OCR Document

advertisement
Program do przedmiotu "Psychoterapia" dla III roku Pedagogiki Specjalnej- 2007/2008
Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Kałwa
.
Forma: ćwiczenia; 15 godzin
, .Cel
;
nauczania: podkreślenie roli diagnozy klinicznej jako podstaw kierowania osób na
psychoterapię, zapoznanie z najważniejszymi kierunkami psychoterapii, koncentracja na wybraJ metodach
psychoterapii poznawczo-behawioralnej i możliwości wykorzystywania ich w praktyt
'""
1. Rola diagnozy klinicznej w psychoterapii. Rodzaje psychoterapii.
- definicja psychoterapii
'
- diagnoza pedagoga a diagnoza psychologa- podobieństwa i różnice
- rodzaje psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska, psychoedukacja, grupy wsparcia)
- podstawowe szkoły w psychoterapii indywidualnej (poznawczo-behawioralna,
humanistyczna,lpsychoanalityczna, podejście zintegrowane)
- różne wskazania do terapii (konkretnej szkoły i rodzaju psychoterapii)
- kontrakt terapeutyczny
2. Psychoterapia poznawczo-behawioralna na przykładzie Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)
Maultsby'ego
- triada Becka - zniekształcenia ppznawcze
,
- Model RTZ Maultsby'ego (ABC emocji, 5 Zasad Zdrowego Myślenia, Racjonalna Sar Analiza,
Zdrowa Semantyka)
3. Psychoedukacja i techniki poznawczo-behawioralne w schizofrenii
- przyczyny, objawy i przebieg schizofrenii
- cele psychoedukacji
- najważniejsze programy psychoedukacyjne
- rola rodziny w terapii chorego na schizofrenię
- terapia poznawczo-behawioralna w zakresie treningu umiejętności społecznych: komunikacji,
rozwiązywania problemów i osiągania celów, aktywności i innych specyficznych strategii
terapeutycznych jak analiza zwiastunów zaostrzenia oraz radzeni sobie z chorobą.
4. Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu:
- definicja uzależnienia
- testy użyteczne w przesiewowej diagnozie uzależnienia (MAST, CAGE, AUDIT) - cele psychoterapii
- fazy alkoholizmu.(wg. Jelinka)
- Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików- Program 12 Kroków
- Praca z przekonaniami: mity i fakty dotyczące spożywania alkoholu
Literatura obowiązkowa:
1. Psychoterapia red. L. Grzesiuk PWN 1994 i kolejne
- cz I rozdz 3. Podejście poznawcze punkt 3.2.1 i 3.2.2
- cz.II rozdz. nI Ogólna charakterystyka przygotowania i przebiegu procesu psychoterapii, rozdział V
Techniki w psychoterapii 2.1 i 2.2 , rozdz. VI Psychoterapia Grupowa
- Cz.nI rodział IX Psychoterapia depresji podrozdziały 1.Wprowadzenie, 2. Poznawczo
behawioralne psychoterapie w tym 2.1. Podejście Becka i 2.5. Efektywność terapii
poznawczo-behawioralnej
)2. Schizofrenia w ;odzinie red. Bogaan de Barbaro WUJ Kraków 1999 cz.II psychoedukacja
rozdziały 1. Koncepcja wskaźnika ujawnianych uczuć i 2. Zasady psychoedukacji
3. Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik psychoterapii. Maxie Maultsby, Wyd.
Fundacja Alterna, Poznań 1992 Rozdz. 1 RTZ- Racjonalna Terapia Zachowania i Rozdz. 14. Pisemna
Racjonalna Samoanaliza
4. Bez Tajemnic-'o.uzależnieniach i ich leczeniu. Bohdan T. Woronowicz, wyd. Instytut
Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003; Identyfikacja Osób z problemem alkoholowym
s.52-58, Diagnoza uzależnienia s.62-74, Leczenie s.85-96, Program 12 Kroków s.1O9-112,
Profilaktyka s.140-143, O czym jeszcze warto wiedzieć 148-160.
Zaliczenie na ocenę- test wiadomości z treści zajęć i literatury
:t"
Download