WYKONYWANIE ZAWODU

advertisement
ETYKA ROZLICZENIA
Z KLIENTEM
SŁAWOMIR W. CIUPA
ROZLICZENIA FINANSOWE
Z KLIENTEM

Na kodeksową regulację rozliczeń finansowych z klientem
składają się:
podstawowe zasady zawodowe
kształtowanie wynagrodzenia /informowanie, ustalanie,
realizowanie/
przedstawienie korzyści i ryzyka finansowego
przechowywanie, zabezpieczanie i zarządzania środkami
finansowymi
dokonywanie rozliczeń finansowych
prowadzenie dokumentacji finansowej
ZAUFANIE FINANSOWE

Stosunek do klienta musi być oparty na ZAUFANIU

ZAUFANIE ma także swój wymiar finansowy, gdyż klient nie tylko
płaci za usługę oczekując w zamian jakiś korzyści (wartości), ale
powierza także obronę i ochronę swoich interesów majątkowych

ZAUFANIE finansowe może się wytworzyć tylko wówczas, gdy
kwestie finansowe (w tym wynagrodzenie, korzyści i ryzyka) będą
klientowi znane przed podpisaniem umowy, przedstawione mu w
jasny i zrozumiały sposób, ukształtowane oraz rozliczone
rzetelnie, skrupulatnie i uczciwie, tak aby klient zrozumiał swoje
zadania, obowiązki i ryzyka związane z korzystaniem z usługi

