10. techniki radzenia sobie z presją i manipulacją klienta

advertisement
SPIS TREŚCI
1. ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W PRACY Z KLIENTEM ......................................... 3
1.1
KOMUNIKACJA – PODSTAWOWE POJĘCIA ......................................................................................3
1.2
INDYWIDUALNE STYLE KOMUNIKACJI ...........................................................................................3
2. SCHEMAT BARIER PSYCHOLOGICZNYCH W PROCESIE KOMUNIKACJI .......................... 5
2.1
GŁÓWNE BARIERY KOMUNIKACYJNE ............................................................................... 5
2.2
BŁĘDY W KOMUNIKACJI POPEŁNIANE PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU ............................ 6
3. KOMUNIKACJA WERBALNA vs. NIEWERBALNA ............................................................... 8
3.1
RÓŻNICE MIĘDZY KOMUNIKOWANIEM WERBALNYM A NIEWERBALNYM ........................... 9
3.2
ELEMENTY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ ......................................................................10
4. ZASADY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRACY Z KLIENTEM ................................. 13
5. BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM ............................................................................... 15
5.1
BUDOWA OSOBISTEGO WIZERUNKU ..............................................................................15
5.2
TRZYNAŚCIE WSKAZÓWEK WYRAŻANIA SYMPATII W PRACY Z KLIENTEM........................15
6. ASERTYWNOŚĆ – PODSTAWOWE POJĘCIA ................................................................... 17
6.1
PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY AGRESJĄ, ULEGŁOŚCIĄ A ASERTYWNOŚCIĄ ................18
6.2
SPECYFIKA ASERTYWNOŚCI W PRACY Z KLIENTEM .........................................................20
7. TECHNIKI ASERTYWNE WYKORZYSTYWANE W KONKRETNYCH SYTUACJACH PRACY Z
KLIENTEM ...................................................................................................................... 23
8. METODY ASERTYWNEGO PRZYJMOWANIA KRYTYKI .................................................... 26
9. PRZEKAZYWANIE KRYTYKI KLIENTOWI ....................................................................... 27
10. TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ I MANIPULACJĄ KLIENTA .............................. 28
11. CECHY TRUDNEGO KLIENTA I ASERTYWNE RADZENIE SOBIE Z NIM ......................... 32
12. LITERATURA: ................................................................................................................ 37
2
1.
ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W PRACY Z KLIENTEM
1.1 KOMUNIKACJA – PODSTAWOWE POJĘCIA
Komunikacja to proces wymiany informacji pomiędzy ludźmi, spośród których przynajmniej jedna
osoba jest nadawcą, a jedna odbiorcą komunikatu. Jak każdy proces, przyjmuje ona pewne fazy
i swoistą dynamikę. Dla zrozumienia jej istoty warto wskazać, że komunikacja nie tylko zachodzi
na różnych poziomach, ale i wykorzystuje różnorodne nośniki informacji. Należy pamiętać,
iż komunikacja zachodzi zawsze, nawet wtedy, gdy człowiek pozornie się nie komunikuje – milczy i nie
wypowiada żadnych słów. W takim momencie komunikacja przechodzi na poziom niewerbalny,
a osoba komunikująca się w ten sposób wykorzystuje takie nośniki informacyjne, jak gesty, mimika,
postawa ciała, ubiór czy zapach. Zamieszczony poniżej klasyczny schemat komunikacji wskazuje
jednoznacznie, że w sprawnym komunikowaniu się z drugą osobą często nie jest istotne, co jest
mówione, ale przede wszystkim to, w jaki sposób. Jakim kanałem komunikacyjnym człowiek się
posługuje, jakiego kodu językowego używa i w końcu, czy potrafi przewidzieć efekt swojego
komunikatu?
Nadawca
Komunikat
Kanał
Odbiorca
Efekt
Sprzężenie zwrotne
Schemat komunikacji. Źródło: Opracowanie własne.
1.2 INDYWIDUALNE STYLE KOMUNIKACJI
Każdy człowiek aktywnie uczestnicząc na przestrzeni lat w życiu społecznym, na bieżąco podnosi
swoje kompetencje komunikacyjne: poszerza zasób słownictwa czy wykorzystuje skomplikowane
zasady gramatyczne. O wysokiej komunikatywności świadczy także wypracowany indywidualny styl
komunikacji. Dzięki temu, w jaki sposób człowiek wypowiada poszczególne słowa czy całe frazy, może
wyrazić
swoją
tożsamość,
budując
świadomie
określony
wizerunek
autoprezentacyjny.
Ten indywidualny styl komunikacji nie jest sztywny i jednorodny. Zwykle przyjmuje swoistą mieszankę
stylów, dobraną tak, aby była najbardziej adekwatna do sytuacji czy rozmówcy. Warto jednak poznać
swój dominujący styl komunikacji, żeby świadomie i optymalnie wykorzystywać go w pracy z klientem.
3
Sposród wielu typologii stylów komunikacyjnych najbardziej zrozumiała wydaje się typologia
stworzona przez Stephena Robbinsa. Uwzględnia ona dwa, przecinające się ze sobą, wymiary: relacje
międzyludzkie – zadania do wykonania oraz pośrednie wyrażanie emocji – bezpośrednie wyrażanie
emocji. Poniżej przedstawiono krótkie charakterystyki każdego z czterech stylów komunikacyjnych
wraz z ich najważniejszymi wyznacznikami. Należy zauważyć, że każdy z wyznaczników może być
traktowany (w zależności od sytuacji i osoby, z którą się rozmawia) jako zalety lub wady danego stylu.
Zorientowany na relacje
Przyjaciel
Entuzjasta
(Styl empatyczny)
(Styl emocjonalny)
• Wolno podejmuje działania i decyzje.
• Lubi bliskie relacje z ludźmi.
• Nie lubi konfliktów między ludźmi.
• Wspiera i aktywnie słucha innych.
• Słaby w ustalaniu celów, także dla siebie.
• Ma wspaniałą umiejętność uzyskiwania
wsparcia innych.
• Poszukuje bezpieczeństwa i przynależności.
• Ma umiejętności doradcze.
• Spontaniczny w działaniu i decyzjach.
• Lubi zaangażowanie.
• Przesadza i generalizuje.
• Snuje wizje i wciąga w to innych.
• Przechodzi z jednej aktywności na drugą.
• Szybko i w sposób zaangażowany współpracuje
z innymi.
• Ma umiejętności perswazyjne.
Pośredni
Bezpośredni
Myśliciel
Szef
(Styl analityczny)
(Styl dyrektywny)
• W działaniach i decyzjach ostrożny.
• Lubi zorganizowanie i strukturę.
• Nie lubi zaangażowania.
• Zadaje wiele pytań o detale – woli pracę
intelektualną, ukierunkowaną na konkretne wyniki.
• Pragnie obiektywizmu, szuka faktów i danych.
• Pracuje w samotności, precyzyjnie i powoli.
• Ma umiejętności rozwiązywania problemów.
• Podejmuje zdecydowane działania i decyzje.
• Lubi kontrolę, nie lubi inercji.
• Pragnie maksimum swobody w kierowaniu sobą
i innymi.
• Chłodny, kompetentny, niezależny.
• Ma słabą tolerancję na emocje, postawy, rady innych.
• Ma umiejętności administracyjne.
• Pracuje w samotności, szybko i intensywnie.
Zorientowany na zadania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Robbins, S., Hunsaker, P. (1996).
Training in Interpersonal
Skills. New Jersey: Prentice Hall.
4
2.
SCHEMAT BARIER
KOMUNIKACJI
PSYCHOLOGICZNYCH
W
PROCESIE
Ludzie, którzy komunikują się ze sobą, chcąc zrozumieć niezwykle bogate w bodźce otoczenie,
wykorzystują wypracowane indywidualnie schematy poznawcze, funkcjonujące jako swoiste sita
przepuszczające tylko to, co w danej chwili jest dla nich interesujące bądź przywołuje pewne
skojarzenia. Takie upraszczające rzeczywistość mechanizmy są sporą pułapką w rozmowie z pierwszy
raz spotkanym człowiekiem. Kiedy ludzie polegają tylko na takiej niezwykle ubogiej informacji, często
dochodzi do nieporozumienia, a nawet eskalacji konfliktu. Warto więc starać się nie wyciągać
pochopnych ocen przedwstępnych i dopasowywać język (słownictwo, styl, formy gramatyczne)
do języka klienta.
Źródło: Futrell, Ch. M. (2004).
Nowoczesne techniki sprzedaży. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
2.1 GŁÓWNE BARIERY KOMUNIKACYJNE
Wśród wielu barier występujących w procesie komunikwania się warto zwrócić uwagę na poniższe:
 Jednostronna gotowość do komunikowania się.
 Efekt statusu.
 Używanie innych kodów, w tym żargonu.
 Różnice kulturowe.
 Brak aktywnego słuchania.
 Zakłócenia w otoczeniu i nastawienie do rozmówcy.
Uwaga na dwuznaczne komunikaty:
 Spróbuję to panu wyjaśnić – może znaczyć: „Ciekawe, czy jest pan na tyle inteligentny, żeby
to zrozumieć”.
 Jak już to panu powiedziałem w poprzedniej rozmowie – będzie przyjęte jako: „Panu to
wszystko trzeba dwa razy objaśniać”.

Źle pan to zrozumiał – to inaczej: „Niezbyt dobrze pan kontaktuje”.
 Z czymś takim się jeszcze nie spotkaliśmy – może być zrozumiane jako: „Jest pan
absolutnym dziwakiem”.
2.2 BŁĘDY W KOMUNIKACJI POPEŁNIANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
URZĘDU
Porównywanie
Porównywanie utrudnia słuchanie, ponieważ w trakcie rozmowy urzędnik cały czas próbuje ocenić,
kto jest mądrzejszy, bardziej kompetentny, zdrowszy emocjonalnie – on czy klient, którego obsługuje.
Domyślanie się
Urzędnik, który domyśla się, czyli próbuje zgadywać lub czytać w myślach drugiej osoby, nie zwraca
uwagi na to, co mówią klienci, i wręcz nie dowierza ich słowom. Próbuje zgadnąć, co klient
„naprawdę" myśli lub czuje. Takie domysły, przeczucia, „intuicyjne" i niejasne przesłanki nie mają nic
wspólnego z tym, co klient rzeczywiście mówi.
Przygotowywanie odpowiedzi
Jeśli urzędnik podczas rozmowy myśli tylko o tym, co za chwilę powiedzieć klientowi, nie ma
wystraczająco dużo czasu na słuchanie go. Cała jego uwaga skupiona jest na skrzętnym
przygotowywaniu następnej wypowiedzi.
Filtrowanie
Filtrowanie to słuchanie wybiórcze. Urzędnik zwraca, na przykład, uwagę na to, czy klient jest zły,
nieszczęśliwy lub czy jest w innej emocjonalnie trudnej sytuacji.
Osądzanie
Negatywne etykietki mają ogromną moc. Jeśli pracownik urzędu osądzi klienta w określony sposób,
to przyporządkowuje go do pewnego odgórnie ustalonego typu. Często wtedy nie zwraca większej
uwagi na to, co klient mówi i obsługuje go tak, jakby był on typowym reprezentantem pewnej
kategorii, np. typowym prawnikiem, typową księgową czy typowym psychologiem.
6
Utożsamianie się
Bariera ta polega na tym, że cokolwiek powie klient, urzędnik odnosi to do swojego doświadczenia.
Wszystko, co urzędnik usłyszy, przypomina mu coś, co on sam zrobił czy przeżył.
Udzielanie rad
Osoby
pracujące
w
urzędzie
są
zwykle
świetnymi
doradcami,
gotowymi
do
pomocy
i rozwiązywania problemów klientów. To zazwyczaj bardzo istotna zaleta. Często jednak wystarczy,
że klient wypowie kilka pierwszych zdań, a urzędnik zaczyna szukać odpowiedniej rady. Istnieje
ryzyko, że nie rozpozna dokładnie istoty problemu lub uczuć klienta, które się z tym wiążą.
Jednocześnie trudno wówczas będzie zauważyć i uszanować problem takiego klienta.
Sprzeciwianie się
Ta przeszkoda powoduje, że urzędnik zaczyna nie zgadzać się i spierać z klientem. Klient nigdy
nie czuje się w takiej sytuacji naprawdę wysłuchany, ponieważ głównym celem urzędnika jest
udowodnienie swojej racji.
Zmiana toru
Zmiana toru to nagła zmiana tematu. Urzędnik stara się zmienić temat rozmowy, kiedy jest nim
znudzony lub czuje się nieswojo, gdy jest on poruszany. Inny sposób zmiany toru to obracanie w żart,
czyli ciągłe reagowanie na słowa klienta żartem lub dykteryjką (za: McKay, Davis i Fanning, 2001).
Aby uniknąć wystąpienia barier komunikacyjnych, należy wykorzystać zasadę synchronizacji.
W nawiązaniu i utrzymaniu dobrego kontaktu i zrozumienia z klientem pomaga synchronizacja
z gestami, pozycją ciała i tonem głosu drugiej osoby. Ludzie, którzy są ze sobą w dobrym kontakcie,
przyjmują, na przykład, taką samą pozycję ciała, przybierają podobny ton, nawet ich gesty
towarzyszące rozmowie są podobne.
SYNCHRONIZACJA:
 Pomaga znaleźć to, co nas łączy z innymi – wszelkie podobieństwa.
 Ułatwia zrozumienie innych.
 Buduje bardzo dobre i efektywne relacje z innymi.
 Jest najlepszą podstawą dobrego kontaktu.
 Stanowi najskuteczniejszą ścieżkę wzbudzania sympatii.
Synchronizacja w przypadku komunikacji pomiędzy pojedynczymi osobami obejmuje zarówno
komunikację werbalną, jak i zachowania pozawerbalne.
Na poziomie niewerbalnym synchronizacja może przejawiać się poprzez :
 sposób ubierania się,
7
 pozycję ciała,
 gestykulację,
 melodię wypowiedzi,
 natężenie głosu,
 szybkość mówienia,
 oddech.
DESYNCHRONIZACJA:
 Pozwala znaleźć różnice.
 Umożliwia skupienie się na własnym punkcie widzenia, własnych potrzebach i emocjach.
 Ułatwia w trudnych sytuacjach zadbanie o własny stan.
 Pomaga nie tracić z pola widzenia własnych priorytetów.
 Pomaga korzystać z własnych mocnych stron i posiadanej wiedzy.
3.
KOMUNIKACJA WERBALNA vs. NIEWERBALNA
Komunikacja niewerbalna to sposób przekazywania informacji przy wykorzystaniu gestów, mimiki,
postawy ciała, ubioru, zapachu czy dystansu interpersonalnego. To jeden z najbardziej prymitywnych
poziomów
komunikacji
wykształconych
przez
człowieka,
który
wynika
bezpośrednio
z pierwotnych cech odziedziczonych po przodkach w procesie ewolucji. Odczytywanie sygnałów
niewerbalnych przychodzi człowiekowi z łatwością, choć w większości proces ten przebiega
na poziomie nieświadomym. Warto w związku z tym wyraźnie zestawić ten poziom komunikacji
z komunikacją werbalną, którą często ludzie posługują się świadomie. W zasadzie ogólne reguły
dotyczące profesjonalnej komunikacji werbalnej w pracy z klientem mają swoje zastosowanie również
w
przypadku
ludzkiej
mowy
ciała.
Sfera
zawodowa
wymaga
nie
tylko
wykorzystywania
profesjonalnego języka oraz unikania wypowiadania słów (np. kolokwializmów, zdrobnień), które są
dopuszczalne w innych sferach życia, ale i określa reguły komunikacji niewerbalnej. Wykorzystywanie
pewnych
gestów,
zamkniętej
postawy
ciała
czy
brak
kontaktu
wzrokowego
w rozmowie z klientem wpłyną równie mocno na nieprofesjonalny wizerunek osoby, jak nieumiejętne
posługiwanie się jezykiem.
8
Schemat elementów wpływających na odbiór przekazu
7%
38%
treść
postawa, gesty, mimika
głos
55%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mehrabian, A. (1971).
Silent messages. Belmont, California:
Wadsworth.
3.1 RÓŻNICE
MIĘDZY
A NIEWERBALNYM
KOMUNIKOWANIEM
WERBALNYM
Sygnały niewerbalne są o wiele bardziej wiarygodne niż sygnały werbalne. Klient przede wszystkim
będzie weryfikował informacje przekazywane przez urzędnika na podstawie tego, w jaki sposób
on siedzi i co odzwierciedla jego mimika. Jeśli, na przykład, urzędnik na problem klienta odpowie:
„Bardzo mi przykro z tego powodu” i uczyni to z obojętną miną bądź, co gorsza, z uśmiechem
– klient nigdy nie odbierze go jako osoby wiarygodnej.
Język ciała stanowi tło dla komunikacji werbalnej i to on jest kontekstem wypowiedzi,
który powinien być spójny z samą treścią.
Niewerbalna komunikacja jest o wiele trudniejsza do świadomej kontroli niż komunikacja werbalna.
Warto więc zwrócić szczególną uwagę na doskonalenie kompetencji w tym zakresie.
Mowa ciała zazwyczaj nie przyjmuje konkretnej struktury. Często jest wyrazem emocji. Komunikację
werbalną natomiast cechuje ścisła struktura wypowiedzi.
Komunikacja werbalna jest poddana odgórnym prawom – gramatycznym czy stylistycznym.
Komunikacja niewerbalna pomimo tego, że jej zasady są w większości przekazywane przez pokolenia,
nie posiada uniwersalnego słownika znaczeń. Przykładem mogą być tutaj gesty typu emblematorów,
którym w różnych kulturach przypisuje się odmienne znaczenia.
9
Kied y prz e k a z y w e rba lne i nie wer ba l ne są ze s obą zg od ne , w ó wcza s
wza j em nie s ię u z upe ł nia ją i p owo d ują , że ko m un i ka t sta je s ię b a rdz ie j
wyra zi st y.
3.2 ELEMENTY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
Wygląd fizyczny, sposób ubierania się, makijaż itp.
Czynnik ten ma podstawowe znaczenie w kształtowaniu pierwszego wrażenia.
Ruchy ciała
Obejmują ruchy rąk, dłoni, palców, głowy, tułowia. Stanowią uzupełnienie lub wzmocnienie słów.
Mimika, czyli wyraz twarzy
Jest głównym źródłem informacji o uczuciach, a także istotnym niewerbalnym sygnałem kłamstwa.
Dotyk
Stwarza poczucie bliskości, intymności, serdeczności, lecz jest wykorzystywany także jako silny
element wpływu społecznego.
Zachowania przestrzenne
Istnieją badania (Hall, 1997) potwierdzające tezę, że wielkość dystansu fizycznego odzwierciedla
dystans psychiczny między rozmówcami. Stwierdzono, że ludzie, którzy się lubią, siadają i stają bliżej
siebie. Natomiast miejsce, jakie rozmówca zajmuje przy stole, świadczy o jego nastawieniu:
 Strefa intymna (prywatna) rozciąga się na odległość od 15 do 40–45 cm od powierzchni ciała
(mniej więcej na odległość ludzkich ramion) i jest zarezerwowana dla najbliższych osób.
Nie należy jej przekraczać w pracy z klientem.
 Strefa osobista rozciąga się na odległość 45–120 cm od naszego ciała. Wyznacza kontakt
z dobrze znanymi osobami. W ten sposób można usiąść z klientem, którego już się wcześniej
poznało.
 Strefa społeczna dotyczy odległości 1,2–3,5 m. W takiej odległości rozmawiają ze sobą osoby
pierwszy raz spotykające się oraz osoby o różnych statusach zawodowych.
 Strefa publiczna rozciąga się powyżej 3,5 m. Wykorzystywana jest podczas przemówień
do większej grupy osób.
10
 Pozycja ciała w trakcie rozmowy
Sygnalizuje poziom napięcia bądź zrelaksowania rozmówcy oraz gotowość do dalszego
uczestnictwa w rozmowie.
 Kontakt wzrokowy i spoglądanie
Kontakt wzrokowy i spoglądanie są sygnałami wykorzystywanymi w inicjowaniu rozmowy,
regulowaniu jej przebiegu, dostarczaniu informacji zwrotnych. Są środkami ekspresji emocji.
 Niewerbalne cechy mowy
Obejmują
takie
właściwości,
jak:
wysokość
głosu,
jego
siłę,
brzmienie,
płynność
oraz tzw. Dźwięki parajęzykowe, czyli westchnienia, stękania, śmiech, płacz, pomrukiwanie.
Na ich podstawie można oceniać stan emocjonalny rozmówcy oraz wnioskować np. o jego
pochodzeniu i wykształceniu.
Warianty rozmieszczenia rozmówców podczas rozmowy z klientem
Źródło: opracowanie własne.
Można wyróżnić następujące zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych:
 Przy interpretacji komunikatów niewerbalnych ważne jest uwzględnienie pięciu ogólnych
kryteriów. Są to: postawa, mimika, gesty, dystans i ton.
 Interpretacji komunikatów niewerbalnych dokonuje się nieświadomie. Podyktowane jest
to
ograniczonymi
możliwościami
świadomego
spostrzegania
przez
ludzi.
Zjawiska,
których nie uda się spostrzec świadomie, będą zarejestrowane poniżej progu świadomości
i wzbudzą określone reakcje emocjonalne.
11
 W
świadomej
interpretacji
zachowań
innych
ludzi
pomocna
jest
werbalizacja
tego
co zauważamy; wskazane jest tzw. określanie w myślach swoich spostrzeżeń. Pomaga
to w uświadomieniu sobie, jakie zachowania drugiej osoby miały wpływ na naszą ocenę.
 Ważne, aby interpretować zespoły gestów, nie zaś pojedyncze gesty. Lepszą podstawą
do formułowania wniosków są zespoły gestów wyrażających tę samą lub podobną postawę czy
emocję. Istotne jest zwrócenie uwagi na zgodność znaku następujących po sobie zespołów
gestów.
 Duże znaczenie ma także spójność pomiędzy wypowiadanymi słowami a towarzyszącymi
im gestami. W przypadku przeczenia gestów komunikatom słownym ludzie są skłonni wierzyć
zachowaniom niewerbalnym.
 Nie ma w praktyce uniwersalnego słownika gestów, dlatego podczas oceny należy uwzględnić
różnice indywidualne, ponieważ każdy człowiek posiada charakterystyczne dla siebie sposoby
zachowania, pojawiające się niezależnie od sytuacji, w której się znajduje. Na przykład
nieprzyjemny grymas twarzy może być tikiem pozostałym po wylewie, a nie oznaką dezaprobaty
czy niechęci.
 Istotne jest uwzględnienie wpływu sytuacji na zachowanie, np. krzyżowanie ramion na piersi
może świadczyć o uczuciu chłodu, a nie o zamkniętej postawie.
 Przy interpretacji zachowań niewerbalnych wskazane jest stosowanie pytań pomocniczych,
warto także stosować pytania kontrolne. Kiedy klient podczas rozmowy odchyli się i założy ręce
na piersi, należy zapytać go, co sądzi o omawianej sprawie. W przypadku wyrażenia przez niego
swoich wątpliwości, wcześniejsze zachowanie będzie oznaczało negatywną postawę.
 Ważne jest uwzględnienie tzw. efektu Rosenthala: postawa danej osoby wobec nas jest często
warunkowana negatywnymi bądź pozytywnymi komunikatami, które prowokują tę osobę
do określonego zachowania.
 Istotna jest świadomość własnych zachowań niewerbalnych i ich trafna interpretacja.
12
4.
ZASADY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRACY
Z KLIENTEM
Urzędnik będzie postrzegany jako nastawiony defensywnie, gdy:
Twarz i głowa
Ręce i ramiona
 Nie patrzy na drugą osobę.
 Zaciska pięści.
 Unika kontaktu
 Zakłada rękę na rękę.
wzrokowego lub
natychmiast odwraca
 Bez przerwy pociera oko,
Ciało
 Odchyla się od drugiej
osoby.
 Zakłada nogę na nogę.
nos lub ucho.
wzrok, gdy taki kontakt
nastąpi.
Urzędnik będzie postrzegany jako niespokojny, gdy:
Twarz i głowa
 Często mruga powiekami.
 Oblizuje wargi i często
chrząka.
Ręce i ramiona
 Często zaciska i otwiera
dłonie.
 Zasłania usta dłonią podczas
Ciało
 Wierci się na krześle.
 Porusza stopami w dół
i w górę.
mówienia.
 Pociąga się za ucho.
Urzędnik będzie postrzegany jako wyniosły i agresywny, gdy:
Twarz i głowa
 Wpatruje się w drugą
osobę, ironicznie się
uśmiechając.
 Podnosi brwi w sposób
Ręce i ramiona
 Wskazuje palcem na drugą
osobę.
 Uderza pięścią w stół
lub pociera swój kark.
Ciało
 Stoi nad drugą osobą,
która siedzi, lub chodzi
dookoła niej.
 Siedząc, przechyla się
wskazujący na zdziwienie
do tyłu z obydwiema rękami
lub niewiarę.
za głową oraz nogami
 Patrzy spod okularów.
rozłożonymi i wyciągniętymi
do przodu.
Źródło: Opracowanie własne.
13
Wrażenie osoby nastawionej przyjaźnie i chętnej do współpracy należy budować
poprzez następujące połączenia:
Twarz i głowa
 Patrzenie na twarz drugiej osoby.
 Uśmiechanie się.
 Kiwanie głową, gdy druga osoba mówi.
Ręce i ramiona
 Utrzymywanie otwartych dłoni.
 Sporadyczne dotknięcia ręką twarzy.
 Unikanie splatania rąk.
Ciało
 Unikanie zakładania nogi na nogę.
 Lekkie pochylenie się do przodu.
 Przybliżenie się do drugiej osoby.
Wrażenie osoby pewnej siebie należy budować poprzez następujące połączenia:
Twarz i głowa
 Patrzenie w oczy drugiej osobie.
 Unikanie nadmiernego mrugania.
 Wysunięcie brody do przodu.
Ręce i ramiona
 Unikanie dotykania twarzy ręką.
 Stykanie końców palców.
 Podczas stania - trzymanie rąk z tyłu.
Ciało
 Podczas siedzenia pochylenie się do tyłu oraz trzymanie nóg prosto przed sobą.
 Podczas stania utrzymywanie prostej postawy ciała wraz z unikaniem nagłych ruchów, takich
jak wiercenie się.
14
5.
BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM
5.1 BUDOWA OSOBISTEGO WIZERUNKU
W kontaktach międzyludzkich silnie działa mechanizm pierwszego wrażenia. Jest on natychmiastowy,
pozaracjonalny, nieunikniony i może mieć znaczący wpływ na dalszy kontakt.
Pierwsze wrażenie wraz z przeszłymi doświadczeniami i stereotypami tworzy nastawienie, mogące
zakłócić efektywną komunikację.
Na
sposób
postrzegania
urzędnika
przez
klienta
olbrzymi
wpływ
ma
autoprezentacja,
czyli to, jak mniej lub bardziej świadomie wyraża on swoje przekonania.
Powinno
się
przywiązywać
bardzo
dużą
wag
do
organizacji
otoczenia
i
narzędzi
pracy
oraz koncentracji na pracy z klientem.
Sposób powitania klienta dużo mówi o poziomie pracy w urzędzie i jego pracownikach.
Uśmiech na twarzy nie tylko polepsza relacje z klientem, lecz także podosi samopoczucie
pracowników.
Przed przejściem do meritum sprawy warto zamienić kilka zdań na tematy neutralne.
Warto budować „mosty” podczas rozmowy, ustalając jednocześnie wspólne cele.
Należy wykorzystywać pozytywną gestykulację.
Warto pamiętać o utrzymywaniu bezpośredniego kontaktu wzrokowego.
Warto pamiętać o nawiązywaniu relacji poprzez ingracjację, czyli tendencję do wytworzenia w drugiej
osobie pozytywnej postawy wobec nas za pomocą podnoszenia wartości tej osoby.
5.2 TRZYNAŚCIE WSKAZÓWEK WYRAŻANIA SYMPATII W PRACY
Z KLIENTEM (na podstawie: Batorski, Jak oczarować klienta)
Uśmiech przed podaniem ręki.
Odruchową reakcją człowieka jest dostosowanie własnego nastroju do nastroju rozmówcy
(na zasadzie efektu synchronizacji). Osoby podobne oceniają się nawzajem bardziej pozytywnie.
Sam uśmiech rozwesela, mobilizuje i angażuje do rozmowy.
Rozpoczęcie oraz zakończenie rozmowy z klientem poprzez miły gest.
Miły gest na początku ma istotne znaczenie, bo pierwsze wrażenie decyduje o dalszym kontakcie.
Zastosowanie go na końcu zabezpiecza natomiast tzw. efekt świeżości, który polega na tym,
że ostatnie wrażenie pozostaje.
15
Pochwały i komplementy oraz otwarte wyrażanie własnych pozytywnych emocji.
Ludzie na ogół lubią być chwaleni i lubią tych, którzy ich chwalą. Zawsze można znaleźć jakiś przejaw
zachowania czy postawy, który można pochwalić. Należy czynić to w sposób autentyczny, gdyż tylko
to przekona klienta, a urzędnika zaangażuje w rozmowę.
Wykorzystywanie zwrotów: „ty”, „twój” zamiast „ja”, „moje”.
Ludzie lubią dźwięk swojego nazwiska, imienia. Jeżeli okoliczności pozwolą, należy używać
w rozmowie nazwiska klienta i jego imienia. Istotne jest to, że klient jest tutaj ważny,
to dla jego korzyści urzędnik wykonuje swoją pracę i to urzędnik świadczy usługę klientowi.
Dowartościowywanie klienta.
Ludzie chcą czuć się ważni, czuć się „sprawcami” swoich działań. Należy czasem dać możliwość
klientowi udzielenia przez niego porady czy pomocy – nikt nie jest nieomylny.
Zainteresowanie oraz aktywne słuchanie klienta.
Klient chce mieć poczucie, że urzędnik jest nim samym oraz jego sytuacją zainteresowany. Warto więc
dawać sygnały zainteresowania, zrozumienia i uznania, odzwierciedlając jednocześnie emocje klienta i
podkreślając wagę sprawy, z którą przyszedł. Należy więc uważnie poznawać i akceptować punkt
widzenia klienta, a także jego sytuację.
Zadawanie otwartych pytań.
Wiadomo, że kto pyta – ten wie i rozumie – ten prowadzi – i „wygrywa” rozmowę. Ludzie głównie
interesują
się
sobą,
swoimi
korzyściami,
warto
więc
pozwolić
im
o
tym
opowiedzieć,
co bezprzecznie zaowocuje ich przychylnością i uznaniem. Im lepiej pozna się oczekiwania klienta, tym
łatwiej
dać
mu
to,
czego
potrzebuje
i
uzyskać
to,
czego
potrzebuje
pracownik,
by mógł szybciej i efektywniej realizować swoje zadania zawodowe.
Wykorzystywanie formy pozytywnych zwrotów.
Negatywne zwroty zazwyczaj negatywnie nastawiają do siebie rozmówców. Należy więc wykluczyć
lub zmienić na bardziej pozytywne wszelkie zwroty o charakterze negatywnym. Zamiast: „Widzę,
że ma pan pewne obawy z tym związane…”, warto powiedzieć: „Widzę,że zależy panu
na zabezpieczeniach”.
Stosowanie pozytywnej gestykulacji
16
Wiadomo, że ponad połowę znaczenia i wzajemnego nastawienia tworzy „mowa ciała”. Pozytywne
niewerbalne zachowanie jest ważne w każdej fazie rozmowy z klientem, na poziomie „mowy ciała”
rodzi się sympatia albo niechęć.
Unikanie konfliktów z klientem
Ludzie niezbyt lubią tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Jeśli sytuacja tego nie wymaga, nie warto
wchodzić z klientem w polemikę ani udowadniać mu za wszelką cenę własnej racji. Należy używać
zwrotów konstruktywnego sprzeciwu: „Rozumiem, że (...), ale co zrobimyz faktem, że (...)” zamiast:
„nie, bo...”. Warto więc ograniczyć do minimum nadużywanie słowa „nie”.
Przyznawanie się do oczywistych błędów
Pokazywanie niedoskonałości paradoksalnie może uczynić pracownika osobą bardziej wiarygodną.
Nie należy jednak nadużywać tej metody, gdyż obniży to profesjonalizm merytoryczny urzędnika.
Wykorzystywanie tzw. argumentacji dwustronnej (pokazanie siły, ale i słabości) jest skuteczną metodą
przekonywania.
Unikanie uprzedzeń, stereotypów i nastawienia
Warto uświadomić sobie występowanie stereotypów, zarówno tych dotyczących klienta, jak
i samego pracownika. Jeśli są one wyraźnie negatywne, nie warto zaczynać rozmowy, lecz spróbować
świadomie je zmodyfikować w taki sposób, by znaleźć coś pozytywnego w sytuacji, działaniu
lub osobie, z którą się rozmawia. Stereotypy mogą zadziałać jak samosprawdzające się przepowiednie
i zdarzy się to, czego urzędnik się obawia. Lepiej zaczekać i „opóźnić” rozmowę, niż negatywnie się
do niej nastawić już na początku.
Uśmiech przed pożegnaniem
Bez
względu
na
efekt
rozmowy
uśmiech
pozostanie
jako
ostatnie
przyjemne
wrażenie.
Tak urzędnika będą pamiętać klienci, a i on sam poczuje się lepiej.
6.
ASERTYWNOŚĆ – PODSTAWOWE POJĘCIA
„Bądź uczciwy w stosunku do innych, ale uważaj na nich,
17
dopóki nie staną się uczciwi w stosunku do ciebie”
Alan Alda
Asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia
i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców.
Teoria asertywności jest oparta na założeniu, że każda jednostka posiada pewne podstawowe prawa.
Zostały one jasno sformułowane przez jednego z prekursorów teorii asertywności – Fensterheima,
a brzmią następuąco:

Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, dopóki nie ranisz
innych.

Masz prawo do wyrażania siebie – nawet jeśli rani to kogoś innego – dopóki Twoje intencje nie
są agresywne.

Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo
odmówić.

Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz
prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.

Masz prawo do korzystania ze swoich praw.
6.1 PODSTAWOWE
RÓŻNICE
A ASERTYWNOŚCIĄ
MIĘDZY
AGRESJĄ,
ULEGŁOŚCIĄ
W każdej sytuacji zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i zawodowej istnieje kilka wzorców
zachowań:
 Uległość – respektowanie praw innych, lekceważenie własnych praw.
 Agresja – respektowanie własnych praw, lekceważenie praw innych.
 Manipulacyjność – lekceważenie praw własnych i innych.
 Asertywność – respektowanie praw własnych i innych.
18
Asertywność jest czasami mylona z agresją. W przypadku zachowań agresywnych sytuacje są
postrzegane w kategoriach „ja wygrywam, ty przegrywasz". Ton głosu w zachowaniu agresywnym
różni się od tonu w zachowaniu asertywnym – często pobrzmiewa w nim pogróżka lub sarkazm.
Towarzyszy mu odpowiednie zachowanie niewerbalne – mierzenie rozmówcy wrogim spojrzeniem,
grożenie palcem, naruszanie granicy przestrzeni prywatnej.
Asertywność
nie
musi
być
stosowana
w
każdym
przypadku
sprzeczności
interesów
lub
w sytuacji wywierania przez klienta presji. Czasami wręcz nie należy jej stosować. Wynika
to z pewnego zagrożenia, które zwłaszcza w Polsce jest bardzo widoczne. Postawa asertywna polega
najczęściej na oddzieleniu istoty problemu, z którym przychodzi do urzędu klient, od emocji, które ten
problem u klienta generuje. Polska jest krajem wywodzącym się z kultury partykularnej, gdzie emocje
i relacje międzyludzkie często związują się z problemem. Stąd też klienci odwiedzający urzędy
powołują się na znajomości, próbują manipulować urzędnikiem, prawiąc mu komplementy czy chwaląc
jego kompetencje – zgodnie z zasadą, że trudniej odmówić osobie znajomej. Nagły wyraz
asertywności w stosunku do klientów, z którymi wcześniej urzędnik utrzymywał dobre relacje bądź
przyjmował wobec nich postawę uległą, może ich urazić, a sam urzędnik w takiej sytuacji zostanie
odebrany jako osoba apodyktyczna czy chłodna. Warto więc mieć na uwadze fakt, że komunikat
asertywny kierowany do klienta urzędu powinien zawierać nie tylko komunikat odmowny, podparty
najwyżej jednym argumentem, ale także informacje wyrażające intencje oraz emocje związane
z faktem odmowy. Postawa asertywna bowiem budowana jest zgodnie z zasadą „twardo wobec
problemu, miękko wobec ludzi”.
W celu precyzyjnego wyszczególnienia różnic między poszczególnymi wzorcami zachowań należy
zestawić je obok siebie. Zachowania bierne, agresywne i asertywne różnią się między sobą
konsekwencjami emocjonalnymi dotyczącymi urzędnika oraz prawdopodobnymi konsekwencjami
każdego z tych wzorców dotyczącymi klienta, do którego się odnosiły.
19
ZACHOWANIE BIERNE
ZACHOWANIE AGRESYWNE
ZACHOWANIE ASERTYWNE
Urzędnik
Urzędnik
Urzędnik
Brak bezpośredniej ekspresji
Otwarte wyrażanie myśli, uczuć,
Dowartościowywanie własnej
uczuć i myśli.
żądań.
osoby bez naruszania godności
klienta.
Podporządkowywanie się
Poniżanie innych i upokarzanie.
Wysoka ekspresyjność i otwarte
klientowi i uległe spełnianie
komunikowanie własnych
jego oczekiwań.
intencji oraz emocji.
Kłamanie klienowi, by ukryć
Oskarżanie i groźby
Bycie w zgodzie z własnymi
informacje nieakceptowane
zapowiadające sankcje.
wartościami i przekonaniami.
Pozwalanie innym na
Decydowanie za innych,
Akceptowanie siebie i klienta.
dokonywanie wyborów.
doradzanie.
przez niego.
Klient
Poczucie niepewności.
Klient
Klient
Poczucie zdominowania i
Dowartościowanie własnej
deprecjacja własnych myśli
osoby.
uczuć i żądań.
Poczucie wpływu na sytuację
Poczucie poniżenia i
Pełne zrozumienie sytuacji
i władzy.
upokorzenia przez urzędnika.
urzędnika i uruchomienie
empatii.
Świadomość bycia
Żal oraz poczucie winy i wstydu.
Osiąganie pożądanych celów.
Poczucie pełnej
Poczucie sterowania i braku
Akcpetowanie siebie
odpowiedzialności
możliwości decydowania.
i urzędnika.
manipulowanym i poczucie
braku szczerości.
za podejmowane decyzje.
Źródło: Opracowanie własne.
6.2 SPECYFIKA ASERTYWNOŚCI W PRACY Z KLIENTEM
20
Asertywność jako forma zachowania ułatwia kontakt z klientem. Umiejętne wykorzystanie jej
umożliwia skuteczne rozwiązywanie problemowych sytuacji, z którymi na co dzień spotykają się
pracownicy
urzędów.
Skuteczność
asertywności
jest
jednak
zdeterminowana
płynnością
i autentycznością wyrażania jej w zachowaniu. Żeby asertywność spełniała swoją rolę w rozmowie
z klientem, nie wystarczy umiejętne posługiwanie się odpowiednimi technikami przyjmowania krytyki
czy odmawiania. Asertywność powinna być jedną z cech opisującą temperament urzędnika,
uwidocznioną w odmiennej postawie i nastawieniu do klienta. Świadomość własnych praw i szacunek
do praw klienta wymagają zarówno zmiany nastawienia do obsługi jego samego, jak i świadomego
wglądu we własny system wartości i przeformułowania go. Aby pełniej przedstawić obraz postawy
asertywnej w pracy z klientem urzędu, należałoby rozpatrzyć ją na różnych poziomach, na których
odbywa się kontakt z klientami.
Styl
Sposób
komunikowania
się
z
klientem
urzędu
wyrażony
poprzez
kontaktu
stanowczość bez przemocy, łagodność, a zarazem siłę i zdecydowanie.
To jeden ze sposobów wywierania wpływu na klienta w sytuacjach trudnych,
a jednocześnie siła przebicia, w której nie ma agresji i manipulacji.
Postawa
Patrzenie na klienta jak na partnera, który wymaga szacunku (a nie jak
na przeciwnika). To dążenie do tego, aby obsługa klienta w urzędzie była
oparta na zaufaniu i autentyczności. Przyjmując postawę asertywną,
urzędnik daje klientowi do zrozumienia, że jego prawa są ważne.
Techniki
Odpowiadają za odpowiednią strukturę
strony językowej asertywnej
i procedury
komunikacji. W rozmowie z klientem urzędu przyjmuje ona postać
asertywne
konkretnych formuł, które pozwalają zabezpieczyć pracownika przed
przekraczaniem granic kontaktu interpersonalnego oraz przed uległością,
jako odpowiedzią na presję ze strony klienta.
Zachowanie
Jest wyrazem cechy temperamentu, która nie wiąże się z agresją,
asertywne
manipulacją i uległością. Zachowanie asertywne zabezpiecza przed uległym
spełnianiem oczekiwań klientów, które naruszają prawa i procedury
urzędnika. Zachowanie asertywne polega na otwartym wyrażaniu swoich
myśli, uczuć i przekonań, bez lekceważenia przy tym uczuć i poglądów
klienta.
21
Osoba
To osoba pewna siebie, świadoma swoich przekonań, priorytetów i wartości
asertywna
nie tylko w życiu społecznym, ale i rodzinnym czy zawodowym. Jest autorem
swoich decyzji. Osoba, która nie wykazuje uporu w udowadnianiu swoich
racji i przekonywaniu klienta do własnego stanowiska. Pracownik asertywny
potrafi zachować dystans emocjonalny wobec spraw klientów, aby w pełni
racjonalnie i profesjonalnie odpowiadać na ich oczekiwania.
Mowa ciała
Asertywność wyraża się w języku ciała poprzez zachowanie odpowiedniego
kontaktu
wzrokowego,
który
określa
osobę
pewną
siebie
oraz zainteresowaną sprawą klienta. Wyraz twarzy odzwierciedlający
autentyczne emocje oraz uśmiech i przyjazny ton głosu wyrażają pozytywne
nastawienie do klienta.
Źródło: Opracowanie własne.
22
7. TECHNIKI ASERTYWNE WYKORZYSTYWANE
W KONKRETNYCH SYTUACJACH PRACY Z KLIENTEM
Mówienie „NIE”
Podsługiwanie się komunikatem odmownym wobec klienta urzędu
wymaga
zastosowania
pewnych
istotnych
reguł,
które przeciwdziałają eskalacji presji z jego strony. Bardzo istotne
jest zwracanie uwagi na sam ton wypowiedzi. Głos powinien być
zdecydowany, lecz jednocześnie należy pamiętać o tym, by nie
brzmiał cynicznie czy agresywnie, np. „Nie, wyraźnie się Pan myli...”.
Urzędnik
i
wprost.
zawsze
Należy
ma
prawo
jednak
protestować
pamiętać,
że
–
wyraźnie
skuteczność
w tym zakresie zależy od wyprostowanej postawy ciała, spojrzenia
prosto w oczy oraz spokojnego tonu wypowiedzi.
Należy mieć na uwadze, że podstawą asertywnej postawy
jest uznanie praw, które mówią o tym, że:

Urzędnik ma prawo prosić, ale klient ma prawo odmówić.

Urzędnik ma prawo odmówić, ale klient ma prawo prosić.
Uwaga!
Asertywna odmowa to nie odmowa uległa, czyli przepraszanie,
tłumaczenie się i usprawiedliwianie.
Model asertywnej odmowy:

Słowo NIE.

Informacja o decyzji.

Wyjaśnienie motywu odmowy.

Zmiękczenia: Przykro mi, Jest mi żal, Źle się z tym czuję.
Techniki wspomagające asertywną odmowę:

„Zdarta płyta” – nieugięte wypowiadanie jednego tesktu.

„Jestem słoniem” – w trudnej sytuacji podczas rozmowy
z klientem, kiedy reaguje on zdenerwowaniem, urzędnik
powinien przyjmować coraz spokojniejszy, acz stanowczy ton
wypowiedzi. Wówczas podobnie jak silny oraz łagodny słoń
nie daje on klientowi okazji do rozwinięcia swych ataków.
23
Odraczanie odpowiedzi
Metoda, którą warto wykorzystać w momencie, gdy klient zaskoczy
urzędnika, lub urzednik zaczyna odczuwać negatywne emocje, takie
jak: złość lub lęk. W takiej sytuacji należy unikać natychmiastowej
riposty, gdyż emocje zaburzają racjonalne myślenie i istnieje ryzyko
popełnienia sporego błędu obsługując klienta. Urzędnik zawsze
ma prawo powiedzieć: czuję się wytrącony z równowagi, czuje się
niezręcznie, jestem skrępowany, jestem zażenowany, zaskoczył mnie
Pan, nie wiem, proszę dać mi chwilę czasu, bym mógł to dla Pana
spawdzić i odpowiedzieć w pełni na Pana pytanie. Nie należy
odpowiadać bez właściwego przygotowania i bez braku pewności!
Samokrytyka
wyprzedzająca
Tę technikę warto stosować w sytuacji, kiedy pracownik urzędu
ponosi
ewidentną
winę
za
problem,
który
zgłasza
klient.
Np.: Wniosek klienta został zgubiony przez urzędnika. W takiej
sytuacji powinien on otwarcie przyjąć odpowiedzialnośc za zaistniałą
sytuację i powiedzieć klientowi wprost: Bardzo przepraszam Panie X
za moje niedopatrzenie i za to, że musiał Pan ponownie tracić swój
cenny czas, by fatygować się do nas. Przyłożę wszelkich starań,
by sprawa ta została szybko załatwiona. Nie warto nadużywać
tej metody, gdyż w przeciwnym wypadku osłabi ona profesjonalny
wizerunek urzędnika.
Sprowadzanie krytyki
W sytuacji, gdy klient stosuje tzw. krytkę uogólnioną, która pozornie
ogólnej do szczegółowej
nie wskazuje konkretnego adresata, warto zastosować klaryfikację
precyzując: Co konkretnie ma Pan na myśli? Ta technika sprzyja
zrozumieniu, o co dokładnie chodzi klientowi. Dodatkowo warto
podkreślić fakt, że dzięki temu urzędnik nie tylko nie rozwija
bezcelowego konfliktu, ale również uzyskuje cenne informacje
dotyczące podstaw problemu oraz udzielenia potencjalnej pomocy
klientowi.
24
Przeformułowanie
Polega
na
powtórzeniu
przez
urzędnika
własnymi
słowami
wypowiedzi klienta, wykorzystując przy tym metodę parafrazy.
Daje ona do zrozumienia klientowi, że jest on uważnie słuchany,
a dodatkowo urzędnik utwierdza się w przekonaniu, że dobrze
zrozumiał
klienta.
Np.:
Na
podstawie
tego
co
Pan
mówi,
zrouzimiałem, że w tej sytuacji najbardziej istotny dla Pana jest czas
rozpatrywania wniosku. Metoda przeformułowania przy pomocy
parafrazy odzwierciedla klientowi jego słowa i wskazuje, iż ponosi
on odpowiedzialność za treść swojej wypowiedzi.
Zdarta płyta
Jest efektywną techniką odmawiania. Wykorzystywana jest zwykle
w sytuacji, gdy klient próbuje wywrzeć presję na urzędniku,
by ten przekroczył swoje kompetencje oraz obowiązujące procedury.
Zdarta płyta powinna zostać wbogacona komunikatem zawierającym
intencje urzędnika wskazującym na chęć udzielenia przez niego
pomocy. „Zdarta płyta” jest metodą ułatwiającą działanie w trudnej,
eksploatującej emocjonalnie sytuacji. Bardzo istotne w takiej sytuacji
jest opanowanie własnej irytacji przez urzędnika i posłużenie się
pewnym algorytmem wypowiedzi, na którym oparty jest mechanizm
„zdartej płyty”, składającym się z trzech etapów:

Bufor relacji międzyludzkich, zawierający informacje
o emocjach i intencjach:
Proszę Pana bardzo mi żal/przykro, że nie mogę przyspieszyć
tej sprawy. Tym bardziej żałuję, że nie mogę Panu pomóc,
bo widzę, że stanowi to dla Pana istotny problem.

Komunikat
odmowny
(„Nie”)
wsparty
jedynie
jednym argumentem:
Niestety powtarzam, że nie przyspieszę załatwienia tej
sprawy,
gdyż
przekroczyłbym
wówczas
obowiązujące
procedury, czego nie mogę zrobić.

Zbudowanie „pomostu”
z
klientem informującego
go o chęci pomocy przy pomocy zadania pytania:
Czy jest jednak coś innego, w czym mógłbym Panu dzisiaj
pomóc?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Król-Fijewska M., Fijewski P., Asertywność menedżera, PWE, Warszawa 2007.
25
8.
METODY ASERTYWNEGO PRZYJMOWANIA KRYTYKI
Przyjmowanie krytyki sprawia wielu osobom kłopot. Reagują na nią poczuciem winy lub agresją.
Traktują ją jak wyrok i poddają się jej z rezygnacją lub nastawiają się na walkę o rewizję.
Opórw przyjmowaniu opinii klienta na temat działań urzędnika może wiązać się z tym, że urzędnik
w tym momencie traktuje je jako globalne oceny jego samego - jako osoby. Zapomina
on jednocześnie, że krytyka związana jest z konkretnym tematem i nie powinna być przyjmowana
personalnie.
Krytyka wiąże się często z nieprzyjemnymi emocjami dla osoby krytykowanej. W takich sytuacjach
ludzie mają tendencję zachowywać się nieasertywnie i przyjmują dwa rodzaje postaw:
 Postawę
dziecka:
zaprzeczanie
faktom,
usprawiedliwianie
się,
milczenie,
strach
oraz atakowanie.
 Postawę oskarżyciela – próbują udowodnić winę oskarżonemu.
Należy wyraźnie oddzielić krytykę wyrażoną podstawnie i bezpodstawnie, gdyż każda z nich wymaga
innego podejścia w odpowiedzi na nią:
 Krytyka uzasadniona – wymaga spokojnego potwierdzenia słów klienta:
Przykro mi, ale ja też myślę o sobie w taki sposób.
Podobnie o sobie myślę.
 Krytyka nieuzasadniona – wymaga sprzeciwu wobec słów klienta:
Mam inne zdanie na swój temat.
Nie myślę o sobie w ten sposób.
W przypadku krytyki nieuzasadnionej, gdy klient chce ponowić próbę uzasadnienia krytyki urzędnik
powinien zareagować zgodnie z modelem asertywnej konfrontacji przekonań.
Niezwykle kłopotliwą krytyką jest krytyka aluzyjna. Wynika to z faktu, że pozornie nie jest ona
kierowana do konkretnego odbiorcy i nie precyzuje tego, kto powinien się do niej ustosunkować.
 Krytyka aluzyjna – pozornie nie ma adresata, jest to manipulacja. Odbiorca krytyki
aluzyjnej reaguje zwykle zgodnie z intencją klienta, który ją wypowiada, czyli udaje,
że go to nie dotyczy. Postawa taka nie stoi w zgodzie z postawą asertywną, która wymaga
stanowczej obrony swoich praw. Obrona przed krytyką aluzyjną sprowadza się do pięciu
kroków wypowiedzi:

Danie sygnału o usłyszeniu wypowiedzi klienta.

Parafraza treści komunikatu aluzyjnego.

Wypowiedź dotycząca powiązań urzędnika z treścią komunikatu.

Sformułowanie pytania klasyfikacyjnego, które będzie zawierało zdanie krytyczne
26
wyrażone wprost do urzędnika.

