Język

advertisement
L.P. Brzmienie tematu
Język
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
W oparciu o analizę wybranych przykładów językowych wskaż funkcje archaizacji i
dialektyzacji w utworach literackich.
Zanalizuj cechy stylu publicystycznego na podstawie czasopism regionalnych i
ogólnopolskich.
Retoryka stosowana w przemówieniach współczesnych polityków. Omów na
podstawie zgromadzonych przez siebie materiałów.
Scharakteryzuj język reklam na podstawie analizy zgromadzonego materiału.
Zjawisko tzw. nowomowy. Omów jego cechy, analizując wybrane dzieła literackie
oraz inne teksty (np. przemówienia polityków, publicystyka...).
Formy korespondencji dawniej i dziś. Wykorzystując wybrane przykłady listów z
różnych epok oraz samodzielnie zebrany materiał, przeanalizuj budowę i funkcję
różnych odmian korespondencji oraz ich typowe cechy stylistyczne.
Odwołując się do wybranych utworów, przeanalizuj zastosowanie języka ezopowego i
wskaż jego funkcje w utworach literackich XIX wieku.
Analizując cechy funkcji i środków językowych w oparciu o zgromadzone materiały
wyborcze, wykaż, że język stanowi instrument walki o władzę.
Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia w języku
polskim. Oceń ich celowość.
Analizując język wybranych przysłów z literatury, przedstaw ich funkcję i określ ich
rolę.
Na podstawie zgromadzonego materiału przeanalizuj język mowy potocznej oraz
wskaż jej funkcję w literaturze.
Wyrazy modne we współczesnej polszczyźnie. Omów to zjawisko na przykładach
zaczerpniętych z języka mediów.
Kultura języka w internecie. Scharakteryzuj język użytkowników internetu w oparciu o
zgromadzony materiał.
Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu oraz dokonaj ich analizy
językowej.
Poprawność językowa – błędy źródłem komizmu. Przeanalizuj zagadnienie w oparciu
o zebrany materiał językowy.
Sztuka przemawiania. Przeanalizuj zagadnienie na przykładzie języka retoryki
wybranych tekstów literackich okresu renesansu, baroku i oświecenia.
Indywidualizacja języka bohaterów literackich. Przeanalizuj cechy językowe
wybranych postaci.
Nazwy potraw i dań w Polsce dawnej i współczesnej. Dokonaj analizy zgromadzonego
materiału językowego.
Tak mówią uczniowie. Na podstawie zebranego materiału językowego omów zjawisko
gwary uczniowskiej, uwzględniając leksykę, frazeologię i składnię.
Na podstawie zgromadzonego materiału językowego przeanalizuj i porównaj cechy
językowe pokolenia naszych dziadków, rodziców i współczesnej młodzieży.
Download