Choroby drobiu

advertisement
Choroby drobiu
Symbol kursu: VVS.2.0012o.06
Poprzedni symbol kursu: 33
Typ przedmiotu: o (o - obligatoryjny; f - fakultatywny)
Poziom kursu: 2 (1 - inż; 2 - mgr/lek.wet.)
Rok studiów: 5
Semestr realizacji: Z (L - letni Z - zimowy)
ECTS: 6
Prowadzący: prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
Efekty kształcenia:
Podczas kursu student nabywa teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie patologii lęgów, występujących u ptaków
zaburzeń metabolicznych oraz chorób o etiologii pasożytniczej, bakteryjnej, grzybiczej i wirusowej, jak też ich
diagnostyki i zwalczania.
Kompetencje:
Po ukończeniu przedmiotu student potrafi zdiagnozować i przeprowadzić terapię chorób ptaków. Zna zasady
programów immunoprofilaktycznych oraz przepisy dotyczące zwalczania chorób ptaków.
Wymagania wstępne:
hodowla i żywienie zwierząt, mikrobiologia, anatomia patologiczna, farmakologia, toksykologia weterynaryjna
Treści kształcenia:
Technologia chowu różnych gatunków ptaków, wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii ptaków, embriopatologia,
choroby z niedoboru składników pokarmowych, tła środowiskowego, na tle zaburzeń metabolicznych, jak też o etiologii
pasożytniczej, bakteryjnej, grzybiczej i wirusowej. Ponadto program nauczania będzie obejmował choroby o
niewyjaśnionej etiologii, najczęstsze zatrucia ptaków, choroby zwalczane z urzędu, stosowane w weterynarii metody
diagnostyczne, zabiegi lekarsko-weterynaryjne na fermach drobiu oraz programy immunoprofilaktyki.
Literatura:
1. Altman R.B., Clubb S.L., Dorrestein G., Quesenbery K: Avian Medicine and Surgery, W.B. Saunders Company,
Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo 1997. 2. Borzemska W.B.: Vademecum chorób drobiu. PWRiL,
Warszawa 1985. 3. Jamroz D. i wsp.: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. PWN, Warszawa, 2001. 4. Larski Z.,
Truszczyński M.: Zarys mikrobiologii weterynaryjnej. Wyd. ART. Olsztyn, 1992. 5. Mazurkiewicz M. i wsp.: Choroby
drobiu, 2005. 6. Wachnik Z.: Choroby drobiu, PWN, Warszawa, 1984.
Metody nauczania:
Wyklady: 45 godzin
Ćwiczenia: 45 godzin
Inne zajęcia: 0 godzin
Metody oceny:
Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i stażu klinicznego, egzamin pisemny lub ustny - wymagany poziom
wiedzy do zaliczenia: 60%.
Język wykładowy:
polski
Download