ZAUFANIE finansowe nie może być oparte na kłamstwie,
wprowadzaniu w błąd, niedotrzymywaniu obietnic, nadmiernym
rozbudzaniu oczekiwań, wykorzystywaniu łatwowierności
NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA
NIEZALEŻNOŚĆ finansowa to:
NAKAZ:
- zachowania wolności od wszelkich wpływów, w szczególności
wynikających z osobistych interesów, nacisków zewnętrznych,
ograniczeń, nakłaniania, gróźb, ingerencji, poleceń,
wskazówek, w tym o charakterze finansowym
ZAKAZ:
- uzależniania się od klienta, w szczególności przyjmowania
korzyści, zaciągania zobowiązań finansowych
TAJEMNICA FINANSOWA
TAJEMNICA finansowa to:
NAKAZ zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym radca
prawny dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych (przy tej okazji ?)
ZAKAZ ujawnienia informacji finansowych oraz skorzystanie z
nich we własnym interesie
WYJĄTEK – zwolnienie z obowiązku jeżeli pomoc prawna
ułatwiałaby popełnienie przestępstwa (tzw. donos obywatelski),
przyczyniałby się do prania brudnych pieniędzy, jeżeli jest to
konieczne dla dobra wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu
karnym na żądanie sądu
FINANSOWY KONFLIKT
INTERESÓW
Finansowy konflikt interesów powstaje wówczas, gdy:
występuje materialne zainteresowanie w wyniku sprawy
wiedza o sprawach finansowych klienta mogłaby dać
jakiekolwiek korzyści innemu klientowi
brak jest możliwości udzielenia pełnej i rzetelnej porady bez
ujawniania spraw finansowych klienta lub klientów
występują zależności finansowe w stosunku do klienta lub
klientów
PODSTAWOWE POJĘCIA
WYNAGRODZENIE = HONARARIUM + WYDATKI
HONORARIUM = UMÓWIONA ZAPŁATA ZA WYKONANIE
UMOWY NALEŻNA RADCY PRAWNEMU
WYDATKI = WSZELKIE KOSZTY, OPŁATY I INNE CIĘŻARY
ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UMOWY
OBCIĄŻAJĄCE KLIENTA
WYNIK FINANSOWY = KORZYŚCI + RYZYKA FINANSOWE
ZABEZPIECZENIE RYZYKA FINANSOWEGO =
UBEZPIECZENIE OC
INFORMOWANIE O
WYNAGRODZENIU
W związku z informowaniem o usługach i pozyskiwaniem klienta:
- można informować klienta o zasadach kształtowania wynagrodzenia, a
nawet o jego wysokości (np. wydatków) w konkretnych sprawach
- w przypadku, gdy klienta nie stać na zapłatę wynagrodzenia powinno się
poinformować go o możliwości ubiegania się o zwolnienie z kosztów
sądowych i/lub nieodpłatną pomoc prawną z urzędu
- informowanie o wynagrodzeniu nie może być sprzeczne z prawem lub z
dobrymi obyczajami (np. proponowanie rażąco wysokiego lub niskiego
wynagrodzenia), niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd
(np. „najtańsze usługi w mieście”), sprzeczne z godnością zawodu (np.
wykorzystanie łatwowierności), ograniczające swobodę wyboru (np.
nierzetelne obietnice lub gwarancje finansowe)
- zakazane jest wynagradzanie usług płatnego pośrednictwa
USTALANIE WYNAGRODZENIA
WYNAGRODZENIE winno:
- być ustalone z klientem w umowie i mu ujawnione w sposób
jasny i dla niego zrozumiały (chyba że jest ustalone w przepisach
prawa np. koszty zastępstwa procesowego) przy przyjmowaniu
zlecenia, a najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia
(chyba że mamy do czynienia ze stałym klientem znającym zasady
wynagrodzenia)
- obejmować zasady jego kształtowania (honorarium) lub
ponoszenia (wydatki, brak obowiązku ich ponoszenia za klienta,
skutki braku uregulowania), wysokość (lub sposób jej określania,
w tym szacunkowe wydatki tzw. ryzyko procesowe) oraz zasady i
sposób płatności, a co najmniej zasady wynagrodzenia i sposób
obliczania wysokości
- być ustalone co do postaci (całkowite, częściowe, zaliczkowane)
lub formy (godzinowe, ryczałtowe itd.)
USTALANIE HONORARIUM
Wysokość HONORARIUM winna uwzględniać:
- charakter i rodzaj sprawy oraz optymalny dla klienta sposób jej rozwiązania
- stopień typowości, skomplikowania sprawy oraz konieczny nakład pracy
- miejsce i okoliczności świadczenia usługi (np. warunki rynkowe)
- wymaganą wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności
- renomę i reputację
- znaczenie sprawy dla klienta lub szczególne warunki wymagane lub oczekiwane
przez klienta (np. co do pilności sprawy)
- wartość przedmiotu sprawy lub uzyskane przez klienta korzyści czy oszczędności
- utratę lub ograniczenie możliwości pozyskania innych klientów
- długotrwałość relacji z klientem
USTALENIE WYNAGRODZENIA
Formy WYNAGRODZENIA:

WYNAGRODZENIE STAŁE / RYCZAŁTOWE (rzetelne oszacowanie i
przewidzenie nakładu pracy, trudności i skomplikowania sprawy,
ryzyko finansowe dla obu stron)

WYNAGRODZENIE GODZINOWE (kompensata rzetelnie
wykonanego nakładu pracy niezbędnego do załatwienia sprawy,
uczciwy pomiar i wyliczenie czasu pracy, wyższa efektywność lub
wydajność uzasadnia podwyższenie stawki godzinowej, ryzyko
finansowe dla klienta)

WYNAGRODZENIE WARUNKOWE (ZA WYNIK lub ZALEŻNE OD
WARTOŚCI SPRAWY DLA KLIENTA) – stosowane tylko za zgodą
klienta jeżeli inne formy nie są wskazane lub bardziej optymalne
dla klienta oraz po poinformowaniu klienta o ryzyku, dyskusyjne
czy może być stosowane w sprawach karnych i rodzinnych, tam
gdzie nie da się precyzyjnie ustalić wyniku lub dokonać pomiaru
jego osiągnięcia )
WYDATKI
WYDATKAMI są tylko takie koszty, które są wyraźnie związane ze
sprawą klienta i zostały poniesione w jego interesie lub te, które musi
ponieść w związku z przegraniem procesu (koszty sądowe, koszty
zastępstwa, opłaty, podatki, cła, koszty stawiennictwa, opłaty i
prowizje bankowe za konto powiernicze klienta itd.)
WYDATKI za usługi zewnętrzne winny być naliczane zgodnie z
faktycznie poniesionymi na nie kosztami bez doliczania marży czy
prowizji (dolicza się ew. podatki), a uzyskane pomniejszenia
WYDATKÓW (rabaty, skonta, premie itd.) winny być przekazane
klientowi
WYDATKI za usługi kancelarii mogą obejmować tylko koszty
świadczonych bezpośrednio na rzecz klienta (np. komunikacja z
klientem, kopiowanie, przesyłki, długotrwałe przechowywanie akt itd.)
WYDATKI nie obejmują kosztów prowadzenia działalności Kancelarii
WYDATKI
Klienta należy poinformować jakie wydatki będą lub mogą być
związane z prowadzeniem sprawy i ponoszone na jego koszt
zgodnie z zasadą racjonalnego ich oszacowania
Nie ma obowiązku ponoszenia WYDATKÓW za klienta, a klient
ma obowiązek zwrotu wydatków poniesionych w związku z
należytym prowadzeniem sprawy
Nie ma odpowiedzialności za nieuiszczone przez klienta WYDATKI, o
ile uprzednio klient został wezwany do ich uiszczenia oraz
poinformowany o skutku niezastosowania się do wezwania
REALIZACJA WYNAGRODZENIA

ZAKAZANE jest:
wstrzymanie się wykonania czynności z powodu nieotrzymania
wynagrodzenia lub jego części
 uzależnianie wydania klientowi na jego wniosek i po zakończeniu sprawy
dokumentów i pism otrzymanych z sądu lub innego organu od zapłaty
przez klienta należności
 dzielenie się wynagrodzeniem z osobą, która nie uczestniczyła w realizacji
zlecenia
 pozbawianie innego radcy prawnego należnego mu wynagrodzenia od
klienta


NAKAZNE jest:
rozliczenie należnego wynagrodzenia z innym radcą prawnym (poprzednik
lub następca) od którego przejęło się sprawę
 poinformowanie klienta, że część wynagrodzenia należy się innemu radcy
prawnemu

