZIECI
4. Typ kursu
OBOWIĄZKOWY
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
6. Rok studiów
IV
7. Semestr
7/8
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
DR HAB.N.MED EWA TOPOROWSKA-KOWALSKA
10. Osoby prowadzące zajęcia
Dr hab.n.med. Ewa Toporowska-Kowalska
Dr.n.med. Jarosław Dynowski
Dr n.med. Marzena Funkowicz
Dr n.med. Beata Gębora-Kowalska
Dr n.med. Małgorzata Modzelewska-Hołyńska
Dr n.med. Joanna Kudzin
Dr n.med. Marek Kurnatowski
Dr hab.n.med. Aneta Krogulska
Dr n.med. Anna Plocek
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Celem nauczania jest wprowadzenie
studentów w zagadnienia związane z
chorobami przewodu pokarmowego i
chorobami alergicznymi u dzieci. Jest to
kontynuacja kursu propedeutyki pediatrii.
Celem jest pokazanie wybranych
zagadnień gastroenterologii i alergologii,
które szczególnie często występują u
dzieci, a także pokazanie odrębności
między przebiegiem tych chorób u dzieci i
dorosłych. Student musi znać zasady
rozpoznawania chorób
gastroenterologicznych i alergicznych, ich
etiopatogenezę, epidemiologię. Student
musi znać ogólne zasady ich leczenia.
Celem jest pokazanie problemu
szczególnie nieswoistych zapaleń jelit i
alergii jako narastającego problemu
epidemiologicznego, jako choroby
cywilizacyjnej.
Kurs jest częścią trwającego 4 lata
procesu nauczania pediatrii i powinien
pozwolić na wykorzystanie nabytej wiedzy
w dalszym toku studiów
Cele szczegółowe
1. Student zna patofizjologię i
etiopatogenezę chorób
gastroenterologicznych alergicznych
wieku dziecięcego. Potrafi wymienić
najczęstsze choroby alergiczne i
gastroenterologiczne występujące u
dzieci i porównać ich występowanie
w stosunku do populacji dorosłych.
Potrafi pokazać różnice w przebiegu
klinicznym między tymi chorobami
w zależności od wieku pacjenta.
2. Student zna podstawowe
zagadnienia z gastroenterologii
dziecięcej. Zna przyczyny zaburzeń
stanu odżywienia, przewlekłej i
ostrej biegunki (w tym celiakii,
nieswoistych zapaleń jelit i
mukowiscydozy), zaparć, żółtaczek
okresu noworodkowego,
niemowlęcego i dziecięcego, bólów
brzucha u dzieci.
Ponadto zna wybrane zagadnienia z
patologii wątroby i trzustki. Potrafi
wymienić laboratoryjne wskaźniki
wydolności komórki wątrobowej,
podać definicje ostrej niewydolności
wątroby i cholestazy oraz czynniki
etiologiczne z podziałem na grupy
wiekowe. Zna najczęstsze
przyczyny toksycznego uszkodzenia
wątroby i podstawowe zasady
postępowania w przypadku ich
występowania.
Potrafi podać definicje ostrego i
przewlekłego zapalenia trzustki oraz
niewydolności trzustki. Potrafi
wymienić kryteria diagnostyczne
(laboratoryjne i obrazowe) ostrego i
przewlekłego procesu zapalnego
trzustki. Potrafi wyszczególnić
czynniki etiologiczne w/w chorób z
podziałem na grupy wiekowe. Zna
zasady leczenia farmakologicznego
oraz żywieniowego zapalenia
trzustki (żywienie dojelitowe – EN i
pozajelitowe - PN). Zna
podstawowe powikłania ostrego
zapalenia trzustki i zasady
postępowania w przypadku ich
wystąpienia.
Zna zasady leczenia żywieniowego
w pediatrii (enteralnego i
paraenteralnego).
Zna wybrane zagadnienia z
mikologii lekarskiej: podział
etiologiczny grzybic, czynniki ryzyka
grzybicy uogólnionej, drogi
zarażenia grzybami, podział,
objawy, diagnostykę i leczenie
grzybicy u dzieci.
Zna wybrane zagadnienia z
parazytologii: systematykę
pasożytów, objawy, diagnostykę i
leczenie - toksoplazmozy, lambliozy,
pełzakowicy, owsicy, glistnicy,
toksokarozy, włośnicy,
włosogłówczycy, teniozy,
cysticerkozy i świerzbu.
Zna definicję zaparć (w zależności
od wieku pacjenta), przyczyny
zaparć, wykonywane w ich
diagnostyce badania laboratoryjne,
obrazowe oraz czynnościowe
(manometria anorektalna). Zna
schemat postępowania
terapeutycznego w leczeniu zaparć.
3. Zna zasady rozpoznawania,
klasyfikacji alergicznego nieżytu nos
i spojówek. Zna ogólne zasady ich
leczenia.
Zna zasady rozpoznawania,
klasyfikacji astmy oskrzelowej oraz
ogólne zasady ich leczenia.
Zna ogólne zasady immunoterapii
chorób alergicznych.
Zna zasady rozpoznawania i
leczenia alergii pokarmowej i
nietolerancji pokarmowej.
Zna zasady rozpoznawania i
leczenia atopowego zapalenia
skóry. Zna różnicowanie chorób
alergicznych z innymi schorzeniami
o podobnym obrazie klinicznym.
4. Student zna metody diagnostyczne
stosowane w alergologii: testy
skórne sckin-prick test, testy
płatkowe, interpretacje wyników
cIgE i sIgE, interpretacji prób
prowokacyjnych w alergii
pokarmowej, ogólne zasady
zlecania badań spirometrycznych,
rinnometrycznych i pH-metrii
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Student zna epidemiologię chorób
alergicznych i chorób układu
pokarmowego u dzieci. Zna ich
etiopatogenezę. Potrafi zaproponować
diagnostykę tych schorzeń i
zinterpretować wyniki badań. Zna zasady
leczenia chorób alergicznych i układu
pokarmowego u dzieci. Potrafi
przygotować pacjenta i jego dokumentacje
do konsultacji medycznej ze specjalistą.
Cele szczegółowe
1. Student potrafi przeprowadzić
badania podmiotowe i
przedmiotowe pacjenta
pediatrycznego. Zna objawy
kliniczne chorób alergologicznych i
układu pokarmowego. Potrafi
zinterpretować ich znaczenie.
Potrafi wymienić przyczyny kaszlu,
przewlekłego kaszlu, przewlekłego
nieżytu nosa, zapalenia spojówek,
wysypek alergicznych w przebiegu
pokrzywki ostrej i pokrzywek
przewlekłych oraz azs. Potrafi
podać przyczyny niedoboru i utraty
masy ciała u dzieci. Zna przyczyny
przewlekłych żółtaczek u dzieci,
zaburzeń połykania, bólów brzucha,
objawów dyspeptycznych, biegunek
ostrych i przewlekłych, zaparć,
krwawienia z przewodu
pokarmowego. Potrafi wdrożyć
postępowanie diagnostyczne i
diagnostykę różnicową chorób
przewodu pokarmowego i
alergicznych i dzieci.
2. Potrafi zinterpretować podstawowe
badania laboratoryjne (morfologię,
jonogram, rkz, glikemię aspat, alat,
gGTP, lipaza, amylaza, amoniak,
mocznik, kreatyninę, bilirubinę,
CRP, PCT, rtg płuc i j.brzusznej)
3. Zna badania skriningowe chorób
układu pokarmowego (celikii IgAEma, IgGEma,
transglutaminazę, mukowiscydozy –
chlorki w pocie, nietolerancji
pokarmowych – krzywe
obciążeniowe). Zna badania
skriningowe stosowane w
alergologii (cIgE, sIgE, SPT,
spirometria).Potrafi ocenić wyniki
prób prowokacyjnych w alergii
pokarmowej
4. Zna wskazania do badań
obrazowych, także kontrastowych
(rtg, CT, MMR płuc, zatok,
przewodu pokarmowego,
cholangio-NMR, endoskopowej
cholangiopankreatografii wstecznej
ECPW). Zna wskazania do badań
usg j.brzusznej
5. Zna wskazania do badań
endoskopowych górnego i dolnego
odcinka przewodu pokarmowego,
do pH-metrii/impedancji i do
manometrii. Potrafi przeprowadzić i
zinterpretować test WTO
6. Umie posługiwać się terminologią
medyczną
7.
