Scenariusz zajęć dla 5-latków Autor

advertisement
Scenariusz zajęć dla 5-latków
Autor: Marta Jaszczuk
Obszar podstawy programowej:
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Grupa wiekowa: 5-latki
Blok tematyczny: Szanuję rośliny i zwierzęta, interesuję się przyrodą
Temat: Fotografujemy przyrodę.
Cele operacyjne:
Dziecko:
naśladuje odgłosy wydawane przez najczęściej występujące ptaki w Polsce;
uczestniczy w zabawach ruchowych, podczas ich trwania zachowuje się kulturalnie
w stosunku do innych osób;
wymienia sposoby opieki nad ptakami w czasie zimy;
wykonuje z pomocą nauczyciela karmnik dla ptaków;
dokarmia ptaki w karmniku;
przelicza w zakresie 10 (lub wyższym, zgodnie z indywidualnymi możliwościami);
rozpoznaje kierunki, odróżnia lewą stronę od prawej.
Wykaz nabywanych umiejętności (ujętych w podstawie programowej, jako osiągnięcia
dziecka kończącego przedszkole):
Dziecko:
zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach oraz grach w ogrodzie przedszkolnym,
w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;
w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać
skutki swoich zachowań;
wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm);
potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku, wie, w jaki sposób człowiek może je chronić, a także pomóc im przetrwać zimę;
wyznacza wynik dodawania oraz odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach
lub na innych zbiorach zastępczych;
rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki, ustala położenie obiektów w stosunku
do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
interesuje się czytaniem oraz pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania.
Treści kształcenia:
znajomość wyglądu najczęściej występujących ptaków w Polsce oraz sposobów
pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy;
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
fotografowanie i obserwowanie przyrody (np. ptaków w karmniku);
kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci oraz dorosłych,
zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych wobec innych
dzieci i dorosłych, porządkowanie po sobie miejsca zabawy, pomaganie innym,
uważne słuchanie wypowiedzi innych osób);
rozwój mowy (wyraźne mówienie, wzbogacanie słownictwa);
kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych
w sali oraz na powietrzu;
posługiwanie się w zabawie mimiką, gestem, ruchem;
rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych
z użyciem niekonwencjonalnych materiałów (patyków/słomy/siana);
czytanie globalne;
rozróżnianie strony lewej od prawej;
wyznaczanie wyników dodawania i odejmowania (pomagając sobie liczeniem na
palcach lub na innych zbiorach zastępczych).
Opis sposobu realizacji:
Lp.
Część dnia
aktywności
dziecka
Przebieg zajęć
I.
Zajęcia
poranne
1. Schodzenie się dzieci, gra na przywitanie
Witam tych, którzy…, zabawy swobodne
w kącikach zainteresowań.
II.
Zajęcia
dydaktyczne
Uwagi
o realizacji, warunki
pobudzające aktywność
dziecka
Podczas realizacji gry na
przywitanie dzieci stoją
w okręgu, a nauczyciel
(N) zwraca się do nich
słowami: „Witam tych,
którzy:
- dbają o przyrodę;
- dokarmiają ptaki zimą;
- lubią robić zdjęcia;
- widzieli kiedyś bociana”.
Dzieci, które czują się
przywitane „odmachują” N.
Potrzebne
materiały:
ilustracje
ptaków
oraz
innych zwierząt (załącznik
nr 4), komputer bądź
rzutnik, szablony z wyrazem
do czytania globalnego
„Ptak’ (załącznik nr 1).
2. Który z tych ptaków nie zimuje w Polsce?:
oglądanie zdjęć, wycinków z gazet
przedstawiających ptaki i inne zwierzęta
(można wykorzystać ilustrację przygotowaną
przez autora – załącznik nr 4 oraz prezentację
multimedialną – załącznik nr 5). Samodzielne
„podpisywanie” obrazków przez dzieci
napisem „Ptak” do odpowiednich ilustracji.
Wyróżnianie wśród zgromadzonych zdjęć
tych, które przedstawiają ptaki zimujące
w Polsce.
1. Co jedzą ptaki?:
N zachęca
rozmowa na temat konieczności dokarmiania wypowiedzi.
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dzieci
do
ptaków. Oglądanie różnego rodzaju nasion,
którymi dzieci będą dokarmiać ptaki.
2. Karmnik:
N pokazuje dzieciom plakat przedstawiający
różne rodzaje karmików, następnie wspólnie
z dzieci wykonuje karmnik dla ptaków.
III.
