Dobra administracja

advertisement
Koncepcja
good governance
Good governance jest koncepcja, która w badaniach
administracji publicznej uwzględnia osiągnięcia teorii
organizacji i zarządzania, gdy tymczasem dobra
administracja ustanawia pewne legalne standardy
jakości wykonywania usług publicznych.
Jest znana również na gruncie europejskim pod nazwa
European governance.
Zasady działania i organizacji
administracji publicznej
Zasady materialne:
 Praworządności
 Zasada równości wobec prawa
 Zgodności z celem ustawy
 Proporcjonalności
 Obiektywizmu i bezstronności
 Uzasadnionego zaufania i ochrony praw nabytych
 Otwartości (jawności , wgląd w akta)
 Zasady procesowe
 Zasada dostępu do informacji
 Prawo do wysłuchania
 Prawo do reprezentacji i pomocy prawnej
 Prawo do rozpatrywania sprawy w rozsądnym terminie
 Prawo do powiadomienia o treści aktu administracyjnego
 Prawo do oczekiwania że akt administracyjny zostanie wydany w rozsądnym
terminie
Wśród najważniejszych dokumentów i inicjatyw należy
wskazać następujące:
 Europejskie Rządzenie. Biała Księga przyjęta przez Komisję
Europejską w dniu 25 lipca 2001 roku,
 Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej przyjęty
przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku,
 Inicjatywa Better Regulation (Lepsze stanowienie prawa),
 Strategia Lizbońska przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w
marcu 2000 roku w Lizbonie, uproszczona i odnowiona
decyzją Rady Europejskiej w marcu 2005 roku,
 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty przyjęte decyzją Rady z
dnia 6 października 2006 roku,
 Czwarty Raport Kohezyjny przyjęty przez Komisję
Europejską 12 czerwca 2006 roku
Kryteria dobrego zarządzania
zawarte w Białej Księdze :
 Otwartość
 Partycypacja
 Odpowiedzialność
 Efektywność
 Spójność
Przyczyny powstania Nowych
standardów zarządzania publicznego:
 Występowanie obszarów na których istnieją
niezaspokojone potrzeby społeczne i publiczne gzie Unia
nie potrafi wypracować właściwych rozwiązań
 Niedostrzeganie znaczeni aktywności Unii w zakresie
zwiększenia praw jednostki oraz jakości ich życia
 Wzajemne nieinformowanie się państw członkowskich o
tym jakie czynności podejmuje UE oraz o swoich
działaniach w Unii
 Nieznajomość różnic między organami i instytucjami UE
 Brak poczucia tożsamości europejskiej
Problemy międzynarodowego prawa
administracyjnego:
 Zwiększenie liczby narodowych rozstrzygnięć administracji
dotychczasowych nie tylko jednego państwa w związku z tym trwa
dyskusja na temat ponadnarodowych aktów administracyjnych .
 Zwiększenie się znaczenie umów międzynarodowych nakazujących
ich realizację przez państwa. Przykładem są umowy
międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska które w coraz
większym stopniu zawierają elementy administracyjne
 Zwiększająca się współpraca i powiązania różnych państwowych
organów administracji znajdujących się poniej administracji
rządowej. Chodzi tu zarówno o współpracę formalną jak i
nieformalną
 Znaczenie administracji na terenach podlegających mandatowi
organizacji międzynarodowych np.. ONZ oraz stanowienie przez
organizacje międzynarodowe coraz większej liczby przepisów
prawa
W ramach 5 Priorytetu PO Kapitał Ludzki, przewidziane
zostały następujące działania, ukierunkowane na rozwój good
governance w Polsce:
1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji
publicznej,
2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z
rejestracją działalności gospodarczej i
funkcjonowaniem przedsiębiorstw,
3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji
publicznej i wymiarze sprawiedliwości,
4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji
pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich
aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii
Lizbońskiej
Zasady administracji :
Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów
prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa.
Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne,
inicjatywne, koordynacyjne, sprawdzające, kadrowe, nadzorcze, kontrolne.
