Zarzadzanie projektami - opracowane tematy

advertisement
Zarzadzanie projektami - opracowane tematy.doc
(95 KB) Pobierz
1.ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Cechy przedsięwzięć: orientacja na jednorazowy cel, tymczasowość (zamknięty cykl realizacyjny), złożoność (wyrażo
strukturę)
Zakres przedsięwzięć: istotnie jest określenie wymagań, jakie ma spełniać projektowany produkt. Projektant i użyt
(odbiorca) muszą uzgodnić cechy produktu, jego trwałość, niezawodność, funkcjonalność, generalnie zbiór wym
jakościowych. Dbałość o satysfakcjonujący poziom stosowanej metodologii rozwiązywania zadań projektowych, wyk
nowoczesnych i sprawdzonych podejść badawczych i szczegółowych metodyk w zakresie merytorycznej strony proje
Rzetelności kompetencje projektantów, dobre rozpoznanie potrzeb, poprawne przeprowadzenie prac analityczno bad
stadium wykonalności, szerokie spektrum wariantów projektowych.
Planowanie: ustalenie racjonalnego cyklu projektowo - realizacyjnego (cykl życia projektu), dotyczy budżetowania. O
całokształt materialnych czynników wytwórczych. Efektywność przedsięwzięć – charakter dualny (służy badaniom ana
wyborze racjonalnego wariantu. Wdrożenie projektu – wprowadzenie go w życie, przygotowanie koncepcji oraz opra
specjalnego projektu to projekt realizacji przedsięwzięcia np. projekt organizacji placu budowy.
2. POJĘCIE KATEGORII PROJEKT
Etymologicznie pojęcie „projekt” proiectus oznacza „wysunięcie ku przodowi” i należy je tłumaczyć jako przedstawi
rozwiązania jakiegoś zadania or problemu, które w przyszłości ma zostać wykonane. Wg Project Management Inststi
projekt jest przedsięwzięciem o charakterze tymczasowym, którego celem jest stworzenie unikatowego produktu. H.K
projekt to przedsięwzięcie względem którego zostały podane cele, wymagane zasoby, terminy wykonania, koszty, pozi
unikatowość. M.Trocki – projekt to złożone przedsięwzięcie specjalnego rodzaju, do zasadniczych cech należą:
niepowtarzalność, złożoność, okresowość. Nie ma istotnej różnicy pomiędzy projektem, a przedsięwzięciem. Projekt
powtarzalny, a przedsięwzięcie raczej nie (są budowlane, inwestycyjne). Projekt to niepowtarzalne, różniące się od i
względu na zakres, koszt, czas, termin realizacji, zespół wykonawców, odbiorcę określone przedsięwzięcie mające w
określony początek i koniec. Projekt jest działaniem wielopodmiotowym, w którym organizuje się zasoby ludzkie, ma
finansowe w celu wykonania unikalnej pracy o dokładnie sprecyzowanym zakresie, kosztach i terminach realizacji. K
projektu należy odnieść do kategorii przedsięwzięcia; projekt =przedsięwzięcie. Projekt w wąski znaczeniu: jako praca a
badawcza, koncepcja budowy i funkcjonowanie systemu, nie obejmuje efektów rzeczowych. W szerokim znaczeniu
będący usprawnieniem określonego obiektu or systemu, 2 rozwiązaniem bazowym (innowacją)
3. KLASYFIKACJA PROJEKTÓW
3 Typy projektów ze względu na spełnione funkcje lub przeznaczenie:
1. prognostyczne (charakter opinii, przewidywań, wstępnych i ostatecznych decyzji)
2. diagnostyczne ( rodzaj ekspertyzy or analizy, ocena stanu faktycznego, analiza przyczyn)
3. identyfikacyjne ( do prezentacji stanu dowolnego, obiektu, procesu or zjawiska)
Podział projektów ze względu na poziom abstrakcji:
1. prace/projekty teoretyczne
2. studia historyczne i porównawcze
3. projekty użytkowe
4. projekty procesów wdrożeniowych (logistyczne)
Podział ze względu na kryterium rodzajowe(przedmiotowe):
1. projekty badawcze
2. projekty techniczne
3. projekty produkcyjne
4. projekty systemów zarządzania
Ad.1 działalność naukowa, charakter projektów doświadczalnych, rozwojowych, realizowane w dużych koncernach,
naukowo - badwcze np. w Kolonii (Ford) i w Londynie
Ad.2 często stanowią rozwinięcie projektów badawczych, mogą mieć tez charakter infrastrukturalny, projekty automa
