Wytyczne Ramowe ACER w zakresie przyłączeń do sieci

advertisement
Wytyczne Ramowe ACER
w zakresie przyłączeń do sieci rozwiązania i implikacje dla Kodeksu Sieci
Mariola Juszczuk
Departament Przesyłu
PSE Operator SA
Konstancin-Jeziorna, 14.09.2011
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
ZAKRES
• Kodeksy Sieci opracowane zgodnie z w/w Wytycznymi Ramowymi
(WR) mają zastosowanie do operatorów systemów oraz
znaczących użytkowników sieci (ZUS)
– już przyłączonych lub mających być przyłączonymi do sieci
przesyłowej lub dystrybucyjnej!
• OSD są traktowani jak użytkownicy systemu w przypadku gdy
muszą odpowiadać wymogom OSP sformułowanym w Kodeksach
Sieci.
• OSD są traktowani jak operatorzy systemów w przypadku
wdrażania postanowień Kodeksów Sieci wobec znaczących
użytkowników systemu przyłączonych do ich systemu
dystrybucyjnego
• Jeśli z zapisów WR nie wynika inaczej- pod pojęciem OSD
domyślnie rozumiany jest użytkownik sieci
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
ZASTOSOWANIE:
•
Kodeksy Sieci opracowane zgodnie z w/w WR mają pierwszeństwo
względem kodeksów krajowych oraz standardów międzynarodowych i
regulacji prawnych
krajowe kodeksy, standardy oraz regulacje - bardziej szczegółowe lub
rygorystyczne względem Kodeksów europejskich - zachowują swoje
zastosowanie, jeśli:
» udowodnione zostaną korzyści i
» pozostają w zgodzie w Kodeksami europejskimi
•
Kodeksy Sieci opracowane zgodnie z w/w WR będą podlegać opinii przez ACER,
biorąc pod uwagę stopień zgodności w Wytycznymi Ramowymi oraz następujące
cele:
–
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw;
–
wsparcie zakończenia budowy oraz funkcjonowania wewnętrznego rynku energii a także
handlu transgranicznego, włączając w to korzyści dla odbiorców ;
–
wsparcie rozwoju OZE
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
MINIMALNE STANDARDY I WYMAGANIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE
DO WSZYSTKICH ZUS:
• Określenie w Kodeksach Sieci:
– minimalnych standardów oraz wymogów mających zastosowanie do wszystkich
ZUS przy uwzględnieniu poziomu napięcia w punkcie przyłączenia do sieci
– testu znaczenia - kryteriów oraz metodologii definiowania ZUS:
•
zestaw parametrów, które mierzą wpływ ZUS na funkcjonowanie systemu poprzez wpływ
na bezpieczeństwo dostaw w obszarze regulacyjnym, w tym na usługi systemowe
•
realizowany przez poszczególnych OSP i weryfikowany przez Regulatora – potrzeba
koordynacji sąsiednich OSP i odpowiednich OSP
• Zastosowanie standardów oraz wymogów do już istniejących ZUS: decyzja krajowych
organów regulacyjnych, w oparciu o propozycję OSP, po przeprowadzeniu procesu
społecznych konsultacji
–
propozycja OSP w oparciu o:
•
Ilościową analizę korzyści i kosztów,
•
udowodnienie korzyści społeczno-ekonomicznych, a w szczególności działającego wstecz
stosowania minimalnych standardów i wymagań .
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
MINIMALNE STANDARDY I WYMAGANIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE
DO WSZYSTKICH ZUS:
• Derogacje:

gdy nie zostanie udowodnione, że korzyści ekonomicznospołeczne przewyższają koszty wynikające ze zgodności z
wymogami;

dla już istniejących (i w wyjątkowych przypadkach – nowych)
ZUS
• Format oraz metodologia lub zasady przygotowania analizy korzyści
ekonomiczno-społecznych
• Test znaczenia oraz analiza korzyści – realizowane przez OSP w oparciu o
dane dostarczone przez ZUS
• Możliwość regularnej weryfikacji (w tym w ramach społecznych
konsultacji) testu znaczenia oraz analizy kosztów i korzyści w celu
sprostania wyzwaniom związanych z rozwojem system
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
KODEKSY SIECI – ZAKRES:
– Określenie fizycznego punktu przyłączenia pomiędzy urządzeniami ZUS a
siecią
– Określenie wymagań w odniesieniu do:
• parametrów częstotliwości i napięcia;
• mocy biernej;
• kontroli częstotliwości;
• prądów zwarciowych;
• urządzeń ochronnych;
• automatyki pracy źródeł wytwórczych;
• świadczenia usług systemowych
– Określenie wymagań względem ZUS przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, ale majacych znaczący wpływ na wielkości zdolności
rezerwowych (ang. reserve capacity) i sieć przesyłową z uwagi na:
• dostarczanie energii do systemu przesyłowego
• tryb pracy oraz rodzaj paliwa
W przypadkach, gdy minimalne standardy oraz wymogi, wprowadzone
Kodeksami Sieci znacząco różnią się od obecnie obowiązujących standardów
oraz wymogów, ENTSO-E powinno wykonać analizę korzyści oraz kosztów,
uzasadniającą:
–
–
w/w różnice
dodatkowe korzyści wynikające z zawarcia wyższych standardów
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ:
– określenie w Kodeksach Sieci minimalnych standardów dla OSD
przyłączająch ZUS do ich sieci
– dla OSD zdefiniowanych jako ZUS – określenie minimalnych standardów
oraz wymogów dla urządzeń zainstalowanych w punkcie przyłączenia
pomiędzy siecią dystrybucyjną a przesyłową
– w odniesieniu do ZUS przyłączonych do sieci dystrybucyjnej – wymogi
dla operatorów w zakresie dostosowania istniejących arrangements
oraz na rzecz zapewnienia, że ZUS przyłączeni do sieci dystrbucyjnej
spełniają wymogi zawarte w Kodeksach Sieci – powinno być
obowiązkiem OSD
– Kodeksy Sieci powinny również określać wymogi względem OSD w
zakresie wykonywania instrukcji wydawanych przez OSP dotyczących
ZUS przyłączonych do sieci OSD.
– OSD i OSP powinni uzgodnić jak te instrukcje będą wydawane w
praktyce.
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
PRZYŁĄCZENIE NIETYPOWYCH ZNACZĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW
SIECI:
– gdy dla ZUS określonej klasy, technologii, wielkości oraz lokalizacji
zostaną sformułowane wymogi wykraczające poza wymogi minimalne –
Kodeksy Sieci powinny zawierać uzasadnienie dla ich sformułowania;
– gdy uzasadnione przez uwarunkowania techniczne – Kodeksy Sieci
powinny zawierać zapisy dotyczące zabezpieczeń dla dużych jednostek o
zmiennej charakterystyce wytwarzania (wiatr, fotowoltaika)
– gdy wynika z uwarunkowań geograficznych – mogą zostać ustanowione
regulacje krajowe, wykraczające poza wymagania Kodeksów Sieci
– wymogi w zakresie zabezpieczeń i fault-ride-through capability ze
szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej , z uwagi na jej
rozwój i znaczenie w zaspokajaniu zapotrzebowania
– minimalne standardy oraz wymogi w odniesieniu do przyłączenia
użytkowników, w celu umożliwienia demand response oraz uczestnictwa
jednostek użytkowników w usługach sieciowych w oparciu o
zobowiązania umowne.
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
SPECJALNE WYMAGANIA WZGLĘDEM ZUS W SYTUACJACH
KRYTYCZNYCH:
– sytuacje (ogólnie: rodzaj awarii, odległość);
– szczegóły możliwych odstępstw od parametrów (napięcie,
częstotliwość) dla jednostek generacyjnych w ramach pracy sieci;
– minimalne warunki (ponownego) przyłączenia w sieci w zakłóceniowych
stanach sieci;
– sposób wykonywania przez jednostki generacyjne działalności
kontrolnej w normalnych i zakłóceniowych stanach pracy sieci.
Szczegółowe parametry pracy poza tymi stanami będą uzgadniane
dwustronnie pomiędzy jednostkami wytwórczymi a operatorami sieci;
– wymogi w zakresie koordynacji oraz procedury ponownego
przyłączenia, w tym obowiązki różnych stron, po awarii systemu
• minimalne wymogi – usługi realizowane w oparciu o zawarte
umowy:
– PPW;
– Samostart;
– Praca wyspowa;
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
DEROGACJE – DECYZJA KRAJOWYCH ORGANÓW REGULACYJNYCH:
Proces oraz kryteria ubiegania się o derogacje przez już istniejących (a w wyjątkowych przypadkach
nowych) ZUS:
- przejrzysty,
- niedyskryminacyjny,
- obiektywny
- dobrze udokumentowany
- przeprowadzony w oparciu o analizę kosztów i korzyści przez OSP
Derogacje od jednego lub wybranych standardów i wymogów minimalnych mogą zostać
przyznane klasie już istniejących (a w wyjątkowych przypadkach nowych) ZUS:
- w sposób niedyskryminacyjny,
- bez przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści
w przypadkach gdy OSP dostarczą do organów regulacji uzasadniony wniosek. Tego typu
odstąpienie od analizy korzyści i strat – potwierdzone przez organ regulacyjny
Podczas procesu składania wniosku o derogację uznaje się, iż ZUS spełnia wymogi.
Krajowe organy regulacyjne prowadzą rejestry derogacji wraz z uzasadnieniami,
konsekwencjami oraz informacją na temat analizy kosztów i korzyści.
Ta informacja jest przedstawiana ACER, która monitoruje nadawanie derogacji i może
zwrócić się do organu regulacyjnego o odwołanie udzielonej derogacji.
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH REGULACJI DO ZAPISÓW KS:
Wprowadzenie przez operatorów systemów oraz ZUS zmian i poprawek do umów, w tym
dotyczących przyłączeń ZUS do sieci, zgodnie z postanowieniami Kodeksów Sieci
Okres przewidziany na wprowadzenie zmian – zgodnie z postanowieniami Kodeksów Sieci
(po ich wejściu w życie) ale nie później niż w ciągu 3 lat
OBLIGO – bez znaczenia czy umowy przewidują in extenso taką możliwość
Okres przejściowy:
–
podczas którego ZUS muszą wprowadzić nowe standardy i wymogi
–
konsultacje z interesariuszami
–
zasady stanowienia
Operatorzy systemów są odpowiedzialni za ocenę stosowania zasad stanowienia okresu
przejściowego względem ZUS oraz jego określenie
Okres przejściowy – nie więcej niż 2 lata.
Electricity in good hands
WYTYCZNE RAMOWE ACER
W ZAKRESIE PRZYŁĄCZEŃ DO SIECI
MONITOROWANIE ZGODNOŚCI ORAZ WDRAŻANIA:
– jasne i przejrzyste kryteria oraz metody monitorowania zgodności
– wymóg względem operatorów sieci regularnej oceny zgodności jednstek
wytwórczych ze standardami oraz wymogami określonymi dla instalacji
przyłączeniowych
– nowi użytkownicy systemu – dowód zgodności – przed przyłączeniem
– określenie danych niezbędnych do monitorowania zgodności
– optymalizacja między efektywnością (ogólna) oraz najniższym kosztem
dla użytkowników systemu.
Electricity in good hands
Download