Student potrafi zastosować i zalecać
zachowanie prozdrowotne
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
Celem jest wykształcenie świadomej
postawy zdrowotnej studentów dotyczące
zachowań mających na celu ograniczanie
rozwoju chorób alergicznych.
Wykształcenie świadomości konieczności
szerzenia oświaty prozdrowotnej i zasad
profilaktyki szczególnie w pediatrii.
Rozumie zasady wczesnej profilaktyki
chorób w okresie dziecięcym i i jej wpływ
na zachorowalność w wieku dorosłym.
Cele szczegółowe
1. Zna rolę lekarza pediatry.
2. Potrafi czynnie uczestniczyć w
profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
3. Potrafi edukować rodziców dzieci z
ciężkimi i przewlekłymi chorobami
alergicznymi i przewodu
pokarmowego.
4. Przestrzega zasad etycznych w
interakcjach z pacjentami i
rodzicami pacjentów.
5. Zna zasady bioetyczne w badaniach
naukowych.
6. Ma umiejętność wdrażania nabytej
wiedzy w przyszłych latach studiów.
7. Posiada umiejętność samodzielnego
poszerzania wiedzy ze względu na
stały rozwój nauk biomedycznych.
12. Sposób nauczania
Prezentacje multimedialne, dyskusja interaktywna, omawianie przypadków
13. Liczba godzin zajęć
14 wykłady, 33 ćwiczenia, 22 seminaria
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
W nauczaniu gastroenterologii i alergologii wykorzystywana jest wiedza z
podstawowych nauk biologicznych wykładanych w poprzednich latach studiów
(farmakologia, anatomia, histologia, patofizjologia, biochemia, epidemiologia)
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
16. Zawartość kursu
1. Patologia przełyku
2. Żółtaczki okresu niemowlęcego
3. Biegunki przewlekłe
4. Zaparcia
5. Bóle brzucha
6. Patologia wątroby
7. Ostre zapalenie trzustki
8. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci
9. Leczenie żywieniowe
10. Choroby grzybicze i pasożytnicze przewodu pokarmowego
11. Astma oskrzelowa u dzieci
12. Alergiczny nieżyt nosa i spojówek u dzieci. Immunoterapia.
13. Atopowe zapalenie skóry
14. Alergia pokarmowa
15. Zapalenia płuc u dzieci
17. Metody nauczania i uczenia się
Zajęcia stacjonarne (wykłady i ćwiczenia)
Nauka samodzielna
18. Zalecane źródła nauczania
Pediatria K. Kubicka, W. Kawalec PZWL 2008
Alergia, choroby alergiczne, astma A. Fal Medycyna Praktyczna 2010
Gastroenterologia dziecieca. F. Iwanczak Borgis 2012
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie na ocenę (semestralne)
20. Zasady egzaminowania
Wiedza: Oceniana jest wiedza z tematów seminariów
Krótki test sprawdzający wyniesioną z zajęć wiedzę
umiejętności praktyczne:
umie rozpoznać, diagnozować i leczyć dzieci z podstawowymi problemami z zakresu
alergologii i gastroenterologii oraz zalecić konsultacje specjalistyczna
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
Student jest przygotowany do rozpoczęcia zajęć klinicznych z pacjentem
pediatrycznym, rozmowy z rodzicami, reprezentuje postawę wyrażającą szacunek i
zrozumienie dla pacjentów i ich rodzin, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia ze
względu na dynamiczny rozwój nauk medycznych
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Język polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Łódź ul.Sporna 36/50, tel:42/
61 77 730
Download