W sytuacji, gdy klient nie wycofa się ze swojej krytycznej uwagi, należy zareagować
zgodnie z modelem krytyki wyrażonej wprost (uzasadnionej).
Np. Bardzo zaintrygowało mnie to co Pan przed chwilą powiedział. Stwierdził Pan,
że pracują tu sami krętacze. Czuję się członkiem tego działu i w związku z tym chciałem
zapytać, czy te słowa były kierowane również do mnie?
 Krytyka uogólniona – należy oddzielić fakty od opinii:
Np. Rzeczywiście spóźniłem się 25 minut, ale to nie znaczy, że jestem nieodpowiedzialny .
Koncepcja asertywności zakłada, że urzędnik akceptuje prawo klienta do posiadania innej niż on oceny
sytuacji. Przyjmowanie krytyki jest po prostu okazją do porównania przekonań pracowników urzędu
z przekonaniami klientów. Jeżeli, w wyniku tej konfrontacji pracownik stwierdzi, że jego poglądy nadal
się różnią z poglądami klienta - zostaje przy swoim zdaniu, uznając prawo klienta do odmienności
w tym zakresie.
9.
PRZEKAZYWANIE KRYTYKI KLIENTOWI
Model asertywnej krytyki powinien uwzględniać zarówno informacje dotyczące faktycznego
zachowania, bądź zdarzenia, jak i informacje o wzbudzonych odczuciach. Celem przekazywania
krytyki jest skłonienie klienta do wyeliminowania danego zachowania. Krytyka powinna więc zostać
poparta również oczekiwaniami urzędnika w tym zakresie:
F (fakty) + U (ustosunkowanie pozytywne) + O (oczekiwania)
Już drugi raz przekłada pan nasze spotkanie (fakty). Niepokoi mnie to, ponieważ nasz urząd może
nie zdążyć z realizacją tego projektu (ustosunkowanie negatywne). Zależy mi na jak najszybszym
spotkaniu (oczekiwania).
Pytanie motywujące – jest to pytanie otwarte, które ma na celu wzbudzenie w kliencie
pozytywnej motywacji do dokonania korekty swojego zachowania.

Jakie pan widzi rozwiązanie tego problemu?

Jakie pan ma propozycje?

Jak możemy umówić się w tej sprawie?
27
10. TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ I MANIPULACJĄ
KLIENTA
Obrona przed atakiem
Dopóki w przekazie klienta występują elementy agresywne,
werbalnym
urzędnik powinien reagować wyłącznie na formę przekazu,
a nie na treść.
Sposób
postępowania
od
momentu
zaistnienia
przejawów
agresywności po stronie klienta jest następujący:

Zaznaczenie, że sposób zwracania się do urzędnika
nie spełnia warunków kontaktu, jaki jest wymagany
w urzędzie:
Nie życzę sobie, aby używał pan w rozmowie ze mną
wulgarnych słów. To jest dla mnie nie do przyjęcia.

Wykorzystanie techniki „zdartej płyty".
Należy stosować tę technikę tak długo, jak długo będzie
trzeba, by warunki kontaktu uległy zmianie.

Techniki
wspomagające
asertywne
zachowanie
w sytuacji obrony przed atakiem werbalnym:
Dopasowanie energetyczne
(Zasada „Jestem słoniem”)
Wymuszenie kontaktu
Oddzielanie treści od
Technikę tę warto stosować, kiedy klient ma rację zwracając
formy
urzędnikowi uwagę, ale robi to niegrzecznie. Należy wówczas
powiedzieć: ma pan rację co do.…; rzeczywiście nie zrobiłem tego
do czego się zobowiązałem; zrobiłem to nie tak, jak należało,
przepraszam, ale zdecydowanie nie pozwalam, żeby zwracał się
pan
do
mnie
w
ten
sposób;
czuję
siędotknięty/urażon/
obrażony/poniżony/upokorzony, kiedy nazywa mnie pan osobą
nieodpowiedzialną i leniwą.
28
Zasłona z mgły
To technika na ostudzenie emocji klienta. Z osobą w silnym
pobudzeniu emocjonalnym trudno jest rozmawiać na konkretny
temat, zatem kiedy ktoś ostro zaatakuje urzędnika, ten powinien
zgodzić się z nim częściowo, stosując tryb przypuszczający,
np.: może ma pan rację, chyba rzeczywiście coś w tym jest.
Wówczas klient poczuje się zaskoczony zgodną postawą urzędnika
i uspokoi się. Istnieje wtedy szansa na przeprowadzenie spokojnej
i
rzeczowej
rozmowy
zakończonej
rozwiązaniem,
satysfakcjonującym obie strony. Uwaga – w głosie urzędnika nie
może być cienia ironii czy pretensji.
Asertywna konfrontacja
przekonań
Model asertywnej konfrontacji przekonań:

Wyrażenie własnego poglądu na dany temat:
Moim zdaniem…
Uważam, że….
Według mnie, to…

Zidentyfikowanie poglądu klienta:
Jeśli klient krytykuje lub podważa zdanie urzędnika, a sam nie
ujawnił swojego zdania, jest to sytuacja bardzo niewygodna,
gdyż urzędnik zostaje wbrew woli zmuszony do tłumaczenia się.
Identyfikacja zdania klienta powinna być dokonana za pomocą
pytań klaryfikujących:
Czy to znaczy, że…?
Czy mam rozumieć, że…?

Podkreślenie różnicy między poglądami:
Nie zgadzam się z panem
Na ten temat mam inne zdanie
Widzę, że nasze poglądy w tej sprawie się różnią

Zdarta płyta i zakończenie rozmowy.
29
Ujawnienie rozbiezności
W celu ujawnienia rozbieżności poglądów między urzędnikiem,
opinii
a klientem, pierwszy z nich powinien wypowiedzieć bez pretensji,
złości i żalu w głosie: ..widzę, że nasze opinie w tej sprawie różnią
się,,. Daje on wówczas wyraz swojemu przekonaniu, że ma
on prawo mieć odmienne zdanie na ten sam temat i nie ma w tym
niczego dziwnego ani nagannego. Podobieństwo przekonań
wprawdzie zbliża, bo potwierdza wartość urzędnika w oczach
klienta (uspokaja, że klient ma rację) i jest wygodne (nie musi
on przekonywać urzędnika), ale rozbieżność opinii determinuje
konstruktywną dyskusję.
Pozorna zgoda
Istotna metoda przełamywania zastrzeżeń polega na pozornej
zgodzie oraz zamianie zastrzeżeń klienta w korzyści dla niego
samego. Ogólnie mówiąc zgadzając się z klientem – najpierw warto
powiedzieć pozorne „Tak”, a dopiero później „Ale”:

Całkowicie rozumiem pana wątpliwości (argumentacja
dlaczego), jednakże...

Tak, teoretycznie ma pan całkowitą rację (argumentacja
dlaczego), chociaż...

Cieszę się, że poruszył pan tę sprawę (argumentacja
dlaczego), ponieważ...

Tak, zgadzam się z panem, ja też tak wcześniej myślałem
(argumentacja dlaczego), jednak teraz…

Tak, na pierwszy rzut oka to może tak wyglądać
(argumentacja dlaczego), jednak naprawdę...
Należy uważnie słuchać klienta, kiedy formułuje on zastrzeżenia
(zarzuty, krytyczne uwagi), aby zrozumieć ich istotne, rzeczywiste
przyczyny. Urzędnik daje się w ten sposób poznać klientowi,
iż nie ma on intencji ich ominięcia czy zlekceważenia.
30
Urzędnik powinien pamiętać, że rozmawiając z klientem nie
należy
stosować
wyrażeń
(zwrotów)
kategorycznych
ani agresywnych, takich na przykład, jak:

Zupełnie się z tym nie zgadzam.

Nie ma mowy o tym.

Poważnie się mylicie.

Jest to fałszywe stwierdzenie.

Ach, jest pan źle poinformowany.
Należy raczej używać sformułowań, które przyczynią się
do utrzymania korzystnego klimatu rozmowy. Na przykład:

Zwróćmy jednak uwagę, że....

Rozumiem dobrze pańską uwagę.

Jeśli pan zechce, możemy zbadać ten problem razem.

Spróbujmy przeanalizować fakty.

Pytanie to zasługuje na szczególną uwagę.

Rozumiem
pańskie
zastrzeżenia,
gdyż
wynikają
one
z posiadanych przez pana informacji, jednak ...
31
11. CECHY TRUDNEGO KLIENTA I ASERTYWNE RADZENIE
SOBIE Z NIM
Cechy klienta
Jak sobie radzić
Klient, który oczekuje
Warto z takim klientem porozmawiać przez chwilę na tematy
współczucia, użala się
pozamerytoryczne. Wykorzystując swoją inteligencję emocjonalną
nad sobą albo narzeka
urzędnik powinien empatycznie odzwierciedlić emocje klienta: Widzę,
na dzisiejsze czasy
że stanowi to dla pana spory problem i świetnie pana rozumiem.
Zastanówmy
się
wobec
tego,
jak
można
sobie
poradzić
w takiej sytuacji.... Klienta należy zachęcić do podjęcia działania oraz
skłonić go do wyraźnego sformułowania swoich oczekiwań względem
urzędnika:
Jak pan sądzi, co w tej sytuacji byłoby dla pana korzystne, czego
w związku z tym by pan oczekiwał?
Pewnie nie rozwiążemy wszystkich problemów, jakie są w Polsce, ale
może przynajmniej zrobimy to, co jest możliwe? Na przykład
w pana wypadku...”.
Klient, który drwi
Należy przyjąć klienta uprzejmie i rzeczowo oraz w żadnym wypadku
nie dać się
sprowokować. Pomocne w tym
wypadku będzie
wykorzystanie przez urzędnika techniki „Zamiany oceny na opinię”:

To jest pana opinia, ja natomiast uważam, że wkładam całe
swoje zaangażowanie w pracę”.
Klient, który kłamie
W
sytuacji, gdy kłamstwo klienta
nie
wiąże się
z ryzykiem
ani z sankcjami, które musi ponieść urzędnik, nie warto udowadniać
klientowi kłamstwa. Jeśli sytuacja jednak jest poważna urzędnik
powinien
poprosić
o
dokumenty,
zaświadczenia,
oświadczenia,
czyli pisemne dowody zasadności słów klienta.
32
Klient, który krzyczy
Spokojne, ciche odpowiedzi. Należy umożliwić klientowi rozładowanie
emocji, gdyż w przeciwnym wypadku klient nie będzie gotowy
przeprowadzić konstruktywną i racjonalną rozmowę:

Proszę mi odpowiedzieć na pytanie: czy pana zachowanie
przybliża nas do rozwiązania tego roblemu?

Jeszcze raz powtarzam, że gdy pan krzyczy, to nam nie ułatwia
rozwiązania problemu. Trudno mi się skoncentrować, a zależy
mi na tym, żeby udzielić panu rzetelnych informacji.
Klient, który obraża

Komunikat
z
informacją,
że:..nie
ma
potrzeby
używać
obraźliwych zwrotów.
urzędnika

Wyrażenie
stanowczego
zdania
z
wyraźnym
spojrzeniem
w oczy: Nie życzę sobie by zwracał się pan do mnie w ten
sposób. Proszę natychmiast przestać..

Zapowiedź sankcji: Jeśli pan nadal będzie używał takich
sformułowań, będę zmuszona przerwać rozmowę.

Wykonanie sankcji: W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, jak
tylko przerwać tę rozmowę i wrócimy do niej, gdy pan się
uspokoi.
Klient, który jest

Parafraza: Rozumiem, że...; Czy chodzi panu o to, że....
zdenerwowany,

Przyjęcie
odpowiedzialności:
Przykro
mi
z
powodu
tej sytuacji....
zgłasza pretensje

Propozycja rozwiązania.

Ewentualnie sporządzenie notatki lub pisma z zażaleniem,
jeśli klient stanowczo sobie tego życzy.
33
Klient, który zwierza
Należy
się
ją
zadbać
klientowi
o
na
agendę
rozmowy
i
wyraźnie
początku
spotkania,
a
w
przedstawić
trakcie
rozmowy
przekierowywać ją na merytoryczne kwestie poprzez umiejętne
wykorzystanie pytań precyzujących:

Widzę,
że
Zastanówmy
jest
się
to
jak
dla
pana
możemy
rzeczywiście
te
fakty
kłopotliwe.
wykorzystać,
by rozwiązać tę sprawę/ Jak to się ma do problemu,
z którym Pan dzisiaj przyszedł.
Urzędnik podczas rozmowy z takim klientem powinien przejść na
rzeczowy grunt, wyznaczając jednocześnie granice:
Dziękuję, że pan przyszedł. Niestety będziemy mieli dzisiaj pół

godziny/godzinę, ponieważ spodziewamy się sporej liczby
klientów...
Dziękuję, że pan przyszedł. Mamy dzisiaj pół godziny/godzinę,

czy tyle czasy panu wystarczy?
Klient,
który
anonimowy,
jest
nie
podaje swoich danych
Urzędnik
powinien
wskazać
korzyści
klientowi
argumentując
odpiwuednio. Jednocześnie pytanie o dane klienta przy wykorzystaniu
formuły: (…)pytam, bo(…). Klient często chce pozostać anonimowy i
nie chce odpowiadać na pytania, gdyż nie rozumie ich celu ani sensu.
Warto wówczas wskazać mu również straty, na jakie się naraża
unikając odpowiedzi na pytania i poprosic o dokonanie wyboru:

Tego typu pytania pozwolą mi skutecznie rozpoznać pana
spraxę, co przyspieszy jej załatwienie, a wspomniał pan
wcześniej, że zdecydowanie zależy panu na czasie. Bez tych
odpowiedzi nie jestem w stanie panu pomóc, więc proszę mi
powiedzieć, jaka jest pana decyzja?
34
Klient, który podważa
Pracownik urzędu powinien w takiej sytuacji odkryć podstawy uwag
wartość pracy
klienta, a samą treść komunikatu warto by wzbogacił pytaniem
urzędnika
o decyzję klienta:
Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie wysnuwa pan takie

wnioski?

Jakie pan ma pytania? Jakie są pana wątpliwości?

Co wobec tego
by panu odpowiadało, jakie są pana
oczekiwania?
Proszę mi powiedzieć, do kogo w takim razie miałbym pana

skierować, kto lepiej zająłby się Pana sprawą?
Warto używać zwrotów: I jednocześnie... zamiast: Tak, ale...
oraz Myślę podobnie, gdy urzędnik zgadza się z klientem.
Należy
unikać
zwrotów:
Nie
ma
pan
racji..,
Jest
pan
w błędzie...; „Nie zgadzam się z panem...
Klient życzy sobie
Przed skierowaniem klienta do przełożonego, urzędnik powinien
skierowania go do
upewnić się, że sprawa wymaga wyższych kompetencji i przełożony
przełożonego
będzie w tej sytuacji adekwatną osobą. Zabezpiecza to przed
wywarciem wrażenia, że klient jest bezpodstawnie przekazywany
pomiędzy poszczególnymi reprezentantami urzędu:

Proszę precyzyjnie sformułować swoje oczekiwanie?

Proszę mi powiedzieć w czym mój przełożony pomoże panu
bardziej niż ja.
Klient, który
Urzędnik powinien wskazać, iż urząd jest instytucją, w której większe
powołuje się na
znaczenie
znajomości
z poszczególnymi pracownikami, które nie są wyznacznikiem realizacji
mają
procedury
i
przepisy,
niż
relacje
oczekiwań klienta:

Rozumiem, że chce pan jak najlepiej załatwić swoją sprawę,
jednak zapewniam pana, że nawet, gdyby pan nikogo
nie znał, zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej panu pomóc....
35
Klient, który
Pracownik urzędu, by zadbać o jasność i precyzję wypowiedzi powinien
nie rozumie
stosować podsumowanie treści po każdym dłuższym fragmencie przekazywania
informacji
klientowi,
a
także
wykorzystywać
pytania
utwierdzające
w przekonaniu, że klient rozumie tok i sens wypowiedzi:
Czy

wszystko
jest
jasne?
Czy
dobrze
to
panu
wyjaśniłam?
Czy coś jeszcze wyjaśnić?

Podsumuję to, o czym do tej pory pana poinformowałem.

Proszę mi powiedzieć, jak pan mnie zrozumiał.
Klient, który
Urzędnik w rozmowie z klientem powienien uważnie obserwować mowę
jest nieufny
niewerbalną
swojego
rozmówcy,
która
często
jest
wyznacznikiem
niedowierzania klienta. Spostrzeżenia urzędnika powinny być dodatkowo
wsparte pytaniami pecyzującymi:

Widzę, że ma pan wątpliwości. Czy jest coś, o co chciałby pan
zapytać?

Czy życzy Pan sobie dodatkowych informacji? Czy życzy pan sobie
certyfikatów, dokumentów uwiarygodniających?
Klient, który
Urzędnik
przywozi
które przynosi klient:
prezenty

powinien
asertywnie
odmówić
przyjęcia
wszelkich
prezentów,
Mamy taką zasadę, że nie przyjmujemy prezentów i wszyscy się
do niej stosujemy.

