Zarządzanie projektem

advertisement
Zarządzanie
Przedsięwzięciem
Wprowadzenie
Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk
e-mail: [email protected]
www.chwastyk.pwsz.nysa.pl
Literatura
1. Trocki M.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003.
2. Żuber R.: Zarządzanie przedsięwzięciami. Politechnika Warszawska,
Warszawa 1999.
3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2006.
4. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi.
Difin, Warszawa 2001.
5. Kerzner H.: Zarządzanie projektami Studium przypadków. Helion,
Gliwice 2005.
6. Wachowiak P.: Kierowanie zespołem projektowym. Difin, Warszawa
2004.
7. Burton C., Norma M.: Zarządzanie Projektem. Wrocław 1999.
8. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWN,
Warszawa 2002.
9. Mingus N.: Zarządzanie projektami. Gliwice 2002.
10. Karczmarek ryzykiem.: Zarządzanie ryzykiem dla praktyków. ODiDK
Gdańsk 2002.
11. Katzenbach J., Smith D.: Siła zespołów, wpływ pracy zespołowej na
efektywność organizacji. Dom Wydawniczy ABC Kraków 2001.
Wprowadzenie
Zarządzanie projektem jest stosunkowo nową dziedziną,
chociaż od najdawniejszych czasów znane było już to
pojęcie
Wprowadzenie
Pomimo, że bardzo skomplikowane projekty realizowano od
wieków, to zarządzanie projektem wprowadzono w 1942
roku. Pierwszym projektem, który był nowocześnie
zarządzany był projekt „Manhattan”, którego celem było
skonstruowanie bomby atomowej.
Definicja projektu
Projekt - seria powiązanych czynności zwykle prowadząca
do realizacji głównego celu, którego osiągnięcie powinno
nastąpić w określonym czasie.
Cechy projektu
• jednokrotność, czyli realizacja przedsięwzięcia po raz pierwszy,
• celowość, czyli wynik określonej strategii,
• odrębność, czyli brak powiązań z normalną, rutynową
działalnością firmy,
• ograniczoność, czyli istnienie ograniczenia czasowego
realizacji przedsięwzięcia,
• odrębność strukturalna, czyli wydzielenie realizacji
przedsięwzięcia jako osobnej struktury w firmie.
Spełnienie powyższych założeń jest warunkiem koniecznym aby dane
przedsięwzięcie zostało nazwane projektem
Wprowadzenie
Przedsięwzięcie jest to jednokrotnie występujący
zbiór zadań ze zdefiniowanym początkiem i
końcem
Przedsięwzięcia, są albo normalną, rutynową działalnością
przedsiębiorstwa, albo mają charakter strategiczny,
długofalowy, kierunkujący raczej działalność firmy niż
realizującymi określone cele.
Wniosek !
Projekt może składać się z wielu przedsięwzięć
Przykłady przedsięwzięć
Przykłady przedsięwzięć:
1. Oddelegowanie zespołu pracowników do
dystrybucji informacji wewnątrz firmy –
działanie rutynowe
2. Opracowanie bilansu na przyszłe lata –
działanie strategiczne
Przykład projektu
Projekt
Zmiana sposobu
dystrybucji
informacji np.
stworzenie strony
internetowej
Cechy
Opis
jednokrotność
Realizacja po raz
pierwszy (utrzymanie
strony www już nie
spełnia tego kryterium)
celowość
Wykorzystanie nowego
medium
odrębność
Jest to coś, co firma
dotąd nie robiła
ograniczoność
Określony termin
wykonania
odrębność
strukturalna
Zajmuje się tym
wydzielona osoba lub
zespół
Definicja projektu
Amerykański Instytut Zarządzania Projektami podaje inną definicję:
Projekt jest to tymczasowe przedsięwzięcie
mające na celu stworzenie unikalnego produktu
lub usługi
Tymczasowość - przedsięwzięcie ma ściśle oznaczony początek i
koniec, co jest równoznaczne z osiągnięciem zaplanowanego celu
lub też przerwanie go, gdy cel okaże się nie do osiągnięcia.
Tymczasowy nie oznacza krótkotrwały. Projekty mogą ciągnąć się
latami. Chodzi tu o tymczasowość celu, który mamy osiągnąć.
Unikalność - produkt lub usługa w wyraźny sposób jest inna niż
wszystkie podobne produkty lub usługi.
Cechy projektu









Jest jednorazowy
Jest celowy
Kreuje nowy produkt lub usługę
Jest ograniczony terminem
Jest wyodrębniony strukturalnie
Towarzyszy mu ryzyko
Jest pracą zespołową
Wymaga kierowanie
Składa się z podprojektów
Klasyfikacja projektów
Ze względu na przeznaczenie:
• zewnętrzne
• wewnętrzne
Ze względu na naturę:
• techniczne
• administracyjne
• finansowe
• handlowe
Klasyfikacja projektów
Ze względu na oczekiwania:
• kompleksowe (np. badania i realizacja)
• niekompleksowe (np. tylko badania)
Ze względu na wielkość:
• duże (np. budowa tunelu pod kanałem
La Manche)
• małe (np. informatyzacja biura)
Klasyfikacja projektów
Ze względu na obszar zastosowań:
• naprawy
• nowe produkty
• informatyka
• R&D (Research and Development)
Ze względu na rentowność:
• zwiększenie wydajności,
• redukcja kosztów
• projektu o trudno mierzalnej rentowności
(sponsoring)
Zarządzanie projektem
Proces, w trakcie którego osoba kierująca
projektem przeprowadza celowe planowanie
i kontrolowanie zadań wchodzących w skład
projektu oraz dokonuje odpowiedniej alokacji
przydzielonych do realizacji projektu środków
posługując się przy tym odpowiednimi technikami
i metodami, aby osiągnąć wyznaczony cel
w określonym terminie, po wyznaczonych
kosztach i o odpowiedniej jakości.
Trójkąt projektu
Zarządzanie
projektem
można
przedstawić jako rozwiązanie równania z
trzema niewiadomymi:
JAKOŚĆ = f(CZAS, KOSZT, ZAKRES)
JAKOŚĆ
ZAKRES
Zadaniem menadżera projektu jest wypracowanie takiej kombinacji, aby równanie
było najbardziej efektywne. Nie jest to łatwe, gdyż występują zależności pomiędzy
tymi parametrami, dlatego mówi się o magicznym trójkącie
Zarządzanie projektem
Zarządzanie to realizacja działań poprzez funkcje
planowania,
organizowania,
motywowania
i
kontrolowania.
Podstawowe funkcje zarządzania projektem:
planowanie,
organizowanie,
decydowanie (uzyskiwanie akceptacji),
realizacja,
monitorowanie i kontrola,
komunikowanie się.
Zarządzanie projektem
ZASOBY
CEL
ZARZĄDZANIE
ZADANIA
CZAS
Zarządzanie projektem
Konieczność
realizowania
projektów
może
mieć
przyczyny
zapobiegawcze lub adaptacyjnej wynikające z zaburzeń równowagi
wewnętrznej lub zewnętrznej. Do głównych czynników sprzyjających
projektom zaliczyć można:
• zmiany w strategii przedsiębiorstwa - np. zwiększanie udziału w rynku,
• zmiany polityczno-ekonomiczne - np. bezrobocie, inflacja, polityka
celna,
• zmiany prawne - np. wzrost podatków, nowe przepisy walutowe,
• zmiany technologiczne - np. wprowadzanie mowych systemów
produkcji, systemów finansowo-księgowych, automatyzacja,
• zmiany społeczno-socjologiczne - np. zmiany preferencji konsumentów,
powstawanie związków zawodowych,
• zmiany organizacyjne - np. wejście na giełdę, zmiany struktury, fuzje,
• zmiany wewnętrzne - np. podnoszenie efektywności, redukcja kosztów,
podwyższanie kwalifikacji pracowników
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards