Jezus i szatan równi według Towarzystwa

advertisement
Jezus i szatan równi według Towarzystwa Strażnica?
Towarzystwo Strażnica zwalcza równość majestatu Ojca i Syna, nauczając,
że ten ostatni jest tylko stworzeniem, a oddawana cześć Chrystusowi jest
bałwochwalstwem (!):
„Poza tym obchodzenie »Bożego Narodzenia« przyczynia się do tego, że
czci się Jezusa w miejsce jego Ojca, Jehowy Boga. Jest to kolejna forma
bałwochwalstwa, gdyż wyniesiony do chwały Pan Jezus Chrystus jest jedynie
»początkiem stworzenia Bożego«...” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 23 s. 24).
Podczas swych rozmów ze Świadkami Jehowy spotykałem się też z takimi,
którzy potrafili mówić następująco:
„Ja panu udowodnię, że Jezus jest równy szatanowi, a nie Jehowie, a tylko
to, iż Jehowa jest po stronie Chrystusa da mu przewagę nad szatanem”.
Na takie fanatyczne stwierdzenia reagowałem prośbą, o wskazanie mi w
publikacjach Towarzystwa Strażnica tego, że tak ono naucza.
Nawet kiedyś miałem zamiar napisać do Nadarzyna, polskiego oddziału
Świadków Jehowy, by mi podano oficjalne stanowisko. Chciałem też zapytać
czy głosiciel taki a taki, który tak mówi, czy naucza zgodnie z nauką
Towarzystwa Strażnica.
Jednak zaniechałem tego starając się znaleźć ślady takiej wykładni o Jezusie
i szatanie w publikacjach tej organizacji.
Jakie są tego efekty? Opisujemy to poniżej.
Jezus i Lucyfer braćmi!
Towarzystwo Strażnica już bardzo dawno temu nazywało Jezusa i Lucyfera
synami Jehowy i stwierdzało, że oni są braćmi (!):
„Pismo Św. pokazuje nam, że słowa »gwiazdy zaranne« odnoszą się do
dwóch możnych stworzeń niebiańskich, mianowicie do Michała (Logosa) i do
Lucyfera. Te dwa potężne stworzenia stanowiły dwóch braci; obaj ci bracia
byli synami Bożymi. Lucyfer okazał się niewiernym synem Bożym, podczas
gdy Logos onym »wiernym i prawdziwym«” (Strażnica 15.05 1932 s. 158
[ang. 01.03 1932 s. 76]).
„Imiona trzech potężnych istot, w niem wykazane znakomitemi, są: Ojciec
Jehowa, Logos i Lucyfer, Jego synowie. Syn Lucyfer zorganizował i prowadził
bezbożny bunt, którego Jehowa nie powstrzymuje, aż nadchodzi nato słuszny
czas, a wtedy On wchodzi w drogę i poskramia ów bunt i buntowników. Przez
swego lojalnego Syna, Logosa, Bóg w zupełności wyzwala ludzkość...”
(Wyzwolenie 1929, Przedmowa s. 5 [w tekście ang.: The name of the three
great beings herein made conspicuous are: Jehovah the Father, and the Logos
and Lucifer his sons]).
„Te dwie istoty, Lucyfer i Logos, w Piśmie Świętem są nazwane
»Gwiazdami Zarannemi«.” (jw. s. 15).
„Pismo Święte jasno poucza, że były dwie potężne istoty, nazwane
»Gwiazdami Zarannemi«, mianowicie Logos i Lucyfer. Na początku
stworzenia ziemi musiało nastąpić zwołanie tych niebiańskich istot, podczas
którego to zwołania Stwórca opowiedział im swój cel odnośnie przygotowania
mieszkania dla człowieka i stworzenia go; i tedy właśnie te dwie potężne
istoty, »Gwiazdy Zaranne«, śpiewały na chwałę Wieczystego” (jw. s. 16).