Bardzo dziękuję, ale nie przyjmę tego prezentu. I zapewniam, że pana
sprawa zostanie załatwiona w najlepszy możliwy sposób.
Źródło: opracowanie własne.
36
12. LITERATURA:
1.
Batorski, J. (b.d.). Jak oczarować klienta [e-book]. Wyd. Złote Myśli.
2.
Berne, E. (2006). W co grają ludzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.
Ekman, P. (2003). Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie . Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Fensterheim, H., Baer, J. (2006). Nie mów „TAK”, gdy chcesz powiedzieć „NIE”. Jak nauczyć się
asertywności. Warszawa: Książka i Wiedza.
5.
Futrell, Ch. M. (2004). Nowoczesne techniki sprzedaży. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.
Hall, E. T. (1997). Ukryty wymiar. Warszawa: MUZA.
7.
Król-Fijewska, M. (2005). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
8.
Król-Fijewska, M., Fijewski, P. (2007). Asertywność menedżera. Warszawa: PWE.
9.
McKay, M., Davis, M, Fanning, P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
10. Mehrabian, A. (1971). Silent messages. Belmont, California: Wadsworth.
11. Pease, A., Pease, B. (2007). Mowa ciała. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
12. Robbins, S., Hunsaker, P. (1996). Training in Interpersonal Skills. New Jersey: Prentice Hall.
37
Case study oraz ćwiczenia do szkolenia:
Asertywna komunikacja
w pracy urzędnika obsługującego
klienta zewnętrznego
38
Analiza przypadku 1
Tytuł: Referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
Sytuacja:
Urzędnik
Przyjmujesz bardzo poirytowanego klienta (mistrza zatrudnionego w regionalnej rozdzielni gazu),
którego sekretarka dwa tygodnie temu złożyła w Twoim biurze wniosek o wydanie pozwolenia
na poprowadzenie gazociągu pod drogą lokalną. Gazociąg ma poprowadzić gaz do nowo budowanego
osiedla domków jednorodzinnych. Sprawa jednak jest dosyć skomplikowana i wymaga skrupulatnej
oceny inspektora oraz zebrania się odpowiedniej komisji. Na rozpatrywanie tego typu spraw zwykle
czeka
się
od 4 do 6 tygodni. Klient, którego dzisiaj przyjmujesz, był już u Ciebie tydzień temu z zapytaniem,
czy nie dałoby się tej sprawy nadzwyczajnie przyspieszyć. Prawił przy tym wiele komplementów pod
Twoim adresem i przyniósł nawet kwiaty i słodycze, których nie przyjęłaś. Odpowiedziałaś też
grzecznie, że termin jest taki, a nie inny i nic w tej sprawie nie da się zrobić.
Podczas dzisiejszej wizyty klient najwyraźniej próbuje wywrzeć wpływ w zgoła odmienny sposób.
Krzyczy
i awanturuje się, grożąc Ci sankcjami ze strony wysoko postawionego naczelnika, na którego się
powołuje. Stwierdza również, że jeden z domków na nowo budowanym osiedlu należy do
wiceprezydenta miasta, któremu bardzo zależy na szybkim sfinalizowaniu tego projektu.
Zadanie:
Poprowadź rozmowę z klientem w taki sposób, aby połączyć profesjonalizm obsługi ze stanowczym
poinformowaniem go o merytorycznych procedurach, których nie przekroczysz.
39
Sytuacja:
Klient
Jesteś mistrzem kierującym 10-osobowym zespołem pracowników w lokalnej rozdzielni gazu. Pół roku
temu zlecono Ci zadanie poprowadzenia gazociągu do nowo budowanego osiedla domków
jednorodzinnych.
Praca ta miała być dla Ciebie bardzo opłacalna, a wykonanie jej miało się odbyć poza służbowymi
zadaniami. Dostałeś również dosyć długi termin realizacji, bo aż pół roku. Twoja załoga wykonywała
takie
projekty
już wielokrotnie, więc nie przejąłeś się zbytnio załatwianiem formalności urzędniczych z tym
związanych. Tego typu prace zwykle zamykałeś w ciągu dwóch tygodni. Dwa tygodnie temu okazało
się
jednak,
że projekt wcale nie będzie taki łatwy, jak się wstępnie wydawało. Krótki gazociąg musiał przeciąć
w pewnym punkcie lokalną drogę. W związku z tym zleciłeś swojej sekretarce wystosowanie wniosku
do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na realizację tego projektu. Sprawa była
o tyle pilna, że dowiedziałeś się, że jeden z domków należy do wiceprezydenta miasta, a pewien
wysoko postawiony naczelnik, który również zakupił tam domek, zagroził Ci utratą pracy, jeśli jeszcze
bardziej przekroczysz termin realizacji. Byłeś już tydzień temu w urzędzie, ale oporna urzędniczka jak
automat powtarzała, że tego typu sprawa może być rozpatrzona najszybciej za cztery tygodnie i nie
jest w stanie tego zmienić. Nie pomogło prawienie jej komplementów ani bukiet kwiatów, a nawet
słodycze, które próbowałeś jej dać.
Zadanie:
Dzisiaj przychodzisz ponownie, przyjąwszy inną strategię wpływu na tę wymądrzającą się panią
referent. Będziesz starał się wywrzeć presję irytacją i powoływaniem się na znajomość z wysoko
postawionym urzędnikiem oraz wiceprezydentem miasta, któremu bardzo zależy na finalizacji tego
projektu.
Zrób co w Twojej mocy, aby załatwić przyspieszenie rozpatrzenia tego wniosku i uratuj tym samym
swoją zagrożoną posadę.
40
Analiza przypadku 2
Tytuł: Urząd Skarbowy
Sytuacja:
Do wydziału podatków dla przedsiębiorców urzędu skarbowego z gwałtownym pukaniem wchodzi
wzburzony człowiek. Energicznie otwiera drzwi. W pokoju siedzą dwie urzędniczki, każda pogrążona w
lekturze dokumentów.
- Nazywam się Kowalski Jan. Kto tu zajmuje się moja sprawą? Wezwaliście mnie tu, jakbym był jakimś
przestępcą.
- Proszę pana! Jak pan się zachowuje! Proszę spokojnie! Zaraz się zajmiemy pana przypadkiem!
– urzędniczka też podnosi głos.
- Ja nie jestem jakimś przypadkiem! Jestem człowiekiem, czekam na wyjaśnienia! – wykrzykuje
wzburzony pan Kowalski.
- Dobrze, spokojnie. Poproszę nazwisko, NIP, numer pisma lub sprawy, zaraz odszukam pana
dokumenty
– mówi urzędniczka spokojnym głosem.
- Firma RAX, NIP 576-125-35-78, sprawa dotyczy niezapłaconego VAT-u za pół roku za 2008 rok. Ale
nie mam tego waszego pisma – odpowiada naburmuszonym, ale nieco spokojniejszym już tonem pan
Kowalski.
- Mam pana dokumenty. Sprawa jest, panie Kowalski, prosta. Zalega pan z podatkami. Dlaczego pan
nie zapłacił?
- To niemożliwe! Moja księgowa wszystko płaci regularnie. Mam tu ze sobą wszystkie przelewy.
Marnuję tylko czas. Czy wy nie macie co robić?! – Kowalski znowu podnosi głos.
- Proszę pokazać dokumenty, zaraz sprawdzimy.
Kowalski pokazuje dokumenty, urzędniczka segreguje je według dat. Brakuje trzech przelewów.
- Proszę pana, stan jest taki, że brakuje trzech przelewów, jak pan widzi. Całość na kwotę 15 700 zł.
Według moich danych kwota jest jeszcze wyższa i razem z odsetkami wynosi (urzędniczka liczy,
sprawdza jakieś dokumenty)… 57 245 zł. Kiedy pan zamierza to zapłacić?
- Co ?! To niemożliwe! Nic się nie zgadza. Ale macie tu bałagan!!
- Jaki bałagan! To pańskie dokumenty się nie zgadzają –nie wytrzymuje urzędniczka.
- Chcecie mnie ograbić z moich ciężko zarobionych pieniędzy! O nie! Ja tego tak nie zostawię! Kto tu
jest szefem, jakiś naczelnik albo dyrektor? Pani na niczym się nie zna. Chcę… żądam rozmowy z pani
szefem! Natychmiast!
Zadanie:
1. Jak urzędnik mógłby poprowadzić tę rozmowę asertywnie? Napisz nowy scenariusz.
2. Przyjmując powyższy dialog, jak powinien zareagować urzędnik? Podaj możliwe rozwiązania.
3. Na podstawie swojego doświadczenia przedstaw podobną sytuację i możliwość jej
asertywnego rozwiązania.
41
Analiza przypadku 3
Proszę odzwierciedlić poniższe skargi klienta, wykorzystując metodę parafrazy w taki
sposób, aby nie doprowadzić do eskalacji konfliktu i skierować rozmowę na odpowiednie
tory.
1.
I widzi Pani, do czego ta wasza biurokracja doprowadziła. W tak trudnych warunkach przyszło
mi działać, a to wszystko przez tę waszą „papierologię”.
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
2.
Proszę pana, o czym mi tu pan opowiada. I tak wszyscy wiedzą, że jesteście darmozjadami
– nikt by z wami nie rozmawiał, gdybyśmy mieli jakikolwiek wybór.
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
3.
Proszę pana, ja mam konkretne problemy, co mi pan tu zadaje jakieś chore pytania o mój stan
finansowy. Ja chcę tylko otrzymać ten papierek i znikam.
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
4.
Pan mi się tak ciągle powołuje na ekspertów. Więc niech mi ci pana eksperci wyjaśnią, dlaczego
ta wasza obsługa jest tak beznadziejna.
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
42
5.
Pan tu mówi pięknie, że to wszystko takie proste i łatwe, a to tylko bajki. Ja muszę myśleć przede
wszystkim o tym, żeby moja firma na siebie zarabiała, a nie biegać do was z każdym papierkiem.
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……….
43
Ćwiczenie 1
Wyobraź sobie następujące sytuacje i zapisz:

co powinieneś powiedzieć, gdybyś znalazł się w takich okolicznościach? (zapisz treść
wypowiedzi)

jaką technikę asertywną zastosowałeś?
Staraj się odpowiadać asertywnie!
1.
Klient ponownie prosi Cię o przyspieszenie o tydzień wydania dokumentu, mimo że regulamin
stanowi inaczej. Mówiłeś mu już raz, że nie ma takiej możliwości. Co możesz odpowiedzieć
na ponowną prośbę? Jaka to technika?
Treść wypowiedzi:
2.
Klient, który przyszedł, żeby złożyć wniosek w Twoim urzędzie, stale przeszkadza Ci w pracy.
Formułuje swoje zastrzeżenia i zarzuty, które są zupełnie nieprawdziwe. Potwierdzają tylko fakt,
iż nie ma na ten temat wiedzy i umiejętności. Co możesz mu powiedzieć, aby nie przeszkadzał
Ci w pracy? Pamiętaj, aby trzymać się swojego terytorium. Nie oceniaj jego wiedzy.
Treść wypowiedzi:
3.
Technika:
Technika:
Rozmawiasz z bardzo roszczeniowym i trudnym klientem. Zależy Ci na tym, żeby zakończyć
tę sprawę. Jemu z kolei bardzo się spieszy. Twój współpracownik wchodzi do pokoju z informacją,
że jesteś wzywany do kierownika w pilnej sprawie. Nie możesz w tym momencie wyjść.
Co odpowiadasz?
Treść wypowiedzi:
Technika:
44
4.
Klient zadał Ci pytanie, na które nie jesteś pewny do końca odpowiedzi. Co mówisz?
Treść wypowiedzi:
5.
Klient wchodzi do pokoju, w którym pracuje kilka osób. Staje w progu i patrząc na Ciebie, mówi:
„Niewiele osób tutaj tak naprawdę pracuje”. Jaką technikę warto zastosować w tym przypadku?
Co mógłbyś powiedzieć?
Treść wypowiedzi:
6.
Technika:
Twój klient prosi Cię o wypełnienie deklaracji, którą powinien wypełnić sam. Argumentuje to tym,
że Ty masz „zdrowsze oczy” i większe doświadczenie. To prawda, ale nie możesz spełnić jego
prośby. Co mówisz?
Treść wypowiedzi:
8.
Technika:
Zdenerwowany klient krzyczy i obrzuca Cię obraźliwymi epitetami w rodzaju „ty baranie”, ponieważ
nie wywiązałeś się ze zobowiązań względem niego. Ma rację, że nie wykonałeś tego, do czego się
zobowiązałeś. Jak powinieneś zareagować?
Treść wypowiedzi:
7.
Technika:
Technika:
Klient, któremu właśnie odmówiłeś załatwienia jego prośby drogą pozaregulaminową, zaczyna
krzyczeć i powołuje się na znajomości z wysoko postawionymi naczelnikami. Wydaje Ci polecenie,
by skierować go do osoby bardziej niż Ty kompetentnej. Jaką technikę asertywną zastosujesz
w tym przypadku?
Treść wypowiedzi:
Technika:
45
Ćwiczenie 2
ODMOWA
MÓWIENIE „NIE” Tonem zdecydowanym, ale bez histerycznego ataku, np.: „Nie, nie zgadzam się
z panem”. Masz prawo protestować – wyraźnie i wprost. Ale pamiętaj – będziesz
osobą skuteczną, kiedy wyprostowany, patrząc prosto w oczy, powiesz
to spokojnym tonem.
ASERTYWNA
ODMOWA
Podstawą asertywnej postawy jest uznanie praw, które mówią o tym,
że:


Ja mam prawo prosić, ale ty masz prawo odmówić.
Ja mam prawo odmówić, ale ty masz prawo prosić.
Pamiętaj!
Asertywna odmowa to nie odmowa uległa, czyli przepraszanie, tłumaczenie
się i usprawiedliwianie.
Model asertywnej odmowy:




słowo NIE
informacja o decyzji
wyjaśnienie motywu odmowy
zmiękczenia:
 Przykro mi
 Jest mi trudno
 Kocham, ale nie dam
 Uprzedzanie
Techniki wspomagające asertywną odmowę:


„Zdarta płyta"
Zasada „Jestem słoniem" (w trudnej sytuacji interpersonalnej
zwolnij tempo reagowania).
Ćwiczenie:
Klient usilnie prosi Cię o pomoc w uzyskaniu pozwolenia, mimo że już raz dostał w tej sprawie odpowiedź
odmowną z Waszego urzędu. Sformułuj komunikat odmowny z zastosowaniem modelu asertywnej
odmowy. Wybór przyczyny odmowy należy do Ciebie (powinna być jasna i konkretna). Pamiętaj
o wszystkich czterech elementach tego modelu.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
46
Download