3. Degradacja gleby postępuje…

advertisement
KOMISJA EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 13.2.2012 r.
COM(2012) 46 final
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU
REGIONÓW
Realizacja strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby i prowadzone działania
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU
REGIONÓW
Realizacja strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby i prowadzone działania
1.
WPROWADZENIE
Niniejsze sprawozdanie dotyczy przeglądu realizacji strategii tematycznej w dziedzinie
ochrony gleby1 od jej przyjęcia we wrześniu 2006 r. Celem strategii jest ochrona gleby dzięki
zrównoważonym użytkowaniu i zapobieganiu dalszej degradacji, a także zachowanie funkcji
gleby oraz rekultywacja zniszczonych gleb. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono aktualne
tendencje w zakresie degradacji gleby – w Europie i na świecie – jak również nadchodzące
wyzwania związane z ochroną.
2.
CZTERY FILARY STRATEGII - AKTUALIZACJA
2.1.
Popularyzacja
Pomimo zasadniczej roli dla ekosystemu i gospodarki funkcje gleby – w przeciwieństwie do
powietrza i wody – są niedoceniane, a jej zasoby uważa się za niewyczerpane. Degradacja
gleby jest przeważnie niezauważana, gdyż jest to proces powolny, w którym rzadko
występują gwałtowne zmiany. Z tego powodu popularyzacja wiedzy o glebie stanowi
szczególne wyzwanie. Pomogło w tym niedawno kilka filmów dokumentalnych na ten temat2.
Komisja zorganizowała szereg imprez poświęconych glebie, w tym ważne konferencje na
temat gleby, zmiany klimatu i różnorodności biologicznej, wystąpienia na posiedzeniach
Konwencji o różnorodności biologicznej i prelekcje podczas Zielonego Tygodnia. Ponadto
udostępniono ulotki i broszury w różnych językach UE3. Komisja opublikowała również
szereg atlasów gleby, w tym „Atlas gleb Europy” oraz „Europejski atlas różnorodności
biologicznej gleby”. Ponadto powołała grupę roboczą ds. popularyzacji i edukacji w ramach
Europejskiego Biura ds. Gleby (ESBN)4.
Strategia stanowi ważną podstawę licznych instrumentów i sieci dotyczących popularyzacji
wiedzy o glebie, które wprowadzono w państwach członkowskich, w tym Europejskiej Sieci
ds. Popularyzacji Wiedzy o Glebie (ENSA).
1
2
3
4
PL
COM(2006) 231.
Na przykład „Dirt” (USA), „Humus” (Austria), „Solutions locales pour un désastre global” (Francja)
oraz „Il suolo minacciato” (Włochy).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esbn/Esbn_overview.html.
2
PL
2.2.
Badania naukowe
Od przyjęcia strategii sfinansowano w ramach siódmego programu ramowego 5 w dziedzinie
badań około 25 programów badawczych dotyczących problemów gleby i zmierzających do
uzupełnienia zasobu wiedzy w celu podjęcia działań. Na przykład w projekcie RAMSOIL
określono szereg metodyk oceny ryzyka w zakresie procesów degradacji gleby, wykazując
porównywalność różnych metodyk. W projekcie ENVASSO zaproponowano wymogi
minimalne w celu stopniowej harmonizacji monitorowania gleby i wskaźników dotyczących
stanu gleby, istotnych z punktu widzenia polityki. Z kolei w ramach projektu SOILSERVICE
sporządzono długoterminowe scenariusze zmian w zakresie użytkowania gleby i wskazano,
że intensywna produkcja rolna, w której nie uwzględnia się odpowiednio różnorodności
biologicznej gleby i funkcji gleby, może stracić rentowność gospodarczą po 2050 r., o ile nie
podejmie się działań naprawczych.
Oczekuje się, że LUCAS – badanie dotyczące pokrycia terenu, użytkowania gruntów i
wskaźników rolno-środowiskowych6 – przyniesie interesujące wyniki. W badaniach z 2009 r.
i 2012 r. uwzględniono specjalny moduł dotyczący gleby, aby uzyskać statystyki i wskaźniki
dla Europejskiego Ośrodka Danych o Glebie (ESDAC)7 w ramach Wspólnego Centrum
Badawczego (JRC) Komisji. Mogłoby to stanowić punkt wyjścia dla wprowadzenia
zharmonizowanego europejskiego monitorowania parametrów gleby na szeroko pojęte
potrzeby statystyczne, naukowo-badawcze i strategiczne.
Z kolei z projektu BIOSOIL, realizowanego w związku z rozporządzeniem w sprawie
programu Forest Focus8, wynika, że w niektórych europejskich glebach leśnych wzrosła
zawartość węgla organicznego.
2.3.
Integracja
W realizacji celu polegającego na zrównoważonym użytkowaniu gleby ważną rolę odgrywają
różne polityki Unii. Po przyjęciu strategii Komisja kontynuowała prace nad integracją
zagadnień związanych z glebą w różnych dziedzinach, zwłaszcza w następujących
przypadkach:

5
6
7
8
9
PL
Wspólna polityka rolna (WPR). Od wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności w
2003 r. kwestie ochrony gleby stanowią nieodłączną część zasad dobrej kultury
rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC). Kładzie się w nich nacisk na
ograniczanie erozji, zachowanie i poprawę materii organicznej oraz na unikanie
zagęszczania gleby. Podsumowawszy uzyskane doświadczenia, w październiku 2011
r. Komisja zaproponowała jaśniejsze i bardziej szczegółowe określenie norm
związanych z glebą w związku z ogólną reformą WPR w 2020 r.9 W szczególności
zaproponowano nową zasadę dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
dotyczącą ochrony materii organicznej, w tym zakaz wypalania ściernisk oraz
zaorywania terenów podmokłych i gleb bogatych w węgiel. Państwa członkowskie
dysponują szerokim marginesem swobody, jeżeli chodzi o określanie krajowych
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html.
Decyzja nr 1578/2007/WE.
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/.
Rozporządzenie (WE) nr 2152/2003.
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm.
3
PL
obowiązków rolników w zakresie GAEC, o ile przestrzegane są ramy UE10. Zasada
wzajemnej zgodności określa minimalne warunki ochrony gleby i z istoty rzeczy nie
może uwzględniać wszystkich procesów degradacji gleby. Rozwój obszarów
wiejskich11 obejmuje programy rolno-środowiskowe, które mogą wpierać działania
na rzecz ochrony gleby (8,8 % budżetu wydanego w latach 2007-200812). Przewiduje
się, że w okresie 2007-2013 środki ukierunkowane na jakość gleby będą dotyczyć
21,4 % powierzchni użytków rolnych. Dla porównania: zapobieganie marginalizacji
obejmie 30,7 %, a ochrona różnorodności biologicznej – 33,0 %13. W związku z tym
istnieje możliwość większego stosowania środków na rzecz poprawy jakości gleby i
rozszerzenia objętej nimi powierzchni. Ponadto nowy wniosek dotyczący rozwoju
obszarów wiejskich zawiera cele związane ze zrównoważonym zarządzaniem
zasobami naturalnymi oraz łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do
niej, w tym za pomocą lepszego zarządzania glebą i większego pochłaniania
dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie. Zaproponowana przez Komisję
ekologizacja pierwszego filaru WPR dodatkowo poprawiłaby sytuację, zwłaszcza w
odniesieniu do erozji i materii organicznej w glebie.

Instalacje przemysłowe. W przyjętej niedawno dyrektywie w sprawie emisji
przemysłowych14 wprowadzono odpowiednie przepisy, aby działanie instalacji nie
powodowało pogorszenia jakości gleby (oraz wód gruntowych). W przepisach tych
wprowadza się politykę „zero tolerancji” w odniesieniu do nowych zanieczyszczeń i
stanowią one podstawę zasady „zanieczyszczający płaci”. Jednak znaczna liczba
potencjalnie zanieczyszczających działań nie jest objęta zakresem dyrektywy w
sprawie emisji przemysłowych, która dotyczy wyłącznie czynnych instalacji. Jednym
z potencjalnie ważnych narzędzi wykrywania obiektów będących źródłem
zanieczyszczeń przemysłowych jest Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń (E-PRTR)15. Jednak w 2009 r. jedynie 144 instalacje zgłosiły
uwolnienie zanieczyszczeń do gleby – w porównaniu z prawie 3 000, które uwolniły
zanieczyszczenia do wody i ponad 11 000, które wyemitowały zanieczyszczenia do
atmosfery.

Polityka spójności. Pomimo iż nie istnieje konkretna unijna podstawa prawna
dotycząca ochrony gleby, w ramach polityki spójności w okresie 2007-2013
przeznaczono ok. 3,1 mld EUR na rekultywację terenów przemysłowych i
zanieczyszczonych gruntów z łącznej kwoty ok. 49,6 mld EUR stanowiącej
planowane inwestycje UE w ramach tematu „Środowisko”16. Najwięcej środków
przeznaczyły Węgry, Republika Czeska i Niemcy (odpowiednio 475 mln EUR, 371
mln EUR i 332 mln EUR). Do końca 2010 r. państwa członkowskie przydzieliły ok.
28 % środków na projekty szczegółowe. Zatem dostępne są znaczne zasoby, które
można przeznaczyć na pozostałości przemysłowe UE w kwalifikujących się
regionach (zob. rys. 1). Komisja zaproponowała, aby z Funduszy Spójności i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nadal wspierano rekultywację
10
11
12
13
14
15
16
PL
http://ec.europa.eu/environment/soil/study1_en.htm.
Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005.
Rural Development Information System – Indicator Database Information Monitoring (RDIS-IDIM).
COM(2011) 450.
Dyrektywa 2010/75/UE.
http://prtr.ec.europa.eu/.
SEC(2010) 360.
4
PL
terenów poprzemysłowych w następnym okresie programowania 2014-202017.
Ponadto unijne strategie makroregionalne obejmują konkretne działania w zakresie
ochrony gleby (zwłaszcza w odniesieniu do odpadów stałych).

Pomoc państwa na usuwanie zanieczyszczeń z gleby. Zgodnie z wytycznymi w
sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska18 państwa członkowskie
mogą przyznawać pomoc państwa na oczyszczanie gleby. Jednak taką pomoc można
przyznać jedynie, jeżeli przestrzegana jest w pełni zasada „zanieczyszczający płaci”,
tj. jeżeli podmiot odpowiedzialny za zanieczyszczenie nie jest znany lub nie można
od niego wyegzekwować, aby poniósł odnośne koszty. W okresie 2005-2010
Komisja uznała za zgodne z Traktatem szereg programów lub środków
indywidualnych zmierzających do oczyszczenia zanieczyszczonych terenów w
Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, Estonii, Niemczech, Niderlandach, Słowacji i
Zjednoczonym Królestwie. Sprawdziła, czy zasada „zanieczyszczający płaci” jest
prawidłowo stosowana, w szczególności upewniając się, że odpowiedzialności za
szkody w środowisku są odpowiednio przekazywane. Łączna pomoc, którą
zatwierdzono, przekroczyła kwotę 8 mld EUR19.
17
COM(2011) 612 i COM(2011) 614.
Dz.U. C 82 z 1.4.2008, s. 1-33.
Pomoc powyżej progu de minimis (wynoszącego obecnie 200 000 EUR w ciągu trzech lat)
przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 1998/2006.
18
19
PL
5
PL
Rysunek 1: Obszary kwalifikujące się w ramach Funduszy Strukturalnych (20072013)20
2.4.
Regiony objęte celem
konwergencji
Regiony objęte mechanizmem phasing-in
Regiony
mechanizmem
phasing-out
Regiony objęte celem „Konkurencyjność i
zatrudnienie w regionach”
objęte
Prawodawstwo
Z uwagi na konieczność rozwiązania problemów dotyczących produktywności gleby oraz na
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, a także aby umożliwić łagodzenie zmiany
klimatu i przystosowanie się do niej i zapewnić możliwości biznesowe w zakresie
oczyszczania gleby, Komisja zaproponowała w 2006 r. dyrektywę ramową w sprawie gleby21,
w której uwzględniono również transgraniczny charakter degradacji gleby. Parlament
20
21
PL
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm.
COM(2006) 232.
6
PL
Europejski przyjął wniosek w pierwszym czytaniu w listopadzie 2007 r. większością około
dwóch trzecich głosów. W marcu 2010 r. na posiedzeniu Rady ds. Środowiska część państw
członkowskich – stanowiąca mniejszość Rady – zablokowała dalsze postępy w tym zakresie z
uwagi na zasadę pomocniczości, nadmierne koszty i obciążenie administracyjne. Od tamtej
pory Rada nie podjęła dalszych kroków. Wniosek jest nadal rozpatrywany przez Radę.
3.
DEGRADACJA GLEBY POSTĘPUJE…
Degradacja gleby w różnych formach stanowi jeden z podstawowych i utrzymujących się
problemów. W wielu miejscach na świecie sytuacja jest podobna do tej, którą obserwujemy w
Europie, a często poważniejsza. Kwestia ta ma również związek z rozwojem globalnym,
ponieważ degradacja gleby, ubóstwo i migracja wzajemnie się stymulują, choć fakt ten jest
często niezauważany z powodu stopniowego charakteru zmian.
3.1.
... na świecie…
Pustynnienie, degradacja gleby i susze dotykają ponad 1,5 mld osób w przeszło 110
państwach, a 90 % tych osób żyje w regionach charakteryzujących się niskimi dochodami.
Według UNEP22 co roku wskutek degradacji gleby tracimy do 50 000 km², głównie z powodu
erozji gleby. Każdego roku nasza planeta traci 24 mld ton poziomu próchnicznego. Gleba
utracona w ciągu ostatnich dwudziestu lat mogłaby pokryć wszystkie grunty uprawne w
Stanach Zjednoczonych. Utrata produktywności z powodu pustynnienia kosztuje świat ponad
40 mld USD rocznie23.
Degradacja gleby powodowana działalnością człowieka przyczynia się do zmiany klimatu.
Odpowiada bowiem za 20 % dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery w okresie 1850199824. Samo tylko odwadnianie i przekształcanie torfowisk na świecie powoduje emisje
wynoszące do 0,8 mld ton dwutlenku węgla rocznie, z czego większości można by uniknąć
dzięki rekultywacji25.
Zanieczyszczone tereny stanowią pozostałość wszystkich starych zagłębi przemysłowych, ale
problem ten dotyka również krajów rozwijających się i gospodarek w procesie transformacji.
W opublikowanym niedawno raporcie oszacowano, że liczba zanieczyszczonych terenów
(głównie składowisk odpadów) w Indiach26 wynosi 36 000; specjaliści uważają, że w Chinach
znajduje się od 300 000 do 600 000 zanieczyszczonych terenów27.
3.2.
… oraz w UE
Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska dotyczące stanu środowiska w 2010 r.
wskazuje, że degradacja gleby zwiększa się28, o czym świadczą poniższe przykłady:
22
23
24
25
26
27
28
PL
http://www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdf.
http://www.nyo.unep.org/action/15f.htm.
R. Lal (2004): „Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security”,
Science 304, 1623-1627.
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/report_conf.pdf.
„Remediation of contaminated sites. Sharing experiences and international practice feasible for India”,
APSF, 2011 r. (http://apsfenvironment.in/).
http://www.chinadaily.com.cn/2011-03/10/content_12146168_2.htm.
http://www.eea.europa.eu/soer.
7
PL

Zasklepianie gleby (trwałe pokrycie gleby nieprzepuszczalnym materiałem) oraz
związane z tym zajęcie terenu prowadzą do zaniku ważnych funkcji gleby (np.
filtrowania i magazynowania wody oraz produkcji żywności). W latach 1990–2000
w UE zabudowywano dziennie co najmniej 275 ha gleby, czyli 1 000 km² rocznie. W
okresie 2000-2006 średnie straty w UE wzrosły o 3 %, ale o 14 % w Irlandii i na
Cyprze oraz o 15 % w Hiszpanii29. 19 państw członkowskich utraciło w okresie
1990-2006 potencjalną produkcję rolną równą łącznie 6,1 mln ton pszenicy, przy
znacznym zróżnicowaniu regionalnym (zob. rys. 2). Jest to niebagatelna liczba,
biorąc pod uwagę odnotowaną stabilizację wzrostu produktywności rolnej i fakt, że
aby zrekompensować utratę jednego hektara żyznych gruntów w Europie, należałoby
objąć uprawą obszar do dziesięciu razy większy w innym regionie świata30.
Rysunek 2: Potencjalne straty plonów pszenicy (w %) w 19 państwach UE (1990-2006).

29
30
PL
Na podstawie niedawno opracowanego przez JRC nowego modelu erozji gleby
powodowanej przez wodę oszacowano, że powierzchnia UE-27 dotknięta tym
problemem wynosi 1,3 mln km² (zob. rys. 3). Na prawie 20 % tej powierzchni straty
gleby przekraczają 10 t/ha rocznie. Erozja stanowi poważny problem nie tylko z
punktu widzenia funkcji gleby (jej koszt w samym Zjednoczonym Królestwie
http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing.htm.
C. Gardi, P. Panagos, C. Bosco oraz D. de Brogniez, Soil Sealing: „Land Take and Food Security:
Impact assessment of land take in the production of the agricultural sector in Europe”, JRC, 2011 r. (w
trakcie wzajemnej oceny).
8
PL
szacuje się na 53 mln EUR rocznie31); oddziałuje ona również na jakość wody
słodkiej, ponieważ powoduje, że składniki odżywcze i pestycydy przedostają się do
wód. Na przykład w większości regionów Europy straty fosforu w rolnictwie
przekroczyły 0,1 kg/ha rocznie, ale w najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem
miejscach przewyższyły poziom 1,0 kg/ha rocznie32. Zmniejszenie erozji będzie
zatem jednym z najważniejszych kroków w kierunku realizacji celów UE
dotyczących wody. Erozja gleby jest szczególnie znacząca na obszarach dotkniętych
pożarami lasów, które zgodnie z europejskim systemem informacji o pożarach lasów
(EFFIS) obejmują 500 000 ha rocznie33.
Rysunek 3: Erozja gleby powodowana przez wodę w UE (w t/ha rocznie)
31
32
33
PL
„Safeguarding our Soils. A Strategy for England”, DEFRA, 2009 r., s. 11.
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/freshwater-quality.
http://effis.jrc.ec.europa.eu.
9
PL

Pustynnienie, które stanowi ekstremalną formę degradacji gleby, powoduje
poważne upośledzenie wszystkich funkcji gleby. Wprawdzie nie dokonano jeszcze
naukowej oceny tego zjawiska na szczeblu europejskim, jednak można stwierdzić, że
jednym z czynników przyczyniających się do pustynnienia jest niekorzystna
tendencja w zakresie produktywności. Na rysunku 4, sporządzonym przez JRC
podczas opracowywania „Światowego atlasu procesu pustynnienia”34, zaznaczono
obszary, na których od kilku ostatnich dziesięcioleci zmniejsza się produktywność.
Jeżeli potwierdzą to inne czynniki, może to oznaczać, że pustynnienie wzrasta w
całej Europie.
Rysunek 4: Zmiany w produktywności pierwotnej netto (1982-2006).
Niekorzystne
Korzystne
Zmienne (negatywne)
Zmienne (pozytywne)
Obszary bez pokrywy roślinnej

34
PL
W niektórych regionach Europy występują naturalnie słone gleby. Jednak woda do
nawadniania – nawet wysokiej jakości – zawiera minerały i sole, które stopniowo
akumulują się w glebie, powodując zasolenie. Ciągły rozwój nawadniania – wiążący
się z problemem niedoboru wody i rosnącym użytkowaniem wody niskiej jakości –
http://wad.jrc.ec.europa.eu. Atlas zostanie udostępniony pod koniec 2012 r.
10
PL
przyspiesza zasolenie, przez co niekorzystnie wpływa na produktywność gleby.
Jednak niedostępne są systematyczne dane z całej Europy o tendencjach
zachodzących w tym względzie.

Depozycja zakwaszających zanieczyszczeń powietrza (np. amoniaku, dwutlenku
siarki i tlenków azotu) przyczynia się do zakwaszenia gleby, które obniża pH gleby,
powodując zmiany w jej ekosystemie, mobilizację metali ciężkich i zmniejszenie
plonów. Chociaż w modelach depozycji z atmosfery przewidziano znaczącą poprawę
w okresie 1990-2010, co najmniej jedna czwarta zmierzonych próbek w niedawnej
ocenie powierzchni monitorowania lasu wykazała, że limity krytyczne substancji
zakwaszających zostały w znacznym stopniu przekroczone. Sytuacja w przypadku
innych rodzajów pokrywy glebowej jest nieznana, ponieważ nie prowadzi się
systematycznego monitorowania zakwaszenia gleby w całej Europie w odniesieniu
do gleb niezalesionych35.

Różnorodność biologiczna gleby pełni wiele istotnych funkcji: uwalnia składniki
odżywcze w formach przyswajalnych przez rośliny i inne organizmy, oczyszcza
wodę poprzez usuwanie zanieczyszczeń i patogenów, bierze udział w obiegu
dwutlenku węgla i stanowi jedno z głównych źródeł zasobów genetycznych i
chemicznych (np. antybiotyków). Mapa sporządzona przez JRC w oparciu o
wskaźniki36 (zob. rys. 5) stanowi wstępną ocenę pozwalającą określić, w których
miejscach zagrożona jest różnorodność biologiczna gleby. Miejsca te obejmują
obszary o dużej gęstości zaludnienia i/lub intensywnej działalności rolnej (np. zboża
i uprawy przemysłowe, chów i hodowla zwierząt, szklarnictwo, sady owocowe,
winnice i ogrodnictwo).

Osuwiska stanowią jedno z największych zagrożeń na obszarach górskich i
górzystych w Europie (czynnikiem dodatkowo pogarszającym sytuację jest tutaj
odłogowanie gruntów), często powodując poważne skutki dla mieszkańców,
nieruchomości i infrastruktury. W krajowych bazach danych odnotowano do tej pory
ponad 630 000 osuwisk. Obszary podatne na wystąpienie osuwisk zaznaczono na
rys. 6.

Określenie ilościowe pełnego zakresu lokalnego zanieczyszczenia gleby jest trudne,
ponieważ ogromna większość państw członkowskich nie prowadzi szeroko
zakrojonej ewidencji, chociaż uwzględniono to w proponowanej dyrektywie
ramowej w sprawie gleby. W 2006 r. Europejska Agencja Środowiska oszacowała,
że w UE 3 mln terenów zagrożonych jest zanieczyszczeniem, z których 250 000 jest
faktycznie zanieczyszczonych. Proces oczyszczania trwa, aczkolwiek między
państwami członkowskimi występują tu znaczne różnice wynikające z
obowiązywania lub braku odpowiedniego ustawodawstwa krajowego. Szacuje się, że
w 2004 r. obroty sektora oczyszczania gleby w UE-27 wyniosły 5,2 mld EUR, z
czego 21,6 % wydano w Niemczech, 20,5 % w Niderlandach, a po 5,9 % we Francji
i Zjednoczonym Królestwie37.
35
36
37
PL
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/soil, s. 16.
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodiversity_atlas/index.html, s. 62-63.
http://ec.europa.eu/environment/enveco/eco_industry/pdf/ecoindustry2006.pdf (tabela 3, s. 30).
11
PL
Rysunek 5: Potencjalne zagrożenia dla różnorodności biologicznej gleby
ekstremalnie niskie
wysokie
bardzo niskie
bardzo wysokie
niskie
ekstremalnie wysokie
średnie / umiarkowane
PL
12
PL
Rysunek 6: Podatność na wystąpienie osuwisk w UE i krajach sąsiadujących (mapa
wstępna)38
bardzo niska
umiarkowanie wysoka
niska
wysoka do bardzo wysokiej
umiarkowanie niska
38
PL
A. Günther, M. Van Den Eeckhaut, P. Reichenbach, J. Hervás, J.P. Malet, C. Foster, F. Guzzetti: „New
developments in harmonized landslide susceptibility mapping over Europe in the framework of the
European Soil Thematic Strategy”. Proc. Second World Landslide Forum, Rzym, 3-7 października
2011 r. (w druku).
13
PL
4.
AKTUALNE I NADCHODZĄCE WYZWANIA
Zarówno w UE jak i na całym świecie w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła degradacja gleby.
Tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się, jeżeli szereg czynników nie ulegnie zmianie:

Użytkowanie gruntów. Wzrost liczby ludności na świecie, coraz większe spożycie
mięsa i przetworów mlecznych w gospodarkach wschodzących oraz rosnące
wykorzystywanie biomasy w energetyce i w innych gałęziach przemysłu spowodują
zwiększenie użytkowania gruntów w skali globalnej i ewentualną degradację gleby.
Jednocześnie zdarzenia pogodowe związane ze zmianą klimatu, pustynnienie i
zajmowanie terenu na potrzeby rozwoju urbanizacyjnego i infrastrukturalnego nasilą
tę tendencję. Ma to duże znaczenie dla Europy, ponieważ konkurowanie o tereny i
zasoby wody grozi poważną destabilizacją geopolityczną. Ponadto degradacja gleby
prowadzi do ograniczenia powierzchni gruntów wielofunkcyjnych na świecie. W
związku z tym UE będzie w przyszłości jeszcze bardziej uzależniona od własnych –
ograniczonych – zasobów gleby (które obejmują jedne z najbardziej żyznych gleb na
świecie), a także od ich zrównoważonego użytkowania.

Zachowanie materii organicznej gleby. Gleby w UE zawierają ponad 70 mld ton
węgla organicznego, co stanowi prawie 50 razy tyle, co nasze roczne emisje gazów
cieplarnianych. Jednak intensywna i nieprzerwana produkcja rolna może
spowodować zmniejszenie materii organicznej gleby. W 2009 r. uprawy w Europie
wyemitowały średnio 0,45 tony CO2 na hektar (z czego większość stanowi skutek
przekształcenia gruntów)39. Szczególnie niepokojące jest przekształcanie torfowisk i
ich eksploatacja. Na przykład tylko 8 % gruntów uprawnych w Niemczech znajduje
się na torfowiskach, ale odpowiadają one za ok. 30 % łącznych emisji gazów
cieplarnianych w całym sektorze rolnym40. Jednak dzięki odpowiedniemu
zarządzaniu można zachować – a nawet zwiększyć – materię organiczną gleby.
Oprócz torfowisk należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie trwałych
użytków zielonych oraz gospodarkę glebami leśnymi, jako że wiek węgla w glebach
leśnych może wynosić nawet 400-1 000 lat41. Utrzymanie zasobów węgla ma zatem
zasadnicze znaczenie dla wypełnienia aktualnych i przyszłych zobowiązań UE w
zakresie zmniejszenia emisji.

Bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami. Rolnictwo w bardzo dużej mierze
zależy od żyzności gleby i dostępności składników odżywczych. Na przykład w
ostatnich trzydziestu latach wykorzystano w nim rocznie 20-30 mln ton fosforu,
który pochodził przeważnie spoza UE. Nawozy fosforanowe stosowane w UE są
jednak zanieczyszczone kadmem, który odkłada się w glebie. Jednocześnie co roku
wytwarza się znaczne ilości obornika, bioodpadów i osadów ściekowych, które
niekiedy są usuwane, pomimo tego, że zawierają składniki odżywcze i materię
organiczną. Jednym z rozwiązań w kwestii bezpieczeństwa dostaw, poprawy
warunków glebowych i ograniczenia zanieczyszczenia kadmem jest zapewnienie
odpowiedniego zbierania, przetwarzania i wykorzystywania powyższych odpadów i
pozostałości.
39
40
41
PL
http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2011.
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/report_conf.pdf, s. 17.
Ibid., s. 13.
14
PL
5.
PROWADZONE DZIAŁANIA
Opisane powyżej wyzwania oraz fakt, że degradacja gleby w Europie postępuje, sprawiają, iż
UE powinna ulepszyć metody rozwiązywania problemów dotyczących gleby, zwłaszcza przy
braku prawodawstwa unijnego w tej dziedzinie. Wprawdzie strategia tematyczna w dziedzinie
ochrony gleby pomogła w nagłośnieniu tych kwestii, jednak w ciągu pięciu lat po jej
przyjęciu nadal nie wprowadzono systematycznego monitorowania i ochrony jakości gleby w
całej Europie. Oznacza to, że wiedza o stanie i jakości gleb nadal jest fragmentaryczna i że
nie zapewnia się skutecznej i spójnej ochrony gleby we wszystkich państwach
członkowskich.
Komisja ze swojej strony kontynuuje następujące działania zgodnie ze strategią:

Inicjatywy na rzecz popularyzacji (np. konferencje, publikacje, kampanie
społeczne), szkolenia dla młodych naukowców, włączanie kwestii związanych z
glebą i jej ochroną do działań informacyjnych i szkoleniowych finansowanych przez
UE, a także szczegółowe cele dotyczące gleby dla rotacyjnych prezydencji w Radzie
(np. materiały informacyjne o rodzajach gleb w poszczególnych państwach).

Wspieranie projektów naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie osuwisk,
zasklepiania gleby, funkcji gleby i ich związku z różnorodnością biologiczną, obiegu
węgla i azotów w glebie (z naciskiem na odtwarzanie torfowisk), żyzności gleby i
recyklingu substancji odżywczych w rolnictwie. Dalsze rozszerzanie działań
Europejskiego Ośrodka Danych o Glebie, który przechowuje dane i informacje
dotyczące gleby na szczeblu europejskim.

Aby dokonać konsolidacji zharmonizowanego monitorowania gleby – między
innymi na potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności,
kontroli zanieczyszczeń rozproszonych oraz łagodzenia zmiany klimatu i
przystosowania się do niej – Komisja rozważa systematyczne powtarzanie badań
gleby (co pięć-dziesięć lat), również za pomocą nowych technik teledetekcji. Takie
zharmonizowane monitorowanie zostanie wprowadzone zgodnie z decyzją dotyczącą
mechanizmu monitorowania42, która podlega obecnie przeglądowi. Jednym ze źródeł
informacji – zwłaszcza na temat zasklepiania gleby – będzie globalny monitoring
środowiska i bezpieczeństwa (GMES)43.

Dalsza integracja ochrony gleby w różnych dziedzinach polityki. Komisja
opracowuje „Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz produktywności i
zrównoważenia w rolnictwie”, w którym szczególną uwagę poświęca się
gospodarowaniu gruntami, w tym oszczędnemu wykorzystywaniu zasobów i
zrównoważonemu użytkowaniu gleb rolniczych. Będzie również działać w ramach
unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.44, aby
poszerzyć wiedzę o różnorodności biologicznej gleby i spopularyzować ją. Komisja
omawia z państwami członkowskimi środki dotyczące gleby w ramach planu działań
na rzecz efektywnej gospodarki zasobami45, WPR oraz polityki regionalnej. Ponadto
Komisja opracuje wytyczne dotyczące ograniczania, łagodzenia i równoważenia
42
43
44
45
PL
Decyzja nr 280/2004/WE.
Rozporządzenie (UE) nr 911/2010.
COM(2011) 244.
COM(2011) 571.
15
PL
zasklepiania gleby. Zostaną one wykorzystane w rozwoju koncepcji ochrony
zasobów wodnych w Europie46 oraz w realizacji polityki spójności.

Jeżeli chodzi o prawodawstwo, Komisja dokona w 2012 r. przeglądu dyrektywy w
sprawie oceny wpływu na środowisko47, który umożliwi lepsze uwzględnianie
kwestii związanych z glebą na wczesnym etapie planowania projektów. Ponadto
Komisja zastanowi się nad opracowaniem zachęt do zmniejszania emisji CO2 i
zachowania materii organicznej gleby poprzez uwzględnienie użytkowania gruntów,
zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w ramach zobowiązania UE
związanego ze zmianą klimatu do roku 2020.

Poza działaniami wewnętrznymi Komisja będzie dążyć na szczeblu
międzynarodowym do ustanowienia międzyrządowego panelu ds. gleb w ramach
„globalnego partnerstwa na rzecz gleb”48 pod egidą FAO. Komisja – razem z
Niemcami i sekretariatem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zwalczania pustynnienia (UNCCD) – czynnie wspiera inicjatywę dotyczącą
ekonomiki degradacji gleby49, aby określić zachęty do inwestowania w
zrównoważone gospodarowanie gruntami. Ponadto Komisja oceni celowość
ogłoszenia UE stroną dotkniętą na mocy wspomnianej konwencji50.
Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego oraz Komitetu Regionów o przedstawienie opinii dotyczących niniejszego
sprawozdania w zakresie ochrony europejskich gleb i zapewnienia ich zrównoważonego
użytkowania.
46
47
48
49
50
PL
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm.
Dyrektywa 85/337/EWG.
http://www.fao.org/news/story/en/item/89277/icode/.
http://www.ifpri.org/blog/economics-land-degradation.
Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i
Włochy ogłosiły na mocy UNCDD, że zostały dotknięte pustynnieniem.
16
PL
Download