Elementy psychoterapii N

advertisement
Nazwa przedmiotu
Elementy psychoterapii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Instytut socjologii
P1S[5]O_03
Kod przedmiotu
Studia
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Praca socjalna
Studia pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne
Rodzaj przedmiotu
ogólnoakademicki
Rok i semestr studiów
III rok V semestr
Cykl kształcenia
2013/2014-2015/2016
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu
Dr Anna Wójcik - Zdyb
Imiona i nazwiska konsultantów
Dr Anna Wójcik - Zdyb
Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób Dr Anna Wójcik - Zdyb
prowadzących) zajęcia z przedmiotu
Cele zajęć z przedmiotu
-
nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu jednej z form oddziaływania
terapeutycznego jaką jest psychoterapia,
poznanie różnych form psychoterapii oraz ich zastosowania w praktyce,
przygotowanie studenta do rozumienia wiedzy dotyczącej metod psychoterapii i
zasad obowiązujących w psychoterapii,
znajomość różnych szkół psychoterapii i ich zastosowania w praktyce,
nabycie przez studentów kompetencji w zakresie umiejętności decyzyjnych
związanych z kierowaniem pacjentów do terapii,
kształtowanie umiejętności związanych z motywowaniem osób do podjęcia terapii.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia
Psychologia ogólna i rozwojowa, psychologia społeczna,
socjologia rodziny
Wiedza:
- posiada wiedzę przyrodniczą, psychologiczną, ekonomiczną i
prawną dającą podstawy rozumienia systemu człowiek- środowisko
oraz procesów gwarantujących dobre funkcjonowanie biologiczne,
psychologiczne i społeczne człowieka,
- posiada elementarną wiedzę na temat na temat relacji
społecznych zachodzących w zyciu społecznym z perspektywy pracy
socjalnej.
Umiejętności:
- posiada umiejętności rozumienia ludzkich zachowań i
analizowania ich motywów i ich konsekwencji (społecznych,
kulturowych, prawnych i ekonomicznych),
- posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych oraz umie w sposób praktyczny realizować
podstawowe role zawodowe pracownika socjalnego,
Kompetencje społeczne:
- potrafi posługiwać się podstawowymi podejściami teoretycznymi
w analizowaniu różnych aspektów ludzkich zachowań w celu
diagnozowania, prognozowania oraz formułowania programów
działań socjalnych.
Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
ćwiczenia - 20 godzin
Treści programowe
Problematyka realizowana podczas ćwiczeń:
- psychoterapia – podstawowe pojęcia,
- czynniki specyficzne i niespecyficzne w terapii,
- formy psychoterapii (t, indywidualna, grupowa, rodzinna) oraz ich zastosowanie w
praktyce,
- interwencje terapeutyczne,
- zasady obowiązujące w psychoterapii,
- szkoły psychoterapii, podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze,
systemowe,
- zasady kierowania do terapii,
- terapia rodzin w ujęciu systemowym,
- cechy systemu rodzinnego: pojęcie granic, podsystemów, homeostazy,
- sojusz/przymierze terapeutyczne: co wpływa, jak się kształtuje,
- elementy terapii behawioralnej: system żetonowy, analiza zachowania,
Metody dydaktyczne
analiza i interpretacja tekstów źródłowych, praca w
grupach, analiza przypadków, dyskusja.
Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
kolokwium:
testowy
pytaniami otwartymi.
Metody i kryteria oceny
wielokrotnego
wyboru/z
Aktywny udział w ćwiczeniach, obecność na zajęciach
(90%).
Całkowity nakład pracy studenta 2 pkt ECTC
potrzebny do osiągnięcia założonych udział w ćwiczeniach -20 godzin,
efektów w godzinach oraz punktach przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin,
ECTS
samodzielna lektura – 15 godzin,
przygotowanie do kolokwium: 10 godzin,
Język wykładowy
razem: 60 godzin
polski
Praktyki zawodowe
przedmiotu
Literatura
w
ramach
Literatura podstawowa:
Barbaro de, B. (red) (1999) Wprowadzenie do
systemowego rozumienia rodziny, Kraków: WUJ
Bilikiewicz A. (red) (2003) Podręcznik dla studentów
medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Goldenberg H., Goldenberg I. (2006), Terapia rodzin,
Kraków, WUJ
Grzesiuk, L. (red) (2000) Psychoterapia, Warszawa:
PWN
Namysłowska I. (1997) Terapia rodzin, Warszawa:
PWN
Satir, V. (2000) Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk:
GWP
Literatura uzupełniająca:
Yalom I., (2004) Kat miłości, Warszawa: Czarna Owca
Pfiffner L. (2004), Wszystko o ADHD, Warszawa: Zyk i
S-ka
Pisula A., Kołakowski A., (2011), Sposób na trudne
dziecko, Gdańsk: GWP
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
Download