Trzeba tu dodać, że powyżej cytowana książka reklamowana i
rozprowadzana była co najmniej do roku 1941 (patrz np. Consolation 25.06
1941 s. 32).
Również inne publikacje uczyły podobnie, bo była to wtedy powszechna
nauka tej organizacji:
„W czasie zakładania gruntów ziemi przez Jehowę niezawodnie musiał być
wielki czas radości w obecności Jego. Jego dwaj synowie, Logos i Lucyfer,
połączyli się w śpiewie chwały...” (Stworzenie 1928 s. 54-55).
„(...) w czasie gdy Jehowa Bóg zakładał fundamenty ziemi. Przy owej okazji
wyjawił On niezawodnie tym, co byli tam obecni, Logosowi i Lucyferowi,
swój zamiar względem ziemi i stworzenia człowieka na niej, by był jej dozorcą.
Ci dwaj synowie Boży, Lucyfer i Logos, wespół śpiewali hymn na chwałę
Jehowie. A wszystkie zastępy niebieskie zebrane naonczas w niebie, wydały
okrzyk radości przy tej okazji” (Strażnica 01.01 1929 s. 7 [ang. 15.11 1928 s.
343]).
„»Gwiazdy zaranne«, jego dwaj synowie Lucyfer i Logos, wspólnie śpiewały
ku chwale Ojcowskiej – przy zakładaniu gruntów ziemi” (Strażnica 01.05 1931
s. 136 [ang. 01.03 1931 s. 71]).
Por. ang. Złoty Wiek 05.09 1928 (Lucifer and the Logos).
Ciekawe, że w powyższych kilku fragmentach Lucyfera wymieniono nawet
przed Logosem!
„Czas zakładania przez Boga gruntów ziemi musiał niezawodnie być czasem
wielkiego wesela w obecności jego. Logos i Lucyfer, dwaj synowie Jehowy
Boga, połączyli się w śpiewie chwały...” (Strażnica 15.05 1932 s. 157 [ang.
01.03 1932 s. 74]).
Patrz też: Domowe ognisko i szczęście 1932 s. 20; Kto jest Bóg? 1932 s. 11;
Strażnica 01.08 1930 s. 227 (ang. 01.06 1930 s. 163); Strażnica 01.09 1932 s.
270 (ang. 15.05 1932 s. 156); Strażnica 15.09 1934 s. 286 (ang. 15.08 1933 s.
253); ang. Złoty Wiek 18.03 1931 s. 413; ang. Złoty Wiek 07.04 1937 s. 443.
Z powyższego wynika, że Jezus i szatan, jako bracia i zarazem synowie
Jehowy, byli sobie równi, ale tylko jeden z nich okazał się wierny Bogu.
Jezus i szatan archaniołami
Towarzystwo Strażnica przez wiele lat nauczało następująco:
jest wielu archaniołów (nauka obowiązująca do roku 1942);
szatan jest archaniołem (nauka też zapewne obowiązująca do roku 1942);
Jezus jest archaniołem (nauka aktualna do dziś).
Wielu archaniołów
Aż do roku 1942 Towarzystwo Strażnica uczyło, że u Boga było wielu
archaniołów, a nie tylko jeden, jak dziś naucza ta organizacja:
„Archanioł jest to imię dane niektórym z duchowych istot Bożych (...). Ten
tytuł, czyli to imię archanioł, było także w niektórych wypadkach stosowane i
do Logosa, kiedy ten służył Jehowie w pewnej lub szczególnej mierze”
(Stworzenie 1928 [ang. 1927] s. 17).
Patrz też np. Strażnica 01.06 1932 s. 173-174; ang. Strażnica 01.02 1940 s.
46.
„Niektórym dano stanowiska i służbę jako serafinom, innym jako
cherubinom, a innym jako archaniołom, innym jako aniołom, przy czym ta
ostatnia nazwa oznacza »posłańców«” (The New World 1942 s. 18).
Równocześnie od bardzo dawna Towarzystwo Strażnica nauczało, że Jezus i
szatan są archaniołami.