DYLEMATY
Czy żądanie honorarium z góry jest nieetyczne ?
Jakie honorarium jest rażąco wygórowane?
Czy honoraria rażąco niskie lub rezygnacja z honorarium mogą być
nieetyczne ?
Polityka cenowa i motywacyjna (rabaty, bonusy, premie, programy
lojalnościowe, systemy motywacyjne itd.), a etyka
Czy wojny i porównania cenowe są etyczne ?
Czy można zbyć przysługujące wobec klienta lub Skarbu Państwa
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia ?
KORZYŚCI I RYZYKA
FINANSOWE
Powinieneś wstępnie realnie, rzetelnie i racjonalnie oszacować
spodziewane przez klienta korzyści finansowe ze sprawy i
przedstawić wstępny wynik szacunku klientowi, a także ujawnić mu
ewentualne i możliwe do uzyskania korzyści finansowe, których nie
oczekiwał (powinieneś także aktualizować te szacunki)
Nie możesz składać nierzetelnych obietnic lub gwarancji
dotyczących wyniku finansowego sprawy lub bez pokrycia w
rzeczywistości
Powinieneś wstępnie realnie, rzetelnie i racjonalnie oszacować
ryzyka finansowe związane ze sprawą i przedstawić wstępny wynik
szacunku klientowi
Na żądanie klienta masz obowiązek poinformowania go o
zabezpieczeniu ryzyka finansowego (ubezpieczenie OC)
ŚRODKI FINANSOWE
Środki klienta winny być wyraźnie wyodrębnione od środków kancelarii, w tym
jeżeli to uzasadnione na odrębnych rachunkach
Środki klienta winny być przechowywane w bezpiecznym i odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, najlepiej uzgodnionym z klientem
Środki klienta winny być do jego dyspozycji i wypłacane tylko klientowi, chyba
że uzgodniono inaczej lub mogą być zgodnie z prawem wypłacone prawnikowi
lub innej osobie
Korzyści z przechowywania lub lokowania środków klienta przypadają
klientowi, a koszty tych operacji obciążają klienta
Wydatki prawnika zwracane przez klienta należą do środków prawnika
Ze środków klienta prawnik może transferować do środków prawnika kwoty
zaakceptowane przez klienta lub kwoty mu należne (wymagalne) na podstawie
umowy, orzeczenia sądowego lub w innym przypadku, jeżeli jest to zgodne z
prawem
ROZLICZENIA FINANSOWE
Jesteś zobowiązany do szczególnej skrupulatności w rozliczeniach z
klientem
Na żądanie klienta lub po zakończeniu sprawy należy rozliczyć
wszelkie jego środki będące w posiadaniu prawnika oraz wydać środki
należne klientowi
Masz obowiązek prowadzenia pełnej i rzetelnej dokumentacji,
dostępnej na każde żądanie klienta, obrazującej wszelkie dokonywane
operacje na środkach klienta
Zakazane jest bez zgody klienta prowadzenie egzekucji wynagrodzenia
z należności zasądzonych klientowi
Na zakończenie zlecenia musisz dokonać rozliczenia z klientem
honorarium i wydatków, a także wydać uzyskane dla niego w związku z
prowadzeniem sprawy korzyści
ZAKOŃCZENIE ZLECENIA
Możesz WYPOWIEDZIEĆ zlecenie w razie:
- niezapłacenia przez klienta ustalonego wynagrodzenia
- nieuiszczenia przez klienta należnych opłat lub wydatków, o
ile był wzywany do ich uiszczenia i informowany o skutkach
- gdy uzyskasz wiarygodną informację, że sprawę prowadzi
inny prawnik i należy mu się z tego tytułu wynagrodzenie, a
klient przy udzielaniu zlecenia wprowadził cię w błąd
DOKUMENTACJA FINANSOWA
ZLECENIA
DOKUMENTACJA FINANSOWA obejmuje:
- umowę z klientem wraz z ustaleniem wynagrodzenia (co najmniej
zasad i sposobu jego ustalania)
- dokumenty finansowe (wezwania do uiszczenia wydatków,
dowody źródłowe poniesienia wydatków, faktury i rachunki,
wezwania do uiszczenia honorarium)
- dokumenty rozliczeniowe (billing, kosztorysy lub inne kalkulacje,
budżety)
- dokumenty depozytowe (dokumenty bankowe, dowody i
potwierdzenia depozytowe)
DOKUMENTACJA FINANSOWA
Musisz wydać klientowi i na jego wniosek DOKUMENTAJCĘ FINANSOWĄ po
jego zakończeniu tj. dokumenty otrzymane od klienta oraz dokumenty i pisma
otrzymane od sądu lub innego organu
Nie musisz wydać klientowi całej DOKUMENTACJI FINANSOWEJ (akt
podręcznych), rejestru spraw, billingu (o ile nie zależy od tego wysokość
wynagrodzenia), dokumentacji z realizacji szczególnych obowiązków
nałożonych na prawnika
Możesz zatrzymać w archiwum DOKUMETACJĘ FINANSOWĄ własną, a także
kopie innej DOKUMENTACJI FINANSOWEJ w zakresie koniecznym dla
wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa
Masz obowiązek przechowywania DOKUMENTCJI FINANSOWEJ, aż do upływu
terminu przedawnienia roszczeń
Czy można żądać od klienta pokrycia wydatków związanych z wydaniem
DOKUMENTACJI (np. kopiowania, przesyłania) ?
Download