przemysł samochodowy, automatyzacja n poziome robotyzacji, dotyczą technologii jak i produktu, komputeryzacja za
Ad.3 systemy eksploatacyjne, kwestia struktury produkcyjnej, są pochodną zawartą w projektach techniczno – organi
Ad.4 dotyczą projektowania organizatorskiego, ale mogą mieć też charakter projektów ekonomicznych, rozwiązania sk
wymiar strategiczny, projekty organizatorskie (konieczność stosowania odpowiednich metod)
4.PROJEKTY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
Dzielą się na ekonomiczne i organizatorskie. Projekty systemów ekonomicznych opracowuje się na różnych szcz
zarządzania gospodarka ( pod katem strategii rozwojowej), odnoszą się do zagadnień ekonomiczno – finansowych, jak
systemów zarządzania strategicznego i marketingowego, zarządzania produkcją, personelem, cenami, kosztami. Pr
systemów organizatorskich dotyczą głównie struktury organizacyjnej firmy, zarządzania zadaniami, dystrybucji i k
gospodarczej, zarządzanie organizacją wirtualna i sieciową, zarządzanie jakością i informacjami. W szerokim znaczeni
są syntezą koncepcji rozwojowych firmy na rynku (formuła: produkt – rynek), zawierają kategoryzację przedsięwzięć,
kompleksowego rozwoju firmy, szczególny przypadek to projekty restrukturyzacji firmy. W wąskim znaczeniu: d
dywersyfikacji profilu i asortymentu produkcji, zmian organizacji procesu wytwarzania, nowych systemów pracy. Od
rozwiązań odcinkowych (przykładowe cele: wzrost zdolności produkcyjnej, zwiększenie indywidualnej wydajności pra
kosztów jednostkowych, lepsze wykorzystanie czynników wytwórczych np. projekt zmian w syst. taryfowym fi
SPECYFIKACJA PROJEKTÓW EKONOM. I ORGANIZACYJNYCH
Mogą mieć wymiar makrosystemowy or mikrosystemowy.
Projekty ekonomiczne. Tematyka ekonomiczna: badanie rynku (rynek dóbr i usług, rynek pracy), projekty dotyczą
optymalizacji kosztów, controling finansowy, zakup. Efektywność gospodarowania czynnikami wytwórczymi przed
oraz przez zarządzanie projektami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami rynkowymi. Wymiar ten – podobnie jak
organizacyjny – w sposób bardzo wyraźny przenika przez inne wymiary i splata się z nimi, bo efektywność ekon
naczelną dyrektywa gospodarki rynkowej. Kryteria ekonomiczne są uniwersalnymi przelicznikami różnych, częs
porównywalnych, postaci sprawności działania, jakie stosuje ise w ocenie przedsiębiorstwa. Sferę zmian i roz
ekonomicznego tworzą głównie: potencjał wytwórczy, polityk finansowa, rynek i marketing. Podstawowym nar
badawczym jest analiza strategiczna i ekonomiczna, poszerza się ją o metody z dziedziny organizacji i zarządz
gospodarka majątkiem obrotowym, systemy pracy, programowanie i planowanie gospodarcze, systemy motyw
procedury nadzoru i kontroli).
Projekty organizacyjne. Tematyka: controlling menadżerski, reorganizacja struktur organizacyjnych i logistycznyc
rozwoju kompetencji pracowników. Odnosi się do systemów zarządzania, procesów produkcyjnych i prac adminis
zasobów informacyjnych, materialnych czynników wytwórczych. Wąsko ujęta sfera zmian: modyfikacja/ kreowan
celów organizacji, ustalenie przedmiotu działalności, podział pracy i specjalizację, dobór czynników wytwórc
koordynacja działań itd. Zmiany organizacyjne są podporządkowane odstawowym strategią zarządzania firmą. W
zakresie: czynnik personalny, informacyjny i techniczno – produkcyjny. Głównymi determinantami projektów orga
są: 1. celowościowe i funkcjonalne ujmowanie działalności ludzkiej i jej wytworów, 2. ukierunkowanie na struktur
3. generowanie efektu synergii, poprzez zmiany w sposobie podziału pracy or przez łączenie systemów, 4. kszta
kultury organizacyjnej, 5. zastosowany system zarządzania zmianami i metodologia projektowania strategii organ
6. CYKL ŻYCIA PROJEKTU – ściągnięte z Internetu!!
Jest to uogólnione przedstawienie przebiegu projektu opierające się na założeniu, że różne projekty mogą być real
powtarzalnego schematu (cyklu) obejmującego podobne fazy i etapy.
Daje to możliwość sformułowania ogólnych zasad, wytycznych i zastosowania uniwersalnych metod planowania
projektów
Cykl życie projektu składa się z następujących faz:
- definiowanie projektu – charakter koncepcyjny; etapy: inicjowanie, definiowanie projektu; niskie nakłady i koszty;
inicjator, użytkownicy, kierownictwo organizacji, specjaliści, eksperci
- faza przygotowania - planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu, etapy: organizowanie zespołu projektowego,
struktury projektu, planowanie terminów projektu, planowanie zasobów projektu, organizowanie wykonawstwa proje
koszty i nakłady; uczestnicy: zespół projektowy, kierownictwo organizacji, pracownicy jednostek wykonawczych
- faza wykonawstwa – działalność, projektowa, wykonawcza, kontrolna i koordynacyjna; etapy: projektowanie rezulta
wykonawstwo, sterowanie wykonawstwem; wysokie koszty i nakłady; uczestnicy: jednostki wykonawcze, zespół
kierownictwo organizacji
- faza zamknięcia - zakończenie projektu, działalność wdrożeniowa i sprawozdawcza; średnie kosztu i nakłady; uczestnic
wykonawcze, zespół projektowy, kierownictwo organizacji, użytkownicy, zleceniodawca.
7. ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTOWYM W TYM METODYKA PMI
Cykl projektowy: programowanie → identyfikacja → ocena wstępna (ocena ex – ante) → finansowanie →ewalu
Zarządzanie cyklem projektowym (ZCP) to specyficzna koncepcja badawcza zaproponowana przez Komisję Europejsk
metoda w ZCP jest macierz projektu. Cykl projektowy składa się z 6 faz, które stanowią pełną całość wiążącą funkcje p
realizacyjne i kontrolne. 1.Przygotowanie: faza wyjściowa, ściśle wiąże się z polityką strukturalna UE, opracowanie
restrukturyzacyjnej, innowacyjnej i programów operacyjnych. 2. Identyfikacja: prezentacja potrzeb interesariuszy, narz
pomysłów. .3 Ocena wstępna: związana kryterium odpowiedzialności (miara zgodności celów strategicznych i prio
programu), 4. Finansowanie: przygotowywane projekty decyzji ekonomiczno – finansowych danego przedsięwzięcia. 5
realizacja zadań projektowych, 6. Ewaluacja: jest sprężona z fazą programowania, ma tu miejsce ewaluacja w połow
programowania oraz ewaluacja ex – post. 4 kryteria ewaluacyjne: skuteczność, efektywność, odpowiedzialność i dług
METODYKA PMI (Projekt Management Institute): jest stereotypowy, wyróżnia się następujące fazy: 1)fazę badań st
2)fazę opracowania wersji demonstracyjnej projektu, 3) fazę opracowania wersji rozwiniętej projektu, 4) fazę projekto
faze modyfikacji i korekt projektu. Sformułowanie celu ogólnego „misji”. Obszar badań i prac projektowych w metod
składa się z 9 dziedzin zarządzania: dziedzina zarządzania integracją projektu, zakresem projektu, czasem w przygot
realizacji projektu, kosztami projektów, jakością w projekcie, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, dostawami w
8. KARTA I MACIERZ PROJEKTU
Macierz projektu ( zwana również matrycą logiczną): jest to narzędzie wykorzystywane w koncepcji ZCP. Jest to meto
planowania projektowanego przedsięwzięcia w podstawowych aspektach funkcjonalnych i ekonomiczno – finansowy
projektu jest przewodnikiem o wysokich walorach użytkowych, obejmuje kluczowe struktury. Grupy zagadnień w
1)Streszczenie 2)Słowa kluczowe 3)cel projektu 4)opis metodycznych podstaw i struktura prac projektowych 5) rezulta
6) opis cyklu procesu 7) opis prac medialnych i prac 8) harmonogram prac 9) kosztorys 10) budżet.
9. ISTOTA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Zarządzanie projektami (Projekt Management) można stosować formułę systemowa, którą określają poniższe wyróżn
zakres przedsięwzięć
Planowanie Organizacja zespołów projektowych Efektywność przedsięwzięć
Technika wdrożenia projektu Kontrola przebiegu procesu projektowania i prac wdrożeniowych
Zarządzanie projektami jest to dziedzina zarządzania zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narzą
dla osiągnięcia założonych celów przygotowania o realizacji projektów, tzn.:
osiągnięcia założonych rezultatów projektów realizacji projektu w wyznaczonym okresie czasu utrzymania kosztów
wyznaczonym limicie
poprzez harmonizację współdziałania uczestników projektu.
Zarządzanie projektami jest to:
 dziedzina zarządzania
 oparta na podejściu procesowym
 polegająca na harmonizowaniu procesów realizacji projektów: procesów składowych projektu i procesów jego
 przy pomocy procesów zarządzania projektem, tzn. wyznaczania celów, planowania, organizowania i sterowan
 dla osiągnięcia założonych celów, tzn. jakości zamierzonego rezultatu, terminu i kosztów
2 Formuły zarządzania projektami: 1)pragmatyka menadżerska 2)kierownictwo merytoryczne nad opracowaniem
wdrożeniem. 2 orientacje z zakresu zastosowań: 1)zarządzanie projektami do przedsięwzięć indywidualnych np.
dziedzinie bada© nad kosmosem; 2) zarządzanie projektami na poziomie przedsiębiorstwa.
10. ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
SZP rozumiany w sensie całościowym, podmiotowym i strukturalnym to administracja i kierownictwo merytoryczn
, natomiast rozpatrywany z dynamicznego punktu widzenia jest procesem (funkcje, procedury, instrumenty). M
systemem scentralizowanym ( zależy od zakresu przedmiotowego portfela projektów) lub zdecentralizowanym. Nal
uwagę na podział zadań w cyklu projektowo – realizacyjnym. Problem integracji SZP ma znaczenie, ponieważ nie
rozwiązanie „zarządzania przez projekty” w formule rozłącznych procesów, jeśli liczba procesów jest znaczna. R
Zarządzania projektami związana jest z funkcją integracyjną i koordynacyjną. Przykładem integracji może być
następujących działów:
1)programowanie inwestycji
2)projektowania technicznego
3)dokumentacji i kosztorysowania
4)kontraktów
5)przygotowania produkcji i generalnego wykonawstwa
6)realizacji robót budowlano – montażowych
7) kontroli jakości
Do dokumentacji (instrumentarium, za pomocą której sprawuje się funkcje administracyjne) SZP należy zaliczyć: 1)
określające zasady postępowania w dziedzinie zarządzania projektami 2)regulamin organizacyjny 3)mapy procesów i
4)dokumentację metodyk zarządzania projektami 5) przewodniki 6)wzory postanowień.
11. MODELE STRUKTURALNE ZESPOŁOW PROJEKTOWYCH
Problem struktury organizacyjnej należy do najstarszych zagadnień. Typowym rozwiązaniem strukturalnym jest dziś
sztabowo – liniowa or jej zmodyfikowany układ pionów scalonych, to współczesna praktyka organizatorska wprowad
inne rozwiązania strukturalne. Są to rozwiązania oparte n zasadzie przedmiotowego grupowania jednostek organizacy
stanowisk pracy. Została wypracowana koncepcja tworząca rodzinę rozwiązań strukturalnych macierzowych – idea org
tworzenia wyodrębnionych podstruktur. Pozwala na szybkie i elastyczne dostosowanie się do systemu nowych celów, n
istotnego naruszenia podstawowego rozwiązania strukturalnego. Klasyczne badania strukturalne odpowiadają analizie
organizacyjnej statycznej danego systemy.
Struktury macierzowe: mają zastosowanie w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji pewnych przedsięwzięć spe
których zakres wykracza poza możliwości działania jednej jednostki organizacyjnej. Do odmian struktur zalicza się: a)
rady, komisje; b)zespoły projektowe, grupy operacyjne. Członkami tych struktur są pracownicy stałych komórek
oddelegowanie może odbywać się na zasadzie: podwójnego podporządkowania pracowników lub całkowitemu wyłą
macierzystej komórki. Dominuje ograniczona odpowiedzialność służbowa, nie przewiduje się samodzielności finanso
sporządza się planu kosztów, dopuszczalny jest swobodny dobór kryteriów grupowania, zakres i efekty działania są okr
wykaz czynności do wykonania
Zespoły projektowe: są pochodną odmiany struktur macierzowych, opierają się n zasadzie przedmiotowego grupowan
organizacyjnych lub stanowisk pracy, kierownictwo zespołów ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie projektu, o
tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne; działanie zespołów powinno być oparte na formule systemu zadaniowego, w
odrębnym trybem finansowania projektów; zakres i efekty działania mają wymiar głownie zadań przedmiotowy
12. METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI , W TYM PODEŚCIE ORGANIZATORSKIE DO PROJEK
NP. DIAGNOSTYCZNE, PROGNOSTYCZNE ITD.
Są 3 podejścia organizatorskie:
a. podejście opisowo – ulepszające
b. podejście funkcjonalno – wzorcujące
c. podejście prognostyczno – funkcjonalne
ad1) dobór źródeł, metod i określenie doboru prezentacji. Wyróżnikiem tego podejścia jest 5 atrybutów: 1) Jak funkcjo
organizacyjny 2) Rejestracja stanu faktycznego 3) krytyczna analiza i ocena 4) stosunek czasowo – przestrzenn
psychofizjologiczny aspekt organizacji pracy.
Ad2) u podstaw leży koncepcja układu Nadlera, ważne jest czemu służy system, wyznaczenie funkcji systemu, tworzen
równowagi. 1)czemu służy system organizacyjny 2) określenie funkcji spełnianych 3) poszukiwanie usprawnień 4) poz
informacji zew. 5) Metoda idealizacji
Te oba podejścia maja swoje plusy i minusy. I podejście: nie daje gwarancji innowacyjności projektu, II podejście: je
oderwane.
Ad.3) 1. Integracja podejścia pierwszego z drugim; 2.tezą było klasyczne podejście Taylorowskie, antytezą koncepcja
syntezą zaś podejście wykorzystujące identyfikację i analizę funkcji systemu organizacyjnego, a nawet metodę idea
znajdowaniu rozwiązań optymalnych. To podejście łączy elementy tych dwóch podejść, jest to najtrudniejsze pod
1.PODEJŚCIE DIAGNOSTYCZNE
a) Wybór przedmiotu badania (przewidywany cel, opłacalność, efektywność)
b) Rejestracja stanu faktycznego: zbieranie i porządkowanie informacji
c) Ustalanie zasad oceny stanu faktycznego
d) Porównanie stanu faktycznego z normatywnymi rozwiązaniami organizacyjnymi
e) Ustalenie błędów organizacyjnych
f) Ustalenie wariantów usprawnień przez eliminację błędów organizacyjnych
g) Wybór wariantu racjonalnego ( optymalnego)
h) Opracowanie projektu organizacyjnego
i) Przeprowadzenie korektur projektu organizacyjnego i wdrożenie projektu
1. PODEJŚCIE PROGNOSTYCZNE
Ustalenie hipotezy budowy wzorca
Ustalenie zasad budowy wzorca rozwiązania organizacyjnego
Ustalenie wariantów rozwiązań wzorcowych
Wybór wariantu racjonalnego (optymalnego)
Opracowanie projektu organizacyjnego
Przeprowadzenie korektur projektu organizacyjnego i wdrożenie projektu
13. METODY PLANOWANIA PZREBIEGU I ZASOBÓW PROJEKTU (HARMONOGRAMY, METO
ESOGRAMÓW, SIECIOWE I LOB)
1.Harmonogramy: jest to jedna z metod klasycznych, rodzaje: Raźwieckiego oraz w budownictwie, tzw. harmono
Dyżewskiego. 1. Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego – jest to wykres organizacji i planowania przedsięw
opracowany w układzie chronologicznym procesów, jakie zostały wyróżnione w tym przedziale. 2.Harmonogram p
realizacji przedsięwzięcia – wykres, opracowuje się analogicznie jak wyżej. Wykresy: planning, Progress, tim
2. Metoda Esogramów: - wersja klasyczna (opracowana przez Rydla); - wersja współczesną (wykorzystuje metodę sie
metoda szybko przeniknęła do budowy statków (produkcji stoczniowej), stosowana również po II wojnie światowej,
wartości użytkowej” Amerykanie 5 lat temu wyznaczyli tą metodę , a tak naprawdę to Polacy 50 lat temu ją wymyślil
polskiej szkoły). Założenia: 1. Każda działalność przebieg zgodnie z nasileniem; 2. Miernikiem działalności jest pracoc
Działalność, projekt, przedsięwzięcie możemy rozpatrywać w różnych przebiegach czasu (swoboda); 4. Należy ustalić
pracy, przy planowaniu nasilenie wzorcowe, a w realizacji planowanie rzeczywiste; 5. nasilenie pracy jest różne dla
wzorców; 6. wzorzec przebiegu działalności w projekcie budowy jest w oparciu o kryterium max wykorzystania
kalendarzowego; 7.max wykorzystanie potencjału systemu organizacyjnego; 8.planowany przebieg projektu przedsta
pomocą etogramu normatywnego (ilustruje wzorcowe tempo narastania pracochłonności), etogram rzeczywisty (jak rz
ilustruje się tempo narastania pracochłonności). Esogramy na początku stosowane były w budowie parowozów, a na
przedostały się do produkcji stoczniowej. Rodzaje: esogram ogólny (pokazuje całość) i esogram cząstkowy ( dla wyró
fraz).
3.Metoda sieciowa: są 2 kategorie: modele deterministyczne (zmienne maja charakter zmiennych pewnych – struktur
droga krytyczna, czyli jaki jest najkrótszy czas realizacji procesu, faza druga (wyznaczenie drogi krytycznej)
4.Metoda LOB: Line of Balance: bada się czynności krytyczne, zasada zarządzania przez wyjątki, wykorzystanie wynik
sieciowej, określenie czynności zdarzeń krytycznych, początkowo była stosowana w budownictwie, w 1972 została pi
zaprezentowana w czasopiśmie, a druga była w 1975 dotyczyła przemysłu. W sferze przemysłu może być tylko stos
jednej sferze, warunkiem stosowania metody LOB jest zastosowanie wcześniej metody sieciowej, uwalnianie menad
szczegółowych przebiegów produkcji. Metoda LOB w koordynacji procesu produkcji: 1.Zbieranie i porządkowanie
wyjściowych; 2. sporządzenie wykresu zadań (celów); 3. opracowanie terminarza przebiegu produkcji; 4. sporządzeni
wyprzedzeń; 5. kontrola zaawansowania przebiegu produkcji.6. ustalenie lii równowagi; 7. sporządzenie diagramu zaaw
procesów cząstkowych.
14. OKREŚLENIE STRUKTURY I KOSZTÓW PROJEKTÓW
Obejmuje ono:
- określanie zasobów ludzkich, materiałowych, maszynowych potrzebnych dla realizacji projektu,
- estymację kosztów tych zasobów w ilościach potrzebnych dla projektu
- budżetowanie, czyli alokację zasobów do poszczególnych jednostek pracy oraz
- kontrolę zmian w budżecie.
Zarządzanie kosztami w ...
Plik z chomika:
gosicka
Inne pliki z tego folderu:


chmielarz_poprawne.pdf (683 KB)
 test-1.JPG (1067 KB)
 test.pdf (632 KB)
 testchmielarz.JPG (899 KB)
Zarzadzanie projektami Prof. dr hab. W. Chmielarz.zip (24877 KB)
Inne foldery tego chomika:

! Club Mix
! Club Mix(1)
! Club Mix(2)
!!!!!!!! NAJLEPSZE---MP3 --- ---TYGODNIA--- (2012) muzyka-chomikuj
 !!!!!!!!!test z roku 2008



Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download