Cukiernik - Czeladnik - Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

advertisement
INFORMATOR EGZAMINACYJNY
dla kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego
w zawodzie
CUKIERNIK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izba Rzemieślnicza
62-800 Kalisz ul. Częstochowska 93a
Telefon (0-62) 7536440 Fax (0-62) 7536783
e-mail: [email protected]
Informacja
dla kandydatów ubiegających się o egzamin czeladniczy
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części :


egzamin praktyczny
egzamin teoretyczny
Egzamin praktyczny :
Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego .
Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.
Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1. skierowanie na egzamin praktyczny,
2. dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
3. stosowną odzież roboczą,
4. własne narzędzia
Egzamin teoretyczny : składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.
Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
1. rachunkowość zawodowa,
2. dokumentacja działalności gospodarczej,
3. rysunek zawodowy,
4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
6. podstawowe przepisy prawa pracy,
7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.
Do wypełnienia test – w każdym temacie jest siedem pytań . Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi,
z których jedna jest prawidłowa
Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
1. technologia
2. maszynoznawstwo
3. materiałoznawstwo
W każdym temacie 3 pytania. Razem na części ustnej 9 pytań
KOSZTY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU :
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. Nr 197 z 2002r. § 11 ust. 6 :
„Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust.
2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu
poprawkowego”.
WYKAZ PYTAŃ DO EGZAMINU USTNEGO CZELADNICZEGO
w zawodzie CUKIERNIK
TECHNOLOGIA
1. Omów produkcję ciasta drożdżowego.
2. Omów produkcję ciasta kruchego.
3. Omów produkcję kremu sporządzanego na ciepło.
4. Wymień surowce i omów przygotowanie masy serowej.
5. Na czym polega produkcja galaretki żelatynowej.
6. Co to jest agar-agar – właściwości i zastosowanie?
7. Omów produkcję placka drożdżowego.
8. Co to jest półprodukt i wyrób gotowy?
9. Wymień rodzaje kremów i omów technikę wykonania jednego z nich.
10. Omów proces technologiczny produkcji keksa.
11. Omów produkcję i zastosowanie kremów gotowanych.
12. Omów proces technologiczny produkcji ciasta bezowego.
13. Omów produkcję pomady – podaj skład surowcowy.
14. Podaj skład surowcowy i omów metodę sporządzania kremów zaparzanych.
15. Na czym polega produkcja masy makowej?
16. Omów produkcję krajanki piernikowej.
17. Omów produkcję ciasta zbijanego.
18. Omów proces technologiczny lodów metodą tradycyjną.
19. Jaka jest różnica pomiędzy polewą kakaową a kuwertura?
20. Omów proces technologiczny produkcji pączków.
MATERIAŁOZNAWSTWO
1. Na czym polega pasteryzacja i sterylizacja.
2. Co to są enzymy?
3. Co to są drożdże?
4. Wymień rodzaje cukrów i innych środków słodzących używanych w cukiernictwie.
5. Jakie mąki stosujemy w cukiernictwie – podaj sposoby przechowywania ich?
6. Co to jest żelatyna – podaj pochodzenie i zastosowanie.
7. Co to jest ocena organoleptyczna oraz laboratoryjna wyrobów ciastkarskich?
8. W jakim cieście przebiega fermentacja alkoholowa i na czym ona polega?
9. Omów warunki magazynowania produktów sypkich, jaj, tłuszczów.
10. Wymień tłuszcze i stosowane w cukiernictwie.
11. Jakie metody stosuje się w celu określenia zawartości wody w mące?
12. W jakim celu przeprowadza się proces zaparzania mąki?
13. Na czym polega koagulacja i w jakim półfabrykacie zachodzi?
14. Co to jest angelica i jakie ma zastosowanie?
15. Jakie zastosowanie mają w cukiernictwie jaja i przetwory jajowe?
16. Jakie znasz rodzaje przypraw korzennych stosowanych w cukiernictwie?
17. Co to jest miód naturalny i miód sztuczny?
18. Omów zastosowanie w cukiernictwie owoców i ich przetworów.
19. Wymień chemiczne środki spulchniające.
20. Jakie procesy zachodzą w czasie sporządzania rozczynu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
MASZYNOZNAWSTWO
Wymień rodzaje trzonów w piecach cukierniczych.
Opisz budowę komory fermentacyjnej i do czego służy?
Jakie znasz urządzenia do produkcji pomady?
W jakich pojemnikach transportowane jest pieczywo cukiernicze?
Jakie znasz urządzenia grzewcze i podaj ich zastosowanie?
Wymień rodzaje ubijaczek i podaj ich zastosowanie.
Opisz działanie frezera i jego zastosowanie.
Wymień sprzęt służący do składowania wyrobów gotowych.
Wymień sprzęt i urządzenia gaśnicze.
Wymień rodzaje pieców pod względem ogrzewania.
Do czego służy trójwalcówka – opisz budowę?
Opisz budowę miesiarki i jej zastosowanie.
Wymień drobny sprzęt stosowany w cukiernictwie.
Omów podstawowe wyposażenie zakładu cukierniczego.
Opisz zasadę działania pasteryzatora.
Jaki znasz sprzęt i urządzenia do rozwałkowania ciast cukierniczych?
Do czego służy rożen?
Wymień urządzenia chłodnicze – rodzaje, zakres temperatur.
Wymień rodzaje wentylacji.
Opisz działanie pieca cyklotermicznego.
Wymień trzy owoce południowe stosowane w cukiernictwie.
20. Ile % tłuszczu znajduje się w smalcu?
21. Jakie znaczenie ma woda w produkcji cukierniczej?
22. Jakie organiczne kwasy spożywcze mające zastosowanie w cukiernictwie
23. Co to jest mąka i jak się ją otrzymuje
24. Z czego otrzymuje się śmietanę i śmietankę?
25. Omów zastosowanie maku w cukiernictwie.
26. Co to jest cukier rafinowany ( rafinada)?
27. Podaj zawartość tłuszczu w śmietanie kremowej.
28. Co to są wiórki kokosowe – omów zastosowanie ich w cukiernictwie?
29. Omów zastosowanie migdałów w cukiernictwie.
30. Wymień podstawowe surowce do produkcji kakao i czekolady.
31. Wymień przetwory mleczne i ich zastosowanie w cukiernictwie.
32. Wymień surowce do produkcji marcepana.
33. Co to jest sacharoza?
34. Wymień szkodniki, jakie mogą występować w magazynach surowcowych.
35. Omów typy mąki i ich zastosowanie.
36. Wymień sposoby oceny świeżości jaj i metody ich utrwalania oraz ich zastosowanie.
37. Omów warunki przechowywania kremów.
PYTANIA I ZADANIA EGZAMINACYJNE
DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU CZELADNICZEGO
w zawodzie CUKIERNIK
RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA
1. W zakładzie przeprowadzono remont, którego koszt wyniósł 3500 zł. Kwota ta została
opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%. Jaka jest wartość remontu zakładu
brutto?
a)3700,20
b)4270,00
c) 2870,00
2. Cenę towaru, który kosztował 140 zł podniesiono o 15%. Jaka jest cena towaru po
podwyżce?
a) 155zl.
b) 1550zl.
C)161zl.
3. Na 3 kg masy makowej zużywa się 0,88 kg maku. Ile należy użyć maku na 9 kg masy?
a)2,64 kg.
b) 1,32kg.
c)2,20kg
4. Ile zarobi cukiernik w ciągu 5 dni, pracując po 8 godzin, jeśli jedna roboczogodzina wynosi
3,78 zł?
a) 152,30 zł
b) 151,20 zł
c) 157,24 zł
5. Ubytek produkcyjny przy produkcji ciasta parzonego wynosi 50%. Ile gotowego wyrobu
otrzymamy z przygotowanych 12 kg surowców?
a) 9 kg
b) 6 kg
c) l.2 kg
6. Zakład cukierniczy zaciągnął kredyt w banku. Spłacono 70% zadłużenia, co wyniosło
2.730 zł. Ile zł wynosił cały kredyt?
a) 3.900 zł
b) 4.000 zł
c) 5.500 zł
7. Sprzedano 12 kg tortu w cenie 29,50 zł za jeden kilogram. Oblicz wysokość zysku
osiągniętego ze sprzedaży ciasta przy założeniu, że udział zysku w cenie wynosi 21%.
a)47,50zł.
b)74,34zł.
c)62,70zł.
DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Którego z wymienionych elementów nie musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę
przez pracownika?
a) wysokości wynagrodzenia
b) imienia, nazwiska i adresu pracownika
c) daty rozwiązania umowy o pracę
2. Dokumentem księgowym nie jest:
a)faktura VAT
b)deklaracja ZUS
C)paragon fiskalny
3. Deklarację PIT – 36 o wysokości osiągniętego dochodu osoba fizyczna składa w urzędzie
skarbowym:
a) jeden raz w roku
b) co pół roku
c) raz na kwartał
4. Która z wymienionych instytucji nadaje NIP ( numer identyfikacji podatkowej)?
a) wojewódzki urząd statystyczny
b) urząd skarbowy
c) urząd wojewódzki
5. Podanie o przyjęcie do pracy kierujemy do:
a) pracodawcy
b) głównej księgowej
c) kierownika działu
6. Obowiązkiem pracodawcy jest potwierdzenie pracownikowi na piśmie umowy o pracę
w ciągu:
a) 14 dni od rozpoczęcia pracy
b) 3 dni od rozpoczęcia pracy
c) 7 dni od rozpoczęcia pracy
7. Inwentaryzacja to:
a) spis wyrobów gotowych i surowców do produkcji
b) spis surowców i wyposażenia cukierni
c) spis wyrobów gotowych, surowców i wyposażenia cukierni
RYSUNEK ZAWODOWY
1. Skala 1:1 oznacza, że przedmiot przedstawiony na rysunku różni się od oryginału:
a) wysokością
b) szerokością
c) ma te same wymiary
2. Szkic jest to:
a) rysunek przedstawiający przedmiot w naturze
b) rysunek jednego elementu
c) odręczne przedstawienie przedmiotu
3. Koło o średnicy 10 cm narysowane w skali 1:2 będzie miało promień:
a) 50 mm
b) 25 mm
c) 7,5 mm
4. Wskaż na którym rysunku a lub b przedstawione jest ciasto za twarde.
RYSUNEK ZAWODOWY
5. Przedstawiony na rysunku rogal jest zrobiony z ciasta:
a) francuskiego
b) biszkoptowo – tłuszczowego
c) piaskowego
6. Na rysunku przedstawiono pączki z:
a) małą garą
b) prawidłową garą
c) przerośniętą garą
7. Z przedstawionych na rysunkach a, b lub c narzędzi wybierz „rózgę” do ubijania
masy jajecznej.
24.Który z przedstawionych na rysunkach a, b lub c warkoczy jest pleciony z trzech
pasemek? Odp c
25.Na którym rysunku a, b lub c przedstawiono prawidłowe przygotowanie ciasta
francuskiego do wałkowania? Odp a
ZASADY BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. Czy częstotliwość badań okresowych jest dla wszystkich pracowników jednakowa?
a) tak
b) nie
c) nie, zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy
2. Pozycję boczną ustaloną stosuje się zawsze:
a) u poszkodowanych nieprzytomnych z zachowanym oddechem i tętnem bez dodatkowych
urazów
b) u poszkodowanych z urazem kręgosłupa lub miednicy
c) u poszkodowanych z zewnętrznym urazem klatki piersiowej
3. Jakie szkolenie wstępne powinien ukończyć każdy pracownik?
a) instruktaż okresowy
b) instruktaż stanowiskowy
c) instruktaż organizacji pracy
4. Maksymalna dopuszczalna temperatura w komorze wypiekowej pieca powinna być
oznaczona na skali termometru kreską koloru:
a) pomarańczowego
b) żółtego
c) czerwonego
5. Badania profilaktyczne pracownika są to badania:
a) przed przyjęciem pracownika do pracy
b) okresowe w czasie trwania pracy
c) w czasie choroby pracownika
6. Na krwawiącą ranę przed zabandażowaniem należy położyć:
a) jałową gazą
b) bandażem elastycznym
c) ligniną
7. Choroba zawodowa powstaje:
a) nagle
b) jako powikłanie grypy lub anginy
c) przez długotrwałe działanie czynników szkodliwych w miejscu pracy
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Kto wymierza kary pieniężne za zanieczyszczenie środowiska?
a) wojewódzki inspektor ochrony środowiska
b) starosta
c) straż pożarna
2. Recykling polega na:
a) produkowaniu wyrobów plastikowych
b) zbieraniu i ponownym wykorzystywaniu odpadów
c) produkowaniu wyrobów bezodpadowych
3. Ochrona środowiska polega na:
a) wprowadzaniu do przyrody substancji i energii
b) zachowaniu i przywracaniu równowagi przyrodniczej
c) powszechnym korzystaniu ze środowiska
4. Wysokość opłat za emisję zanieczyszczeń zależy od:
a) wielkości zakładu
b) wielkości miejscowości
c) ilości i rodzaju zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
5. Co to jest zanieczyszczenie?
a) warstwa brudu
b) trudno zmywalny środek
c) emisja, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska
6. Organami administracji do spraw ochrony środowiska nie są:
a) starosta, wojewoda
b) wójt, burmistrz, prezydent miasta
c) kurator oświaty
7. Co oznacza tak zwany ”odzysk energii”?
a) naprawa przerwanej dostawy prądu.
b) naprawa przepalonych bezpieczników
c) termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii
. Jeżeli wzrosną podatki to:
A. dochody firmy zmaleją
B. dochody firmy wzrosną
C. dochody firmy nie ulegną zmianie
33. Pozwolenie na podjęcie określonej działalności gospodarczej to:
A. protokół
B. umowa
C. koncesja
34. Przy stałej stopie procentowej ulokowany w banku kapitał:
A. zmaleje
B. pozostanie bez zmian
C. wzrośnie o odsetki
35. Przedsiębiorcą może zostać osoba fizyczna, która
A. jest zameldowana w Polsce
B. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych
C. ma pełną zdolność do czynności prawnych
36. Do rozliczeń bezgotówkowych należy:
A. wpłata do kasy przedsiębiorstwa
B. polecenie przelewu
C. przekaz pocztowy
37. Ceną równowagi rynkowej jest cena:
A. przy której występuje większy popyt niż podaż
B. przy której następuje zrównanie popytu i podaży
C. przy której występuje niższa podaż niż popyt
38. Własność komunalna, to własność:
A. jednostek samorządu terytorialnego
B. zagranicz
C. osób fizycznyc
PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY
1. Średni tygodniowy czas pracy młodocianego pracownika wynosi:
a) 25 godz.
b) 32 godz.
c) 40 godz.
2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę ustala:
a) prezes zarządu przedsiębiorstwa
b) urząd pracy
c) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej
3. Co określa Kodeks Pracy?
a) zakładowe przepisy wewnętrzne
b) dyscyplinę pracy w zakładzie
c) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
4. Potwierdzeniem przez pracodawcę wykonanej przez pracownika pracy z podaniem
informacji o jej rodzaju, czasie trwania, zajmowanym stanowisku oraz sposobie rozwiązania
stosunku pracy jest:
a) list motywacyjny
b) zaświadczenie
c) świadectwo pracy
5. Na podstawie, której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do
urlopu wypoczynkowego:
a) umowy – zlecenia
b) umowy o dzieło
c) umowy o pracę
6. Termin wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony dla pracownika
zatrudnionego jeden rok u danego pracodawcy wynosi:
a) dwa tygodnie
b) jeden miesiąc
c) trzy miesiące
7. Czy pracownik może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego?
a) nie może
b) jeżeli wynika to z potrzeb zakładu
c) jeżeli pracodawca wypłaci mu dodatkowe wynagrodzenie
42. Tygodniowy czas pracy to:
A. 5 dniowy tydzień pracy i 40 godzin tygodniowo
B. 6 dniowy tydzień pracy i 40 godzin tygodniowo
C. 5 dniowy tydzień pracy i 42 godziny tygodniowo
43. Czy pracownika młodocianego można dopuścić do pracy bez wstępnych badań
lekarskich:
A. tak
B. zależy to od wykonywanej pracy
C. nie
44. Urlop bezpłatny może być udzielony:
A. na pisemny wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy
B. na pisemny wniosek pracownika
C. wystarczy informacja ustna
45. Zaznacz jaka umowa będzie najkorzystniejsza dla Kowalskiego, który chce jak najdłużej
pracować w danym zakładzie:
A. umowa o dzieło
B. umowa na czas określony
C. umowa na czas nieokreślony
46. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi płacę minimalną:
