Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

advertisement
Załącznik nr 1
ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej
pomocy psychologicznej obejmuje:
1) Trening interpersonalny w wymiarze ok. 45 godzin
2) Trening intrapsychiczny w wymiarze ok. 45 godzin
3) Warsztat pomagania w kontakcie indywidualnym z pacjentem w wymiarze ok. 45 godzin,
obejmujący naukę umiejętności:
•
nawiązania kontaktu terapeutycznego
•
rozpoznawania problemów klienta
•
budowania relacji terapeutycznej
•
motywowania do zmiany postaw i zachowań
•
budowania strategii pomagania
•
analizy własnych trudności w kontakcie psychologicznym i pracy z tymi trudnościami,
4) Warsztat pracy z grupą terapeutyczną w wymiarze ok. 45 godzin, obejmujący podstawowe
zagadnienia w pracy z grupą:
•
rodzaje grup terapeutycznych
•
przebieg procesu grupowego
•
role i konflikt w grupie-opór
•
kompetencje terapeutów prowadzących grupy
•
wybrane techniki pracy grupowej
5) Warsztat problemów alkoholowych w wymiarze ok. 45 godzin, obejmujący:
•
kryteria diagnostyczne uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia
•
podstawowe teorie uzaleŜnień i współuzaleŜnienia
•
metodę interwencji wobec osób uzaleŜnionych
•
zasady pierwszego kontaktu z osobą uzaleŜnioną i współuzaleŜnioną (diagnoza,
motywowanie do zmiany, przedstawienie oferty terapeutycznej)
•
organizację systemu lecznictwa odwykowego w aspekcie prawnym i klinicznym
•
metodę wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób pijących szkodliwie
•
funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym, w tym zaburzenia dzieci i
zjawisko przemocy w rodzinie)
II Program szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii
uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niŜ 70 godzin dla specjalistów
psychoterapii uzaleŜnień i w wymiarze nie mniejszym jak 50 godzin dla instruktorów terapii
uzaleŜnień :
A. Koncepcje uzaleŜnienia i psychoterapia osób uzaleŜnionych, w tym:
•
Teoretyczne koncepcje i modele terapii uzaleŜnień
•
Postępowanie diagnostyczne w uzaleŜnieniach:
Diagnoza nozologiczna –ICD 10
Diagnoza problemowa
•
Strategie i planowanie terapii w leczeniu osób uzaleŜnionych
•
Medyczne aspekty uzaleŜnienia od alkoholu
•
Organizacja systemu lecznictwa odwykowego w Polsce
•
Podstawowe formy psychoterapii uzaleŜnień:
Terapia indywidualna
Terapia grupowa
•
Metody i procedury w psychoterapii uzaleŜnień (osobiste plany terapii, metody
psychoedukacji, treningi zachowań konstruktywnych, warsztaty pracy nad wybranymi
problemami, metoda społeczności terapeutycznej, i inne)
•
Koncepcje i metody zapobiegania nawrotom
•
Monitorowanie przebiegu terapii
•
Metody ewaluacji efektów terapii
•
Budowanie programów terapeutycznych w placówkach odwykowych
•
Rola grup samopomocowych w zdrowieniu z uzaleŜnienia
•
Charakterystyka zjawiska picia szkodliwego i metody pracy z osobami pijącymi
szkodliwie
•
Specyfika pracy z pacjentami uzaleŜnionymi od róŜnych substancji psychoaktywnych
•
Specyfika pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami
psychicznymi
•
Trudności pracy ze specyficznymi populacjami (niepełnosprawni, seropozytywni,
mniejszości narodowe, i inne)
•
Specyfika pracy z pacjentami młodocianymi uzaleŜnionymi lub naduŜywającymi
substancji psychoaktywnych
•
Podstawowe zagadnienia profilaktyki problemów wynikających z zaŜywania
substancji psychoaktywnych
B. Koncepcje współuzaleŜnienia i psychoterapia członków rodzin alkoholowych, w tym:
•
Koncepcje współuzaleŜnienia
•
Metody diagnozy współuzaleŜnienia i problemów osobistych członków rodzin
alkoholowych
•
Modele psychoterapii osób współuzaleŜnionych
•
Strategie i planowanie terapii osób współuzaleŜnionych
•
Podstawy pracy z rodziną z problemem alkoholowym
•
Problematyka przemocy w rodzinie i metody pomagania ofiarom przemocy
C Wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości, w tym
•
Podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii, w tym podejście integracyjne
•
Podstawowe zjawiska w psychoterapii (wzajemne ustosunkowania w relacji pacjentterapeuta, opór pacjenta przeciw zmianie, rozładowanie napięć emocjonalnych,
ekspresja JA, uświadomienie i wgląd-modyfikacja schematów poznawczych,
społeczne uczenie się, uczenie się umiejętności)
•
Techniki w psychoterapii
•
Szkolenie w psychoterapii (rola superwizji w pracy i rozwoju terapeuty)
•
Charakterystyka relacji terapeutycznej z pacjentem
•
Problemy i zjawiska terapii grupowej
•
Podstawowe zagadnienia terapii rodziny
•
Czynniki leczące w psychoterapii
•
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i podstawowe metody leczenia
•
Wybrane elementy psychologii osobowości
•
Problemy etyczne w psychoterapii
•
Prawne aspekty psychoterapii
2) zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niŜ 280 godzin dla specjalistów
psychoterapii uzaleŜnień i 300 godzin dla instruktorów terapii uzaleŜnień. W czasie szkolenia
powinny być trenowane praktyczne umiejętności , a w szczególności:
- nawiązywanie kontaktu terapeutycznego i przyjmowanie pacjenta do programu
- diagnozowanie
- rozpoznanie problemów pacjenta i tworzenie strategii ich rozwiązywania
- konstruowanie osobistych planów terapii
- monitorowanie postępów pacjenta w terapii
- prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego
- prowadzenie sesji terapii grupowej
-prowadzenie oddziaływań edukacyjnych
-prowadzenie treningów zachowań konstruktywnych
- prowadzenie interwencji kryzysowej
- pomaganie osobom pijącym szkodliwie
-praca w zespole terapeutycznym (prowadzenie dokumentacji, prezentacja problemów
pacjenta, ocena efektów leczenia, opisywanie własnej pracy, kierowanie do specjalistów,
współpraca z instytucjami).
Program szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzaleŜnienia i
współuzaleŜnienia prowadzony jest dwiema ścieŜkami dydaktycznymi: dla specjalistów
psychoterapii uzaleŜnień i dla instruktorów terapii uzaleŜnień. Obie ścieŜki mają taką sama
ilość godzin dydaktycznych, róŜnią się proporcją zajęć teoretycznych i praktycznych.
III. Program staŜu klinicznego obejmuje:
1. Obserwację uczestniczącą i samodzielne wykonanie następujących czynności z zakresu
psychoterapii uzaleŜnień:
•
Przyjęcie pacjenta do placówki
•
Motywowanie pacjenta do terapii
•
Przeprowadzenie diagnozy i opracowanie planu terapii
•
Przeprowadzenie co najmniej dwóch sesji terapii grupowej
•
Monitorowanie postępu pacjenta w terapii
•
UłoŜenie programu dalszego zdrowienie dla pacjenta kończącego terapię.
IV. Program zajęć superwizyjnych obejmuje:
1. Prezentację aktualnej pracy terapeutycznej z osobami uzaleŜnionymi (dla instruktorów
terapii uzaleŜnień), uzaleŜnionymi i współuzaleŜnionymi (dla specjalistów psychoterapii
uzaleŜnień).
2. Analizę jakości kontaktu terapeutycznego.
3. Problemy w pracy z grupami terapeutycznymi.
4. Techniki terapeutyczne w psychoterapii uzaleŜnień i współuzaleŜnienia.
5. Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia w sytuacji terapeutycznej.
6. Analizę własnych trudności w pracy terapeutycznej z pacjentami
7. Zagadnienia etyki zawodowej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards