4. Analiza danych, tworzenie raportu oraz

advertisement
Czym jest Kultura
Organizacji?
Jest to system wartości, norm, symboli, typowych dla danej organizacji,
rozwijających się w danym czasie, w wyniku którego powstają wzory
postępowania dla całej instytucji oraz odpowiednia hierarchia wartości [za J.
Przybyła].
To właśnie Kultura Organizacyjna decyduje w jaki sposób pracownicy traktują
swoje obowiązki i Klientów, jakie w organizacji obowiązują kryteria sukcesu, style
przywództwa, jakie zachowania są w pracy dobrze widziane, a jakie
nieakceptowane.
Kultura, jako trwała podstawa organizacji, w dużym stopniu decyduje o
długotrwałym sukcesie, bądź porażce firmy na nowoczesnym rynku. Organizacja,
świadomie kształtując swoją kulturę, ma szansę zwiększyć swoje szanse w
rywalizacji z konkurencją, wpłynąć na zadowolenie pracowników, czy poprawić
jakość oferowanych produktów.
Jak myślimy o Badaniu
Kultury Organizacji
Nasze Badania Kultury Organizacji opierają się na precyzyjnym opisaniu danej
organizacji, taką jaka jest (podejście fenomenologiczne). Odrzucamy coraz bardziej
popularne typologie kultur, które spłycają przedstawiany obraz, opisując organizację
powierzchownie, a jedynie przyporządkowując ją do wcześniej przygotowanego
obrazu i wniosków.
Przez typologię kultury często traci się z oczu zachowania, które są obecne w
organizacji, ale nie pasują do przyporządkowanej typologii. Zachowania te mogą być
bardzo istotne i w dużej mierze wyjaśniać osiągane sukcesy, czy porażki na wielu
polach.
Nasza metoda Badania Kultury Organizacji pozwala na przyjrzenie się procesom
zachodzącym w kluczowych obszarach w organizacji, takich jak komunikacja, czy
motywacja. Dzięki temu łatwo zdiagnozować procesy wymagające poprawy oraz
możliwe ogniwa przyszłych konfliktów i przyczyn nieefektywności działań.
Co ma na celu Badanie
Kultury Organizacji?
1. Określenie kultury organizacji charakterystycznej dla przedsiębiorstwa.
2. Zbadanie jakie zachowania i postawy są istotne z punktu widzenia
pracowników i na ile są one według nich realizowane w środowisku pracy.
3. Określenie słabych i mocnych stron organizacji,
z punktu widzenia pracowników.
4. Diagnoza obszarów potencjalnych konfliktów i frustracji.
5. Diagnoza zakłóceń w procesach wewnątrz organizacji,
np. w przepływie informacji.
Czy wiesz, że...
…jedynie 30% wdrażanych zmian
w dużych organizacjach przynosi zamierzony skutek?
Specjaliści wskazują, że jednym z głównych czynników decydujących
o skuteczności zmian jest ich dostosowanie do kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa (za Cameron i Quinn).
Jakie korzyści wynikaja
z Badania Kultury Organizacji?
Głównymi korzyściami wynikającymi z Badania Kultury Organizacji są:
1. Jasne wskazówki rozwojowe, pomagające kształtować organizację w
pożądanym kierunku.
2. Odkrycie procesów, które źle funkcjonują w najważniejszych obszarach
w firmie.
3. Poznanie czynników bardzo ważnych dla pracowników w ich codziennej
pracy. Są to najczęściej wartości, które powodują, że pracownicy
pozostają w danej organizacji, są to „ściany nośne” przedsiębiorstwa.
Należy zadbać o te wartości przy planowaniu zmian – inaczej spotkamy
się z oporem pracowników.
Kiedy badać Kulturę
Organizacji?
Szczególnie polecamy przeprowadzenie Badania Kultury Organizacji:

Przy planowaniu i wprowadzaniu zmian strukturalnych.

W procesie tworzenia i realizowania planów rozwojowych.

W sytuacji wystąpienia problemów, niekorzystnych tendencji (np. spadek
efektywności, czy zaangażowania pracowników).

W nowopowstałych instytucjach lub w przypadku fuzji firm o różnych kulturach
organizacyjnych.
Jak wygląda Badanie
Kultury Organizacji?
1. Pogłębione Wywiady Indywidualne – Konsultant Good Advice przeprowadza ok.
20 wywiadów z losowo wybranymi pracownikami z różnych lokalizacji lub działów.
Scenariusz spotkań jest konsultowany z Zarządem Organizacji. Pozwala to na
identyfikację najważniejszych dla pracowników obszarów w Firmie. Informacje
uzyskane podczas Pogłębionych Wywiadów Indywidualnych zostają wykorzystane
przez Zespół Good Advice przy budowaniu narzędzia Badania Kultury Organizacji.
Zarząd otrzymuje raport zawierający zagregowane dane z wypowiedzi pracowników z
zachowaniem pełnej anonimowości rozmówców.
Pogłębione Wywiady Indywidualne mogą przyjąć również formę Wywiadów
Grupowych.
Pogłębione Wywiady Indywidualne są proponowanym i wartościowym lecz
niekoniecznym elementem Badania Kultury Organizacji.
Etap ten trwa około 3 tygodni.
Jak wygląda Badanie
Kultury Organizacji?
2.
Budowa narzędzia Badania Kultury Organizacji – Zespół Good Advice łącząc
wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu organizacji z praktyczną wiedzą o badanej
Firmie, przystępuje do tworzenia narzędzia do badania. Na tym etapie
wykorzystywane są informacje uzyskane z Pogłębionych Wywiadów Indywidualnych.
Kwestionariusz badawczy zawiera zwykle ok. 8 obszarów, takich jak motywacja, czy
przywództwo. W każdym obszarze proponujemy 8 zdań, które są opisem zachowań
bądź stwierdzeniami. Osoby biorące udział w badaniu określają dla każdego zdania
poziom ważności i stopień realizacji. Zarówno badane obszary, jak i całe narzędzie są
konsultowane z Zarządem Firmy bądź z wyznaczoną przez Organizację osobą.
Etap ten trwa około 2 tygodnie.
3.
Przeprowadzenie Badania Kultury Organizacji – Badanie może być
przeprowadzone dwoma sposobami: metodą „papier-ołówek”, bądź za
pomocą platformy internetowej Indigatio autorstwa Good Advice.
Pracownicy mają zapewnioną anonimowość.
Etap ten trwa około 2 tygodnie.
Jak wygląda Badanie
Kultury Organizacji?
4.
Analiza danych, tworzenie raportu oraz prezentacja dla Zarządu – Po
zakończeniu zbierania danych, Zespół Good Advice analizuje wszystkie
informacje, zarówno ilościowo jak i jakościowo. Tworzone są statystyki, na
podstawie których powstaje raport końcowy Badania. Raport zawiera dane
statystyczne, wyniki, interpretacje wyników oraz rekomendowane działania dla
Organizacji. Pełna wersja raportu jest przekazywana Przedstawicielom
Organizacji w wersji elektronicznej i papierowej oraz przedstawiana Zarządowi
w formie prezentacji na spotkaniu.
Zespół Good Advice oferuje współpracę związaną z tworzeniem komunikatów do
pracowników na temat Badania, na wszystkich etapach realizacji działań.
Raport
Raport z Badania Kultury Organizacji składa się z następujących części:
1. Cel i metodologia badania – zawiera dokładny opis zagadnień teoretycznych i
technicznych związanych z Badaniem Kultury Organizacji oraz pisaniem raportu.
2. Charakterystyka grupy badanej – przedstawia informacje o przebadanej grupie
wraz z podziałem na dane z metryczki.
3. Analiza wyników – przedstawia dane statystyczne i analizy zebranych danych dla
całej organizacji. Zawiera takie elementy jak porównania skal, hierarchie skal i różnic.
4. Analiza wyników w zależności od zmiennych – zawiera dane statystyczne i analizy
danych w poszczególnych grupach, np. wyniki menadżerów porównywane są z
wynikami pracowników.
5. Podsumowanie i rekomendacje – przedstawia najważniejsze odkrycia badania oraz
rekomendowane działania, mające na celu rozwinięcie Kultury Organizacyjnej w
pożądanym kierunku.
Raport
Raport zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Które zachowania i postawy są dla pracowników najbardziej istotne?

Jak oceniana jest realizacja badanych obszarów, które oceniono jako najważniejsze?

Czy istnieją różnice pomiędzy postrzeganiem kluczowych obszarów przez
zarządzanych i kadrę zarządzającą? Jeżeli tak, to na czym te różnice polegają?

Czy istnieją różnice w spostrzeganiu firmy w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych (Piony)?

Co stanowi „ściany nośne” przedsiębiorstwa? O czym należy pamiętać, planując
wprowadzanie zmian?

Co buduje frustracje pracowników? Jakie procesy w firmie należy poprawić w celu
osiągnięcia większej efektywności?

Czy istnieją obszary, których realizacja przewyższa oczekiwania pracowników?
DZIĘKUJEMY!
Good Advice
Ul. Chodkiewicza 4/67
02-525 Warszawa
Tel. 695 951 882
E-mail: [email protected]
www.goodadvice.pl
Download