czasy jezusa

advertisement
CZASY JEZUSA
1. Cele lekcji:
A. Wiadomości

Zapoznanie z kontekstem historycznym życia Jezusa.
B. Umiejętności

Poprzez pogłębienie wiedzy o Jezusie, uczeń posiada bardziej osobistą i zażyłą relację do
Boga.
2. Metoda i formy pracy:
Metoda podająca, praca w grupach.
3. Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, wiersz, teksty z katechizmu, mapa Palestyny, małe mapki dla uczniów.
4. Przebieg katechezy
Modlitwa; wiersz o Jezusie.
I. Wstęp.
Rozmowa na temat: kim jest Jezus? Jakie fakty świadczą o tym, że Jezus to człowiek?
Każdy uczeń zapisuje do zeszytu temat i odpowiedź na pytanie: co wiesz o Jezusie?
II. Podanie nowej treści.
1. Uczniowie odczytują wybrane fragmenty Nowego Testamentu.
o
Łk 1,5: „Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz,
z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta".
o
Łk 2,1-3: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby
się dać zapisać, każdy do swego miasta".
Na podstawie tekstów z Pisma Świętego katecheta wskazuje na kontekst historyczny
życia Chrystusa i przechodzi do ustalenia niektórych dat.
Daty związane z życiem Jezusa:
o
ok. 7 r. p.n.e. - narodzenie;
o
27/28 r. n. e. - działalność publiczna, rok lub trzy lata wg św. Jana;
o
ok. 30 r. - śmierć;
o
37 r. p.n.e. - 4 r. p.n.e. - Herod Wielki królem Judei.
2. Uczniowie odczytują fragmenty Nowego Testamentu mówiące o miejscach związanych z
życiem Jezusa.
o
Łk 2,4-7: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie".
o
Łk 2,41: „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy".
o
Mt 3,13: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć
chrzest od niego".
o
Mt 4,12-14: „Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na
pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!"
o
Mt 16,13: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?"
Miejsca związane z życiem Jezusa.
Podczas pracy w grupach uczniowie mają zaznaczyć te miejsca na mapkach rozdanych
do wklejenia do zeszytu. Zaznaczają najpierw rzekę Jordan, później oddzielają linią
Galileę, Samarię i Judeę, po czym zaznaczają najważniejsze miejscowości.
3. Uczniowie odczytują fragmenty Nowego Testamentu związane z niektórymi wydarzeniami
z życia Jezusa.
o
Mt 8,1-3: „Gdy zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się
trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony! I
natychmiast został oczyszczony z trądu".
o
Mt 15,32-37: „Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! Już
trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych,
żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu
weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: Ile macie
chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi;
wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał
uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków
zebrano jeszcze siedem pełnych koszów".
o
Mt 17,1-2: „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana
i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło".
o
Mt 21,8-11 „Ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z
drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim,
wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w
imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło
się całe miasto, i pytano: Kto to jest? A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z
Nazaretu w Galilei".
Wydarzenia z życia Jezusa.
W czasie trzech minut grupy mają wypisać jak najwięcej wydarzeń, które znają. Następnie
ustalają, które z nich są najważniejsze. Na forum klasy uczniowie zapisują na tablicy
wybrane przez siebie wydarzenia.
III. Utrwalenie.
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem: Czasy Jezusa
IV. Pogłębienie.
W grupach 3-osobowych uczniowie znajdują główne pytanie, którym chcieliby wyrazić dzisiejszy
temat (burza mózgów).
V. Zastosowanie.
Odszukiwanie w Ewangelii tekstów związanych z głównymi wydarzeniami z życia Jezusa.
Zakończenie: pieśń „Pan jest pasterzem moim".
5. Bibliografia
1. Pismo Święte
2. Jezus Chrystus, w: Słownik teologii biblijnej (red. ks. Leon-Dufour), Poznań 1990.
3. P. Descouvemont, Czy można wierzyć Ewangeliom?, Kraków 1999
Download