Zasada koordynacji. Koordynacja w administracji publicznej sprowadza się do harmonizowania działań
różnych organów administracji i urzędów publicznych dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Zasada kolegialności. Kolegialność zasadza się na wspólnym podejmowaniu decyzji przez kilka lub nawet
więcej równouprawnionych osób.
Zasada jednoosobowości. Jednoosobowość polega na tworzeniu jednoosobowych organów administracji i
jednoosobowym podejmowaniu decyzji.
Zasada zakresu działania i właściwości (kompetencji) organu. Zakres działania organu jest określany w
przepisach Zasada decentralizacji. Decentralizacja wiąże się ściśle z budową aparat administracji
publicznej i rozłożeniem zadań między poszczególne ogniwa tego aparatu w układzie pionowym.
Zasada nadzoru. Nadzór jest to możliwość wynikająca z przepisów prawa wkraczania w działalność jednostki
nadzorowanej środkami instruktywnymi, organizacyjnymi, kontrolnymi i władczymi.
Zasada kontroli. Kontrola administracji sprowadza się do wykonywania czynności sprawdzających działania
jednostek administracji publicznej.
Zasada odpowiedzialności. Wyróżniamy:
– odpowiedzialność kierownicza - dotyczy osób pełniących kierownicze funkcje w administracji
publicznej,
– odpowiedzialność karna - odpowiedzialność sprawcza indywidualna,
– odpowiedzialność majątkowa - wiąże się ze szkodami wyrządzonymi przez urzędnika w procesie
realizacji funkcji administrowania,
– odpowiedzialność służbowa - jest to odpowiedzialność pracowników względem przełożonych za
uchybienia wobec obowiązków służbowych.
ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI
ZASADA DEMOKRATYZMU
ZASADA UDZIAŁU OBYWATELI W ADMINISTROWANIU
ZASADA WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO.
ZASADA JAWNOŚCI DZIAŁAŃ W ADMINISTRACJI
ZASADA KOMPETECYJNOŚCI
Europejski Kodeks Dobrej Praktyki
Administracyjnej
Dnia 6 września 2001 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję
zatwierdzającą Kodeks dobrej praktyki administracyjnej, którego
powinny przestrzegać instytucje i organy Unii Europejskiej, ich
służby administracyjne i urzędnicy w kontaktach z indywidualnymi
osobami.
Kodeks uwzględnia zasady europejskiego prawa administracyjnego
zawarte w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, a także
czerpie inspirację z praw krajowych.
Prawo do dobrej administracji (art. 41) oraz prawo do składnia do
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skarg dotyczących
niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii (art.
43) są zawarte w Karcie jako podstawowe prawa związane z
posiadaniem obywatelstwa Unii.
Artykuł 4 - Zasada praworządności
Urzędnik działa zgodnie z prawem oraz stosuje przepisy
i procedury określone w aktach prawnych Wspólnot.
Urzędnik zwraca w szczególności uwagę na to, aby
decyzje dotyczące praw lub interesów jednostek
posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z
obowiązującymi przepisami prawnymi.
Artykuł 5 – Zasada niedyskryminowania
1. Przy rozpatrywaniu wniosków jednostek i przy podejmowaniu
decyzji urzędnik zapewnia przestrzeganie zasady równego
traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej
sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
2. W przypadku różnic w traktowaniu urzędnik zapewnia, aby to
nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi,
istotnymi właściwościami danej sprawy.
3. Urzędnik powstrzymuje się w szczególności od wszelkiego
nieusprawiedliwionego nierównego traktowania jednostek ze
względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub
wyznanie, przekonania polityczne lub inne, przynależność do
mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie,
inwalidztwo, wiek lub orientację seksualną.
Artykuł 6 - Zasada proporcjonalności
1. W toku podejmowania decyzji urzędnik
zapewnia, że podjęte działania będą
proporcjonalne do wyznaczonego celu. Urzędnik
w szczególności unika ograniczania praw
obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeśli
ograniczenia te bądź obciążenia byłyby
niewspółmierne do celu prowadzonych działań.
2. W toku podejmowania decyzji urzędnik ma na
uwadze sprawiedliwe wyważenie interesów osób
prywatnych i ogólnego interesu publicznego.
Artykuł 7 - Zakaz nadużywania uprawnień
Urzędnik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie
dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały
powierzone mocą odnośnych przepisów. Urzędnik w
szczególności unika korzystania z uprawnień dla osiągnięcia
celów, dla których brak podstawy prawnej lub które nie są
uzasadnione interesem publicznym.
Artykuł 8 - Zasada bezstronności i
niezależności
1. Urzędnik jest bezstronny i niezależny. Urzędnik
powstrzymuje się od jakichkolwiek arbitralnych działań,
które mogłyby mieć negatywny wpływ na sytuację
jednostek, jak również od wszelkich form
uprzywilejowanego traktowania, bez względu na motywy
takiego postępowania.
2. W swoim postępowaniu urzędnik nigdy nie kieruje się
interesem osobistym, rodzinnym bądź narodowym, ani
też naciskami politycznymi. Urzędnik nie bierze udziału
w podejmowaniu decyzji, w której on sam albo bliski
członek jego rodziny miałby interes finansowy.
Artykuł 9 - Zasada obiektywności
W toku podejmowania decyzji urzędnik bierze pod uwagę
wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich
należyte znaczenie. Urzędnik nie uwzględnia żadnych
okoliczności nie związanych ze sprawą.
Artykuł 10 - Oczekiwania uzasadnione
prawnie, konsekwentne działanie i doradztwo
1. Urzędnik działa konsekwentnie w ramach swojej praktyki
administracyjnej, a także w sposób zgodny z działalnością
administracyjną instytucji. Urzędnik przestrzega praktyk
administracyjnych obowiązujących w instytucji, o ile nie zaistnieją
uzasadnione prawnie powody, które usprawiedliwiałyby odstąpienie
od tych praktyk w indywidualnym przypadku. Powody te należy
przedstawić na piśmie.
2. Urzędnik uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania jednostek,
które wynikają z działań podejmowanych w przeszłości przez daną
instytucję.
3. Jeśli zajdzie taka konieczność, urzędnik służy jednostce poradą w
kwestii możliwego postępowania w sprawie, która wchodzi w
zakres jego obowiązków, a także w kwestii sposobów
rozstrzygnięcia danej sprawy.
Artykuł 11 - Zasada uczciwości
Urzędnik działa w sposób bezstronny, uczciwy i rozsądny.
Artykuł 12 - Zasada uprzejmości
1. Urzędnik jest usłużny, zachowuje się właściwie, i uprzejmie, i
pozostaje dostępny w kontaktach z ogółem społeczeństwa.
Odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę
elektroniczną urzędnik stara się być w jak największym stopniu
pomocny, a także udziela odpowiedzi na skierowane do niego
pytania w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący i dokładny.
2. Jeżeli urzędnik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje obywatela
do urzędnika właściwego.
3. W przypadku popełnienia błędu, który narusza prawa lub interesy
jednostki, urzędnik składa stosowne przeprosiny i stara się
skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w
możliwie najwłaściwszy sposób, informując jednocześnie o
ewentualnych możliwościach odwołania się zgodnie z artykułem 19
Kodeksu.
Artykuł 13 - Zasada odpowiadania
na pisma w języku obywatela
Urzędnik czuwa nad tym, aby każdy obywatel Unii Europejskiej
lub każda pojedyncza osoba, która wystosuje do instytucji
pismo w jednym z języków Traktatu, otrzymała odpowiedź w
tym samym języku. Ta sama zasada obowiązuje w miarę
możliwości również w odniesieniu do osób prawnych, takich
jak stowarzyszenia (organizacje pozarządowe) oraz podmioty
gospodarcze.
Good governance - dobra
administracja
Dobre rządzenie oznacza podejmowanie decyzji oraz działań,
charakteryzujące się angażowaniem wszystkich
zainteresowanych stron, praworządnością, przejrzystością,
odpowiadaniem na potrzeby społeczne, dążeniem do
konsensusu, uwzględnianiem głosów mniejszości,
efektywnością, jak również szeroko rozumianą
odpowiedzialnością wobec społeczeństwa.
Współczesny klient administracji publicznej zmienił się nie do
poznania. Przybyło ludzi wykształconych, szeroki dostęp
mediów w tym do Internetu, upowszechnił wiedzę
prawniczą oraz otworzył nowe możliwości zapoznania się z
aktami prawnymi. Akcesja Polski do Unii Europejskiej
wymusiła niejako nową jakość w systemie funkcjonowania
państwa poddając szczególnej ochronie podstawowe prawa
i wolności obywatelskie. To wszystko wymaga zmiany
traktowania obywatela, która powinna polegać na
poszanowaniu jego godności, uprzejmym i kulturalnym
załatwieniu jego sprawy oraz cierpliwym wysłuchiwaniu
jego spostrzeżeń, wniosków, uwag oraz próśb. Współczesna
administracja nie może klientów zbywać, czuć się nimi
zmęczona czy okazywać im wręcz niechęć. Każdemu
powinna poświęcić odpowiednią ilość czasu, by każdy z
klientów lepiej poznał swoje prawa i możliwości
wynikające z postępowania procesowego, toczącego się
przed właściwym organem administracji.
Dobra administracja to administracja, w której misji oraz w pracy
urzędników oprócz realizowania zadań publicznych
wynikających z obowiązującego prawa i na podstawie prawa,
dominują elementy szlachetności, delikatności, poczciwości,
dobrotliwości i dobroduszności. Po drugiej stronie tej
barykady będziemy mieli do czynienia tylko ze złą
administracją, którą może cechować fatalna praca, okropny
klimat w kontaktach z klientami oraz najgorszy z możliwych
sposób załatwiania spraw.
Zasady dobrego rządzenia:
uczestnictwo – wszyscy członkowie społeczeństwa (obywatele) uczestniczą w procesie rządzenia;
uczestnictwo może przyjmować formę bezpośrednią lub pośrednią (uczestnictwo za pośrednictwem
przedstawicieli lub instytucji);
praworządność – rządzenie odbywa się na podstawie i w granicach prawa; przestrzegane są prawa
człowieka, w szczególności te odnoszące się do mniejszości; nad przestrzeganiem prawa czuwają
bezstronne służby policyjne i niezawisłe sądy;
przejrzystość – podejmowanie i wprowadzanie w życie decyzji odbywa się zgodnie z ustalonymi
zasadami i procedurami; informacja na ich temat jest jawna, zrozumiale prezentowana oraz
przekazywana osobom, których dane decyzje dotyczą;
odpowiadanie na potrzeby – instytucje współuczestniczące w rządzeniu biorą pod uwagę potrzeby
wszystkich interesariuszy; potrzeby zaspokajane są w miarę możliwości na bieżąco (lub w
najszybszym możliwym terminie) jak się pojawiają;
konsensus – ze względu na wielość aktorów, punktów widzenia oraz interesów indywidualnych i
grupowych wypracowywane są szerokie konsensusy, które odpowiadają na teraźniejsze i przyszłe
potrzeby społeczeństwa jako całości;
równość i włączanie – wszyscy członkowie społeczeństwa mają możliwość wpływania (i poczucie, że
mogą wpływać) na proces rządzenia; w szczególności w proces rządzenia włączane są jednostki i
grupy politycznie i ekonomicznie słabsze;
efektywność – efekty rządzenia odpowiadają na potrzeby społeczne, przy czym osiągane są przy
najlepszej – z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego –
alokacji dostępnych zasobów;
odpowiedzialność – instytucje publiczne, sektor prywatny oraz organizacje społeczne odpowiadają za
swoje decyzje i działania przed całym społeczeństwem, a w szczególności odpowiadają wobec tych
interesariuszy, na których oddziałują.
Od zarządzania jest proces podejmowania decyzji i procesu, w którym decyzje są
wdrażane, analizę zarządzania koncentruje się na formalnych i nieformalnych
podmiotów zaangażowanych w proces podejmowania decyzji i wprowadza w życie
decyzje oraz formalnych i nieformalnych struktur, które zostały określone w to do
osiągnięcia i realizacji decyzji.
Rząd jest jednym z podmiotów w zarządzaniu. Inne podmioty zaangażowane w
zarządzanie zależy od szczebla rządowego, który jest przedmiotem dyskusji. Na
obszarach wiejskich, na przykład, inne podmioty mogą obejmować wpływowych
władców ziemi, stowarzyszenia rolników,, spółdzielnie, organizacje pozarządowe,
instytuty badawcze, przywódców religijnych, finanse, instytucje partie polityczne,
wojskowe itp. Sytuacja w miastach jest o wiele bardziej skomplikowana. Na
poziomie krajowym, w uzupełnieniu do wyżej wymienionych podmiotów, mediów,
lobbystów, darczyńców międzynarodowych, wielonarodowe korporacje, itp. mogą
odgrywać rolę w podejmowaniu decyzji lub wpływania na proces podejmowania
decyzji.
Dobre rządzenie posiada 8 głównych cech. Jest
partycypacyjny, konsensus zorientowany,
przejrzysty, elastyczny, skuteczny i
wydajny, sprawiedliwy i otwarty i następuje
praworządności. Zapewnia, że korupcja jest
zminimalizowana, poglądy mniejszości są
brane pod uwagę i że głosy najsłabszych w
społeczeństwie słychać w podejmowaniu
decyzji. Jest to również reagować na bieżące i
przyszłe potrzeby społeczeństwa.
Udział
Udział kobiet i mężczyzn jest podstawowym fundamentem dobrego rządzenia. Udział może
być bezpośrednie lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących uzasadnionych lub
przedstawicieli. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że demokracja przedstawicielska nie musi
oznaczać, że obawy najsłabszych w społeczeństwie będą brane pod uwagę w procesie
podejmowania decyzji. Uczestnictwo musi być informowane i zorganizowane. Oznacza to, że
wolność zrzeszania się i wypowiedzi, z jednej strony oraz zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego z drugiej strony.
Praworządność
Dobre zarządzanie wymaga uczciwych ram prawnych, które są egzekwowane bezstronnie.
Wymaga on również pełną ochronę praw człowieka, w szczególności tych mniejszości.
Bezstronnym egzekwowanie prawa wymaga niezależnego sądownictwa i bezstronnej i
nieprzekupny policji.
Przezroczystość
Przejrzystość oznacza, że ​podjęte decyzje i ich egzekwowanie są wykonywane w sposób,
który następuje zasad i przepisów. To również oznacza, że informacje są łatwo dostępne i
bezpośrednio dostępne dla tych, którzy będą mieć wpływ takich decyzji i ich egzekwowania.
Oznacza to również, że mało informacji jest i to, że jest w łatwo zrozumiałych form i mediów.
Reagowanie
Dobre zarządzanie wymaga, aby instytucje i procesy starają się służyć wszystkim zainteresowanym
stronom, w rozsądnym terminie.
Konsensus zorientowane
Istnieje kilka podmiotów i tyle punktów widzenia w danym społeczeństwie. Dobre zarządzanie
wymaga pośrednictwo różnych interesów w społeczeństwie do osiągnięcia szerokiego konsensusu w
społeczeństwie o tym, co jest w najlepszym interesie całej społeczności i jak można to osiągnąć.
Wymaga to również szeroki i długoterminowe perspektywy na to, co jest potrzebne dla
zrównoważonego rozwoju człowieka i sposobów osiągnięcia celów tego rozwoju. To może wynikać
jedynie z zrozumienia historycznych, kulturowych i społecznych kontekstów danego społeczeństwa
lub społeczności.
Sprawiedliwość i łączność
A dobre samopoczucie społeczeństwa zależy od zapewnienia, że ​wszyscy jej członkowie czują, że
mają swój udział w nim i nie czują się wykluczeni z głównego nurtu społeczeństwa. Wymaga to
wszystkich grup, ale szczególnie trudnej sytuacji, mają możliwość poprawy lub utrzymania ich
dobrego samopoczucia.
Skuteczność i efektywność
Dobre zarządzanie oznacza, że procesy i instytucje rezultaty, które spełniają potrzeby społeczeństwa,
przy jak najlepszym wykorzystaniu zasobów do ich dyspozycji. Pojęcie efektywności w kontekście
dobrego zarządzania obejmuje także zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i
ochrony środowiska.
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność jest kluczowym warunkiem dobrego
zarządzania. Nie tylko instytucje rządowe, ale także sektor
prywatny i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
muszą być odpowiedzialni dla społeczeństwa i ich
instytucjonalnych zainteresowanych. Kto jest
odpowiedzialny, do którego zmienia się zależnie od tego,
czy decyzje lub działania podejmowane są wewnętrzne lub
zewnętrzne do organizacji lub instytucji. Ogólnie
organizacja lub instytucja jest odpowiedzialna tych, którzy
będą mieć wpływ swoich decyzji lub działań.
Odpowiedzialność nie może być egzekwowane bez
przejrzystości i praworządności.
Good governance to przede wszystkim umiejętność efektywnego
zarządzania władz publicznych, tworzenie warunków dla
rozwoju gospodarczego oraz demokratyzacja – czyli
przejrzystość funkcjonowania władz i zdolność do włączania
obywateli w funkcjonowanie państwa
Bank Światowy opracował listę podstawowych
wskaźników good governance:
Służy obecnie do oceny postępów poszczególnych państw w dążeniu do wdrażania zasad
dobrego rządzenia. Należą do nich:
1. Głos i rozliczalność: zakres udziału obywateli w pracach instytucji rządowych,
demokratyczny wybór władz, jak również wolność wypowiedzi i mediów, swoboda
stowarzyszania się itp.
2. Stabilność polityczna i brak przemocy: prawdopodobieństwo stabilnych rządów,
bezpieczeństwo obywateli, pokój i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.
3. Efektywność rządów: wskaźnik dotyczy potencjału administracyjnego rządów do
efektywnego realizowania polityk i usług publicznych ,
4. Jakość regulacyjna: dotyczy formułowania i implementowania regulacji, głównie
związanych z rozwojem prywatnego sektora w gospodarce.
5. Rządy prawa: w szczególny sposób wskaźnik ten dotyczy warunków działalności
gospodarczej, zwłaszcza poszanowania własności, wykonalności kontraktów,
sprawności systemu policyjnego i sądownictwa.
6. Kontrola korupcji: wskaźnik dotyczy głównie postrzegania zagrożeń korupcyjnych.
Wśród głównych barier we wdrażaniu zasad good governance
znalazły się:
 nadmierna liczba niespójnych ze sobą dokumentów, powielających
wzajemnie swoje zapisy,
 brak sumiennej oceny powstających dokumentów pod kątem
podejmowanych na ich podstawie działań,
 brak strategicznego, nadrzędnego dokumentu w obszarze good
governance, który w perspektywie średniookresowej określałby
kierunki i zasady realizacji tej idei,
 fragmentaryczność i wycinkowe traktowanie tematyki dobrego
rządzenia,
 rozproszenie i spory kompetencyjne pomiędzy resortami oraz brak
silnego ośrodka koordynującego działania w obszarze good
governance,
 dominacja podejścia resortowego w działaniach administracji,
 brak aktualnych danych obrazujących kondycję administracji
publicznej.
Wyzwaniem dla Polski jest obecnie umiejętne wykorzystanie
tego czynnika i wypracowanie mechanizmów zarządzania i
koordynacji, które pozwolą na stworzenie spójnej wizji
rozwoju kraju poprzez realizację poszczególnych polityk, przy
uwzględnieniu horyzontalnego wymiaru zasady good
governance.
WNIOSEK
- dobre zarządzanie jest idealnym, ale jest
trudny do osiągnięcia w całości.
- bardzo niewiele krajów i społeczności zbliżyć
się do osiągnięcia dobrego zarządzania w
całości.
- w celu zapewnienia trwałego rozwoju
ludzkiego, należy podjąć działania, aby
pracować na rzecz tej idei w celu uczynienia
go rzeczywistością.
Download