raport moulis.

advertisement
Zławieś Wielka, dnia 13 czerwca 2012r.
PR. 6220.11.2.2012
POSTANOWIENIE
wymóg sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w
związku z art. 63 ust 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 6, Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 07.12.2011r. przez Panią Emilię
Moulis i Panią Martę Moulis za. ul. Kielecka 8, 87-100 Toruń
postanawiam
stwierdzić, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej typu
WINDWORLD 150.28.01.01 na działce nr 116 w miejscowości Gutowo, gm.
Zławieś Wielka”, jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu
planowanej inwestycji na środowisko, którego zakres obejmował będzie
zagadnienia wskazane w art. 66 ust. 1 pkt 1-9, pkt 11-20, a także ust. 6 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Sporządzony raport powinien obejmować:
1. Opis analizowanych wariantów w tym analizę wariantu lokalizacyjnego
zwiększającego odległość zamierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
2. Analizę akustyczną przeprowadzoną w rejonie pobliskiej zabudowy chronionej
akustycznie, dla pory dnia i nocy z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu, z
podaniem danych wejściowych i obliczeń w formie tabelarycznej i graficznej
oraz rozwiązań chroniących środowisko wraz z podaniem informacji czy w skład
przedmiotowego zamierzenia będą wchodzić wyłącznie fabrycznie nowe turbiny.
3. Opis aktualnego stanu klimatu akustycznego.
4. Skumulowane oddziaływania planowanej inwestycji na klimat akustyczny z
uwzględnieniem istniejących, projektowanych i planowanych przedsięwzięć w
sąsiedztwie przedmiotowego obszaru.
5. Informację od właściwego miejscowego organu odnośnie najbliżej
zlokalizowanych turbin wiatrowych, zarówno istniejących jak i planowanych.
6. Przedstawienie zagospodarowania terenów sąsiednich oraz odległości od
najbliższej zabudowy mieszkaniowej z zaznaczeniem na mapie.
7. informacje od właściwego organu odnośnie występowania, w strefie
wyznaczonej izofony 40 dB, funkcji podlegającej ochronie akustycznej na
podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku braku miejscowego planu należy przekazać informację na temat
obiektów podlegających ochronie akustycznej na podstawie rzeczywistego
zagospodarowania (dotyczy określenia konkretnej funkcji oraz jej położenia).
8. Opis możliwych konfliktów społecznych.
9. Szczegółowy opis gromadzenia i magazynowania poszczególnych rodzajów
odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz podanie szacowanych
ilości i rodzajów (wg katalogu) odpadów i opisu dalszego postępowania z nimi z
uwzględnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania, na etapie
realizacji i eksploatacji inwestycji.
10. Opis środowiska przyrodniczego terenu inwestycji i obszarów w jej
sąsiedztwie.
11. Określenie możliwego oddziaływania na cele ochrony, krajobraz i przyrodę
Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
12. Opis i rozmieszczenie (załącznik graficzny-mapa) siedlisk przyrodniczych
wykorzystywanych przez ptaki, nietoperze i płazy (miejsca lęgowe, żerowiska,
noclegowiska itp.) występujących na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie.
13. Dane pochodzące z rocznego ornitologicznego monitoringu
przedrealizacyjnego. Raport z monitoringu powinien zawierać ilościową
charakterystykę wykorzystywania przedmiotowego obszaru przez ptaki w cyklu
rocznym oraz prognozę oddziaływania elektrowni wiatrowych na populację
ptaków, w tym szczególnie oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i
rozmiarów ewentualnych kolizji ptaków z turbinami oraz przewidywany spadek
zagęszczeń dowolnego gatunku w wyniku odstraszającego działania całej farmy.
Podstawowe parametry oceniane w trakcie badań obejmować powinny:
- skład gatunkowy i liczebność awifauny w cyklu rocznym;
- liczebność gatunków kluczowych;
- zagęszczenie, tj. liczebność na jednostkę powierzchni (km transeptu lub km2
wszystkich gatunków ptaków w głównych okresach roku;
- oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi
funkcjonującymi w promieniu 500m od planowanej inwestycji;
- ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji zagrożenia kolizjami
ptaków z ww. funkcjonującymi elektrowniami;
- natężenie i sposób wykorzystywania przestrzeni powietrznej w rejonie
planowanych elektrowni wiatrowych przez ptaki, w szczególności: drapieżniki i
inne gatunki o dużych rozmiarach ciała, migranty dalekodystansowe, ptaki
tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noc legowiskowe.
14. Informacje dotyczące wykorzystywania przedmiotowego terenu przez
nietoperze. Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego powinien
zawierać prognozę oddziaływania planowanych elektrowni na nietoperze opartą
o dane pochodzące z inwentaryzacji terenowej nietoperzy:
- skład gatunkowy i liczebność nietoperzy występujących na analizowanym
obszarze oraz w jego sąsiedztwie (nasłuchami należy objąć zarówno obszar
planowanej inwestycji jak i fragmenty wybranych siedlisk w strefie do ok. 1 km
od granic tego obszaru, które w ocenie chiropterologa mogą mieć szczególne
znaczenie dla nietoperzy, w tym wpływać na aktywność nietoperzy na obszarze
inwestycji np. potencjalne żerowiska czy skupiska schronień)
- indeksy aktywności nietoperzy dla wyznaczonych punktów i funkcjonalnych
odcinków transeptów oraz ich analizę
- analizę potencjalnego wpływu na nietoperze etapów budowy, funkcjonowania i
likwidacji inwestycji
15. Opis szaty roślinnej terenu inwestycji, biorąc pod uwagę również obszar
zajęty przez stopy elektrowni, drogi dojazdowe, place manewrowe, itp.
16. Analizę skumulowanych oddziaływań ww. inwestycji z istniejącymi,
projektowanymi
i
planowanymi
przedsięwzięciami
w
sąsiedztwie
przedmiotowego obszaru, biorąc pod uwagę również napowietrzne linie
elektroenergetyczne. Zakres przestrzenny lokalizacji, których oddziaływania
należy uwzględniać w ocenie wpływów skumulowanych powinien być
dostosowany do ekologii lokalnie występujących gatunków zwierząt, np. w
przypadku dużych ptaków lęgowych oraz koncentracji żerowiskowych ptaków
wędrownych (gęsi, żurawi), w ocenach skumulowanych należy uwzględniać
wszystkie inne farmy w promieniu odpowiednio 5 oraz 20 km.
17. Planowane działania minimalizujące i kompensujące negatywne
oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym na ptaki i nietoperze.
18. Dokładny harmonogram prac (tj. terminy realizacji poszczególnych
elementów inwestycji).
19. Wpływ zamierzenia inwestycyjnego na krajobraz.
20. Wpływ drgań generowanych przez wiatraki na florę i faunę w strefie ich
oddziaływania, a także na proces wyjaławiania gleb.
Zakres raportu powinien obejmować również ochronę wód podziemnych i gruntu
oraz wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.
UZASADNIENIE
Dnia 02.04.2012r. Pani Marta Moulis i Pani Emilia Moulis złożyły wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej typu WINDWORLD 150
28.01.01 na działce nr 116 w miejscowości Gutowo, gm. Zławieś Wielka”.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia
14 maja 2012r. znak PR.6220.11.1.2012 Wójt Gminy Zławieś Wielka zwrócił się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z prośbą o wydanie opinii w
sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww.
przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 06.06.2012r. znak
WOO.4240.395.2012.JM oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Toruniu pismem znak N.NZ-402-ZW-40/12 z dnia 30.05.2012, stwierdzili
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określili zakres
raportu.
W toku trwania procedury ustalono, że projektowana inwestycja kwalifikuje się
do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397).
Na etapie eksploatacji inwestycji, mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku w rejonie najbliższych terenów podlegających
ochronie akustycznej.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
Planowane przedsięwzięcie może powodować śmiertelność ptaków i nietoperzy,
może również powodować zmniejszenie ich liczebności wskutek utraty i
fragmentacji siedlisk, może również negatywnie oddziaływać na życie
okolicznych mieszkańców. Mając powyższe na uwadze stwierdza się , że
wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
zawierającego roczny przedrealizacyjny monitoring chiropterologiczny oraz
ocenę ornitologiczną. Zdobyte informacje będą niezbędne do określenia wpływu
zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.
Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, jej zakres, lokalizację oraz
przewidywany wpływ na otaczające środowisko i zdrowie ludzi uznaje się, że
należy
przeprowadzić
ocenę
oddziaływania
na
środowisko.
POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie
7 dni od daty jego otrzymania.
Otrzymują:
1. Emilia Moulis i Marta Moulis, ul. Kielecka 8 ,87-100 Toruń
2. a/a /M. Czułkowska/
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
Download