Szatan archaniołem
„Lucyfer, jeden z Archaniołów długo pielęgnował w swym sercu ambitne
zamiary” (Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach 1914 s. 15).
„Lucyfer, jeden z archaniołów długo żywił w sercu ambitne zamiary” (Złoty
Wiek 01.10 1925 s. 223).
Powyżej cytowana książka reklamowana i rozprowadzana była w
Towarzystwie Strażnica przez wiele lat. Przykładowo poleca ją w roku 1929
książka pt. Wyzwolenie (s. 352).
Jezus archaniołem
„Według naszego rozumienia, tym Wielkim Księciem – Michałem – wodzem
anielskim Jehowy nie jest nikt inny, lecz uwielbiony Pan” (ang. Strażnica
czerwiec 1883 s. 490 [reprint]);
„Wszystko to dowodzi, że Syn Boży był znany jako Michał, zanim przyszedł
na ziemię, i że jest znany pod tym imieniem po powrocie do nieba, gdzie
przebywa jako wyniesiony do chwały duchowy Syn Boży” (Prowadzenie
rozmów na podstawie Pism 2001 s. 132).
Z powyższego wynika, że Jezus i szatan będąc archaniołami byli sobie
równi.
Jezus i szatan „bogami”
Jezus i szatan mają dla Towarzystwa Strażnica identyczną funkcję. Obaj są
„bogami”:
„Ktoś mógłby jednak zapytać: A czy w Biblii nie nazywano Jezusa bogiem?
To prawda. Ale bogiem nazywano również Szatana (2Kor 4:4)” (Będziesz mógł
żyć wiecznie w raju na ziemi 1984, 1990 s. 39).
„O Jezusie powiedziano w Piśmie Świętym, że jest »bogiem«, a nawet
»Potężnym Bogiem« (Jana 1:1; Izaj. 9:6)” (Prowadzenie rozmów na podstawie
Pism 2001 s. 53).
„Biblia mówi o nim tak: »Cały świat podlega mocy niegodziwca« (1 Jana
5:19). Działając wbrew duchowi i literze prawa Jehowy, służy interesom
Szatana. Ma go za swego boga (2 Koryntian 4:4)” (Strażnica Nr 17, 1995 s. 8).
Patrz też teksty o Jezusie „bogu” i szatanie „bogu” w Biblii Świadków
Jehowy (J 1:1, 18, 10:33, 2Kor 4:4).
Z powyższego wynika, że Jezus i szatan będąc „bogami” byli sobie równi.
Prócz tego Towarzystwo Strażnica uczyło kiedyś, że babiloński bóg Nebo
obrazował Jezusa, co też zrównuje Go z bogami, a nie z Bogiem prawdziwym:
„Imię Nabuchodonozor oznacza, że »Nebo (Prorok) jest opiekunem przeciw
nieszczęściu«. Imię to właściwie odnosi się do Jezusa Chrystusa, wielkiego
Proroka Jehowy. (...) szatan odniósłby pomyślność w tem wojowaniu, gdyby
zasłanianie i opieka nie były im dawane przez Większego Nebo, Jezusa
Chrystusa” (Strażnica 01.05 1934 s. 132 [ang. 01.02 1934 s. 36]).
Nebo to, jak wspomnieliśmy, bóg babiloński:
„Widać to na przykładzie króla Nebukadneccara. Jego imię znaczy: »Nebo,
strzeż dziedzica!« Nebo to babiloński bóg mądrości i rolnictwa” (Pilnie zważaj
na proroctwa Daniela! 1999 s. 69).
Interesujące jest to, że Towarzystwo Strażnica uważa, że szatan posiadał
„nieograniczoną władzę (...) w niebie”, a więc był zapewne
„wszechmogącym”, pewnie bardziej niż Jezus:
„W ten sposób jedno i drugie łącznie pokazuje, że przed rozpoczęciem walki
i przed narodzeniem się rządu Djabeł wykonywał nieograniczoną władzę [ang.
complete power] zarówno w niebie (niewidzialną) jak i nad narodami
ziemskimi” (Rząd 1928 s. 199).
„W ten sposób pokazane jest przez jedno i drugie, że przed rozpoczęciem
walki i narodzeniem się rządu wykonywał djabeł zupełną władzę zarówno w
niebie (niewidzialną) jak i nad narodami ziemskimi” (Strażnica 15.10 1933 s.
317 [ang. 15.07 1933 s. 221]).
Jezus i szatan obrazowani przez Nabuchodonozora
Nabuchodonozor był dla Świadków Jehowy dziwną i uniwersalną postacią,
bo zapowiadał sobą i swymi działaniami Jezusa i szatana!
Oto jak to przedstawia skorowidz Świadków Jehowy, który odsyła nas do
konkretnych publikacji:
Nebuchadnezzar
pictures— (...)
Jesus: w80 5/15 17; (...)
Satan: w51 539; w49 312-313; w34 295, 307, 341; lt-2-30 311 (Watch
Tower Publications Index 1930-1985 1986 s. 599).
„Większy Nabuchodonozor, Chrystus Jezus, Egzekutor zarządzeń Jehowy i
Możny Bojownik, wystąpi do dzieła na początku Armagedonu” (Strażnica
01.06 1937 s. 169 [ang. 01.04 1937 s. 104]).
„Nabuchodonozor przedstawiał tutaj posadzonego na tronie w roku 1914
Jezusa Chrystusa...” (Strażnica 01.05 1934 s. 132 [ang. 01.02 1934 s. 36]).
„Jest to dowodem, że Nabuchodonozor przedstawił lub zilustrował moc
królewską, którą otrzymał Lucyfer...” (Strażnica 01.05 1934 s. 136 [ang. 01.02
1934 s. 40]).
Z powyższego wynika, że Jezus i szatan będąc obrazowanymi przez tego
samego Nabuchodonozora byli sobie równi.
Czy Świadkowie Jehowy mylili Jezusa z szatanem?
Towarzystwo Strażnica przenosiło identyfikację niektórych osób z szatana
na Jezusa. To też ukazuje równość tych osób.
Temat ten omówiliśmy w artykule pt. Czy Świadkowie Jehowy mylili Jezusa
z szatanem?
Wskazaliśmy w nim między innymi takie oto kwestie związane z Jezusem i
szatanem:
Kto jest aniołem czeluści? (wpierw szatan, obecnie Jezus);
Kto jest mścicielem krwi? (wpierw szatan, obecnie Jezus);
Kto jest jeźdźcem na białym koniu? (wpierw przedstawiciel szatana, obecnie
Jezus);
Kto jest siewcą gorczycy? (wpierw szatan, obecnie Jezus).
Widzimy z powyższego, że Towarzystwo Strażnica aż do dziś zrównuje
szatana z Jezusem. Przypisuje im równorzędne funkcje (archaniołowie,
bogowie, bracia). Naucza, że obie te osoby zapowiadały w przeszłości te same
postacie lub poszczególne fragmenty z Biblii przeniesiono z osoby szatana na
Jezusa. Być może z tego powodu Świadkowie Jehowy nie modlą się do
Chrystusa i oddzielają Jego majestat od Boga Ojca.
Na zakończenie wspominamy, że o równym majestacie i czci dla Ojca i Syna
pisaliśmy w kilku artykułach:
Kim był i jest Jezus Chrystus dla Towarzystwa Strażnica?
Bóstwo Chrystusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1 i 2);
Chrystus wyższy od Boga Ojca?
Modlitwa do Chrystusa i „Wnikliwe poznawanie Pism”;
Cześć dla Jezusa, Hbr 1:6 i „Wnikliwe poznawanie Pism” (cz. I, II);
Modlitwa do Jezusa i cześć dla Niego według pism wczesnochrześcijańskich;
Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz.
1 i 2);
Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa? (cz. 1
i 2).
Download