Zajęcia
popołudniowe
Potrzebne materiały: plakat
(załącznik nr 2), deski, które
należy wcześniej pociąć na
odpowiednią wielkość, klej
do drewna.
3. Zimowy spacer:
Po powrocie z ogrodu
wyjście do ogrodu przedszkolnego, aby N zachęca dzieci do
zamontować karmnik. N zwraca uwagę dzielenia się wrażeniami.
dzieci, że karmnik może być świetnym
miejscem do obserwowania, a także
fotografowania. Następnie dzieci dokarmiają
ptaki w karmniku różnego rodzaju nasionami,
robią zdjęcia. N zwraca szczególną uwagę na
konieczność zachowania ciszy, żeby nie
spłoszyć ptaków.
4. Znasz tego ptaka?:
Potrzebne materiały: rzutnik
wspólne oglądanie na ekranie komputera bądź bądź komputer, nagrania
rzutnika wykonanych w trakcie dokarmiania audio i/lub video (załączniki
ptaków zdjęć. Jeśli dzieciom udało się nr 6 oraz 7).
sfotografować jakiegoś ptaka N podaje jego
nazwę. W przypadku braku zdjęć można
posłużyć się zagadkami w postaci nagrania
audio bądź video (załączniki nr 6 i 7).
1. Matematyczna zgaduj – zgadula:
Podczas
rozwiązywania
zagadki matematyczne, manipulowanie na zagadek
niezbędne
są
przedmiotach; przykładowa treść zagadek:
obrazki/przedmioty
„W karmniku były dwa gile, potem umożliwiające
dzieciom
przyleciały jeszcze trzy sikorki. Ile ptaków zilustrowanie zadania.
jest teraz w karmniku?”.
Dzieci, mając do dyspozycji ilustracje
karmnika i ptaków, samodzielnie układają
zadania z treścią.
2. Przysłowia i powiedzenia o ptakach –
Materiał
do
słuchania
materiał do słuchania.
(załącznik nr 5).
3. Klucz ptaków:
Podczas
gry
powinna
gra ruchowa. Dzieci ustawiają się w taki następować częsta zmiana
sposób, aby utworzyć klucz lecących ptaków. poleceń
N wydaje polecenia np. „Ptaki lecą trzy
machnięcia skrzydeł w lewo”. Dzieci
poruszają się według podanych poleceń, przy
tym muszą uważać, aby nie zmienić swojej
pozycji w kluczu.
4. Gdzie są ptaki?:
Załącznik nr 3.
zabawa plastyczna dla chętnych dzieci
polegająca
na
dorysowaniu
ptaków
w karmniku lub kolorowanka multimedialna. Załącznik nr 8.
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uwaga: Propozycje zawarte w scenariuszu zostały przygotowane w taki sposób, aby
nauczyciel mógł dostosować czas realizacji zajęć do możliwości dzieci w grupie
oraz z zachowaniem tzw. zasady 1/5, zalecanej w części podstawy programowej dotyczącej
zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
Jeżeli niektóre dzieci pomimo upływu czasu są zainteresowane proponowanymi działaniami
nie należy im przerywać tej aktywności. Dzieci, których uwaga się wyczerpała, w naturalny
sposób powracają do realizacji „programu własnego”, czyli wybranego przez siebie rodzaju
aktywności (np. zabawowej).
Metody za M. Kwiatowską (1985):
Czynne: ćwiczeń praktycznych, kierowanie własną działalnością dziecka, zadań stawianych
dziecku, czytanie globalne wg Glenna Domana.
Słowne: rozmowy, objaśnienia.
Percepcyjne: pokaz.
Formy: praca indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa jednolita, zbiorowa jednolita
i zróżnicowana.
Środki dydaktyczne:
ilustracje/zdjęcia/wycinki z gazet przedstawiające ptaki, deski, klej do drewna, nasiona dla
ptaków, ilustracje do zagadek matematycznych, komputer z dostępem do Internetu oraz
głośnikami lub tablica multimedialna, środki dydaktyczne zamieszczone na portalu Scholaris
(dla nauczyciela, do wykorzystania w pracy z dzieckiem):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Szablony wyrazem do czytania globalnego – Ptak;
Karmniki - plakat;
Gdzie są ptaki?– materiał do wydrukowania;
Które z tych ptaków nie zimują w Polsce? – materiał do wydrukowania;
Czy znasz przysłowia i powiedzenia o ptakach – materiał do słuchania;
Znasz tego ptaka? Zagadki - materiał do słuchania;
Co to za ptak? Zagadki rysunkowe - film;
Sikorka – kolorowanka multimedialna.
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download