A. tak
B. nie
C. to zależy od kondycji finansowej zakładu
47. Zasiłek chorobowy pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy wynosi:
A. 100% wynagrodzenia
B. 80% wynagrodzenia
C. 75% wynagrodzenia
48. Kto w zakładzie pracy odpowiedzialny jest za sprawy BHP
A. społeczny inspektor pracy
B. pracownik
C. pracodawca
49. Listę obecności pracownik podpisuje:
A. obowiązkowo i natychmiast po wejściu do zakładu
B. obowiązkowo po zakończeniu pracy
C. nie musi podpisywać listy obecności
50. Do kogo pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?
a) do sądu pracy
b) do pracodawcy
c) do urzędu pracy
51. Kodeks Pracy jest:
a) jedynym źródłem prawa pracy
b) mniej ważnym źródłem prawa pracy niż Kodeks Cywilny
c) podstawowym źródłem prawa pracy
52. Umowa na wykonywanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym
to:
A. umowa o dzieło
B. umowa zlecenie
C. umowa o pracę
53. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustala:
A. pracodawca
B. Rada Ministrów
C. związek zawodowy
54. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej
jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
A. 14 kolejnych dni kalendarzowych
B. 10kolejnych dni kalendarzowych
C. 10 dni roboczych
PODSTAWOWA PROBLEMATYKA PRAWA GOSPODARCZEGO I
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
1. Przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne świadczenie pobierane przez państwo
lub gminę to:
a) ubezpieczenie
b) kredyt
c) podatek
2. Jeżeli wzrosną podatki to:
a) dochody firmy zmaleją
b) dochody firmy wzrosną
c) dochody firmy nie ulegną zmianie
3. Podaż to:
a) oferowana do sprzedaży ilość towarów i usług
b) zapotrzebowanie na towary i usługi
c) ilość towaru przekazana z produkcji do magazynu
4. Ogół przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nazywamy:
a) prawem administracyjnym
b) prawem ekonomicznym
c) prawem gospodarczym
5. Gospodarka rynkowa charakteryzuje się:
a) silnym rządem centralnym
b) wyłącznie państwową własnością środków produkcji
c) swobodą w prowadzeniu działalności gospodarczej
6. Podstawową funkcją każdego produktu jest:
a) zaspokojenie potrzeb nabywcy
b) łatwość dystrybucji
c) zaspokojenia roszczenia sprzedawcy
7. Inflacja to:
a) wzrost plac w gospodarce
b) zjawisko wzrostu średniego poziomu cen w określonym czasie
c) świadczenie pieniężne pobierane przez państwo
. Dochody uzyskane przez pracownika są opodatkowane:
A. kartą podatkową
B. podatkiem VAT
C. podatkiem dochodowym
31. Do dochodu z kapitału nie należy:
A. dywidenda
B. podatek od majątku
C. procent bankowy
32. Jeżeli wzrosną podatki to:
A. dochody firmy zmaleją
B. dochody firmy wzrosną
C. dochody firmy nie ulegną zmianie
33. Pozwolenie na podjęcie określonej działalności gospodarczej to:
A. protokół
B. umowa
C. koncesja
34. Przy stałej stopie procentowej ulokowany w banku kapitał:
A. zmaleje
B. pozostanie bez zmian
C. wzrośnie o odsetki
35. Przedsiębiorcą może zostać osoba fizyczna, która
A. jest zameldowana w Polsce
B. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych
C. ma pełną zdolność do czynności prawnych
36. Do rozliczeń bezgotówkowych należy:
A. wpłata do kasy przedsiębiorstwa
B. polecenie przelewu
C. przekaz pocztowy
37. Ceną równowagi rynkowej jest cena:
A. przy której występuje większy popyt niż podaż
B. przy której następuje zrównanie popytu i podaży
C. przy której występuje niższa podaż niż popyt
38. Własność komunalna, to własność:
A. jednostek samorządu terytorialnego
B. zagraniczna
C. osób fizycznych
39. Najwyższym organem w spółce akcyjnej jest:
A. zarząd
B. rada nadzorcza
C. walne zgromadzenie akcjonariuszy
40. Ogół przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nazywamy:
prawem administracyjnym
prawem ekonomicznym
prawem gospodarczym
Download